This is an outdated, inactive version of this case. Go to the current version.
เทคโนโลยี
ไม่มีการใช้งาน

Courbes de niveau [บุรุนดี]

 • ผู้สร้างสรรค์:
 • การอัพเดท:
 • ผู้รวบรวม:
 • ผู้เรียบเรียง:
 • ผู้ตรวจสอบ:

Imiserege

technologies_1148 - บุรุนดี

สมบูรณ์: 82%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของเทคโนโลยี

วิทยากรหลัก

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:
ผู้เชี่ยวชาญ SLM:
ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Butoyi Nimpagaritse Nkunzimana Melchior Isaac Aimable

79414046 / 77720313

DPAE-Karusi

บุรุนดี

ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
The Transboundary Agro-ecosystem Management Project for the Kagera River Basin (GEF-FAO / Kagera TAMP )
ชื่อขององค์กรซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
FAO Food and Agriculture Organization (FAO Food and Agriculture Organization) - อิตาลี

1.3 เงื่อนไขการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกผ่านทาง WOCAT

วันที่เก็บรวบรวมข้อมูล(ภาคสนาม) :

27/07/2011

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

1.5 อ้างอิงไปที่แบบสอบถามเรื่องแนวทาง SLM

Intégration agro-sylvo-zootechnique
approaches

Intégration agro-sylvo-zootechnique [บุรุนดี]

Système d'organisation de la communauté autour des travaux de gestion rationnelle de leurs exploitations par l'intégration des cultures, des arbres et des animaux domestiques.

 • ผู้รวบรวม: Salvator Ndabirorere
Aménagement intégré des bassins versants
approaches

Aménagement intégré des bassins versants [บุรุนดี]

L’approche vise, à travers la conservation des eaux et sols, l'augmentation de la production par unité de surface cultivable et par unité zootechnique en associant les pratiques agronomiques, végétales et physiques.

 • ผู้รวบรวม: Salvator Ndabirorere

2. การอธิบายลักษณะของเทคโนโลยี SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของเทคโนโลยี

คำจำกัดความของเทคโนโลยี:

Association des barrières en travers de la pente (fossés anti-érosifs), des herbes fixatrices , des plants agroforestiers et des animaux pour améliorer la sécurité alimentaire et le bien-être social.

2.2 การอธิบายแบบละเอียดของเทคโนโลยี

คำอธิบาย:

Les pratiques de conservation des eaux et sols par la mise en place des courbes de niveau au Burundi out éte appliquées dès 1930 par des colons belges. Cette technologie consiste à assurer la protection des sommets de collines dénudées par le reboisement, la mise en place de dispositifs anti-érosifs (courbes de niveau) dans les exploitations agricoles et l'installation des herbes fixatrices et fourragères et des arbustes sur les courbes de niveau. En outre, des espèces agroforestières sont également installées dans les exploitations agricoles en vue de contribuer à stabiliser le sol, apporter des nutriments et procurer du bois pour usages divers. Des animaux sont introduits dans les exploitations agricoles non seulement pour valoriser les herbes fourragères installées mais aussi pour produire du fumier.


Dans le souci d'assurer la pérennisation des activités, des comités collinaires sont mis en place et sont renforcés pour poursuivre les activités d'entretien des infrastructures installées à la fin du projet.

Purpose of the Technology: L'objectif de cette technologie est de contribuer à la réduction de la perte des terres,de l'erosion, l'augmentation de la fertilité du sols, la préservation de la sédimentation des marais et la pollution des rivières. Elle contribue également à la régénération des terres et l'augmentation de la production par l'association de l'élevage en stabulation et a l'agro foresterie.

Activités d'établissement / maintenance et intrants: La mise en place des courbes de niveau requis des plantes forestières et agroforestières pour le rétablissement des crêtes dénudées et dans les exploitations. Avant le creusement des fossés anti érosifs, les courbes de niveau sont déterminés par le triangle à la pente et matérialisées par les piquets. Les courbes de niveau sont trapézoïdales de 60 cm de grande base, 50 cm de hauteur et 40 cm de petite base. Des herbes fixatrices en deux rangées en quinconce à raison de 1500 pièces par ha. Des arbustes fourragers comme Calliandra calothyrsus sont installés juste après les cultures fourragères avec 600 pièces à l'hectare. Une plantation des espèces agroforestières comme Grevillea robusta a eu lieu dans les exploitations agricoles. Des animaux sont introduits dans les exploitations agricoles pour valoriser le fourrage sur les courbes de niveau, la production du fumier et du lait.

Des semences de diverses sortes (maïs, haricots, plantes forestières, agroforestiers et fruitiers,), de la main d'œuvre, de la fumée organique et minérale, des produits phytosanitaires ainsi que de l'outillage nécessaire pour les communautés.

Environnement naturel / humain: La technologie s'applique sur des terres à pente, sur des sols dégradés et à couvert végétal en réduction. Elle demande une main-d 'œuvre abondante à hauteur de 250 Hj par ha. Les services techniques d'encadrement et l'administration locale sont également disponibles.

