ນີ້ແມ່ນສະບັບເກົ່າ, ກໍລະນີນີ້ ບໍ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ. ໄປທີ່ສະບັບປະຈຸບັນ.
ເຕັກໂນໂລຢີ
​ຊັກ​ຊ້າ

Courbes de niveau [ບູຣັນດີ]

 • ​ການ​ສ້າງ:
 • ​ປັບ​ປູງ:
 • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ:
 • ບັນນາທິການ:
 • ຜູ້ທົບທວນຄືນ:

Imiserege

technologies_1148 - ບູຣັນດີ

ຄວາມສົມບູນ: 82%

1. ຂໍ້​ມູນ​ທົ່ວ​ໄປ

1.2 ຂໍ້ມູນ ການຕິດຕໍ່ພົວພັນ ຂອງບຸກຄົນທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ສະຖາບັນ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການປະເມີນເອກກະສານ ເຕັກໂນໂລຢີ

ບັນດາຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມທີ່ສໍາຄັນ ()

ຜຸ້ຊ່ຽວຊານ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ:
ຜຸ້ຊ່ຽວຊານ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ:
ຜຸ້ຊ່ຽວຊານ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ:

Butoyi Nimpagaritse Nkunzimana Melchior Isaac Aimable

79414046 / 77720313

DPAE-Karusi

ບູຣັນດີ

ຊື່ໂຄງການ ທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການສ້າງເອກກະສານ/ປະເມີນ ເຕັກໂນໂລຢີ (ຖ້າກ່ຽວຂ້ອງ)
The Transboundary Agro-ecosystem Management Project for the Kagera River Basin (GEF-FAO / Kagera TAMP )
ຊື່ສະຖາບັນ (ຫຼາຍສະຖາບັນ) ທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການສ້າງເອກກະສານ / ປະເມີນ ເຕັກໂນໂລຢີ (ຖ້າກ່ຽວຂ້ອງ)
FAO Food and Agriculture Organization (FAO Food and Agriculture Organization) - ອີຕາລີ

1.3 ເງື່ອນໄຂ ກ່ຽວກັບ ການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນເອກະສານ ທີ່ສ້າງຂື້ນ ໂດຍຜ່ານ ອົງການພາບລວມຂອງໂລກ ທາງດ້ານແນວທາງ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ ຂອງການອານຸລັກ ທໍາມະຊາດ (WOCAT)

ເມື່ອໃດທີ່ໄດ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ (ຢູ່ພາກສະໜາມ)?

27/07/2011

ຜູ້ປ້ອນຂໍ້ມູນ ແລະ ບຸກຄົນສຳຄັນ ທີ່ໃຫ້ຂໍ້ມູນ (ຫຼາຍ) ຍິນຍອມ ຕາມເງື່ອນໄຂ ໃນການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນ ເພື່ອສ້າງເປັນເອກກະສານຂອງ WOCAT:

ແມ່ນ

1.5 ອ້າງອີງເຖິງແບບສອບສອບຖາມ (ຫຼາຍ) ທາງດ້ານວິທີການ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ

Intégration agro-sylvo-zootechnique
approaches

Intégration agro-sylvo-zootechnique [ບູຣັນດີ]

Système d'organisation de la communauté autour des travaux de gestion rationnelle de leurs exploitations par l'intégration des cultures, des arbres et des animaux domestiques.

 • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ: Salvator Ndabirorere
Aménagement intégré des bassins versants
approaches

Aménagement intégré des bassins versants [ບູຣັນດີ]

L’approche vise, à travers la conservation des eaux et sols, l'augmentation de la production par unité de surface cultivable et par unité zootechnique en associant les pratiques agronomiques, végétales et physiques.

 • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ: Salvator Ndabirorere

2. ການອະທິບາຍ ເຕັກໂນໂລຢີ ຂອງການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ

2.1 ຄໍາອະທິບາຍສັ້ນຂອງ ເຕັກໂນໂລຢີ

ການກຳໜົດຄວາມໝາຍ ຂອງເຕັກໂນໂລຢີ:

Association des barrières en travers de la pente (fossés anti-érosifs), des herbes fixatrices , des plants agroforestiers et des animaux pour améliorer la sécurité alimentaire et le bien-être social.

2.2 ການອະທິບາຍ ລາຍລະອຽດ ຂອງເຕັກໂນໂລຢີ

ການພັນລະນາ:

Les pratiques de conservation des eaux et sols par la mise en place des courbes de niveau au Burundi out éte appliquées dès 1930 par des colons belges. Cette technologie consiste à assurer la protection des sommets de collines dénudées par le reboisement, la mise en place de dispositifs anti-érosifs (courbes de niveau) dans les exploitations agricoles et l'installation des herbes fixatrices et fourragères et des arbustes sur les courbes de niveau. En outre, des espèces agroforestières sont également installées dans les exploitations agricoles en vue de contribuer à stabiliser le sol, apporter des nutriments et procurer du bois pour usages divers. Des animaux sont introduits dans les exploitations agricoles non seulement pour valoriser les herbes fourragères installées mais aussi pour produire du fumier.


Dans le souci d'assurer la pérennisation des activités, des comités collinaires sont mis en place et sont renforcés pour poursuivre les activités d'entretien des infrastructures installées à la fin du projet.

Purpose of the Technology: L'objectif de cette technologie est de contribuer à la réduction de la perte des terres,de l'erosion, l'augmentation de la fertilité du sols, la préservation de la sédimentation des marais et la pollution des rivières. Elle contribue également à la régénération des terres et l'augmentation de la production par l'association de l'élevage en stabulation et a l'agro foresterie.

Activités d'établissement / maintenance et intrants: La mise en place des courbes de niveau requis des plantes forestières et agroforestières pour le rétablissement des crêtes dénudées et dans les exploitations. Avant le creusement des fossés anti érosifs, les courbes de niveau sont déterminés par le triangle à la pente et matérialisées par les piquets. Les courbes de niveau sont trapézoïdales de 60 cm de grande base, 50 cm de hauteur et 40 cm de petite base. Des herbes fixatrices en deux rangées en quinconce à raison de 1500 pièces par ha. Des arbustes fourragers comme Calliandra calothyrsus sont installés juste après les cultures fourragères avec 600 pièces à l'hectare. Une plantation des espèces agroforestières comme Grevillea robusta a eu lieu dans les exploitations agricoles. Des animaux sont introduits dans les exploitations agricoles pour valoriser le fourrage sur les courbes de niveau, la production du fumier et du lait.

Des semences de diverses sortes (maïs, haricots, plantes forestières, agroforestiers et fruitiers,), de la main d'œuvre, de la fumée organique et minérale, des produits phytosanitaires ainsi que de l'outillage nécessaire pour les communautés.

Environnement naturel / humain: La technologie s'applique sur des terres à pente, sur des sols dégradés et à couvert végétal en réduction. Elle demande une main-d 'œuvre abondante à hauteur de 250 Hj par ha. Les services techniques d'encadrement et l'administration locale sont également disponibles.

