ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ໃນການຕ້ານ ການກາຍເປັນທະເລຊາຍ

Participatory and Evolutionary Plant Breeding of wheat and barley in Iran(PPB) [ໄອແຣນ]

 • ​ການ​ສ້າງ:
 • ​ປັບ​ປູງ:
 • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ
 • ບັນ​ນາ​ທິ​ການ
 • ຜູ້ທົບທວນຄືນ

ການລາຍງານກິດຈະການ: Iran (Islamic Republic of)

ການພັນລະນາ ເຕັກໂນໂລຢີ ຫຼື ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງສິດທິ: ແມ່ນ

​ຄວາມ​ຄິດ​ເຫັນ: The technonogy used in the participatory plant breeding (PPB)in Iran developed  with the cooporation of ICARDA and is subject to the Standard Material Transfer Agreement of the International Treaty on Plant Genetic Resources and It is carried out within an agreement among ICARDA,AREO and CENESTA.|

​ເບິ່ງ​ປະ​ຫວັດ
ຄວາມສົມບູນ: 97%

ຂໍ້​ມູນ​ທົ່ວ​ໄປ

ຂໍ້​ມູນ​ທົ່ວ​ໄປ

ຫົວຂໍ້ຂອງການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ:

Participatory and Evolutionary Plant Breeding of wheat and barley in Iran(PPB)

ປະເທດ:

ໄອແຣນ

ການລາຍງານກິດຈະການ:

Iran (Islamic Republic of)

ສິດທິທາງຊັບສິນ

ການພັນລະນາ ເຕັກໂນໂລຢີ ຫຼື ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງສິດທິ:

ແມ່ນ

ກະລຸນາ ສະໜອງ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ສິດທິຜູ້ຖືຄອງດິນ:

The technonogy used in the participatory plant breeding (PPB)in Iran developed  with the cooporation of ICARDA and is subject to the Standard Material Transfer Agreement of the International Treaty on Plant Genetic Resources and It is carried out within an agreement among ICARDA,AREO and CENESTA.|

ການຈັດປະເພດ

ການນໍາໃຊ້ດິນໃນພື້ນທີ່ ທີ່ຕັ້ງສະເພາະ

 • ພື້ນທີ່ການປູກພືດ

ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນມາດຕະການ ຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາດິນເຊື່ອມໂຊມ ແລະ ແຫ້ງແລ້ງ (DLDD)

 • ການປ້ອງກັນ
 • ການປັບຕົວ

ການປະກອບສ່ວນວັດຖຸປະສົງຍຸດທະສາດ

 • ເພື່ອປັບປຸງ ເງື່ອນໄຂດໍາລົງຊີວິດ ຂອງປະຊາກອນ ທີ່ຖືກກະທົບ
 • ເພື່ອປັບປຸງ ສະພາບຂອງລະບົບນິເວດ ທີ່ຖືກກະທົບ

ການເຊື່ອມໂຍງ ກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ອື່ນໆທີ່ເຮັດໄດ້ດີ

 • ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ສ້າງຄວາມຮັບຮູ້
 • DLDD ແລະ ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນ / ການຄົ້ນຄວ້າ
 • ການຈັດການຄວາມຮູ້ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ການຕັດສິນໃຈ
 • ການມີສ່ວນຮ່ວມ, ການຮ່ວມມື ແລະ ລະບົບເຄືອຂ່າຍ

ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ

ພາກທີ 1: ສະພາບການຂອງການປະຕິບັດ ທີ່ດີທີ່ສຸດ: ສະພາບການພາ (ສະພາບແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ແລະ ມະນຸດ)

ອະທິບາຍຫຍໍ້ເນື້ອໃນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ

Such a strategy is based on four components: locally adapted genetic resources (landraces), farmer’s knowledge and participation, integration of plant breeding and crop management (agronomy, soil management, disease and pests management), and respect of farmers' rights. |

ສະຖານທີ່

Iran; provinces of Semnan, Kermanshah and Chahar Mahal and Bakhtiari provinces. We are going to start with Fars Province, Qazvin Province, Khorassan Province and eventually Qom Province .

