CCA

Уур амьсгалын өөрчлөлтөнд дасан зохицох тухай модуль

Технологи: Barrereas vivas 2
 • Бүтээн байгуулалт:
 • Шинэчлэх:
 • Цуглуулсан этгээд:
 • Редактор:
 • Хянагч:

cca_5591

Бүх агуулгыг үзэх
Бүрэн гүйцэд байдал: 48%

1. Ерөнхий мэдээлэл

1.1 ГТМ-ын Технологийн нэр

Нэр :

Barrereas vivas 2

1.2 Технологийг үнэлэх, баримтжуулах ажилд хамаарах мэдээлэл өгсөн хүмүүс, байгууллагуудын холбоо барих мэдээлэл

Мэдээлэл өгсөн хүн(с)

Газар ашиглагч :

2. Өртөх байдал

2.2 Уур амьсгалын өөрчлөлт болон уур амьсгалаас хамаарах аюул (гамшиг)-ийг даван туулах газар ашиглагчийн өөрийн туршлага

Уур амьсгалын аажим өөрчлөлт

Улирлыг зааж өгнө үү Сүүлийн 10 жилд газар ашиглагч(ид) болон ГТМ мэргэжилтн(үүд)-ийн туулсан туршлага. Уур амьсгалын өөрчлөлт/уур амьсгалтай холбоотой экстрим нөхцөл тодорхой улирал/сард мэдэгдэх бол аль сард илүү илрэхийг тэмдэглэнэ үү. Хэрэв үгүй бол хоосон үлдээнэ үү.
Жилийн температур Өсөлт
 • 1-р сар
 • 2-р сар
 • 3-р сар
 • 4-р сар
 • 5-р сар
 • 6-р сар
 • 7-р сар
 • 8-р сар
 • 9-р сар
 • 10-р сар
 • 11-р сар
 • 12-р сар
Улирлын хур тундас Өвөл Бууралт
 • 1-р сар
 • 2-р сар
 • 3-р сар
 • 4-р сар
 • 5-р сар
 • 6-р сар
 • 7-р сар
 • 8-р сар
 • 9-р сар
 • 10-р сар
 • 11-р сар
 • 12-р сар
Бусад аажим уур амьсгалын өөрчлөлч Fuerte incidencia de vientos Өсөлт
 • 1-р сар
 • 2-р сар
 • 3-р сар
 • 4-р сар
 • 5-р сар
 • 6-р сар
 • 7-р сар
 • 8-р сар
 • 9-р сар
 • 10-р сар
 • 11-р сар
 • 12-р сар

Уур амьсгалаас хамаарах аюулууд (гамшигууд)