2.3 ຮູບພາບຂອງເຕັກໂນໂລຢີ

2.5 ປະເທດ / ເຂດ / ສະຖານທີ່ບ່ອນທີ່ ເຕັກໂນໂລຢີ ໄດ້ຮັບການນໍາໃຊ້ ແລະ ທີ່ຖືກປົກຄຸມດ້ວຍການປະເມີນຜົນ

ປະເທດ:

ບູຣັນດີ

ພາກພື້ນ / ລັດ / ແຂວງ:

Burundi

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຂອງສະຖານທີ່:

Province de Karusi (Bugenyuzi)

2.6 ວັນທີໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ຖ້າຫາກວ່າ ບໍ່ຮູ້ຈັກ ປີທີ່ຊັດເຈນ ແມ່ນໃຫ້ປະມານ ວັນທີເອົາ:
 • ຕໍ່າກວ່າ 10 ປີ ຜ່ານມາ (ມາເຖິງປະຈຸບັນ)

2.7 ການນໍາສະເໜີ ເຕັກໂນໂລຢີ

ໃຫ້ລະບຸ ເຕັກໂນໂລຢີ ໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄືແນວໃດ?
 • ໂດຍຜ່ານໂຄງການ / ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພາຍນອກ
ຄວາມຄິດເຫັນ (ປະເພດ ໂຄງການ ແລະ ອື່ນໆ):

La technologie date de l'époque coloniale et a été plus ou moins développée par l'expérimentation des exploitants qui la mettaitent en pratique individuellement ou sur sensibilisation de l'administration et des services techniques impliqués dans le domaine.

3. ການໃຈ້ແຍກ ເຕັກໂນໂລຢີ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ດິນແບບຍືນຍົງ

3.1 ຈຸດປະສົງຫຼັກ (ຫຼາຍ) ຂອງເຕັກໂນໂລຢີ

 • ຫຼຸດຜ່ອນ, ປ້ອງກັນ, ຟື້ນຟູ ການເຊື່ອມໂຊມຂອງດິນ

3.2 ປະເພດການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ໃນປະຈຸບັນ() ທີ່ເຕັກໂນໂລຢີ ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້

ດິນທີ່ປູກພືດ

ດິນທີ່ປູກພືດ

 • ການປູກພືດປະຈໍາປີ
 • ພືດຢືນຕົ້ນ (ບໍ່ແມ່ນໄມ້)
 • ເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນ ແລະ ໄມ້ພຸ່ມ ຈາກການປູກພືດ
ການປູກພືດຫຼັກ (ທີ່ສາມາດສ້າງລັບຮັບ ເປັນເງິນສົດ ແລະ ເປັນພືດສະບຽງອາຫານ):

Principales cultures commerciales: Banane et eucalyptus

Principales cultures vivrières: Riz

Autres: Sarrasin

ປະສົມປະສານ (ການປູກພືດ / ທົ່ງຫຍ້າລ້ຽງສັດ / ຕົ້ນໄມ້), ລວມທັງ ປ່າໄມ້ ແບບປະສົມປະສານ

ປະສົມປະສານ (ການປູກພືດ / ທົ່ງຫຍ້າລ້ຽງສັດ / ຕົ້ນໄມ້), ລວມທັງ ປ່າໄມ້ ແບບປະສົມປະສານ

 • ປ່າໄມ້-ທົ່ງຫຍ້າ
ຄວາມຄິດເຫັນ:

Principaux problèmes d'utilisation des sols (avis du compilateur): Erosion hydrique, présence d'eragrostis caractéristiques de l'acidité des sols, inondations dans les bas-fonds et une pollution des eaux par sédimentation.

Réduction des stocks d'eaux du fait de la diminution de la nappe phréatique relative au manque d'infiltration et de l'intensité du ruissellement de surface.

Diminution de la couverture végétale par la déforestation causée par la dépendance à l'énergie bois pour le chauffage, le bois d'oeuvre et de service.

Principaux problèmes d'utilisation des terres (perception des utilisateurs fonciers): Il existe une perte importante de la couche arable du sol, perte de fertilité et diminution de la production agricole, augmentation de la famine et de la pauvreté.

L'exploitant fait face également à une diminution de la couverture végétale entraînant par voie de conséquence le manque de bois de divers services, ainsi que le manque de paillis,

Manque d'eau potable et l'on est obligé de recourir à l'eau des rivières polluées pour l'utilisation courante dans les ménages.
Divagation du bétail, conflit foncier, pression démographique ...

Coupe et transport / zéro pâturage: Elevage de bovins en stabulation

Mélangé: (p. Ex. Agro-pastoralisme, silvo-pastoralisme): agriculture associée à l'élevage en stabulation

Les commentaires de Grazingland: Eragrostis, Roudetia, Aroundinaceae (........)

Culture itinérante: Eleusine après brûlis

Foresterie de plantation: Coupe de bois dans le microboisement

Produits et services forestiers: bois d'oeuvre, bois de feu, conservation de la nature / protection

Usage final (final) (après la mise en œuvre de la technologie SLM): Mixte: Ma: Agro-silvopastoralism

Type de commentaires du système de pâturage: Eragrostis, Roudetia, Aroundinaceae (........)

ຖ້າຫາກວ່າ ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ມີການປ່ຽນແປງ ໃນເວລາ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີ, ແມ່ນໃຫ້ລະບຸວ່າ ດິນພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວ ເຄີຍເປັນດິນປະເພດໃດ ກ່ອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີ:

Mélangé: Mp: Agro-pastoralisme (........)

3.3 ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ

ການສະໜອງນໍ້າ ໃນພື້ນທີ່ ທີ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຢີ:
 • ປະສົມປະສານ ກັນລະຫວ່າງ ນໍ້າຝົນ ແລະ ນໍ້າຊົນລະປະທານ
ລະບຸ ຊະນິດ:

La plus longue période de croissance en jours: 150; La période de croissance la plus longue de mois en mois: Septembre-mi Février; Deuxième période de croissance la plus longue en jours: 120; Deuxième période de croissance la plus longue de mois en mois: Février-Juin

ຄວາມໜາແໜ້ນ ຂອງສັດລ້ຽງ (ຖ້າຫາກວ່າກ່ຽວຂ້ອງ):

50-100 LU /km2

3.4 ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ ທີ່ຢູ່ໃນກຸ່ມການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ

 • ການຄຸ້ມຄອງການປູກປ່າ
 • ການຄຸ້ມຄອງພືດ ແລະ ລ້ຽງສັດ ແບບປະສົມປະສານ
 • ການຈັດການອຸດົມສົມບູນ ຂອງດິນປະສົມປະສານ

3.5 ການຂະຫຍາຍເຕັກໂນໂລຢີ

ຄວາມຄິດເຫັນ:

La superficie totale couverte par la technologie GDT est de 1,67 km2.

La technologie a été développée par le projet PRDMR ainsi que l'initiative d'un privé.Elle avait comme composante: le traçage des courbes de niveau sur le bassin versant, aménagement de marais(1.67km²), production et plantation de plants et d' herbes fixatrices.