ຖ້າຫາກວ່າສະຖານທີ່ໄດ້ກໍາໜົດໄວ້ຂອບເຂດຊາຍແດນ, ລະບຸການຂະຫຍາຍຂອງຕົນເປັນເຮັກຕາ:

30000.0

ການຄາດຄະເນປະຊາກອນດໍາລົງຊີວິດໃນສະຖານທີ່:

200000.0

ອະທິບາຍຫຍໍ້ ສະພາບແວດລ້ອມ ພາຍໃນພື້ນທີ່

Climate is mediterranean with cold winters and hot summers.The mean annual precipitation ranges between 150mm-350mm.Most of the precipitation occures during the fall and early spring.It is charecterized by consecutive droughts and occurance of critical climatic conditions.
The location is covered almost by plains which is suitable for irrigated and rainfed agriculture from point of topography. generaly, the lands with less than 15% slopes are suitable for rainfed agriculture.|
Soil is composed of gypsic and calcic minerals which is typical of arid and semi-arid lands.Hot and dry desert soils usually contain rock and gravel, creating coarse soil with good draining. Semiarid deserts have finer soil containing loose rock, gravel  sand with low salt and low soil humidity.

ສະພາວະທາງສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດ ຂອງຜູ້ຄົນທີ່ດໍາລົງຊີວິດ ໃນສະຖານທີ່ ແລະ / ຫຼືໃກ້ຄຽງ

The main income sources are agriculture and animal husbandry and local communities are heavily dependent upon low-yield agriculture
Most of the agricultural lands belong to village cooperative but there are some private farmlands as well.
Those living in the location and nearby normally are low-income farmers and villagers with an average income of 2500000 IRR annually

ບົນພື້ນຖານປະເພດ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດ (ຫຼາຍ) ອັນໃດ (ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຍຸດທະສາດ) ຊຶ່ງຈຸດປະສົງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ ທີ່ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ ວ່າເປັນການຈັດຕັ້ງທີ່ "ດີທີ່ສູດ"?

During the most recent droughts in the Near East (in 2000 and 2008, when countries such as Syria and Iran after years as exporting countries had to import millions of tons of wheat and barley, several farmers reported that only those who kept their landraces were able to have a harvestable crop.|

ພາກທີ 2. ການບັນຫາການແກ້ໄຂ (ກົງ ແລະ ທາງອ້ອມສາເຫດ) ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງການປະຕິບັດ ທີ່ດີທີ່ສຸດ

ບັນຫາຕົ້ນຕໍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ

Varieties selected in experimental stations often do not fit the needs of resource poor farmers and therefore new varieties developed using conventional breeding are either rarely adopted by smallholder farmers in marginal areas or, if adopted, often result in disastrous consequences.This could be aggrivated during droughts as experienced in 2002-2008 and theatens the regional and global food security. |

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ທີ່ດີແມ່ນແນ່ໃສ່ການແກ້ໃຂບັນຫາ ການເຊື່ອມໂຊມຂອງດິນ

Planting experimental varieties in farmers' fields rather than planing only in research stations, we are more likely to find varieties that are adapted to poor soils, and to increase biodiversity in farmers' fields by identifying varieties that suit each micro-climate.

ແຈ້ງຈຸດປະສົງ ຂອງການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ

Breeding varieties that are better suited to diverse target environments, and better adapted to drought and climate change.
|Adoption: new varieties adopted by farmers
|Institutional: policy makers and scientists show interest in PPB
|Farmers’ skills and empowerment: the interactive nature of the PPB programs improves farmers’ knowledge, their ability to negotiate, and their dignity
|Biodiversity: different varieties have selected in different areas in the country, in response to different environmental constraints and users’ needs|Environmental protection:decrease in fertilizers and pesticides in croplands aimed at preventing ecosystem degradation and improving the sustainability of water resources |Improvement the socio-economic status of the locaion and the subsistance of the local people