Цаг уурын гамшигууд
Сүүлийн 10 жилд газар ашиглагч(ид) болон ГТМ мэргэжилтн(үүд)-ийн туулсан туршлага. Уур амьсгалын өөрчлөлт/уур амьсгалтай холбоотой экстрим нөхцөл тодорхой улирал/сард мэдэгдэх бол аль сард илүү илрэхийг тэмдэглэнэ үү. Хэрэв үгүй бол хоосон үлдээнэ үү.
орон нутгийн салхи Давтамж Өсөлт
 • 1-р сар
 • 2-р сар
 • 3-р сар
 • 4-р сар
 • 5-р сар
 • 6-р сар
 • 7-р сар
 • 8-р сар
 • 9-р сар
 • 10-р сар
 • 11-р сар
 • 12-р сар
Эрчим Өсөлт
 • 1-р сар
 • 2-р сар
 • 3-р сар
 • 4-р сар
 • 5-р сар
 • 6-р сар
 • 7-р сар
 • 8-р сар
 • 9-р сар
 • 10-р сар
 • 11-р сар
 • 12-р сар
Цаг уурын гамшиг
Сүүлийн 10 жилд газар ашиглагч(ид) болон ГТМ мэргэжилтн(үүд)-ийн туулсан туршлага. Уур амьсгалын өөрчлөлт/уур амьсгалтай холбоотой экстрим нөхцөл тодорхой улирал/сард мэдэгдэх бол аль сард илүү илрэхийг тэмдэглэнэ үү. Хэрэв үгүй бол хоосон үлдээнэ үү.
Дулааны долгион Давтамж Өсөлт
 • 1-р сар
 • 2-р сар
 • 3-р сар
 • 4-р сар
 • 5-р сар
 • 6-р сар
 • 7-р сар
 • 8-р сар
 • 9-р сар
 • 10-р сар
 • 11-р сар
 • 12-р сар
Эрчим Өсөлт
 • 1-р сар
 • 2-р сар
 • 3-р сар
 • 4-р сар
 • 5-р сар
 • 6-р сар
 • 7-р сар
 • 8-р сар
 • 9-р сар
 • 10-р сар
 • 11-р сар
 • 12-р сар
ган гачиг Давтамж Өсөлт
 • 1-р сар
 • 2-р сар
 • 3-р сар
 • 4-р сар
 • 5-р сар
 • 6-р сар
 • 7-р сар
 • 8-р сар
 • 9-р сар
 • 10-р сар
 • 11-р сар
 • 12-р сар
Эрчим Өсөлт
 • 1-р сар
 • 2-р сар
 • 3-р сар
 • 4-р сар
 • 5-р сар
 • 6-р сар
 • 7-р сар
 • 8-р сар
 • 9-р сар
 • 10-р сар
 • 11-р сар
 • 12-р сар
Биологийн гамшиг
Сүүлийн 10 жилд газар ашиглагч(ид) болон ГТМ мэргэжилтн(үүд)-ийн туулсан туршлага. Уур амьсгалын өөрчлөлт/уур амьсгалтай холбоотой экстрим нөхцөл тодорхой улирал/сард мэдэгдэх бол аль сард илүү илрэхийг тэмдэглэнэ үү. Хэрэв үгүй бол хоосон үлдээнэ үү.
халдварт өвчин Давтамж Тогтвортой
 • 1-р сар
 • 2-р сар
 • 3-р сар
 • 4-р сар
 • 5-р сар
 • 6-р сар
 • 7-р сар
 • 8-р сар
 • 9-р сар
 • 10-р сар
 • 11-р сар
 • 12-р сар
Эрчим Тогтвортой
 • 1-р сар
 • 2-р сар
 • 3-р сар
 • 4-р сар
 • 5-р сар
 • 6-р сар
 • 7-р сар
 • 8-р сар
 • 9-р сар
 • 10-р сар
 • 11-р сар
 • 12-р сар
шавьж / хорхой Давтамж Тогтвортой
 • 1-р сар
 • 2-р сар
 • 3-р сар
 • 4-р сар
 • 5-р сар
 • 6-р сар
 • 7-р сар
 • 8-р сар
 • 9-р сар
 • 10-р сар
 • 11-р сар
 • 12-р сар
Эрчим Өсөлт
 • 1-р сар
 • 2-р сар
 • 3-р сар
 • 4-р сар
 • 5-р сар
 • 6-р сар
 • 7-р сар
 • 8-р сар
 • 9-р сар
 • 10-р сар
 • 11-р сар
 • 12-р сар
Тайлбар:

A pesar de los vientos que afectan actualmente la zona se debe considerar que las barreras vivas sirven como barrera rompeviento, aunque al momento de la siembra el material vegetativo es susceptible para un establecimiento seguro.

Газар ашиглагчийн үзэж байгаагаар Технологи бүтэлгүйтэх ямар нэг босго утга (уур амьсгалын өөрчлөлт, уур амьсгалаас хамаарах аюул давтамж, эрчимшил зэргээс үүдэлтэй) байсан уу?

Үгүй

2.3 Тохиолдсон уур амьсгалаас хамаарах аюул (гамшиг)-ууд

Сүүлийн 10 болон түүнээс урт хугацааны туршид тухайн Технологи уур амьсгалаас хамаарах аюул (гамшиг)-д өртөж байсан уу? :

Үгүй

3. Мэдрэмж (эрсдлүүд ба боломжууд)

3.1 Газрын доройтлын төрөл ба Технологийн холбогдох эмзэг байдал

Хүснэгт 1: ТА Core 3.7-д жагсаагдсан газрын доройтлын төрлүүдийн дахин үнэлгээ
Уур амьсгалын өөрчлөлт/уур амьсгалын экстрим нөхцөл (гамшиг) QT Core 3.7-д жагсаасан газрын доройтлын аль төрлийг бууруулахад Технологи чиглэсэн бэ Газрын доройтлын хэлбэрт харгалзах Технологийн эмзэг байдал Тодорхойлолт/ тайлбар

Бусад аажим уур амьсгалын өөрчлөлч

Хөрсний гадаргын угаагдал тодорхой бус No hay perdida de suelo por erosión hídrica

Бусад аажим уур амьсгалын өөрчлөлч

Pu: Бусад үйл ажиллагааны улмаас био-бүтээмжийн функц буурсан тодорхой бус La escasez de lluvia afecta la actividad biológica de los microorganismos en el suelo.

