ສະ​ເພາະ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ປະ​ກາດ​ສູ່​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ຈຶ່ງ​ສາ​ມາດ​ເຫັນ​ໄດ້.

ຜົນການຄົ້ນຫາຂອງທ່ານ (2121)

Фитопестициды.
technologies

Фитопестициды. [Таджикистан]

Использование фитопестицидов, не наносящих ущерба окружающей среде, и сделанных иp вытяжки растений для поддержки в борьбе с вредителями и болезнями.

  • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ Rustam Kalandarov
Эффективность обработки почвы в борьбе  против   вредителей сельхозяйственных культур
technologies

Эффективность обработки почвы в борьбе против вредителей сельхозяйственных ... [Таджикистан]

Под обработкой понимают механическое воздействие на почву рабочими органами почвообрабатывающих машин и орудий в целях создания оптимальных почвенных условий для выращиваемых растений. Обработка почвы -основное агротехническое средство регулирования почвенных режимов, интенсивности биологических процессов и, главное, оновными задачами системы обработки почвы является уничтожение вредителей сельскохозяйственных культур в полях севооборота

  • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ MIZROBSHO AMIRBEKOV
Joint Forest Management (JFM)
approaches

Joint Forest Management (JFM) [Таджикистан]

Protection and rehabilitation of state forests based on joint long term agreements set up between the State Forestry Agency, and local forest users (in the frame of CACILM).

  • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ Roziya Kirgizbekova