НҮБ ЦТК

Raised-bed seeding using the raised-bed planter (Dashmesh®) [Узбекстан ]

 • Бүтээн байгуулалт:
 • Шинэчлэх:
 • Цуглуулсан этгээд:
 • Редактор:
 • Хянагч:

Тайлагнах Этгээд: Uzbekistan

Маягтад оруулсан технологи, эсвэл түүний аль нэг хэсэг, өмчийн аливаа нэг эрхээр хамгаалагдсан эсэхийг тодруулна уу. : Үгүй

Бүрэн гүйцэд байдал: 91%

Ерөнхий мэдээлэл

Ерөнхий мэдээлэл

Шилдэг туршлагын нэршил :

Raised-bed seeding using the raised-bed planter (Dashmesh®)

Улс :

Узбекстан

Тайлагнах Этгээд:

Uzbekistan

Хөрөнгийн эрх

Маягтад оруулсан технологи, эсвэл түүний аль нэг хэсэг, өмчийн аливаа нэг эрхээр хамгаалагдсан эсэхийг тодруулна уу. :

Үгүй

Ангилал

Тодорхой байршилд газар ашиглалтын давуу тал

 • Тариалангийн талбай

Цөлжилт, газрын доройтол, гангийн (DLDD) арга хэмжээнд оруулах хувь нэмэр

 • Бууруулах
 • Дасан зохицох

Стратеги зорилтод оруулах хувь нэмэр

 • Нөлөөлөлд өртсөн хүн амын амьдрах нөхцлийг сайжруулах
 • Нөлөөлөлд өртсөн экосистемийн нөхцлийг сайжруулах

Бусад сайн туршлагуудтай хэрхэн холбогдох вэ

 • Чадавхийг бэхжүүлэх, мэдлэг дээшлүүлэх
 • ЦГДГ болон ГТМ-ийн моиторинг, үнэлгээ / судалгаа
 • Оролцоо, хамтын ажиллагаа, сүлжээ

Үзүүлэлтүүд

Хэсэг 1. Шилдэг туршлагын агуулга: Нөхцөл байдал (хүн, байгалийн орчин)

Шилдэг туршлагын товч тодорхойлолт

The advantage of the raised-bed seeder is the simultaneous application of seeds and fertilizer with minimum soil disturbance into stubbles on directly shaped beds

Байршил

Kazakhstan (near Kyzlorda city), Kyrgyzstan (near Bishkek), Turkmenistan (near Dashoguz city) and Republic of Uzbekistan (Jizzak and Syrdarya region)|

Хэрэв байршил хил хязгаартай бол түүнийг га-гаар илэрхийлнэ үү:

10 ha (research area)

Байршилд амьдарч буй хүн амын тооцоо:

Approx. 15000

Тодорхойлсон байршил доторх байгаль орчны товч тодорхойлолт.

The region has a continental climate with long hot summers and cold dry winters. Winter temperatures range between -3 °C and 20 °C, and summer temperatures range from 20 to 40 °C. Precipitation is received mainly during the winter season. Irrigated agriculture in the four countries is generally practiced in areas with an annual precipitation of less than 250 mm.|
Kazakhstan: marsh and meadow-marsh soils with various salt levels
Kyrgyzstan: meadow grey desert, heavy loamy, repeatedly saline
Turkmenistan: irrigated meadow soil with various salt levels
Uzbekistan: prolluvial-alluvial zones of the Hungry steppe
The topography of the irrigated areas of the project sites are characterized by flat slopes with slight inclination.

Байршил болон / эсвэл ойролцоо амьдардаг хүмүүсийн нийгэм, эдийн засгийн нөхцөл байдал

Kazakhstan site: ca. 3000 USD/year
Kyrgyzstan site: ca. 600 USD/year
Uzbekistan sites: ca. 600 USD/year
Turkmenistan site: ca. 2000 USD/year
(all based on official statistics of GDP)
Irrigated crop production (cotton, wheat, rice, others), livestock, remittances|
Irrigated crop production; leased land (Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan) and private ownership (Kyrgyzstan)|

Ямар үзүүлэлт, шалгуур(ууд)-ын үндсэн дээр (Стратегид үл хамаарах) санал болгож буй туршлага, түүнд харгалзах технологи "шилдэг" гэж тодорхойлогдсон бэ?

