ສະ​ເພາະ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ປະ​ກາດ​ສູ່​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ຈຶ່ງ​ສາ​ມາດ​ເຫັນ​ໄດ້.

ຜົນການຄົ້ນຫາຂອງທ່ານ (2121)

Древнее агролесоводство- агробиоразнообразие сх культур на основе орошаемого орехового сада
technologies

Древнее агролесоводство- агробиоразнообразие сх культур на основе орошаемого ... [Таджикистан]

Совмещение разнообразных сх культур и взрослых ореховых садов на одном участке приводит к более эффективному использованию скудных орошаемых земельных ресурсов в малоземельных аридных горных регионах.

  • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ Gulniso Nekushoeva
Выращивание зерновых и кормовых культур под защитой лесополос из облепихи, в условиях аридного и холодного высокогорья
technologies

Выращивание зерновых и кормовых культур под защитой лесополос ... [Таджикистан]

Выращивание орошением зерновых, картофеля и эспарцета, под защитой лесополос из облепихи, в зоне рискованного земледелия (холодной, аридной высокогорной, выше 3300м н.у.м., традиционно животноводческой зоне)

  • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ Gulniso Nekushoeva