2.3 รูปภาพของเทคโนโลยี

2.5 ประเทศภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่เทคโนโลยีได้นำไปใช้และได้รับการครอบคลุมโดยการประเมินนี้

ประเทศ:

บุรุนดี

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด:

Burundi

ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมของสถานที่ตั้ง :

Province de Karusi (Bugenyuzi)

2.6 วันที่การดำเนินการ

ถ้าไม่รู้ปีที่แน่นอน ให้ระบุวันที่โดยประมาณ:
 • น้อยกว่า 10 ปี (ไม่นานนี้)

2.7 คำแนะนำของเทคโนโลยี

ให้ระบุว่าเทคโนโลยีถูกแนะนำเข้ามาอย่างไร:
 • ทางโครงการหรือจากภายนอก
ความคิดเห็น (ประเภทของโครงการ เป็นต้น) :

La technologie date de l'époque coloniale et a été plus ou moins développée par l'expérimentation des exploitants qui la mettaitent en pratique individuellement ou sur sensibilisation de l'administration et des services techniques impliqués dans le domaine.

3. การจัดประเภทของเทคโนโลยี SLM

3.1 วัตถุประสงค์หลักของเทคโนโลยี

 • ลด ป้องกัน ฟื้นฟู การเสื่อมโทรมของที่ดิน

3.2 ประเภทของการใช้ที่ดินในปัจจุบันที่ได้นำเทคโนโลยีไปใช้

พื้นที่ปลูกพืช

พื้นที่ปลูกพืช

 • การปลูกพืชล้มลุกอายุปีเดียว
 • การปลูกพืชยืนต้นที่ไม่มีเนื้อไม้
 • การปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม
พืชหลัก (พืชเศรษฐกิจและพืชอาหาร):

Principales cultures commerciales: Banane et eucalyptus

Principales cultures vivrières: Riz

Autres: Sarrasin

การใช้ที่ดินแบบผสมผสาน (รวมถึงวนเกษตร)

การใช้ที่ดินแบบผสมผสาน (รวมถึงวนเกษตร)

 • การปลูกพืชร่วมกับปศุสัตว์และการทำป่าไม้ (Agro-silvopastoralism)
แสดงความคิดเห็น:

Principaux problèmes d'utilisation des sols (avis du compilateur): Erosion hydrique, présence d'eragrostis caractéristiques de l'acidité des sols, inondations dans les bas-fonds et une pollution des eaux par sédimentation.

Réduction des stocks d'eaux du fait de la diminution de la nappe phréatique relative au manque d'infiltration et de l'intensité du ruissellement de surface.

Diminution de la couverture végétale par la déforestation causée par la dépendance à l'énergie bois pour le chauffage, le bois d'oeuvre et de service.

Principaux problèmes d'utilisation des terres (perception des utilisateurs fonciers): Il existe une perte importante de la couche arable du sol, perte de fertilité et diminution de la production agricole, augmentation de la famine et de la pauvreté.

L'exploitant fait face également à une diminution de la couverture végétale entraînant par voie de conséquence le manque de bois de divers services, ainsi que le manque de paillis,

Manque d'eau potable et l'on est obligé de recourir à l'eau des rivières polluées pour l'utilisation courante dans les ménages.
Divagation du bétail, conflit foncier, pression démographique ...

Coupe et transport / zéro pâturage: Elevage de bovins en stabulation

Mélangé: (p. Ex. Agro-pastoralisme, silvo-pastoralisme): agriculture associée à l'élevage en stabulation

Les commentaires de Grazingland: Eragrostis, Roudetia, Aroundinaceae (........)

Culture itinérante: Eleusine après brûlis

Foresterie de plantation: Coupe de bois dans le microboisement

Produits et services forestiers: bois d'oeuvre, bois de feu, conservation de la nature / protection

Usage final (final) (après la mise en œuvre de la technologie SLM): Mixte: Ma: Agro-silvopastoralism

Type de commentaires du système de pâturage: Eragrostis, Roudetia, Aroundinaceae (........)

ถ้าการใช้ที่ดินมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องมาจากการนำเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้ ให้ระบุการใช้ที่ดินก่อนนำเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้:

Mélangé: Mp: Agro-pastoralisme (........)

3.3 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ที่ดิน

การใช้น้ำของที่ดินที่มีการใช้เทคโนโลยีอยู่:
 • น้ำฝนร่วมกับการชลประทาน
ระบุ:

La plus longue période de croissance en jours: 150; La période de croissance la plus longue de mois en mois: Septembre-mi Février; Deuxième période de croissance la plus longue en jours: 120; Deuxième période de croissance la plus longue de mois en mois: Février-Juin

ความหนาแน่นของปศุสัตว์ (ถ้าเกี่ยวข้อง):

50-100 LU /km2

3.4 กลุ่ม SLM ที่ตรงกับเทคโนโลยีนี้

 • การจัดการสวนป่า
 • การจัดการปลูกพืชร่วมกับปศุสัตว์
 • การจัดการความอุดมสมบรูณ์ของดินแบบผสมผสาน

3.5 กระจายตัวของเทคโนโลยี

แสดงความคิดเห็น:

La superficie totale couverte par la technologie GDT est de 1,67 km2.