ພາກທີ 3. ກິດຈະກໍາ

ລາຍລະອຽດຂອງກິດຈະກໍາຕົ້ນຕໍ, ໂດຍຈຸດປະສົງ

b) Incorporating landraces (indigenous varieties) in breeding programmes: Landrace collections of crops planted, multiplied and evaluated by farmers and breeders to select the best ones to incorporate into breeding programmes. |c) Evolutionary breeding: large populations resulting from a mixture of segregating populations (F2) grown at locations chosen together with farmers for being affected by one or more of the abiotic and biotic stresses on  yield and quality.  to evolve under  forces of nature and artificial selection
a) Participatory Plant Breeding: In the first year of a typical PPB program, farmers will start with roughly 100 different lines. Following selection after the first year’s harvest they will select the best lines to be replanted again the next year. This process continues for about 4 years to arrive|

ຄໍາອະທິບາຍສັ້ນ ແລະ ຂໍ້ກໍາໜົດ ຂອງເຕັກໂນໂລຢີ

PPB is a particular approach to breeding, using approporiate technology.It aims to find varieties that are adapted to poor soils,  to increase biodiversity in  fields by identifying varieties that best suit each micro-climate and diverse target environments, and better adapted to drought and climate change..
Breeding varieties that are better suited to diverse target environments, and better adapted to drought and climate change.planting experimental varieties in farmers' fields rather than only in research stations, we are more likely to find varieties that are adapted to poor soils, and to increase bi|

ພາກທີ 4: ສະຖາບັນ / ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ (ການຮ່ວມມື, ການມີສ່ວນຮ່ວມ,​ ພາລະບົດບາດຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ)

ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ່ຂອງສະຖາບັນການພັດທະນາ ເຕັກໂນໂລຢີ


The model first used in Iran was developed at ICARDA and is being implemented in Iran with the cooperation with the cooperation of Jihad-e Agriculture Organisation of Kermanshah province, the Dryland Agriculture Research Institute (DARI), Cenesta,  the Group for the Sustainable Developmentof Garmsar|Agricultural Research and Education Organization(AREO) Ministry of Jihad-Agriclture-Tehran-Iran

ການພັດທະນາ ເຕັກໂນໂລຢີ ມີການຮ່ວມມືບໍ່?

ແມ່ນ

ລາຍຊື່ບັນດາຄູ່ຮ່ວມ:

The model first used in Iran was developed at ICARDA and is being implemented in Iran with the cooperation with the Jihad-e Agriculture Organisation of Kermanshah province,|the Dryland Agriculture Research Institute (DARI),|the Institute for the Sustainable Development of Garmsar Plain (a farmers' association).
|Center for Environment Conservation and Sustainable Development  (CENESTA)|Agriculture Research and Education Organization(AREO) Ministry of Jihad-e Agriculture-Iran

ລະບຸ ຂົງເຂດວຽກງານໃດ ທີ່ໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມໃຫ້ນໍາໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຢີ

 • ການລິເລີ່ມແຫ່ງຊາດ - ລັດຖະບານ, ການນໍາພາ
 • ການລິເລີ່ມແຫ່ງຊາດ ບໍ່ແມ່ນລັດຖະບານ, ການນໍາພາ
 • ການລິເລີ່ມລະຫວ່າງປະເທດ

ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ປະກອບດ້ວຍ CSOs, ຜຸ້ທີ່ມີສ່ວນໃນການພັດທະນາ ເຕັກໂນໂລຢີບໍ່?

ແມ່ນ

ລາຍຊື່ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນທ້ອງຖິ່ນມີສ່ວນຮ່ວມ:

Local farmers and villagers|Farmers' associations|Farmes'cooperatives|Research institutes in the concerned provinces |Local communities

ສໍາລັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ລະບຸໄວ້ຂ້າງເທິງ, ລະບຸ ພາລະບົດບາດ ຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການອອກແບບ, ການແນະນໍາ, ການນໍາໃຊ້ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ ເຕັກໂນໂລຢີ, ຖ້າມີ.

