CCA

ໂມດູນ ການປັບຕົວ ຕໍ່ການປ່ຽນແປງ ສະພາບດິນຟ້າອາກາດ

ເຕັກໂນໂລຢີ:Barrereas vivas 2
 • ​ການ​ສ້າງ:
 • ​ປັບ​ປູງ:
 • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ
 • ບັນ​ນາ​ທິ​ການ
 • ຜູ້ທົບທວນຄືນ

cca_5591

ເບິ່ງເນື້ອໃນ​ທັງ​ໝົດ
ຄວາມສົມບູນ: 48%

1. ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທົ່ວໄປ

1.1 ຊື່ເຕັກໂນໂລຢີ

ຊື່:

Barrereas vivas 2

1.2 ລາຍລະອຽດຕິດຕໍ່ຂອງຊັບພະຍາກອນບຸກຄົນ ແລະ ສະຖາບັນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປະເມີນຜົນ ແລະ ເອກະສານຂອງເຕັກໂນໂລຊີ

ບຸກຄົນສຳຄັນ (ຫຼາຍຄົນ)

ຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ:

2. ການເປີດຮັບ

2.2 ປະສົບການຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດທີ່ຂະຫຍາຍຂື້ນ ແລະ ທີ່ສຸດຂອງສະພາບອາກາດ (ໄພພິບັດ)

ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດເທື່ອລະກ້າວ

ຊີ້ບອກລະດູການ ປະສົບການໂດຍຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ (s) ແລະ SLM ຜູ້ຊ່ຽວຊານ (s) ໃນ 10 ປີທີ່ຜ່ານມາ. ຖ້າຫາກວ່າຄ່ອຍໆປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ / ສະພາບອາກາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສ່ວນຫລາຍຈະເຫັນໄດ້ຊັດໃນຊ່ວງສະເພາະລະດູການທີ່ / ເດືອນ, ໝາຍຕິດເດືອນຂ້າງລຸ່ມນີ້. ຖ້າຫາກວ່າບໍ່, ຮັກສາໄວ້ຄືເກົ່າ.
ອຸນຫະພູມປະຈໍາປີ ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ
 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec
ປະລິມານນ້ຳຝົນຕາມລະດູການ ລະດູຫນາວ ຫຼຸດລົງ
 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec
ອື່ນໆ ການປ່ຽນແປງຢ່າງຊ້າໆຂອງສະພາບອາກາດ Fuerte incidencia de vientos ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ
 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec

ສະພາບອາກາດທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ (ໄພພິບັດ)

ໄພພິບັດທາງອຸຕຸນິຍົມ
ປະສົບການໂດຍຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ (s) ແລະ SLM ຜູ້ຊ່ຽວຊານ (s) ໃນ 10 ປີທີ່ຜ່ານມາ. ຖ້າຫາກວ່າຄ່ອຍໆປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ / ສະພາບອາກາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສ່ວນຫລາຍຈະເຫັນໄດ້ຊັດໃນຊ່ວງສະເພາະລະດູການທີ່ / ເດືອນ, ໝາຍຕິດເດືອນຂ້າງລຸ່ມນີ້. ຖ້າຫາກວ່າບໍ່, ຮັກສາໄວ້ຄືເກົ່າ.
ລົມພາຍຸຂອງງທ້ອງຖິ່ນ ຄວາມຖີ່ ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ
 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec
ຄວາມໜາແໜ້ນ ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ
 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec
ໄພພິບັດທາງພູມອາກາດ
ປະສົບການໂດຍຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ (s) ແລະ SLM ຜູ້ຊ່ຽວຊານ (s) ໃນ 10 ປີທີ່ຜ່ານມາ. ຖ້າຫາກວ່າຄ່ອຍໆປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ / ສະພາບອາກາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສ່ວນຫລາຍຈະເຫັນໄດ້ຊັດໃນຊ່ວງສະເພາະລະດູການທີ່ / ເດືອນ, ໝາຍຕິດເດືອນຂ້າງລຸ່ມນີ້. ຖ້າຫາກວ່າບໍ່, ຮັກສາໄວ້ຄືເກົ່າ.
ຄື້ນຄວາມຮ້ອນ ຄວາມຖີ່ ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ
 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec
ຄວາມໜາແໜ້ນ ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ
 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec
ໄພແຫ້ງແລ້ງ ຄວາມຖີ່ ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ
 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec
ຄວາມໜາແໜ້ນ ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ
 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec
ໄພພິບັດທາງຊີວະພາບ
ປະສົບການໂດຍຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ (s) ແລະ SLM ຜູ້ຊ່ຽວຊານ (s) ໃນ 10 ປີທີ່ຜ່ານມາ. ຖ້າຫາກວ່າຄ່ອຍໆປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ / ສະພາບອາກາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສ່ວນຫລາຍຈະເຫັນໄດ້ຊັດໃນຊ່ວງສະເພາະລະດູການທີ່ / ເດືອນ, ໝາຍຕິດເດືອນຂ້າງລຸ່ມນີ້. ຖ້າຫາກວ່າບໍ່, ຮັກສາໄວ້ຄືເກົ່າ.
ພະຍາດລະບາດ ຄວາມຖີ່ ຄວາມໝັ້ນຄົງ
 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec
ຄວາມໜາແໜ້ນ ຄວາມໝັ້ນຄົງ
 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec
ແມງໄມ້ / ໜອນກິນໄມ້ ຄວາມຖີ່ ຄວາມໝັ້ນຄົງ
 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec
ຄວາມໜາແໜ້ນ ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ
 • Jan
 • Feb
 • Mar
 • Apr
 • May
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sep
 • Oct
 • Nov
 • Dec
ຄວາມຄິດເຫັນ:

A pesar de los vientos que afectan actualmente la zona se debe considerar que las barreras vivas sirven como barrera rompeviento, aunque al momento de la siembra el material vegetativo es susceptible para un establecimiento seguro.

ຈາກທັດສະນະມູມມອງ ຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນເອງ, ມີຈຸດເລີ່ມຕົ້່ນບໍ ທີ່ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີ ບໍ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ? (ຄວາມຖີ່ ແລະ ຄວາມຮູນແຮງ ຂອງການປ່ຽນແປງ ສະພາບດິນຟ້າ ອາກາດ), :

ບໍ່ມີ

2.3 ປະສົບກ່ຽວກັບສະພາບອາກາດທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ (ໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ)

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີ ທີ່ຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງ ສະພາບດິນຟ້າອາກາດ (ໄພພິບັດ)ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມາເປັນໄລຍະເວລາ ປະມານ 10 ປີ ຫຼື ຫຼາຍກ່ອນນັ້ນ?

ບໍ່ແມ່ນ

3. ຄວາມບອບບາງ (ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ໂອກາດ)

3.1 ປະເພດການເຊື່ອມໂຊມຂອງດິນ ທີ່ພົວພັນເຖິງເຕັກໂນໂລຢີ

ຕາຕະລາງ 1: ເມີນຜົນຄືນໃໝ່ຂອງປະເພດການເຊື່ອມໂຊມຂອງດິນລະບຸໄວ້ໃນ QT Core 37
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດເທື່ອລະກ້າວ / ສະພາບອາກາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ຮ້າຍແຮງ (ໄພພິບັດ) ປະເພດການເຊື່ອມໂຊມຂອງປະເພດດິນ ທີ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ ດັ່ງທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນ QT Core 3.7 ຄວາມໄວຂອງເຕັກໂນໂລຢີຕໍ່ກັບເຊື່ອມສະພາບການທີ່ຂອງດິນປະເພດຕ່າງໆ ລະບຸ / ຄວາມເຫັນ

ອື່ນໆ ການປ່ຽນແປງຢ່າງຊ້າໆຂອງສະພາບອາກາດ

Wt: ການສູນເສຍຂອງດິນ / ຫນ້າດິນເຊາະເຈື່ອນ ເປັນກາງ No hay perdida de suelo por erosión hídrica

ອື່ນໆ ການປ່ຽນແປງຢ່າງຊ້າໆຂອງສະພາບອາກາດ

Pu: ການສູນເສຍຂອງການທໍາງານຊີວະພາບຜະລິດຕະພັນເນື່ອງຈາກການກິດຈະກໍາອື່ນໆ ເປັນກາງ La escasez de lluvia afecta la actividad biológica de los microorganismos en el suelo.