La technologie a été développée par le projet PRDMR ainsi que l'initiative d'un privé.Elle avait comme composante: le traçage des courbes de niveau sur le bassin versant, aménagement de marais(1.67km²), production et plantation de plants et d' herbes fixatrices.

3.6 มาตรการ SLM ที่ประกอบกันเป็นเทคโนโลยี

มาตรการจัดการพืช

มาตรการจัดการพืช

 • A2: อินทรียวัตถุในดิน/ความอุดมสมบูรณ์ในดิน
มาตรการอนุรักษ์ด้วยวิธีพืช

มาตรการอนุรักษ์ด้วยวิธีพืช

 • V1: ต้นไม้และพุ่มไม้คลุมดิน
 • V2: หญ้าและไม้ยืนต้น
มาตรการอนุรักษ์ด้วยโครงสร้าง

มาตรการอนุรักษ์ด้วยโครงสร้าง

 • S3: Graded ditches, channels, waterways
มาตรการอนุรักษ์ด้วยการจัดการ

มาตรการอนุรักษ์ด้วยการจัดการ

 • M2: การเปลี่ยนแปลงของการจัดการหรือระดับความเข้มข้น
แสดงความคิดเห็น:

Mesures secondaires: mesures agronomiques, mesures de gestion

Type de mesures agronomiques: meilleure couverture végétale, culture précoce, culture intercalaire / associée, plantation isohypse / culture en bande alternée, culture de couverture, engrais vert, fumier / compost / résidus, engrais minéraux (inorganiques), briser la croûte de surface, Briser un sol compacté (surface), travail du sol isohypse, bêchage double profondeur / travail profond

Type de mesures végétatives: alignées: - isohypse, alignées: - *<sup>3</sup>, alignées: - le long des limites du terrain, en bloc

3.7 รูปแบบหลักของการเสื่อมโทรมของที่ดินที่ได้รับการแก้ไขโดยเทคโนโลยี

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

 • Wt (Loss of topsoil): การสูญเสียดินชั้นบนหรือการกัดกร่อนที่ผิวดิน
การเสื่อมโทรมของดินทางด้านเคมี

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านเคมี

 • Cn (Fertility decline): ความอุดมสมบูรณ์และปริมาณอินทรียวัตถุในดินถูกทำให้ลดลงไป (ไม่ได้เกิดจากสาเหตุการกัดกร่อน)
การเสื่อมโทรมของดินทางด้านชีวภาพ

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านชีวภาพ

 • Bc (Reduction of vegetation cover): การลดลงของจำนวนพืชที่ปกคลุมดิน
การเสื่อมโทรมของน้ำ

การเสื่อมโทรมของน้ำ

 • Hp (Decline of surface water quality): การลดลงของคุณภาพน้ำที่ผิวดิน
แสดงความคิดเห็น:

Types secondaires de dégradation abordés: Cn: baisse de la fertilité du sol et du niveau de matière organique, Bc: réduction de la couverture végétale, Hp: baisse de qualité de l'eau de surface

Principales causes de dégradation: Gestion des sols, déforestation / disparition de la végétation naturelle (inclus les feux de forêts) (Bc), surexploitation de la végétation pour l’usage domestique (Bh), changement des précipitations saisonnières, inondations, sécheresses, pression de la population, régime foncier, pauvreté / santé

3.8 การป้องกัน การลดลง หรือการฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ระบุเป้าหมายของเทคโนโลยีกับความเสื่อมโทรมของที่ดิน:
 • ฟื้นฟูบำบัดที่ดินที่เสื่อมโทรมลงอย่างมาก
แสดงความคิดเห็น:

Objectifs secondaires: prévention de la dégradation des terres, atténuation / réduction de la dégradation des sols

4. ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค กิจกรรมการนำไปปฏิบัติใช้ ปัจจัยนำเข้า และค่าใช้จ่าย

4.1 แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี

ผู้เขียน:

Ndabirorere Salvator, Bujumbura, Burundi, B.P 1696, tel : + 257 79 954 960, e-mail : nasalvator@yahoo.fr

4.2 ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิคและการอธิบายแบบแปลนทางเทคนิค

Les courbes de niveau sont des digues qui recueillent de l'eau de pluie, freinent l'érosion de ruissellement et permetent l'infiltration d'eau dans le sol. La distance entre les courbes de niveau varie suivant la pente. Elle est généralement de 25 m sur des pentes moyenne. Si la pente est forte, la distance diminue.