The use of the raised-bed seeding unit immediately reduces the need for mechanized activities in the field, seeding rates and thus production expenses. Furthermore, it is an excellent platform for diversification of the common cotton-wheat systems through intercropping, relay-cropping, and mixed farming aimed at integrating crop-livestock systems. Combined with laser-assisted land leveling, the raised-bed planting system can improve the productivity of high-value crops and reduces leaching and irrigation water equipments. Distributed to the participating countries, the raised-bed planters were used for several research activities including seed management, crop diversification and zero-tillage (conservation agriculture), a sustainable agricultural practice with potential to reduce soil erosion and salinization, and increase soil fertility. |

Хэсэг 2. Шийдвэрлэх асуудал (шууд болон шууд бус шалтгаан), шилдэг туршлагын зорилтууд

Шилдэг туршлагын шийдвэрлэсэн гол асуудлууд

1. yield stabilized| crop productivity increased
2. production cost and risk reduced
3. food security by diversification option

Шилдэг туршлагын шийдвэрлэсэн газрын доройтлын асуудлуудыг дүрслэх

- water productivity can be increased
- soil fertility can be improved due to option of intercropping with legumes
- possibility of planting into residues can potentially decrease risk of erosion and salinization

Шилдэг туршлагын зорилтуудыг тодорхойлно уу

1. increase crop productivity and farm income
2. reduce water use
3. move from mono-cropping to cropping system diversification
4. possibility for conservation agriculture (sustainable agricultural practices)

Хэсэг 3. Үйл ажиллагаа

Үндсэн үйл ажиллагааны товч танилцуулга, зорилтуудаар

Goal3.
1. intercropping of cotton with legumes tested
2. intercropping of maize with legumes tested
3. possibility of seeding barley| wheat and other crops tested
Goal 2.
1. homogeneous furrow shaping improves uniform water distribution
2. improved crop growth and water application improves water productivity
Goal 1.
1. seeding rate reduced| germination rate improved| homogeneous stand| increased yield
2. reduced mechanized field activities reducing fuel and labor costs
Goal 4.
1. planting into standing stubble or left plant residues

Технологийн техникийн нөхцөл ба товч тодорхойлолт

The raised-bed seeding units imported from India (Dashmesh®) in the frame of the SLMR project have the advantage that they can simultaneously seed, fertilize and shape the furrows for irrigation. The direct seeding unit allows for seeding different crops alongside, i.e. intercropping.|
The raised-bed seeding units imported from India (Dashmesh®)

Хэсэг 4. Оролцогч байгууллагууд / талууд (хамтын ажиллагаа, оролцоо, оролцогч талуудын үүрэг)

Технологи боловсруулсан байгууллагын нэр, хаяг


In the framework of the Sustainable Land Management Research Project, the International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA) conducted research using this equipment developed by Dashmesh|ICARDA Regional office in Tashkent, Uzbekistan

Технологи нь түншлэлийг хөгжүүлсэн уу?

Тийм

Түншүүдийн жагсаалт:

1. Kazakhstan: Soil and Agrochemistry Science Research Institute after U.U. Uspanov| Almaty; Rice Research Institute| Kyzlorda
2. Kyrgyzstan: Agricultural Research Institute| Bishkek
3. Uzbekistan: SANIIRI| Cotton Research Institute
4. Turkmenistan: National Institute of Deserts| Flora and Fauna

Технологи ямар хүрээнд хэлэлцэгдэж баримтжуулагдсаныг тодорхойлно уу

 • Төсөл/хөтөлбөрийн санаачлага
 • Бусад (нэмнэ үү)
Тодорхойлно уу:

International initiative in collaboration with national research organizations and scientists

Олон нутгийн сонирхогч талууд, түүн дотроо ИНБ-ын оролцоо, технологийг илүү сайжруулахад түлхэц үзүүлсэн үү?

Тийм

Оролцсон орон нутгийн оролцогч талуудын жагсаалт:

1. regional branches of the research institutes and their scientific staff
2. farmers collaborating with the research institutes

Дээр дурдсан сонирхогч талуудын хувьд, технологийн дизайн, танилцуулга, ашиглалт, засвар үйлчилгээний үүргийг тодорхойлно уу.

- the staff of the regional branches of the research institutes implemented the activities, supervised and advised the farmers, and organized field days and visits for showing the work and use of the seeder
- experiments were farmer-managed trials, where the respective farmer worked, managed, observed, assessed crop production using the raised-bed seeder; he gave the most objective opinion, as well as critically assessed the constraints of the seeder

Тухайн байршилд болон түүний ойр орчимд амьдрах ард иргэд технологи хөгжүүлэхэд оролцсон уу?