Бусад аажим уур амьсгалын өөрчлөлч

Bq: Биомасс буурах тодорхой бус Por la seguía se reducen las obras culturales de regulación de sombra y por ende se reduce el aporte de biomasa.
Хүснэгт 2: шинээр бий болж буй газрын доройтлын төрлүүдийн үнэлгээ
Уур амьсгалын өөрчлөлт/уур амьсгалын экстрим нөхцөл (гамшиг) Уур амьсгалын өөрчлөлт/уур амьсгалын экстрим нөхцөл (гамшгаас) үүдэлтэй шинээр үүссэн газрын доройтлын хэлбэр Газрын доройтлын хэлбэрт харгалзах Технологийн эмзэг байдал Тодорхойлолт/ тайлбар

Бусад аажим уур амьсгалын өөрчлөлч

Et: Хөрсний гадарга салхиар зөөгдсөн маш муу нөлөөтэй

Бусад аажим уур амьсгалын өөрчлөлч

Cn: Үржил шим буурсан (элэгдлийн шалтгаангүй) маш муу нөлөөтэй

Бусад аажим уур амьсгалын өөрчлөлч

Bl: Хөрсөн дэхь амьдрал алдагдах маш муу нөлөөтэй

Бусад аажим уур амьсгалын өөрчлөлч

Хуурайшилт маш муу нөлөөтэй

3.2 Уур амтсгалын өөрчлөлт ба уур амьсгалаас хамаарах аюул (гамшиг)-ын дүнд Технологи хэрэгжсэнээс талбай дахь болон талбайн гадна илэрсэн үр нөлөө

Нийгэм-эдийн засгийн үр нөлөө (талбай дахь)

Бүтээгдэхүүн
Уур амьсгалын өөрчлөлт/уур амьсгалын экстрим өөрчлөлтийн нэршил Нөлөө Хамрах талбай

ган гачиг

Тарималын үйлдвэрлэл
буурсан
нэмэгдсэн

ган гачиг

Тарималын чанар
буурсан
нэмэгдсэн

ган гачиг

Бүтээгдэхүүний олон төрөл
буурсан
нэмэгдсэн
Усны хүртээмж ба чанар
Уур амьсгалын өөрчлөлт/уур амьсгалын экстрим өөрчлөлтийн нэршил Нөлөө Хамрах талбай

ган гачиг

Ундны усны хүртээмжтэй байдал
буурсан
нэмэгдсэн
Орлого ба зардал
Уур амьсгалын өөрчлөлт/уур амьсгалын экстрим өөрчлөлтийн нэршил Нөлөө Хамрах талбай

ган гачиг

Аж ахуйн орлого
буурсан
нэмэгдсэн

ган гачиг

Ажлын ачаалал
нэмэгдсэн
буурсан

Экологийн үр нөлөө (талбай дахь)

Усны эргэлт/урсац
Уур амьсгалын өөрчлөлт/уур амьсгалын экстрим өөрчлөлтийн нэршил Нөлөө Хамрах талбай

ган гачиг

Усны тоо хэмжээ
буурсан
нэмэгдсэн

ган гачиг

Усны чанар
буурсан
нэмэгдсэн

ган гачиг

ус хураах / цуглуулах
багассан
сайжруулсан

ган гачиг

Ууршиц
нэмэгдсэн
буурсан
Хөрс
Уур амьсгалын өөрчлөлт/уур амьсгалын экстрим өөрчлөлтийн нэршил Нөлөө Хамрах талбай

ган гачиг

Хөрсний чийг
буурсан
нэмэгдсэн
биологийн төрөл зүйл: амьтан ургамал
Уур амьсгалын өөрчлөлт/уур амьсгалын экстрим өөрчлөлтийн нэршил Нөлөө Хамрах талбай

ган гачиг

Ашигтай төрөл зүйл
буурсан
нэмэгдсэн
Уур амьсгал болон гамшгийн эрсдэлийг бууруулах
Уур амьсгалын өөрчлөлт/уур амьсгалын экстрим өөрчлөлтийн нэршил Нөлөө Хамрах талбай