ອື່ນໆ ການປ່ຽນແປງຢ່າງຊ້າໆຂອງສະພາບອາກາດ

Bq: ປະລິມານ / ຊີວະມວນການຫຼຸດໜ້ອຍລົງ ເປັນກາງ Por la seguía se reducen las obras culturales de regulación de sombra y por ende se reduce el aporte de biomasa.
ຕາຕະລາງ 2: ການປະເມີນຜົນຂອງໃຫມ່ທີ່ເກີດຂຶ້ນປະເພດການເຊື່ອມໂຊມຂອງດິນ
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດເທື່ອລະກ້າວ / ສະພາບອາກາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ຮ້າຍແຮງ (ໄພພິບັດ) ການເຊື່ອມໂຊມຂອງດິນປະເພດໃຫມ່ເກີດຂຶ້ນເນື່ອງຈາກການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດເທື່ອລະກ້າວ / ສະພາບອາກາດທີ່ທີ່ຮ້າຍ (ໄພພິບັດ) ຄວາມໄວຂອງເຕັກໂນໂລຢີຕໍ່ກັບເຊື່ອມສະພາບການທີ່ຂອງດິນປະເພດຕ່າງໆ ລະບຸ / ຄວາມເຫັນ

ອື່ນໆ ການປ່ຽນແປງຢ່າງຊ້າໆຂອງສະພາບອາກາດ

Et: ການສູນເສຍຂອງໜ້າດິນ ອິດທິພົນທີ່ເສຍປຽບ

ອື່ນໆ ການປ່ຽນແປງຢ່າງຊ້າໆຂອງສະພາບອາກາດ

Cn: ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນ ແລະ ອີນຊີວັດຫຼຸດລົງ (ບໍ່ໄດ້ເກີດຈາກການເຊາະເຈື່ອນ) ອິດທິພົນທີ່ເສຍປຽບ

ອື່ນໆ ການປ່ຽນແປງຢ່າງຊ້າໆຂອງສະພາບອາກາດ

Bl: ການສູນເສຍຂອງຊີວິດໃນດິນ ອິດທິພົນທີ່ເສຍປຽບ

ອື່ນໆ ການປ່ຽນແປງຢ່າງຊ້າໆຂອງສະພາບອາກາດ

Ha: ສະພາບກາຍເປັນຄວາມແຫ້ງແລ້ງ ອິດທິພົນທີ່ເສຍປຽບ

3.2 ຜົນກະທົບທາງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກສະຖານທີ່ຂອງເຕັກໂນໂລຊີພາຍໃຕ້ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງຊ້າໆ ແລະ ແບບຮຸນແຮງທີ່ສຸດ (ໄພພິບັດ)

ຜົນກະທົບຕໍ່ເສດຖະກີດສັງຄົມ (ພາຍໃນພື້ນທີ່ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຕັກໂນໂລຢີ)

ການຜະລິດ
ຊື່ຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ / ສະພາບອາກາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຜົນກະທົບ ຂອບເຂດ

ໄພແຫ້ງແລ້ງ

ຜົນຜະລິດການປູດພືດ
ລົດລົງ
ເພີ່ມຂຶ້ນ

ໄພແຫ້ງແລ້ງ

ຄຸນນະພາບການປູກພືດ
ລົດລົງ
ເພີ່ມຂຶ້ນ

ໄພແຫ້ງແລ້ງ

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຜະລິດຕະພັນ
ລົດລົງ
ເພີ່ມຂຶ້ນ
ມີນໍ້າກິນ ທີ່ມີຄຸນນະພາບ
ຊື່ຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ / ສະພາບອາກາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຜົນກະທົບ ຂອບເຂດ

ໄພແຫ້ງແລ້ງ

ດື່ມນ້ຳພຽງພໍ
ລົດລົງ
ເພີ່ມຂຶ້ນ
ລາຍຮັບ ແລະ ຕົ້ນທຶນການຜະລິີດ
ຊື່ຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ / ສະພາບອາກາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຜົນກະທົບ ຂອບເຂດ