CENESTA acts as a coordinator of all activities and between the various partners, as well as leading the approach of relating to farmers.  the farmers' organisation takes care of all stages of planting, selection,  harvesting,  gathering and entering data.and MoA coordinates participation of locals|

ມີປະຊາກອນ ທີ່ອາໃສຢຸ່ໃນພື້ນທີ່ ແລະ ພື້ນທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໃນການພັດທະນາ ເຕັກໂນໂລຢີບໍ່?

ແມ່ນ

ໂດຍຄ່າຫຍັງ?
 • ວິທີການ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ

ການວິເຄາະ

ພາກທີ 5. ການປະກອບສ່ວນໃສ່ຜົນກະທົບ

ອະທິບາຍ ຜົນກະທົບ ທາງກົງຕໍ່ພື້ນທີ່ການຜະລິດ (2 ຜົນກະທົບຫຼັກໂດຍແບ່ງໝວດໝູ່)

Efficient soil management and disease and pests control
Increased role of local communities and farmers through Participatory Plant Breeding
Decrease of fertilizers and pesticides which further help conserve biodiversity and prevent contamination of water resources
improve the soil sustainability
Increased  quality of crops and decreased irrigation need in croplands(4 times) compared with convensional agriculture(11 times)
Control of immigration occurred due to climate change and drought by boosting the efficiency rate of producing agricultural yield in critical times

ພັນລະນາ ຄວາມໝາຍ ຂອງຜົນກະທົບ ທາງອ້ອມ ທີ່ກະທົບໃສ່ນອກພື້ນທີ່ (ຕົວຢ່າງ, ທີ່ບໍ່ປະກົດໃນພື້ນທີ່ ແຕ່ຢູ່ອ້ອມແອ້ມພື້ນທີ່)

Training of farmers and peasants as well as the participatory activities and processes in the project site have created an enabling environment out of the site in the nearby regions for developing such initiatives
Decrease in exploitation of deep and semi-deep wells due to PPB techniques and drough tresistant  varieties that are best adapted to poor soils and harsh climate, has had positive impact on decreasing water demand and as a result increasing water level and recharging the water tables in the region|

ຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

ອະທິບາຍເຫດຜົນ:

The farmers taking part in PPB have to select varieties that better adapt themselves with ecosystem and the environment .Therefore, they always give priority to water requirement of the varieties rather soly their yield per hectare.|
Identification of local varieties of agricultural products which is one of the primary goals of the PPB, is directly related to the conservation of biodiversity of native germplasms of agricultures products and preservation of genetic reserves so far germplams of 70 varieties of barly are collected.|

ໄດ້ມີການວິເຄາະຕົ້ນທຶນການຜະລິດບໍ?

ໄດ້ມີການວິເຄາະຕົ້ນທຶນການຜະລິດບໍ?

ແມ່ນ

ລະບຸ:

The cost-benefit analysis shows  water in arid and semi-arid areas is a  expensive implement in agriculture when determining  costs of production.Therefore, in PPB in Kermanshah in 2008 by decreasing irrigation from 11  to 4 times as well as fertilizer and pesticides the product is very competetive.|

ພາກ 6 ການຮັບເອົາ ແລະ ການເຮັດຊໍ້າ

ເຕັກໂນໂລຢີ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ / ການນໍາສະເໜີສະຖານທີ່ອື່ນໆ?

ເຕັກໂນໂລຢີ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ / ການນໍາສະເໜີສະຖານທີ່ອື່ນໆ?

ແມ່ນ

ຢູ່ໃສ?

Semnan province|Chaharmahal - Bahktiyari province|Fars province|Qazvin province|Khorasan province

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີ ໄດ້ມີການສະໜອງ ສີ່ງກະຕຸກຊຸກຍູ້ບໍ?

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີ ໄດ້ມີການສະໜອງ ສີ່ງກະຕຸກຊຸກຍູ້ບໍ?