Emplacement: commune Bugenyuzi. Karusi

Date: 15 Juillet 2012

Connaissances techniques requises pour le personnel de terrain / conseillers: moyen

Connaissances techniques requises pour les utilisateurs fonciers: moyen

Principales fonctions techniques: contrôle du ruissellement en nappe: rétention / capture, contrôle du ruissellement en ravines: rétention / capture, stabilisation du sol (par ex. Des racines d'arbres contre les glissements de terrain), augmentation de l'infiltration

Fonctions techniques secondaires: amélioration de la couverture du sol, augmentation de la matière organique, augmentation de la disponibilité des nutriments (réserve, recyclage, ...), augmentation / maintien de la rétention d'eau dans le sol, développement des espèces végétales et de La variété (qualité, ex: fourrage appétent)

Meilleure couverture végétale
Matériel / espèce: Mucuna
Quantité / densité: 15kg / ha
Remarques: En ligne: 1mX1m

Plantation précoce
Matériel / espèce: Sarrasin
Quantité / densité: 40kg / ha
Remarques: Semis à la vollée

Culture mixte / cultures intercalaires
Matériel / espèce: Mucuna / bananier
Quantité / densité: 250 lectromètres
Remarques: En ligne 5mX5m

Plantation de contour / culture de bandes
Matériel / espèce: Bananier
Quantité / densité: 250 lectromètres
Remarques: 5mX5m

Culture de couverture
Matériel / espèce: Mucuna
Quantité / densité: 15kg
Remarques: En ligne

Engrais vert
Matériel / espèce: Sarrasin
Quantité / densité: 40kg / ha
Remarques: Semis à la volée

Sommier / compost / résidus
Matériel / espèce: Fumier de ferme
Quantité / densité: 10t / ha
Remarques: Localisés dans les paquets

Les engrais minéraux (inorganiques)
Matériel / espèce: DAP, KCL, Urée
Quantité / densité: 400kg / ha
Remarques: Epandage (marais)

Bris de croûte / surface scellée
Matériel / espèce: Houes

Verser la couche de finition compacte
Matériel / espèce: Houes

Travail du sol Contour
Matériel / espèce: Houes

Travail du sol profond / double creusement
Matériel / espèce: Houes

Aligné: -contour
Matériel végétatif: T: arbres / arbustes
Nombre de plantes par (ha): 400000
Intervalle vertical entre les rangées / bandes / blocs (m): 20
Espacement entre les rangées / bandes / blocs (m): 6
Intervalle vertical dans les rangées / bandes / blocs (m): 6
Largeur dans les rangées / bandes / blocs (m): 12

Aligné: bandes classées
Matériel végétatif: F: arbres / arbustes fruitiers
Nombre de plantes par (ha): T, F
Intervalle vertical entre les rangées / bandes / blocs (m): 100
Espacement entre les rangées / bandes / blocs (m): 10
Intervalle vertical dans les rangées / bandes / blocs (m): 10
Largeur dans les rangées / bandes / blocs (m): 25

Aligné: -une frontière
Matériel végétatif: G: herbacées
Nombre de plantes par (ha): Lanthana Camara
Largeur dans les rangées / bandes / blocs (m): implantation

En blocs
Matériel végétatif: T: arbres / arbustes
Nombre de plantes par (ha): Eucalyptus
Intervalle vertical entre lignes / bandes / blocs (m): 1600
Espacement entre les rangées / bandes / blocs (m): 2,5 m
Intervalle vertical dans les rangées / bandes / blocs (m): 2,5 m
Largeur dans les rangées / bandes / blocs (m): 2,5 m

Espèces d'arbres / arbustes: Tripsacum, bananier dans les fossés

Espèces d'arbres fruitiers / arbustes: Avocats

Espèces vivaces: Mucuna

Pente (qui détermine l'espacement indiqué ci-dessus): 15%

Si la pente d'origine a changé en raison de la technologie, la pente aujourd'hui est (voir la figure ci-dessous): 12%

Dénivelé / drainage
Intervalle vertical entre les structures (m): E
Hauteur des bunds / banques / autres (m): 0,5
Largeur des bunds / banques / autres (m): 0,4
Longueur des bunds / banques / autres (m): 0,6

Déversoir
Intervalle vertical entre les structures (m): C

Barrage / poêle / étang
Intervalle vertical entre les structures (m): E

Retenue / infiltration fossé / puits, sédiment / sables
Intervalle vertical entre les structures (m): E
Espacement entre les structures (m): 25
Profondeur des fossés / puits / barrages (m): 0,5
Largeur des fossés / puits / barrages (m): 0,6
Longueur des fossés / puits / barrages (m): 0,4

Matériaux de construction (terre): E pour les fossés antiérosifs et canaux

Matériaux de construction (bois): Verser passerelle

Matériaux de construction (béton): Maçonnerie (déversoirs)

Matériaux de construction (autres): Sable, fer à béton

Pente (qui détermine l'espacement indiqué ci-dessus): 25%

4.3 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการคำนวณปัจจัยนำเข้าและค่าใช้จ่าย

อื่นๆ หรือสกุลเงินประจำชาติ (ระบุ):

Francs burundais

ระบุอัตราแลกเปลี่ยนจากดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินท้องถิ่น (ถ้าเกี่ยวข้อง) คือ 1 เหรียญสหรัฐ =:

1200.0

ระบุค่าเฉลี่ยของค่าจ้างในการจ้างแรงงานต่อวัน:

2000.00

4.4 กิจกรรมเพื่อการจัดตั้ง

กิจกรรม ประเภทของมาตรการ ช่วงเวลาดำเนินการ
1. Mise en place des herbes fixatrices ด้วยวิธีพืช Novembre
2. Plantation des arbustes (Calliandra Calothyrsus) ด้วยวิธีพืช Novembre - Janvier
3. Plantation des arbres agroforestiers et fruitiers ด้วยวิธีพืช Novembre - janvier
4. Plantions de bananiers ด้วยวิธีพืช Janvier - décembre
5. Délimitation du bassin versant à aménager ด้วยโครงสร้าง Mai - juin
6. Piquetage des courbes de niveau ด้วยโครงสร้าง Août
7. Creusement des fossées anti-érosifs ด้วยโครงสร้าง Août
8. Construction étable ด้วยการจัดการ 2007
9. Jachère ด้วยการจัดการ
10. Apiculture ด้วยการจัดการ Avril - mai

4.5 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าที่จำเป็นสำหรับการจัดตั้ง

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน Mise en place des herbes fixatrices personnes / jour/ha 30.0 2000.0 60000.0 100.0
แรงงาน Plantation des arbustes personnes / jour/ha 5.0 2000.0 10000.0 100.0
แรงงาน Plantation des arbres agroforestiers et fruitiers personnes / jour/ha 200.0 20.0 4000.0
แรงงาน Délimitation du bassin versant à aménager ha 3.0 75000.0 225000.0
อุปกรณ์ Outils pièce 23.0 6000.0 138000.0 100.0
อุปกรณ์ Outils pièce 20.0 2000.0 40000.0
อุปกรณ์ Piquet pièce/ha 200.0 100.0 20000.0 50.0
อุปกรณ์ Outils ha 20.0 2500.0 50000.0 50.0
วัสดุด้านพืช Semis pièce 8000.0 10.0 80000.0 100.0
วัสดุด้านพืช Semis plants 2000.0 50.0 100000.0 100.0
วัสดุด้านพืช Semis pièce 200.0 50.0 10000.0
ปุ๋ยและสารฆ่า/ยับยั้งการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต (ไบโอไซด์) Compost / fumier tonnes 4.0 27000.0 108000.0
วัสดุสำหรับก่อสร้าง Bois pièces 50.0 2500.0 125000.0
วัสดุสำหรับก่อสร้าง Clous kg 3.0 5000.0 15000.0
วัสดุสำหรับก่อสร้าง Tuiles pièces 1200.0 50.0 60000.0
อื่น ๆ Labour: Piquetage des courbes de niveau ha 5.0 2000.0 10000.0 50.0
อื่น ๆ Labour: Creusement des fossées anti-érosifs ha 50.0 2000.0 100000.0 10.0
อื่น ๆ Labour: Construction étable personnes / jour/ha 10.0 2000.0 20000.0 100.0
อื่น ๆ Apiculture ruches 8.0 40000.0 320000.0
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการจัดตั้งเทคโนโลยี 1495000.0
แสดงความคิดเห็น:

Durée de l'établissement: 6 mois

4.6 การบำรุงรักษาสภาพหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

กิจกรรม ประเภทของมาตรการ ช่วงระยะเวลา/ความถี่
1. Sarclages des cultures annuelles จัดการพืช Novembre
2. Coupe du fourrage ด้วยวิธีพืช Après 3 mois
3. Elagage ด้วยวิธีพืช Après 3ans
4. Eclaircie ด้วยวิธีพืช Après 6 ans
5. Entretien sanitaire des arbres fruitiers ด้วยวิธีพืช Janvier -Décembre
6. Curage des fossés ด้วยโครงสร้าง Février
7. Affouragement du bétail ด้วยการจัดการ après 1 année

4.7 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าและกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำที่ต้องการการบำรุงรักษา (ต่อปี)

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน Sarclages des cultures annuelles personnes/jour/ha 33.0 2000.0 66000.0 100.0
แรงงาน Coupe du fourrage personnes/jour/ha 15.0 2000.0 30000.0 100.0
แรงงาน Elagage et eclaircie personnes/jour/ha 6.0 2000.0 12000.0 100.0
แรงงาน Entretien sanitaire des arbres fruitiers personnes/jour/ha 3.0 2000.0 6000.0 100.0
อุปกรณ์ Outils pièces 10.0 6000.0 60000.0 100.0
อุปกรณ์ Outils pour coupe du fourrage pièces 2.0 7500.0 15000.0 100.0
อุปกรณ์ Outils pour elagage pièces 3.0 6000.0 18000.0 100.0
อุปกรณ์ Outils por eclaircie pièces 10.0 12000.0 120000.0 10.0
อุปกรณ์ Outils pour entretien sanitaire des arbres fruitiers pièces 1.0 90000.0 90000.0
อุปกรณ์ Outils pour curage des fossés pièces 10.0 1000.0 10000.0 100.0
ปุ๋ยและสารฆ่า/ยับยั้งการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต (ไบโอไซด์) Biocides kg 10.0 3000.0 30000.0 100.0
อื่น ๆ Labour: Curage des fossés personnes/jour/ha 20.0 2000.0 40000.0 100.0
อื่น ๆ Affouragement du bétail année 12.0 8000.0 96000.0 100.0
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการบำรุงรักษาสภาพเทคโนโลยี 593000.0
แสดงความคิดเห็น:

Machines / outils: houes, pulvérisateurs

Les coûts sont calculés à partir de la date de collecte (Juillet 2011) et par ha ansi que le nombre de plants plantés.