ໄພແຫ້ງແລ້ງ

ທີ່ມາຂອງລາຍໄດ້
ລົດລົງ
ເພີ່ມຂຶ້ນ

ໄພແຫ້ງແລ້ງ

ຈຳນວນວຽກ
ເພີ່ມຂຶ້ນ
ລົດລົງ

ຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບນິເວດວິທະຍາ (ພາຍໃນພື້ນທີ່ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຕັກໂນໂລຢີ)

ກະແສການໄຫຼຂອງນໍ້າ
ຊື່ຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ / ສະພາບອາກາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຜົນກະທົບ ຂອບເຂດ

ໄພແຫ້ງແລ້ງ

ປະລິມານນໍ້າ
ລົດລົງ
ເພີ່ມຂຶ້ນ

ໄພແຫ້ງແລ້ງ

ຄຸນນະພາບນໍ້າ
ລົດລົງ
ເພີ່ມຂຶ້ນ

ໄພແຫ້ງແລ້ງ

ການເກັບ / ການສະສົມນ້ຳ
ການຫຼຸດຜ່ອນ
ການປັບປຸງ

ໄພແຫ້ງແລ້ງ

ການລະເຫີຍ
ເພີ່ມຂຶ້ນ
ລົດລົງ
ດິນ
ຊື່ຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ / ສະພາບອາກາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຜົນກະທົບ ຂອບເຂດ

ໄພແຫ້ງແລ້ງ

ຄວາມຊຸ່ມຂອງດິນ
ລົດລົງ
ເພີ່ມຂຶ້ນ
ຊີວະນາໆພັນ: ພືດຜັກ, ສັດ
ຊື່ຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ / ສະພາບອາກາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຜົນກະທົບ ຂອບເຂດ

ໄພແຫ້ງແລ້ງ

ຊະນິດທີ່ເປັນປະໂຫຍດ
ລົດລົງ
ເພີ່ມຂຶ້ນ
ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ ແລະ ອາກາດ
ຊື່ຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ / ສະພາບອາກາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຜົນກະທົບ ຂອບເຂດ

ໄພແຫ້ງແລ້ງ

ຜົນກະທົບຕໍ່ໄພແຫ້ງແລ້ງ
ເພີ່ມຂຶ້ນ
ລົດລົງ

ໄພແຫ້ງແລ້ງ

ຄວາມໄວລົມ
ເພີ່ມຂຶ້ນ
ລົດລົງ

ຜົນກະທົບຂ້າງຄຽງໃນພື້ນທີ່

ຊື່ຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ / ສະພາບອາກາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຜົນກະທົບ ຂອບເຂດ

ໄພແຫ້ງແລ້ງ

ມີນ້ຳ
ລົດລົງ
ເພີ່ມຂຶ້ນ

ໄພແຫ້ງແລ້ງ

ການໄຫຼຂອງນໍ້າ ຢູ່ຫ້ວຍ ໃນລະດູແລ້ງ
ການຫຼຸດຜ່ອນ
ເພີ່ມຂຶ້ນ
ຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບການປະເມີນຜົນກະທົບ:

En la àreas de producción la seguía es considerada un problema que afecta primeramente el crecimiento e las plantaciones, las labores culturales en la finca y aplicaciòn de los insumos.

3.3 ຄັ້ງທີ່ມີປະສົບການມີຄວາມສ່ຽງສູງ (ໃນລະຫວ່າງປີ)

ໃນເວລາໃດຂອງປີທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ແລະ ຍ້ອນເຫດຜົນຫຍັງ? (ຕົວຢ່າງ: ເງື່ອນໄຂຕ່າງໆຂອງລະດູການປູກ):

Con el comportamiento climático que este año afecta en la zona con la seguía se tienen riesgo de perdida de cosechas y la no floración de las especies que necesitan de la lluvia para culminar esta etapa.

4. ຄວາມອາດສາມາດໃນການປັບຕົວ

4.1 ການດັດແປງເຕັກໂນໂລຢີ

ມີເຕັກໂນໂລຢີທີ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂເພື່ອເຮັດໃຫ້ເໝາະສົມ / ເພີ່ມເຕີມຕໍ່ໄປປັບໃຫ້ເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດເທື່ອລະກ້າວ ແລະ ທີ່ສຸດສະພາບອາກາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ(ໄພພິບັດ) ຫຼື ບໍ່?
 • ຖ້າບໍ່ແມ່ນ, ໃຫ້ຂ້າມໄປ ພາກທີ 4.7.