ແມ່ນ

ການລະບຸ ປະເພດຂອງແຮງຈູງໃຈ:
 • ນະໂຍບາຍ ຫຼື ກົດລະບຽບ (ຕົວຢ່າງ, ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຕະຫຼາດ ແລະ ກົດລະບຽບ, ການນໍາເຂົ້າ / ສົ່ງອອກ, ການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ, ສະໜັບສະໜູນ ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ ແລະ ອື່ນໆ)
 • ການສະໜັບສະໜູນ ທາງດ້ານການເງິນ (ຕົວຢ່າງ, ການອ້າງອີງອັດຕາຕາມຄວາມເໝາະສົມ, ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ຈາກລັດຖະບານ, ກອງທຶນ, ເງິນກູ້)
 • ສິ່ງຈູງໃຈງົບປະມານ (ສໍາລັບການຍົກຕົວຢ່າງ, ການຍົກເວັ້ນຈາກຫຼືການຫຼຸດຜ່ອນອາກອນ, ພາສີ, ຄ່າທໍານຽມ, ແລະອື່ນໆ)

ທ່ານສາມາດກໍານົດ 3 ເງື່ອນໄຂຫຼັກ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີ ທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ດີບໍ?

The flexibility of monitoring and assessment by farmers rather than research stations, is one of the main conditions that led to the success of PPB which makes it replicable elsewhere with some level of adaptation. |
Emphasis on planting local varieties that farmers know  and tested before in the region which are also more resistant to climatic changes like drought and lack of precipitation and hot and cold weatheris one of the main conditions that led to the success of PPB which makes it replicable elsewhere .
Establishing CBOs and development of participatory processes is one of the main conditions that led to the success of PPB which makes it replicable elsewhere with some level of adaptation.

ການເຮັດຊໍ້າ

ໃນທັດສະນະມູມມອງຂອງທ່ານ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີ ສາມາດເອົາໄປນໍາໃຊ້ໄດ້ຢູ່ພື້ນທີ່ອື່ນໆບໍ ເຖິງວ່າມີບາງລະດັບການປັບຕົວ?

ແມ່ນ

ໃນລະດັບໃດ?
 • ທ້ອງຖິ່ນ
 • ລະຫວ່າງປະເທດ
 • ແຫ່ງຊາດ
 • ອະນຸພາກ
 • ລະດັບພາກພື້ນ
 • ສາກົນ

ພາກທີ 7. ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊັບພະຍາກອນມະນຸດ

Inviting farmers to plant breeding programs,has led to wide participation and real partnership of farmers and their families especially women in the DLDD-related activities |Research should not only carried out by research stations without involving farmers in the breeding process, and planting experimental varieties in farmers' fields. it is urgent to deploy on the ground a dynamic and inexpensive strategy which will quickly enhance the adaptation of crops to climate change and hence mitigate the impact of climate change

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລັກສະນະທາງດ້ານການເງິນ

It is important that governments establish funds within PPB projects to support farmers to promote locally adapted genetic resources (landraces) resistant to high levels of abiotic stresses for attaining environmental sustainability and food security,rather than spending huge amount of money annually in form of insurance coverage for  compensation of agricultural damages to farmers without planning for adaptation to cope with future challenges.|

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລັກສະນະດ້ານວິຊາການ

we have to find varieties that are adapted to poor soils, and to increase biodiversity in farmers' fields by identifying varieties that suit each micro-climate.In this connection adaptation is of high imprtance in future plannings and would be welcomed by wide participation of farmersthe interactive nature of the PPB programs improves farmers’ knowledge, their ability to negotiate, and their dignity.|Involving farmers in the breeding process, and planting experimental varieties in farmers' fields rather than only in research stations which is surrounded by fragile desert ecosystem and marginal lands are mor, and better adapted to drought and climate change.e likely to find varieties that are adapted to poor soils, and to increase biodiversity in farmers' fields and     

ພາກທີ 8: ຄໍາຖາມເພີ່ມຕື່ມ ຂໍ້ທີ 1

ຄໍາຖາມເພີ່ມຕື່ມ ໃນຂໍ້ 1

Target area size/administrative unit: 2500000.0

ຂໍ້ມູນການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ເນື້ອໃນ

ຂະຫຍາຍທັງໝົດ ຍຸບທັງໝົດ

ເນື້ອໃນ