3.6 ມາດຕະການ ການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ ປະກອບດ້ວຍ ເຕັກໂນໂລຢີ

ມາດຕະການ ທາງການກະສິກໍາ

ມາດຕະການ ທາງການກະສິກໍາ

 • A2: ອິນຊີວັດຖຸ ຫຼື ຄວາມອຸດົມສົມບູນໃນດິນ
ມາດຕະການ ທາງດ້ານພືດພັນ

ມາດຕະການ ທາງດ້ານພືດພັນ

 • V1: ເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນ ແລະ ການປົກຫຸ້ມຂອງໄມ້ພຸ່ມ
 • V2: ຫຍ້າ ແລະ ພືດສະໝູນໄພທີ່ເປັນໄມ້ຢືນຕົ້ນ
ມາດຕະການໂຄງສ້າງ

ມາດຕະການໂຄງສ້າງ

 • S3: ຮ່ອງ, ຄອງນໍ້າ, ທາງໄຫຼນໍ້າ
ມາດຕະການ ທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງ

ມາດຕະການ ທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງ

 • M2: ການປ່ຽນແປງ ການຈັດການຄຸ້ມຄອງ / ລະດັບຄວາມໜາແໜ້ນ
ຄວາມຄິດເຫັນ:

Mesures secondaires: mesures agronomiques, mesures de gestion

Type de mesures agronomiques: meilleure couverture végétale, culture précoce, culture intercalaire / associée, plantation isohypse / culture en bande alternée, culture de couverture, engrais vert, fumier / compost / résidus, engrais minéraux (inorganiques), briser la croûte de surface, Briser un sol compacté (surface), travail du sol isohypse, bêchage double profondeur / travail profond

Type de mesures végétatives: alignées: - isohypse, alignées: - *<sup>3</sup>, alignées: - le long des limites du terrain, en bloc

3.7 ປະເພດດິນເຊື່ອມໂຊມ ຫຼັກທີ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຢີ

ດິນເຊາະເຈື່ອນ ໂດຍນໍ້າ

ດິນເຊາະເຈື່ອນ ໂດຍນໍ້າ

 • Wt: ການສູນເສຍຊັ້ນໜ້າດິນ / ການເຊາະເຈື່ອນຜິວໜ້າດິນ
ການເຊື່ອມໂຊມ ຂອງດິນ ທາງເຄມີ

ການເຊື່ອມໂຊມ ຂອງດິນ ທາງເຄມີ

 • Cn: ຄວາມອຸດົມສົມບູນ ລົດໜ້ອຍຖອຍລົງ ແລະ ສານອິນຊີວັດຖຸລົດລົງ (ບໍ່ແມ່ນສາເຫດມາຈາກການເຊາະເຈື່ອນ)
ການເຊື່ອມໂຊມ ທາງຊີວະພາບ

ການເຊື່ອມໂຊມ ທາງຊີວະພາບ

 • Bc: ການຫຼຸດຜ່ອນການປົກຫຸ້ມຂອງພືດ
ການເຊື່ອມໂຊມ ຂອງນໍ້າ

ການເຊື່ອມໂຊມ ຂອງນໍ້າ

 • Hp: ຄຸນນະພາບ ຂອງນ້ຳຊັ້ນໜ້າດິນຫຼຸດລົງ
ຄວາມຄິດເຫັນ:

Types secondaires de dégradation abordés: Cn: baisse de la fertilité du sol et du niveau de matière organique, Bc: réduction de la couverture végétale, Hp: baisse de qualité de l'eau de surface

Principales causes de dégradation: Gestion des sols, déforestation / disparition de la végétation naturelle (inclus les feux de forêts) (Bc), surexploitation de la végétation pour l’usage domestique (Bh), changement des précipitations saisonnières, inondations, sécheresses, pression de la population, régime foncier, pauvreté / santé

3.8 ການປ້ອງກັນ, ການຫຼຸດຜ່ອນ, ຫຼືການຟື້ນຟູຂອງການເຊື່ອມໂຊມຂອງດິນ

ໃຫ້ລະບຸ ເປົ້າໝາຍ ເຕັກໂນໂລຢີ ທີ່ພົວພັນ ກັບຄວາມເຊື່ອມໂຊມຂອງດິນ:
 • ການຟື້ນຟູ / ຟື້ນຟູດິນທີ່ຊຸດໂຊມ
ຄວາມຄິດເຫັນ:

Objectifs secondaires: prévention de la dégradation des terres, atténuation / réduction de la dégradation des sols

4. ຂໍ້ກໍາໜົດ, ກິດຈະກໍາການປະຕິບັດ, ວັດຖຸດິບ, ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

4.1 ເຕັກນິກ ໃນການແຕ້ມແຜນວາດ ເຕັກໂນໂລຢີ

ຜູ້ຂຽນ:

Ndabirorere Salvator, Bujumbura, Burundi, B.P 1696, tel : + 257 79 954 960, e-mail : nasalvator@yahoo.fr

4.2 ການແຕ້ມແຜນວາດອະທິບາຍເຕັກນິກ

Les courbes de niveau sont des digues qui recueillent de l'eau de pluie, freinent l'érosion de ruissellement et permetent l'infiltration d'eau dans le sol. La distance entre les courbes de niveau varie suivant la pente. Elle est généralement de 25 m sur des pentes moyenne. Si la pente est forte, la distance diminue.

Emplacement: commune Bugenyuzi. Karusi

Date: 15 Juillet 2012

Connaissances techniques requises pour le personnel de terrain / conseillers: moyen

Connaissances techniques requises pour les utilisateurs fonciers: moyen

Principales fonctions techniques: contrôle du ruissellement en nappe: rétention / capture, contrôle du ruissellement en ravines: rétention / capture, stabilisation du sol (par ex. Des racines d'arbres contre les glissements de terrain), augmentation de l'infiltration

Fonctions techniques secondaires: amélioration de la couverture du sol, augmentation de la matière organique, augmentation de la disponibilité des nutriments (réserve, recyclage, ...), augmentation / maintien de la rétention d'eau dans le sol, développement des espèces végétales et de La variété (qualité, ex: fourrage appétent)

Meilleure couverture végétale
Matériel / espèce: Mucuna
Quantité / densité: 15kg / ha
Remarques: En ligne: 1mX1m

Plantation précoce
Matériel / espèce: Sarrasin
Quantité / densité: 40kg / ha
Remarques: Semis à la vollée

Culture mixte / cultures intercalaires
Matériel / espèce: Mucuna / bananier
Quantité / densité: 250 lectromètres
Remarques: En ligne 5mX5m

Plantation de contour / culture de bandes
Matériel / espèce: Bananier
Quantité / densité: 250 lectromètres
Remarques: 5mX5m

Culture de couverture
Matériel / espèce: Mucuna
Quantité / densité: 15kg
Remarques: En ligne

Engrais vert
Matériel / espèce: Sarrasin
Quantité / densité: 40kg / ha
Remarques: Semis à la volée

Sommier / compost / résidus
Matériel / espèce: Fumier de ferme
Quantité / densité: 10t / ha
Remarques: Localisés dans les paquets

Les engrais minéraux (inorganiques)
Matériel / espèce: DAP, KCL, Urée
Quantité / densité: 400kg / ha
Remarques: Epandage (marais)