Тийм

Дүн шинжилгээ

Хэсэг 5. Нөлөөлөлд хувь нэмэр

Талбай дахь үр нөлөөг тодорхойлно уу (гол хоёр үр нөлөөг төрлөөр)

1. possibility of using the seeder together with a laser leveler reduced water use by 25-30%
2. possibility of planting into standing stubble showed potential for conservation agriculture (sustainable agricultural practices)
Socio-economic level (including cultural level):
1. production costs were reduced due to reduced mechanized activities; more than 200% net benefit increase
2. intercropping with legumes increased net benefit by 200%
1. irrigation water use reduced by 10%
2. other nature protection impact (e.g., erosion, salinization) could not be measured due to short period of the project
1.  enhanced germination up to 20%; reduced seed quantity by 40%; yield increased
2.  possible diversification of current cropping system by intercropping using legumes thus improving soil fertility, and food and feed provision

Тадбайн гадна илэрсэн хамгийн чухал хоёр нөлөөг (өөрөөр хэлбэл тухайн талбайд үгүй харин эргэн тойронд байгаа) тодорхойлно уу

3. other impacts beyond the implementation area could not be measured due to short period of the project
1. raised interest by farmers in the proximity of the experiments
2. raised interest by researchers to continue working with the seeder

Биологийн төрөл зүйл, уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөлөл

Шалтгааныг тайлбарлана уу: :

- raised-bed seeder can be seen as water-wise technology that increases water productivity and has the potential to decrease soil salinity
- crop productivity and farm income increased (production costs decreased); and potential for diversification of the cropping system positively tested, all of which reduces vulnerability to climate change
- possibility of planting into standing stubble/left residues has potential for reducing water-related erosion, soil evaporation and thus salinization, and increases soil fertility, thus making the system more resilient

Зардал-үр ашгийн шинжилгээ хийгдсэн үү?

Зардал-үр ашгийн шинжилгээ хийгдсэн үү?

Тийм

Тодорхойлно уу:

The most important benefit and most convincing for the national scientists and farmers was the cost reduction due to the reduction of mechanized activities from 11 to 5. Turkmenistan reported reduced production costs of winter wheat of nearly 23%, and Uzbekistan of around 12%. Consequently, the net profit could be doubled. Intercropping maize or cotton with legumes increased the net benefit by 200%.
The production of a seeder in Uzbekistan costs up to about 6.5 million UZS. Depending on the depreciation assumptions and the number of ha to be seeded it could take up to 2-4 years to cover the investments. This payback period would increase in case the entire equipment is imported since in addition to the purchase price also the relatively high transport costs would need to be recovered.

Бүлэг 6. Нэвтрүүлэх ба хуулбарлах боломж

Технологийг бусад газарт танилцуулж/нэвтрүүлсэн байсан уу?

Технологийг бусад газарт танилцуулж/нэвтрүүлсэн байсан уу?

Тийм

Хаана?

Implementation area: raised-bed seeder is still actively used by the research institutions and respective farmers for research on other fields

Шилдэг туршлага / технологийг амжилтанд хүргэхэд хүргэсэн гурван үндсэн нөхцөлийг та тодорхойлж чадах уу?

1. reduced costs and mechanized activities attracted farmers
2. possibility of using the planter for conservation agriculture, intercropping, etc. interested researchers and farmers|

Хуулбарлах боломж

Таны бодлоор таны санал болгож буй сайн туршлага ба технологийг өөр газар ямар нэг зүйлийг нь өөрчилж, засч, шинэчилэх замаар хуулбарлан хэрэгжүүлж болох уу?

Тийм

Аль түвшинд?
 • Орон нутгийн
 • Хагас үндэсний
 • Хагас бүс нутгийн

Хэсэг 7. Сургамж

Хүний нөөцтэй холбоотой

1. Support and development of extension-type structures for awareness-creation among producers and trainings
2. Encourage shift in research paradigms and agricultural thinking
3. Improve links between farmers| markets and service organizations

Санхүүгийн нөөцтэй холбоотой

1. Import and/or development of machinery suitable for raised-bed seeding and implementing conservation agriculture essential for further spreading this practice
2. micro-finance system needed for farmers to purchase new equipment
3. Investing in the raised-bed seeder could be a suitable strategy for farmers with larger farms. Smaller-scale farms could either hire the planter from neighbors or group together. Alternatively| the MTP| WUA or extension services could rent such equipment to farmers

Техникийн нөөцтэй холбоотой

. Modifications needed as imported seeder is too heavy to use with local MTZ 80 tractors; and furrow openers are too weak for Central Asian soils

Модулууд