ган гачиг

Гангийн нөлөө
нэмэгдсэн
буурсан

ган гачиг

Салхины хүч
нэмэгдсэн
буурсан

Талбайн гадна илрэх нөлөө

Уур амьсгалын өөрчлөлт/уур амьсгалын экстрим өөрчлөлтийн нэршил Нөлөө Хамрах талбай

ган гачиг

Усны хүртээмж
буурсан
нэмэгдсэн

ган гачиг

хуурай улиралд ашиглах найдвартай, тогтвортой урсгал
багассан
нэмэгдсэн
Нөлөөллийн үнэлгээнд өгөх тайлбар:

En la àreas de producción la seguía es considerada un problema que afecta primeramente el crecimiento e las plantaciones, las labores culturales en la finca y aplicaciòn de los insumos.

3.3 өндөр эрсдэлтэй цаг хугацаа (жилийн туршид)

Жилийн туршид өндөр эрсдэлтэй цаг хугацаа аль нь вэ, яагаад? (Жнь, ургамал ургалтын улиралд):

Con el comportamiento climático que este año afecta en la zona con la seguía se tienen riesgo de perdida de cosechas y la no floración de las especies que necesitan de la lluvia para culminar esta etapa.

4. Дасан зохицох чадавх

4.1 Технологийн өөрчлөлт

Технологийг уур амьсгалын өөрчлөлт болон уур амьсгалаас хамаарах аюул (гамшиг)-д дасан зохицох/цаашид дасан зохицуулах зорилгоор өөрчилсөн үү?
 • Үгүй. Хэрэв үгүй бол бүлэг 4.7 руу шилжинэ үү

4.7 Технологийн ирээдүйд дасан зохицох чадварын талаархи саналууд

Цаашид Технологийг уур амьсгалын өөрчлөлт/уур амьсгалаас хамаарах аюулд дасан зохицоход ямар арга хэмжээ авах шаардлагатай вэ? :

El productor considera que una medida es tomar en cuenta las fases de la luna, identificar las especies de resistencia a la seguía y la incorporación de abono orgánico al suelo.

4.8 Газар ашиглагчийн уур амьсгалын өөрчлөлт болонуур амьсгалаас хамаарах аюул (гамшиг)-д зохицох чадавхийг нь дэмжих өөрийн хөрөнгө

Санхүүгийн нөөц

recursos de la finca:
 • Бага
 • Дунд
 • Их

Нийгмийн нөөц

газрын менежментийн талаархи мэдээлэл, мэдлэгийн хүртээмж
 • Бага
 • Дунд
 • Их
Тайлбар:

Capacitaciones, talleres y charlas que se reciben por las instituciones presentes en el municipio.

цаг агаарын найдвартай урьдчилсан мэдээний боломж
 • Бага
 • Дунд
 • Их
Тайлбар:

cuentan con sistemas de pluviómetros y termómetros que les permite tener información asertada.

Хүний нөөц

газрын менежментийн асан зохицох зохистой ба цаг үед нийцсэн мэдлэг
 • Бага
 • Дунд
 • Их
Тайлбар:

Capacitaciones, talleres y charlas que se reciben por las instituciones presentes en el municipio.

Байгалийн нөөц

Тарималын материал, нөөц
 • Бага
 • Дунд
 • Их
Тайлбар:

Se tienen establecimientos de maderas preciosas

5. дүгнэлт, сургамж

5.1 Технологийн тогтвортой/давуу тал/боломжууд

Технологийн давуу тал/боломжууд
Disponibilidad y conocimiento del material vegetativo para su reproducción. Especies adaptables a la zona. Uso de abono y fertilizantes orgánicos.
Beneficios amigables al medio ambiente ya que atraen especies polinizadores. (abejas)
Material vegetativo de bajo costo que puede ser considerado para comercializar.

5.2 Технологийн дутагдалтай/сул тал/аюул болон тэдгээрийн хэрхэн даван туулах арга замууд

Сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
Algunas de las especies que se usan en las barreras vivas (pasto taiwàn (Pennisetum sp) y las especies ornamentales) requieren de mucha agua. Identificadas especies resistentes a la seguía para establecer.

6. Ном зүй ба холбоосууд

6.1 Мэдээллийн эх үүсвэр/аргууд

 • Хээрийн уулзалт, судалгаа

01

 • Газар ашиглагчтай хийсэн ярилцлага

01

Модулууд