Bris de croûte / surface scellée
Matériel / espèce: Houes

Verser la couche de finition compacte
Matériel / espèce: Houes

Travail du sol Contour
Matériel / espèce: Houes

Travail du sol profond / double creusement
Matériel / espèce: Houes

Aligné: -contour
Matériel végétatif: T: arbres / arbustes
Nombre de plantes par (ha): 400000
Intervalle vertical entre les rangées / bandes / blocs (m): 20
Espacement entre les rangées / bandes / blocs (m): 6
Intervalle vertical dans les rangées / bandes / blocs (m): 6
Largeur dans les rangées / bandes / blocs (m): 12

Aligné: bandes classées
Matériel végétatif: F: arbres / arbustes fruitiers
Nombre de plantes par (ha): T, F
Intervalle vertical entre les rangées / bandes / blocs (m): 100
Espacement entre les rangées / bandes / blocs (m): 10
Intervalle vertical dans les rangées / bandes / blocs (m): 10
Largeur dans les rangées / bandes / blocs (m): 25

Aligné: -une frontière
Matériel végétatif: G: herbacées
Nombre de plantes par (ha): Lanthana Camara
Largeur dans les rangées / bandes / blocs (m): implantation

En blocs
Matériel végétatif: T: arbres / arbustes
Nombre de plantes par (ha): Eucalyptus
Intervalle vertical entre lignes / bandes / blocs (m): 1600
Espacement entre les rangées / bandes / blocs (m): 2,5 m
Intervalle vertical dans les rangées / bandes / blocs (m): 2,5 m
Largeur dans les rangées / bandes / blocs (m): 2,5 m

Espèces d'arbres / arbustes: Tripsacum, bananier dans les fossés

Espèces d'arbres fruitiers / arbustes: Avocats

Espèces vivaces: Mucuna

Pente (qui détermine l'espacement indiqué ci-dessus): 15%

Si la pente d'origine a changé en raison de la technologie, la pente aujourd'hui est (voir la figure ci-dessous): 12%

Dénivelé / drainage
Intervalle vertical entre les structures (m): E
Hauteur des bunds / banques / autres (m): 0,5
Largeur des bunds / banques / autres (m): 0,4
Longueur des bunds / banques / autres (m): 0,6

Déversoir
Intervalle vertical entre les structures (m): C

Barrage / poêle / étang
Intervalle vertical entre les structures (m): E

Retenue / infiltration fossé / puits, sédiment / sables
Intervalle vertical entre les structures (m): E
Espacement entre les structures (m): 25
Profondeur des fossés / puits / barrages (m): 0,5
Largeur des fossés / puits / barrages (m): 0,6
Longueur des fossés / puits / barrages (m): 0,4

Matériaux de construction (terre): E pour les fossés antiérosifs et canaux

Matériaux de construction (bois): Verser passerelle

Matériaux de construction (béton): Maçonnerie (déversoirs)

Matériaux de construction (autres): Sable, fer à béton

Pente (qui détermine l'espacement indiqué ci-dessus): 25%

4.3 ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປກ່ຽວກັບການຄິດໄລ່ປັດໃຈຂາເຂົ້າໃນການຜະລິດ ແລະ ມູນຄ່າອື່ນໆ

ສະກຸນເງິນອື່ນໆ / ປະເທດອື່ນໆ (ລະບຸ):

Francs burundais

ລະບຸ ອັດຕາແລກປ່ຽນ ຈາກໂດລາ ເປັນເງິນຕາທ້ອງຖີ່ນ (ຖ້າກ່ຽວຂ້ອງ): 1 ໂດລາ =:

1200.0

ລະບຸ ຄ່າຈ້າງ ຄ່າແຮງງານສະເລ່ຍ ຕໍ່ ວັນ:

2000.00

4.4 ການສ້າງຕັ້ງກິດຈະກໍາ

ກິດຈະກໍາ ປະເພດ ມາດຕະການ ໄລຍະເວລາ
1. Mise en place des herbes fixatrices ການບໍາລຸງລ້ຽງ Novembre
2. Plantation des arbustes (Calliandra Calothyrsus) ການບໍາລຸງລ້ຽງ Novembre - Janvier
3. Plantation des arbres agroforestiers et fruitiers ການບໍາລຸງລ້ຽງ Novembre - janvier
4. Plantions de bananiers ການບໍາລຸງລ້ຽງ Janvier - décembre
5. Délimitation du bassin versant à aménager ໂຄງສ້າງ Mai - juin
6. Piquetage des courbes de niveau ໂຄງສ້າງ Août
7. Creusement des fossées anti-érosifs ໂຄງສ້າງ Août
8. Construction étable ການຈັດການຄຸ້ມຄອງ 2007
9. Jachère ການຈັດການຄຸ້ມຄອງ
10. Apiculture ການຈັດການຄຸ້ມຄອງ Avril - mai

4.5 ຕົ້ນທຶນ ແລະ ປັດໄຈຂາເຂົ້າທີ່ຈໍາເປັນໃນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ລະບຸ ປັດໃຈ ນໍາເຂົ້າ ໃນການຜະລີດ ຫົວໜ່ວຍ ປະລິມານ ຕົ້ນທຶນ ຕໍ່ຫົວໜ່ວຍ ຕົ້ນທຶນທັງໝົດ ຂອງປັດໃຈຂາເຂົ້າ ໃນການຜະລິດ % ຂອງຕົ້ນທຶນທັງໝົດ ທີ່ຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ໃຊ້ຈ່າຍເອງ
ແຮງງານ Mise en place des herbes fixatrices personnes / jour/ha 30.0 2000.0 60000.0 100.0
ແຮງງານ Plantation des arbustes personnes / jour/ha 5.0 2000.0 10000.0 100.0
ແຮງງານ Plantation des arbres agroforestiers et fruitiers personnes / jour/ha 200.0 20.0 4000.0
ແຮງງານ Délimitation du bassin versant à aménager ha 3.0 75000.0 225000.0
ອຸປະກອນ Outils pièce 23.0 6000.0 138000.0 100.0
ອຸປະກອນ Outils pièce 20.0 2000.0 40000.0
ອຸປະກອນ Piquet pièce/ha 200.0 100.0 20000.0 50.0
ອຸປະກອນ Outils ha 20.0 2500.0 50000.0 50.0
ວັດສະດຸໃນການປູກ Semis pièce 8000.0 10.0 80000.0 100.0
ວັດສະດຸໃນການປູກ Semis plants 2000.0 50.0 100000.0 100.0
ວັດສະດຸໃນການປູກ Semis pièce 200.0 50.0 10000.0
ຝຸ່ນ ແລະ ຢາຊີວະພາບ Compost / fumier tonnes 4.0 27000.0 108000.0
ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ Bois pièces 50.0 2500.0 125000.0
ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ Clous kg 3.0 5000.0 15000.0
ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ Tuiles pièces 1200.0 50.0 60000.0
ອື່ນໆ Labour: Piquetage des courbes de niveau ha 5.0 2000.0 10000.0 50.0
ອື່ນໆ Labour: Creusement des fossées anti-érosifs ha 50.0 2000.0 100000.0 10.0
ອື່ນໆ Labour: Construction étable personnes / jour/ha 10.0 2000.0 20000.0 100.0
ອື່ນໆ Apiculture ruches 8.0 40000.0 320000.0
ຕົ້ນທຶນທັງໝົດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີ 1495000.0
ຄວາມຄິດເຫັນ:

Durée de l'établissement: 6 mois

4.6 ບໍາລຸງຮັກສາ / ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກິດຈະກໍາ

ກິດຈະກໍາ ປະເພດ ມາດຕະການ ໄລຍະເວລາ / ຄວາມຖີ່
1. Sarclages des cultures annuelles ພືດ Novembre
2. Coupe du fourrage ການບໍາລຸງລ້ຽງ Après 3 mois
3. Elagage ການບໍາລຸງລ້ຽງ Après 3ans
4. Eclaircie ການບໍາລຸງລ້ຽງ Après 6 ans
5. Entretien sanitaire des arbres fruitiers ການບໍາລຸງລ້ຽງ Janvier -Décembre
6. Curage des fossés ໂຄງສ້າງ Février
7. Affouragement du bétail ການຈັດການຄຸ້ມຄອງ après 1 année

4.7 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ປັດໄຈນໍາເຂົ້າທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການບໍາລຸງຮັກສາກິດຈະກໍາ / ແຜນປະຕິບັດ (ຕໍ່ປີ)

ລະບຸ ປັດໃຈ ນໍາເຂົ້າ ໃນການຜະລີດ ຫົວໜ່ວຍ ປະລິມານ ຕົ້ນທຶນ ຕໍ່ຫົວໜ່ວຍ ຕົ້ນທຶນທັງໝົດ ຂອງປັດໃຈຂາເຂົ້າ ໃນການຜະລິດ % ຂອງຕົ້ນທຶນທັງໝົດ ທີ່ຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ໃຊ້ຈ່າຍເອງ
ແຮງງານ Sarclages des cultures annuelles personnes/jour/ha 33.0 2000.0 66000.0 100.0
ແຮງງານ Coupe du fourrage personnes/jour/ha 15.0 2000.0 30000.0 100.0
ແຮງງານ Elagage et eclaircie personnes/jour/ha 6.0 2000.0 12000.0 100.0
ແຮງງານ Entretien sanitaire des arbres fruitiers personnes/jour/ha 3.0 2000.0 6000.0 100.0
ອຸປະກອນ Outils pièces 10.0 6000.0 60000.0 100.0
ອຸປະກອນ Outils pour coupe du fourrage pièces 2.0 7500.0 15000.0 100.0
ອຸປະກອນ Outils pour elagage pièces 3.0 6000.0 18000.0 100.0
ອຸປະກອນ Outils por eclaircie pièces 10.0 12000.0 120000.0 10.0
ອຸປະກອນ Outils pour entretien sanitaire des arbres fruitiers pièces 1.0 90000.0 90000.0
ອຸປະກອນ Outils pour curage des fossés pièces 10.0 1000.0 10000.0 100.0
ຝຸ່ນ ແລະ ຢາຊີວະພາບ Biocides kg 10.0 3000.0 30000.0 100.0
ອື່ນໆ Labour: Curage des fossés personnes/jour/ha 20.0 2000.0 40000.0 100.0
ອື່ນໆ Affouragement du bétail année 12.0 8000.0 96000.0 100.0
ຕົ້ນທຶນທັງໝົດ ທີ່ໃຊ້ໃນການບໍາລຸງຮັກສາ ເຕັກໂນໂລຢີ 593000.0
ຄວາມຄິດເຫັນ:

Machines / outils: houes, pulvérisateurs

Les coûts sont calculés à partir de la date de collecte (Juillet 2011) et par ha ansi que le nombre de plants plantés.

4.8 ປັດໄຈ ທີ່ສໍາຄັນ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບ ຕໍ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ໃຫ້ອະທິບາຍ ປັດໃຈ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບ ຕໍ່ຕົ້ນທຶນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:

Les facteurs influençant le coût de production sont notamment : pente forte, la texture du sol ainsi que la disponibilité de la main d'oeuvre.

5. ສະພາບແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ແລະ ມະນຸດ

5.1 ອາກາດ

ປະລິມານນໍ້າຝົນປະຈໍາປີ
 • < 250 ມີລິແມັດ
 • 251-500 ມີລິແມັດ
 • 501-750 ມີລິແມັດ
 • 751-1,000 ມີລິແມັດ
 • 1,001-1,500 ມີລິແມັດ
 • 1,501-2,000 ມີລິແມັດ
 • 2,001-3,000 ມີລິແມັດ
 • 3,001-4,000 ມີລິແມັດ
 • > 4,000 ມີລິແມັດ
ເຂດສະພາບອາກາດກະສິກໍາ
 • ເຄີ່ງຄວາມຊຸ່ມ

Thermal climate class: subtropics. La température moyenne est de 21°C. La température maximale28.5°C. T Minimale 13.4°C

La duréé totale de végétation est de 270 jours

5.2 ພູມິປະເທດ

ຄ່າສະເລ່ຍ ຄວາມຄ້ອຍຊັນ:
 • ພື້ນທີ່ຮາບພຽງ (0-2%)
 • ອ່ອນ (3-5 %)
 • ປານກາງ (6-10 %)
 • ມ້ວນ (11-15 %)
 • ເນີນ(16-30%)
 • ໍຊັນ (31-60%)
 • ຊັນຫຼາຍ (>60%)
ຮູບແບບຂອງດິນ:
 • ພູພຽງ / ທົ່ງພຽງ
 • ສັນພູ
 • ເປີ້ນພູ
 • ເນີນພູ
 • ຕີນພູ
 • ຮ່ອມພູ
ເຂດລະດັບສູງ:
 • 0-100 ແມັດ a.s.l.
 • 101-500 ແມັດ a.s.l.
 • 501-1,000 ແມັດ a.s.l.
 • 1,001-1,500 ແມັດ a.s.l.
 • 1,501-2,000 ແມັດ a.s.l.
 • 2,001-2,500 ແມັດ a.s.l.
 • 2,501-3,000 ແມັດ a.s.l.
 • 3,001-4,000 ແມັດ a.s.l.
 • > 4,000 ແມັດ a.s.l.
ໃຫ້ລະບຸ ເຕັກໂນໂລຢີ ທີ່ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້:
 • ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ຄຳເຫັນ ແລະ ຂໍ້ມູນສະເພາະ ເພີ່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບ ພູມີປະເທດ:

Pentes moyennes: Dans le marais faible et sur le bassin versant onduleux

Zones altitudinales: 1576 m dans les marais à riz

5.3 ດິນ

ຄວາມເລິກ ຂອງດິນສະເລ່ຍ:
 • ຕື້ນຫຼາຍ (0-20 ຊັງຕີແມັດ)
 • ຕື້ນ (21-50 ຊຕມ)
 • ເລີກປານກາງ (51-80 ຊຕມ)
 • ເລິກ (81-120 ຊມ)
 • ເລິກຫຼາຍ (> 120 cm)
ເນື້ອດິນ (ໜ້າດິນ):
 • ປານກາງ (ດິນໜຽວ, ດິນໂຄນ)
 • ບາງລະອຽດ / ໜັກ (ໜຽວ)
ຊັ້ນອິນຊີວັດຖຸ ເທິງໜ້າດິນ:
 • ປານກາງ (1-3 %)
ຖ້າເປັນໄປໄດ້ ແມ່ນໃຫ້ຕິດຄັດ ການພັນລະນາດິນ ຫຼື ຂໍ້ມູນສະເພາະຂອງດິນ, ຕົວຢ່າງ, ຄຸນລັກສະນະ ປະເພດຂອງດິນ, ຄ່າຄວາມເປັນກົດ / ເປັນດ່າງຂອງດິນ, ສານອາຫານ,​ ດິນເຄັມ ແລະ ອື່ນໆ.