4.7 ຂໍ້ສະເໜີແນະກ່ຽວກັບການປັບຕົວໃນອະນາຄົດຂອງເຕັກໂນໂລຢີ

ມີມາດຕະການທີ່ມິທາແຮງຫຍັງບໍ່? ທີ່ສາມາດໄດ້ຮັບການປະຕິບັດເພື່ອປັບໂຕໃຫ້ເຫມາະສົມເຕັກໂນໂລຢີກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດເທື່ອລະກ້າວ ແລະ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະພາບອາກາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ:

El productor considera que una medida es tomar en cuenta las fases de la luna, identificar las especies de resistencia a la seguía y la incorporación de abono orgánico al suelo.

4.8 ຊັບສິນຂອງຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນສະໜັບສະໜູນຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ຈະປັບໃຫ້ເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດເທື່ອລະກ້າວ ແລະ ທີ່ສຸດຂອງສະພາບອາກາດທີ່ຮ້າຍແຮງ (ໄພພິບັດ)

ທຶນທາງການເງິນ

recursos de la finca:
 • ຕ່ຳ
 • ປານກາງ
 • ສູງ

ທຶນທາງສັງຄົມ

ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການຈັດການທີ່ດິນ
 • ຕ່ຳ
 • ປານກາງ
 • ສູງ
ຄວາມຄິດເຫັນ:

Capacitaciones, talleres y charlas que se reciben por las instituciones presentes en el municipio.

ການເຂົ້າເຖີງຂໍ້ມູນການພະຍາກອນອາກາດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້
 • ຕ່ຳ
 • ປານກາງ
 • ສູງ
ຄວາມຄິດເຫັນ:

cuentan con sistemas de pluviómetros y termómetros que les permite tener información asertada.

ທຶນຂອງມະນຸດ

ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການປັບຕົວໃຫ້ພຽງພໍ ແລະ ທັນເວລາໃນການຈັດການດິນ
 • ຕ່ຳ
 • ປານກາງ
 • ສູງ
ຄວາມຄິດເຫັນ:

Capacitaciones, talleres y charlas que se reciben por las instituciones presentes en el municipio.

ທຶນທຳມະຊາດ

ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ ແລະ ອຸປະກອນການປູກ
 • ຕ່ຳ
 • ປານກາງ
 • ສູງ
ຄວາມຄິດເຫັນ:

Se tienen establecimientos de maderas preciosas

5. ສະຫຼຸບ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້

5.1 ຈຸດແຂງ / ຂໍ້ດີ / ໂອກາດໃນການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ

ຈຸດແຂງ / ຂໍ້ດີ / ໂອກາດຂອງເຕັກໂນໂລຢີ
Disponibilidad y conocimiento del material vegetativo para su reproducción. Especies adaptables a la zona. Uso de abono y fertilizantes orgánicos.
Beneficios amigables al medio ambiente ya que atraen especies polinizadores. (abejas)
Material vegetativo de bajo costo que puede ser considerado para comercializar.

5.2 ຈຸດອ່ອນ/ ຂໍ້ເສ້ຍ / ຄວາມເຊື່ອມໂຊມຂອງການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ວິທີການໃນການເອົາຊະນະພວກເຂົາ

ຈຸດອ່ອນ / ຂໍ້ເສຍ / ຄວາມສ່ຽງ ມີວິທີການແກ້ໄຂຄືແນວໃດ?
Algunas de las especies que se usan en las barreras vivas (pasto taiwàn (Pennisetum sp) y las especies ornamentales) requieren de mucha agua. Identificadas especies resistentes a la seguía para establecer.

6. ເອກກະສານອ້າງອີງ ແລະ ຂໍ້ມູນເຊື່ອມໂຍງ

6.1 ວິທີການ ແລະ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

 • ການໄປຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມ, ການສໍາຫຼວດພາກສະໜາມ

01

 • ການສໍາພາດ ຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ

01

ຂໍ້ມູນການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ເນື້ອໃນ

ຂະຫຍາຍທັງໝົດ ຍຸບທັງໝົດ

ເນື້ອໃນ