4.8 ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย

ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ:

Les facteurs influençant le coût de production sont notamment : pente forte, la texture du sol ainsi que la disponibilité de la main d'oeuvre.

5. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและของมนุษย์

5.1 ภูมิอากาศ

ฝนประจำปี
 • < 250 ม.ม.
 • 251-500 ม.ม.
 • 501-750 ม.ม.
 • 751-1,000 ม.ม.
 • 1,001-1,500 ม.ม.
 • 1,501-2,000 ม.ม.
 • 2,001-3,000 ม.ม.
 • 3,001-4,000 ม.ม.
 • > 4,000 ม.ม.
เขตภูมิอากาศเกษตร
 • กึ่งชุ่มชื้น

Thermal climate class: subtropics. La température moyenne est de 21°C. La température maximale28.5°C. T Minimale 13.4°C

La duréé totale de végétation est de 270 jours

5.2 สภาพภูมิประเทศ

ค่าเฉลี่ยความลาดชัน:
 • ราบเรียบ (0-2%)
 • ลาดที่ไม่ชัน (3-5%)
 • ปานกลาง (6-10%)
 • เป็นลูกคลื่น (11-15%)
 • เป็นเนิน (16-30%)
 • ชัน (31-60%)
 • ชันมาก (>60%)
ธรณีสัณฐาน:
 • ที่ราบสูง/ที่ราบ
 • สันเขา
 • ไหล่เขา
 • ไหล่เนินเขา
 • ตีนเนิน
 • หุบเขา
ระดับความสูง:
 • 0-100 เมตร
 • 101-500 เมตร
 • 501-1,000 เมตร
 • 1,001-1,500 เมตร
 • 1,501-2,000 เมตร
 • 2,001-2,500 เมตร
 • 2,501-3,000 เมตร
 • 3,001-4,000 เมตร
 • > 4,000 เมตร
ให้ระบุถ้าเทคโนโลยีได้ถูกนำไปใช้:
 • ไม่เกี่ยวข้อง
ความคิดเห็นและข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมเรื่องสภาพภูมิประเทศ:

Pentes moyennes: Dans le marais faible et sur le bassin versant onduleux

Zones altitudinales: 1576 m dans les marais à riz

5.3 ดิน

ค่าเฉลี่ยความลึกของดิน:
 • ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)
 • ตื้น (21-50 ซ.ม.)
 • ลึกปานกลาง (51-80 ซ.ม.)
 • ลึก (81-120 ซ.ม.)
 • ลึกมาก (>120 ซ.ม.)
เนื้อดิน (ดินชั้นบน):
 • ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
 • ละเอียด/หนัก (ดินเหนียว)
อินทรียวัตถุในดิน:
 • ปานกลาง (1-3%)
(ถ้ามี) ให้แนบคำอธิบายเรื่องดินแบบเต็มหรือระบุข้อมูลที่มีอยู่ เช่น ชนิดของดิน ค่า pH ของดินหรือความเป็นกรดของดิน ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก ไนโตรเจน ความเค็ม เป็นต้น:

Profondeur moyenne du sol: Dans le marais superficiel et sur le bassin versant modérément profond

Texture du sol (de la couche arable): Dans le marais fin/ lourd et sur le bassin versant moyen

La fertilité du sol est élevée dans le marais et medium sur le bassin versant

Le drainage des sols / l'infiltration est bon dans le marais et moyen sur le bassin versant

La capacité de stockage de l'eau du sol est élevée dans le marais et medium sur le bassin versant

5.4 ความเป็นประโยชน์และคุณภาพของน้ำ

ระดับน้ำใต้ดิน:

5-50 เมตร

น้ำไหลบ่าที่ผิวดิน:

ปานกลาง

คุณภาพน้ำ (ที่ยังไม่ได้บำบัด):

เป็นน้ำใช้เพื่อการเกษตรเท่านั้น (การชลประทาน)

ความคิดเห็นและข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมเรื่องคุณภาพและปริมาณน้ำ:

Profondeur estimée de l’eau dans le sol: Est < 5 m dans le marais et 5-50 m sur le bassin versant

Disponibilité de l’eau de surface: Est moyenne pendant la période de crue et faible/ absente en période d'étiage.

5.5 ความหลากหลายทางชีวภาพ

ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์:
 • สูง
ความคิดเห็นและข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมของความหลากหลายทางชีวภาพ:

Il y a beaucoup d'espèces dans le marais et beaucoup de plantes dans le bassin versant.

5.6 ลักษณะของผู้ใช้ที่ดินที่นำเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้

รายได้ที่มาจากนอกฟาร์ม:
 • < 10% ของรายได้ทั้งหมด
ระดับของความมั่งคั่งโดยเปรียบเทียบ:
 • ยากจนมาก
 • จน
เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน:
 • เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน
ระดับของการใช้เครื่องจักรกล:
 • งานที่ใช้แรงกาย
เพศ:
 • หญิง
 • ชาย
ระบุลักษณะอื่นๆที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดิน:

Les utilisateurs de terres qui utilisent la technologie sont principalement des utilisateurs de terrains communs / moyens

Densité de la population: 200-500 personnes / km2

Croissance annuelle de la population: 2% - 3%

15% des usagers de la terre sont riches en moyenne et possèdent 38% des terres.
70% des usagers de la terre sont pauvres et possèdent 44% du terrain (Raison de choix du site).
18% des usagers de la terre sont pauvres et possèdent 18% de terres (Veufs, veuves et sans terres).