Profondeur moyenne du sol: Dans le marais superficiel et sur le bassin versant modérément profond

Texture du sol (de la couche arable): Dans le marais fin/ lourd et sur le bassin versant moyen

La fertilité du sol est élevée dans le marais et medium sur le bassin versant

Le drainage des sols / l'infiltration est bon dans le marais et moyen sur le bassin versant

La capacité de stockage de l'eau du sol est élevée dans le marais et medium sur le bassin versant

5.4 ມີນໍ້າ ແລະ ຄຸນນະພາບ

ລະດັບ ນໍ້າໃຕ້ດິນ:

5-50 ແມັດ

ການມີນໍ້າ ເທິງໜ້າດິນ:

ປານກາງ

ຄຸນນະພາບນໍ້າ (ບໍ່ມີການບໍາບັດ):

ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດກະສິກໍາພຽງຢ່າງດຽງ (ຊົນລະປະທານ)

ຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ຂໍ້ກໍານົດ ເພີ່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບ ຄຸນນະພາບ ແລະ ປະລິມານ ຂອງນ້ຳ:

Profondeur estimée de l’eau dans le sol: Est < 5 m dans le marais et 5-50 m sur le bassin versant

Disponibilité de l’eau de surface: Est moyenne pendant la période de crue et faible/ absente en période d'étiage.

5.5 ຊີວະນາໆພັນ

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ທາງສາຍພັນ:
 • ສູງ
ຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ລັກສະນະສະເພາະ ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ຊີວະນາໆພັນ:

Il y a beaucoup d'espèces dans le marais et beaucoup de plantes dans le bassin versant.

5.6 ຄຸນລັກສະນະ ຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ທີ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ

ລາຍຮັບ ທີ່ບໍ່ໄດ້ມາຈາກ ການຜະລິດ ກະສິກໍາ:
 • ໜ້ອຍກ່ວາ 10 % ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດ
ລະດັບຄວາມຮັ່ງມີ:
 • ທຸກ​ຍາກ​ຫຼາຍ
 • ທຸກຍາກ
ບຸກຄົນ ຫຼື ກຸ່ມ:
 • ບຸກຄົນ / ຄົວເຮືອນ
ລະດັບ ການຫັນເປັນກົນຈັກ:
 • ການໃຊ້ແຮງງານຄົນ
ເພດ:
 • ຜູ້ຍິງ
 • ຜູ້ຊາຍ
ໃຫ້ລະບຸ ຄຸນລັກສະນະ ຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ:

Les utilisateurs de terres qui utilisent la technologie sont principalement des utilisateurs de terrains communs / moyens

Densité de la population: 200-500 personnes / km2

Croissance annuelle de la population: 2% - 3%

15% des usagers de la terre sont riches en moyenne et possèdent 38% des terres.
70% des usagers de la terre sont pauvres et possèdent 44% du terrain (Raison de choix du site).
18% des usagers de la terre sont pauvres et possèdent 18% de terres (Veufs, veuves et sans terres).

Spécification du revenu hors ferme: Une petite partie est vendu pour le petit commerce

Orientation du marché du système de production: Cultures vivrières pour autoconsommation et vente de greffons d'avocats et des sarrasins.

5.7 ພື້ນທີ່ສະເລ່ຍຂອງທີ່ດິນ ຫຼື ເຊົ່າໂດຍຜູ້ໃຊ້ທີ່ດິນການນໍາໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຢີ

 • <0.5 ເຮັກຕາ
 • 0.5-1 ເຮັກຕາ
 • 1-2 ເຮັກຕາ
 • 2-5 ເຮັກຕາ
 • 5-15 ເຮັກຕາ
 • 15-50 ເຮັກຕາ
 • 50-100 ເຮັກຕາ
 • 100-500 ເຮັກຕາ
 • 500-1,000 ເຮັກຕາ
 • 1,000-10,000 ເຮັກຕາ
 • > 10,000 ເຮັກຕາ
ຖືໄດ້ວ່າ ເປັນຂະໜາດນ້ອຍ, ກາງ ຫຼື ໃຫຍ່ (ອີງຕາມເງື່ອນໄຂ ສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ຂອງທ້ອງຖີ່ນ)? :
 • ຂະໜາດນ້ອຍ
ຄວາມຄິດເຫັນ:

< 0.5 ha: Plus de 90% des ménages ont moins de 0.5 ha et pratiquent la culture associée. Les résidus des cultures sont utilisés en élevage

< 0.5 ha: Zone surpeuplé, exiguité desz terres

0.5-1 ha: Quelques ménages ont des microboisements privé

5.8 ເຈົ້າຂອງທີ່ດິນ, ສິດໃຊ້ທີ່ດິນ, ແລະ ສິດທິການນໍາໃຊ້ນໍ້າ

ເຈົ້າຂອງດິນ:
 • ຊຸມຊົນ / ບ້ານ
 • ບຸກຄົນ, ທີ່ມີຕໍາແໜ່ງ
ສິດທິ ໃນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ:
 • ຊຸມຊົນ (ທີ່ມີການຈັດຕັ້ງ)
 • ບຸກຄົນ
ສິດທິ ໃນການນໍາໃຊ້ນໍ້າ:
 • ຊຸມຊົນ (ທີ່ມີການຈັດຕັ້ງ)
ຄວາມຄິດເຫັນ:

Dans les marais, c'est la commune. Dans les bassins versants, c'est individuel

5.9 ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ

ສຸຂະພາບ:
 • ທຸກຍາກ
 • ປານກາງ
 • ດີ
ການສຶກສາ:
 • ທຸກຍາກ
 • ປານກາງ
 • ດີ
ການຊ່ວຍເຫຼືອ ດ້ານວິຊາການ:
 • ທຸກຍາກ
 • ປານກາງ
 • ດີ
ການຈ້າງງານ (ຕົວຢ່າງ, ການເຮັດກິດຈະກໍາອື່ນ ທີ່ບໍ່ແມ່ນ ການຜະລິດກະສິກໍາ):
 • ທຸກຍາກ
 • ປານກາງ
 • ດີ
ຕະຫຼາດ:
 • ທຸກຍາກ
 • ປານກາງ
 • ດີ
ພະລັງງານ:
 • ທຸກຍາກ
 • ປານກາງ
 • ດີ
ຖະໜົນຫົນທາງ ແລະ ການຂົນສົ່ງ:
 • ທຸກຍາກ
 • ປານກາງ
 • ດີ
ການດື່ມນໍ້າ ແລະ ສຸຂາພິບານ:
 • ທຸກຍາກ
 • ປານກາງ
 • ດີ
ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ:
 • ທຸກຍາກ
 • ປານກາງ
 • ດີ

6. ຜົນກະທົບ ແລະ ລາຍງານສະຫຼຸບ

6.1 ການສະແດງຜົນກະທົບ ພາຍໃນພື້ນທີ່ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີ

ຜົນກະທົບທາງເສດຖະກິດສັງຄົມ

ການຜະລິດ

ການຜະລິດພືດ

ຫຼຸດລົງ
ເພີ່ມຂຶ້ນ
ປະລິມານ ກ່ອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ:

2t/ha

ປະລີມານ ຫຼັງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ:

3.75

ຄວາມຄິດເຫັນ / ລະບຸແຈ້ງ:

A cause de la riziculture intensive

ການຜະລິດອາຫານສັດ

ຫຼຸດລົງ
ເພີ່ມຂຶ້ນ

ຜົນກະທົບດ້ານວັດທະນາທໍາສັງຄົມ

ການຄໍ້າປະກັນ ສະບຽງອາຫານ / ກຸ້ມຢູ່ກຸ້ມກິນ

ຫຼຸດຜ່ອນ
ປັບປຸງ
ຄວາມຄິດເຫັນ / ລະບຸແຈ້ງ:

Production augmentée et une partie vendue

ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ / ການເຊື່ອມໂຊມຂອງດິນ

ຫຼຸດຜ່ອນ
ປັບປຸງ
ຄວາມຄິດເຫັນ / ລະບຸແຈ້ງ:

Manque de la situation de référence chiffrée

moyens de subsistance et bien-être humain

réduit
amelioré
ຄວາມຄິດເຫັນ / ລະບຸແຈ້ງ:

Vente de perches, vente de gerffon, vente du surplus de production, vente du fromage. Tous ces services proviennent du surplus aquis par la pratique de la technologie et le revenu qui en sort aide à couvrir les fais pour l'éducation et la santé

ຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບນິເວດ

ວົງຈອນນໍ້າ / ນໍ້າ

ການໄຫຼ ຂອງນໍ້າໜ້າດິນ

ເພີ່ມຂຶ້ນ
ຫຼຸດລົງ
ຄວາມຄິດເຫັນ / ລະບຸແຈ້ງ:

Energie d'écoulement réduite

ການລະບາຍນໍ້າ

ຫຼຸດຜ່ອນ
ປັບປຸງ
ຄວາມຄິດເຫັນ / ລະບຸແຈ້ງ:

Superficie cultivable augmentée

ຊັ້ນນໍ້າໄຕ້ດິນ / ນໍ້າ

ຕ່ໍາສຸດ
ບັນຈຸໃໝ່
ຄວາມຄິດເຫັນ / ລະບຸແຈ້ງ:

Infiltration augmentée

ດິນ

ການປົກຄຸມຂອງດິນ

ຫຼຸດຜ່ອນ
ປັບປຸງ
ຄວາມຄິດເຫັນ / ລະບຸແຈ້ງ:

Décomposition de la mtière organique

ການສູນເສຍດິນ

ເພີ່ມຂຶ້ນ
ຫຼຸດລົງ
ຄວາມຄິດເຫັນ / ລະບຸແຈ້ງ:

Couverture du sol

ວົງຈອນ ຂອງສານອາຫານໃນດິນ

ຫຼຸດລົງ
ເພີ່ມຂຶ້ນ
ຄວາມຄິດເຫັນ / ລະບຸແຈ້ງ:

Suite à la décomposition

ອິນຊີວັດຖຸໃນດິນ / ຢູ່ລຸ່ມຊັ້ນດິນ C

ຫຼຸດລົງ
ເພີ່ມຂຶ້ນ
ຄວາມຄິດເຫັນ / ລະບຸແຈ້ງ:

Suite à la photosynthèse

ຊີວະນານາພັນ: ສັດ, ພືດ

ມວນຊີວະພາບ / ຢູ່ເທິງຊັ້ນດິນ C

ຫຼຸດລົງ
ເພີ່ມຂຶ້ນ
ຄວາມຄິດເຫັນ / ລະບຸແຈ້ງ:

Fixation d'azote (légumineuses)

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສັດ

ຫຼຸດລົງ
ເພີ່ມຂຶ້ນ
ຄວາມຄິດເຫັນ / ລະບຸແຈ້ງ:

Apiculture, élevage en stabulation

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ທາງດ້ານທີ່ຢູ່ອາໃສ ຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ

ຫຼຸດລົງ
ເພີ່ມຂຶ້ນ
ຄວາມຄິດເຫັນ / ລະບຸແຈ້ງ:

Création de microclmats

ການຫຼຸດຜ່ອນ ຄວາມສ່ຽງ ຈາກໄພພິບັດ ແລະ ອາກາດປ່ຽນແປງ

ຜົນກະທົບ ຂອງໄພແຫ້ງແລ້ງ

ເພີ່ມຂຶ້ນ
ຫຼຸດລົງ
ຄວາມຄິດເຫັນ / ລະບຸແຈ້ງ:

Maîtrise de l'eau

ການລະເຫີຍອາຍກາກບອນ ແລະ ອາຍຜິດເຮືອນແກ້ວ

ເພີ່ມຂຶ້ນ
ຫຼຸດລົງ

ຄວາມຮູນແຮງ ຂອງລົມ

ເພີ່ມຂຶ້ນ
ຫຼຸດລົງ
ຄວາມຄິດເຫັນ / ລະບຸແຈ້ງ:

Grâce aux haies vives

6.2 ຜົນກະທົບທາງອ້ອມ ຈາກການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ

ສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງນໍ້າ

ຫຼຸດລົງ
ເພີ່ມຂຶ້ນ
ຄວາມຄິດເຫັນ / ລະບຸແຈ້ງ:

Ces données n'ont pas été mesurées. Ce sont des approximations

ນໍ້າຖ້ວມຢູ່ເຂດລຸ່ມນໍ້າ

ເພີ່ມຂຶ້ນ
ຫຼຸດຜ່ອນ

ການທັບຖົມ ຂອງດິນຕະກອນ ຢູ່ເຂດລຸ່ມນໍ້າ

ເພີ່ມຂຶ້ນ
ຫຼຸດລົງ

ການປ້ອງກັນ / ຄວາມອາດສາມາດ ການກັ່ນຕອງ

ຫຼຸດຜ່ອນ
ປັບປຸງ

6.3 ການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວາມບອບບາງ ຂອງເຕັກໂນໂລຢິ ໃນການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ກ່ຽວຂ້ອງກັບອາກາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງທີ່ຮຸນແຮງ / ໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ (ຮັບຮູ້ໄດ້ໂດຍຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ)

ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເທື່ອລະກ້າວ

ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເທື່ອລະກ້າວ
ລະດູການ ຮູບແບບ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ / ທີ່ຮ້າຍແຮງ ການນໍາໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຢີ ສາມາດ ຮັບມື ໄດ້ຄືແນວໃດ?
ອຸນຫະພູມປະຈໍາປີ ເພີ່ມຂື້ນ ບໍ່ຮູ້

ອາກາດ ທີ່ກ່ຽວພັນກັບຄວາມຮຸນແຮງ (ໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ)