Spécification du revenu hors ferme: Une petite partie est vendu pour le petit commerce

Orientation du marché du système de production: Cultures vivrières pour autoconsommation et vente de greffons d'avocats et des sarrasins.

5.7 พื้นที่เฉลี่ยของที่ดินที่เป็นเจ้าของหรือเช่าโดยผู้ใช้ที่ดินที่นำเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้

 • < 0.5 เฮกตาร์
 • 0.5-1 เฮกตาร์
 • 1-2 เฮกตาร์
 • 2-5 เฮกตาร์
 • 5-15 เฮกตาร์
 • 15-50 เฮกตาร์
 • 50-100 เฮกตาร์
 • 100-500 เฮกตาร์
 • 500-1,000 เฮกตาร์
 • 1,000-10,000 เฮกตาร์
 • >10,000 เฮกตาร์
พิจารณาว่าเป็นขนาดเล็ก กลาง หรือขนาดใหญ่ (ซึ่งอ้างอิงถึงบริบทระดับท้องถิ่น):
 • ขนาดเล็ก
แสดงความคิดเห็น:

< 0.5 ha: Plus de 90% des ménages ont moins de 0.5 ha et pratiquent la culture associée. Les résidus des cultures sont utilisés en élevage

< 0.5 ha: Zone surpeuplé, exiguité desz terres

0.5-1 ha: Quelques ménages ont des microboisements privé

5.8 กรรมสิทธิ์ในที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและสิทธิในการใช้น้ำ

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน:
 • เป็นแบบชุมชนหรือหมู่บ้าน
 • รายบุคคล ได้รับสิทธิครอบครอง
สิทธิในการใช้ที่ดิน:
 • เกี่ยวกับชุมชน (ถูกจัดระเบียบ)
 • รายบุคคล
สิทธิในการใช้น้ำ:
 • เกี่ยวกับชุมชน (ถูกจัดระเบียบ)
แสดงความคิดเห็น:

Dans les marais, c'est la commune. Dans les bassins versants, c'est individuel

5.9 การเข้าถึงบริการและโครงสร้างพื้นฐาน

สุขภาพ:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การศึกษา:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การจ้างงาน (เช่น ภายนอกฟาร์ม):
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ตลาด:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
พลังงาน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ถนนและการขนส่ง:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
น้ำดื่มและการสุขาภิบาล:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
บริการด้านการเงิน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี

6. ผลกระทบและสรุปคำบอกกล่าว

6.1 ผลกระทบในพื้นที่ดำเนินการ (On-site) จากการใช้เทคโนโลยี

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

การผลิต

การผลิตพืชผล

ลดลง
เพิ่มขึ้น
จำนวนก่อน SLM:

2t/ha

หลังจาก SLM:

3.75

แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

A cause de la riziculture intensive

การผลิตพืชที่ใช้เลี้ยงปศุสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น

ผลกระทบด้านสังคมวัฒนธรรมอื่น ๆ

ความมั่นคงด้านอาหาร / พึ่งตนเองได้

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Production augmentée et une partie vendue

SLM หรือความรู้เรื่องความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Manque de la situation de référence chiffrée

moyens de subsistance et bien-être humain

réduit
amelioré
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Vente de perches, vente de gerffon, vente du surplus de production, vente du fromage. Tous ces services proviennent du surplus aquis par la pratique de la technologie et le revenu qui en sort aide à couvrir les fais pour l'éducation et la santé

ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา

วัฐจักรน้ำหรือน้ำบ่า

น้ำไหลบ่าที่ผิวดิน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Energie d'écoulement réduite

การระบายน้ำส่วนเกิน

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Superficie cultivable augmentée

น้ำบาดาลหรือระดับน้ำในแอ่งน้ำบาดาล

ต่ำลง
ซึมลงเติม
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Infiltration augmentée

ดิน

สิ่งปกคลุมดิน

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Décomposition de la mtière organique

การสูญเสียดิน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Couverture du sol

การหมุนเวียนและการเติมของธาตุอาหาร

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Suite à la décomposition

อินทรียวัตถุในดิน/ต่ำกว่าดินชั้น C

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Suite à la photosynthèse

ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์

มวลชีวภาพ/เหนือดินชั้น C

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Fixation d'azote (légumineuses)

ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Apiculture, élevage en stabulation

ความหลากหลายของสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Création de microclmats

ลดความเสี่ยงของภัยพิบัติ

ผลกระทบจากภัยแล้ง

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Maîtrise de l'eau

การปล่อยคาร์บอนและก๊าซเรือนกระจก

เพิ่มขึ้น
ลดลง

ความเร็วของลม

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Grâce aux haies vives

6.2 ผลกระทบนอกพื้นที่ดำเนินการ (Off-site) จากการใช้เทคโนโลยี

น้ำที่ใช้ประโยชน์ได้

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Ces données n'ont pas été mesurées. Ce sont des approximations