ໄພພິບັດທາງອຸຕຸນິຍົມ
ການນໍາໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຢີ ສາມາດ ຮັບມື ໄດ້ຄືແນວໃດ?
ພາຍຸລົມທ້ອງຖິ່ນ ດີ
ໄພພິບັດທາງພູມອາກາດ
ການນໍາໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຢີ ສາມາດ ຮັບມື ໄດ້ຄືແນວໃດ?
ແຫ້ງແລ້ງ ດີ
ໄພພິບັດທາງອຸທົກກະສາກ
ການນໍາໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຢີ ສາມາດ ຮັບມື ໄດ້ຄືແນວໃດ?
ໂດຍທົ່ວໄປ (ແມ່ນໍ້າ) ນໍ້າຖ້ວມ ດີ

6.4 ການວິເຄາະຕົ້ນທຶນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ

ຈະເຮັດປະໂຫຍດເພື່ອປຽບທຽບກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍກັບສິ່ງກໍ່ສ້າງ (ຈາກທັດສະນະຂອງຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ) ໄດ້ແນວໃດ?
ຜົນຕອບແທນ ໃນໄລຍະສັ້ນ:

ຜົນກະທົບທາງບວກເລັກນ້ອຍ

ຜົນຕອບແທນ ໃນໄລຍະຍາວ:

ຜົນກະທົບທາງບວກ

ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດເມື່ອປຽບທຽບກັບ / ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບຳລຸງຮັກສາທີເ່ກີດຂື້ນອິກ (ຈາກທັດສະນະຄະຕິຂອງຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ) ໄດ້ແນວໃດ?
ຜົນຕອບແທນ ໃນໄລຍະສັ້ນ:

ຜົນກະທົບທາງບວກເລັກນ້ອຍ

ຜົນຕອບແທນ ໃນໄລຍະຍາວ:

ຜົນກະທົບທາງບວກ

ຄວາມຄິດເຫັນ:

La production du riz a doublé. Il y a aussi vente de nouvaux produits (greffon, fourrage...)

6.5 ການປັບຕົວຮັບເອົາເຕັກໂນໂລຢີ

 • 1-10%
ຖ້າຫາກວ່າມີ, ປະລິມານ (ຈໍານວນຂອງຄົວເຮືອນ / ເນື້ອທີ່ການຄຸ້ມຄອງ):

336 ménages couvrant 3% de la superficie déclarée

ທັງໝົດນັ້ນ ແມ່ນໃຜ ທີ່ເປັນຜູ້ປັບຕົວ ໃນການນໍາໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຢີ, ມີຈັກຄົນ ທີ່ສາມາດເຮັດເອງໄດ້, ຕົວຢ່າງ, ປາດສະຈາກ ການຊ່ວຍເຫຼືອ ທາງດ້ານອຸປະກອນ / ການຈ່າຍເປັນເງິນ?
 • 0-10%
ຄວາມຄິດເຫັນ:

100% des familles d'utilisateurs de terres ont adopté la technologie avec support matériel externe

336 familles d'utilisateurs de terres ont adopté la technologie avec support matériel externe

Il existe une forte tendance à l'adoption spontanée de la technologie

Commentaires sur la tendance de l'adoption: Par effet d'entourage, d'autres exploitants adoptent la technologie et l'ajustement à l'agroforesterie et à la lutte antiérosive. De plus l'administration s'implique beaucoup à sensibiliser la population pour adopter la technologie en faisant une journée de lutte antiérosive par semaine.

6.7 ຈຸດແຂງ / ຂໍ້ດີ / ໂອກາດ ໃນການນໍາໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຢີ

ຈຸດແຂງ / ຂໍ້ດີ / ໂອກາດໃນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ
Réduction de la perte de la terre et des nutriments par l'érosion

Comment peuvent-ils être soutenus / améliorés? Meilleures pratiques culturales.
Augmentation de la production agricole

Comment peuvent-ils être soutenus / améliorés? Bonne gestion de la production.
Amélioration du niveau de vie

Comment peuvent-ils être soutenus / améliorés? Maintenir ou augmenter le niveau de production.
ຈຸດແຂງ / ຈຸດດີ / ໂອກາດ ຈາກທັດສະນະຂອງຜູ້ປ້ອນຂໍ້ມູນ ຫຼື ບຸກຄົນສຳຄັນ
Réduction de l'érosion grâce aux haies vives et à la couverture du sol

Comment peuvent-ils être soutenus / améliorés? Curage régulier des fossés, coupure des herbes fixatrices et des arbustes afin de favoriser la régénération.
Augmentation de la production rizicole

Comment peuvent-ils être soutenus / améliorés? Entretien régulier des ouvrages hydro-agricoles.
Maîtrise de l'eau sur le bassin versant et dans le marais

Comment peuvent-ils être soutenus / améliorés? Entretien des ouvrages et renforcement des capacités.
Diversification de sources de revenu

Comment peuvent-ils être soutenus / améliorés? Chercher des débouchés pour le surplus de récolte (fourrage, riz et autre).
Amélioration de la fertilité du sol

Comment peuvent-ils être soutenus / améliorés? Application régulière de fumure organique.

6.8 ຈຸດອ່ອນ / ຂໍ້ເສຍ / ຄວາມສ່ຽງ ໃນການນໍາໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາ

ຈຸດອ່ອນ / ຂໍ້ເສຍ / ຄວາມສ່ຽງໃນມຸມມອງຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ມີວິທີການແກ້ໄຂຄືແນວໃດ?
La technologie demande beaucoup de temps pour la mise en oeuvre et pour l'entretien. Participation de tous les voisins et de toute la communauté environnante.
Demande une main d'oeuvre en dehors des capacités individuelles Implication des apports extérieurs (moyens financiers, ou travail en association).
Demande des moyens techniques au-delá des capacités de l'exploitant Implication continue des encadreurs techniques et de l'administration.
ຈຸດອ່ອນ/ຂໍ້ບົກຜ່ອງ/ຄວາມສ່ຽງ ຈາກທັດສະນະຂອງຜູ້ປ້ອນຂໍ້ມູນ ຫຼື ບຸກຄົນສຳຄັນ ມີວິທີການແກ້ໄຂຄືແນວໃດ?
La technologie ne peu pas être appliquée au niveau individuel Mobilisation du voisinage et de toute la communauté.
La technologie demande une attention continue et réguliére Entretien régulier avec l'aide de l'administration.
La technologie demande des connaissances techniques appropriées Renforcement des capacités des encadreurs et des exploitants en plus d'une sensibilisation continue.
La technologie demande beaucoup de moyens matériels et financiers Mobilisation des fonds des bailleurs.

7. ເອກະສານອ້າງອີງ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່

7.2 ເອກກະສານອ້າງອີງທີ່ເປັນບົດລາຍງານ

ຫົວຂໍ້, ຜູ້ຂຽນ, ປີ, ISBN:

Rapports de recensement, Monographie provinciale 2006,les exploitants

ຫົວຂໍ້, ຜູ້ຂຽນ, ປີ, ISBN:

Kagera website

ມີຢູ່ໃສ?ມູນຄ່າເທົ່າໃດ?

http://www.fao.org/nr/kagera/en/

ຂໍ້ມູນການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ເນື້ອໃນ

ຂະຫຍາຍທັງໝົດ ຍຸບທັງໝົດ

ເນື້ອໃນ