น้ำท่วมพื้นที่ท้ายน้ำ

เพิ่มขึ้น
ลดลง

การทับถมของดินตะกอนพื้นที่ท้ายน้ำ

เพิ่มขึ้น
ลดลง

ความสามารถต้านทานการเปลี่ยนแปลง / ความสามารถในการคัดกรอง

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น

6.3 การเผชิญและความตอบสนองของเทคโนโลยีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป และสภาพรุนแรงของภูมิอากาศ / ภัยพิบัติ (ที่รับรู้ได้โดยผู้ใช้ที่ดิน)

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป
ฤดู ประเภทของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป และสภาพรุนแรงของภูมิอากาศ เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
อุณหภูมิประจำปี เพิ่มขึ้น ไม่ทราบ

สภาพรุนแรงของภูมิอากาศ (ภัยพิบัติ)

ภัยพิบัติทางอุตุนิยมวิทยา
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
พายุลมประจำท้องถิ่น ดี
ภัยพิบัติจากสภาพภูมิอากาศ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
ภัยจากฝนแล้ง ดี
ภัยพิบัติจากน้ำ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
น้ำท่วมตามปกติ (แม่น้ำ) ดี

6.4 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้รับ

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งเป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวกเล็กน้อย

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวก

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นซ้ำอีก เป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวกเล็กน้อย

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวก

แสดงความคิดเห็น:

La production du riz a doublé. Il y a aussi vente de nouvaux produits (greffon, fourrage...)

6.5 การปรับตัวของเทคโนโลยี

 • 1-10%
ถ้ามีข้อมูลให้บอกปริมาณด้วย (จำนวนของครัวเรือนหรือครอบคลุมพื้นที่):

336 ménages couvrant 3% de la superficie déclarée

จากทั้งหมดที่ได้รับเทคโนโลยีเข้ามามีจำนวนเท่าใดที่ทำแบบทันที โดยไม่ได้รับการจูงใจด้านวัสดุหรือการเงินใด ๆ:
 • 0-10%
แสดงความคิดเห็น:

100% des familles d'utilisateurs de terres ont adopté la technologie avec support matériel externe

336 familles d'utilisateurs de terres ont adopté la technologie avec support matériel externe

Il existe une forte tendance à l'adoption spontanée de la technologie

Commentaires sur la tendance de l'adoption: Par effet d'entourage, d'autres exploitants adoptent la technologie et l'ajustement à l'agroforesterie et à la lutte antiérosive. De plus l'administration s'implique beaucoup à sensibiliser la population pour adopter la technologie en faisant une journée de lutte antiérosive par semaine.

6.7 จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสของเทคโนโลยี

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน
Réduction de la perte de la terre et des nutriments par l'érosion

Comment peuvent-ils être soutenus / améliorés? Meilleures pratiques culturales.
Augmentation de la production agricole

Comment peuvent-ils être soutenus / améliorés? Bonne gestion de la production.
Amélioration du niveau de vie

Comment peuvent-ils être soutenus / améliorés? Maintenir ou augmenter le niveau de production.
จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
Réduction de l'érosion grâce aux haies vives et à la couverture du sol

Comment peuvent-ils être soutenus / améliorés? Curage régulier des fossés, coupure des herbes fixatrices et des arbustes afin de favoriser la régénération.
Augmentation de la production rizicole

Comment peuvent-ils être soutenus / améliorés? Entretien régulier des ouvrages hydro-agricoles.
Maîtrise de l'eau sur le bassin versant et dans le marais

Comment peuvent-ils être soutenus / améliorés? Entretien des ouvrages et renforcement des capacités.
Diversification de sources de revenu

Comment peuvent-ils être soutenus / améliorés? Chercher des débouchés pour le surplus de récolte (fourrage, riz et autre).
Amélioration de la fertilité du sol

Comment peuvent-ils être soutenus / améliorés? Application régulière de fumure organique.

6.8 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงของเทคโนโลยีและวิธีการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
La technologie demande beaucoup de temps pour la mise en oeuvre et pour l'entretien. Participation de tous les voisins et de toute la communauté environnante.
Demande une main d'oeuvre en dehors des capacités individuelles Implication des apports extérieurs (moyens financiers, ou travail en association).
Demande des moyens techniques au-delá des capacités de l'exploitant Implication continue des encadreurs techniques et de l'administration.
จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
La technologie ne peu pas être appliquée au niveau individuel Mobilisation du voisinage et de toute la communauté.
La technologie demande une attention continue et réguliére Entretien régulier avec l'aide de l'administration.
La technologie demande des connaissances techniques appropriées Renforcement des capacités des encadreurs et des exploitants en plus d'une sensibilisation continue.
La technologie demande beaucoup de moyens matériels et financiers Mobilisation des fonds des bailleurs.

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.2 การอ้างอิงถึงสิ่งตีพิมพ์

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Rapports de recensement, Monographie provinciale 2006,les exploitants

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Kagera website

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

http://www.fao.org/nr/kagera/en/

โมดูล