НҮБ ЦТК

Conversion de zones cultivées en forêt régionale [Сенегал ]

 • Бүтээн байгуулалт:
 • Шинэчлэх:
 • Цуглуулсан этгээд:
 • Редактор:
 • Хянагч:

Тайлагнах Этгээд: Senegal

Маягтад оруулсан технологи, эсвэл түүний аль нэг хэсэг, өмчийн аливаа нэг эрхээр хамгаалагдсан эсэхийг тодруулна уу. : Үгүй

Бүрэн гүйцэд байдал: 91%

Ерөнхий мэдээлэл

Ерөнхий мэдээлэл

Шилдэг туршлагын нэршил :

Conversion de zones cultivées en forêt
régionale

Улс :

Сенегал

Тайлагнах Этгээд:

Senegal

Хөрөнгийн эрх

Маягтад оруулсан технологи, эсвэл түүний аль нэг хэсэг, өмчийн аливаа нэг эрхээр хамгаалагдсан эсэхийг тодруулна уу. :

Үгүй

Ангилал

Тодорхой байршилд газар ашиглалтын давуу тал

 • Ой мод
 • Бүтээмж үгүй газар

Цөлжилт, газрын доройтол, гангийн (DLDD) арга хэмжээнд оруулах хувь нэмэр

 • Дасан зохицох
 • Нөхөн сэргээлт

Стратеги зорилтод оруулах хувь нэмэр

 • Нөлөөлөлд өртсөн хүн амын амьдрах нөхцлийг сайжруулах
 • Нөлөөлөлд өртсөн экосистемийн нөхцлийг сайжруулах

Бусад сайн туршлагуудтай хэрхэн холбогдох вэ

 • Чадавхийг бэхжүүлэх, мэдлэг дээшлүүлэх
 • ЦГДГ болон ГТМ-ийн моиторинг, үнэлгээ / судалгаа
 • Мэдлэгийн менежмент ба шийдвэрийн гаргалт дахь дэмжлэг

Үзүүлэлтүүд

Хэсэг 1. Шилдэг туршлагын агуулга: Нөхцөл байдал (хүн, байгалийн орчин)

Шилдэг туршлагын товч тодорхойлолт

En 2004, l’Etat sénégalais a entrepris un programme de mise en place de forêts
communautaires.se sont
alors mobilisées pour aménager d’un commun accord avec le service des Eaux et
Forêts une parcelle de 500 ha. Cet espace fut clôturé pour prévenir la divagation du
bétail et cerné d’un pare-feu périmétral de protection contre les feux bien que leur
occurrence soit en baisse depuis quelques années.|

Байршил

Village de Nguith, département de Linguère.|

Хэрэв байршил хил хязгаартай бол түүнийг га-гаар илэрхийлнэ үү:

500.0

Байршилд амьдарч буй хүн амын тооцоо:

300.0

Тодорхойлсон байршил доторх байгаль орчны товч тодорхойлолт.

plat
Sol sableux pauvre
Steppe arbustive fortement dégradée.

Байршил болон / эсвэл ойролцоо амьдардаг хүмүүсийн нийгэм, эдийн засгийн нөхцөл байдал

Généralement pauvres.revenus très faibles.
Agricultre
communautaire (Selon le droit positif, la terre relève du domaine national).|

Ямар үзүүлэлт, шалгуур(ууд)-ын үндсэн дээр (Стратегид үл хамаарах) санал болгож буй туршлага, түүнд харгалзах технологи "шилдэг" гэж тодорхойлогдсон бэ?

Taux de réussite des plants mis en terre.

Хэсэг 2. Шийдвэрлэх асуудал (шууд болон шууд бус шалтгаан), шилдэг туршлагын зорилтууд

Шилдэг туршлагын шийдвэрлэсэн гол асуудлууд

Reboisement
Augmentation du taux de couverture arborée.

Шилдэг туршлагын шийдвэрлэсэн газрын доройтлын асуудлуудыг дүрслэх

Terres improductives
Dégradation des terres
Dégradation
biologique :
réduction de la couverture végétale
Erosion éolienne : perte du sol de surface

Шилдэг туршлагын зорилтуудыг тодорхойлно уу

- Augmentation de la matière organique
- Augmentation de la disponibilité des nutriments
- Augmentation de l'infiltration
- Amélioration de la structure du sol en surface
- Contrôle des feux

Хэсэг 3. Үйл ажиллагаа

Үндсэн үйл ажиллагааны товч танилцуулга, зорилтуудаар

Activités de mise en place (mode de gestion)
1. Réunion de concertation (élaboration de charte)
2. Sensibilisation
Activités de mise en place (pratiques végétales)
1. Mise en place de la pépinière
Activités de mise en place (structures physiques)
1. Confection et pose de la clôture
2. Ouverture du pare feu

Технологийн техникийн нөхцөл ба товч тодорхойлолт

mise en défens de la parcelle reboisée avec 6250 plants de Acacia senegal
Parcelle de mise en défens assitée avec reboisement.

Хэсэг 4. Оролцогч байгууллагууд / талууд (хамтын ажиллагаа, оролцоо, оролцогч талуудын үүрэг)

Технологи боловсруулсан байгууллагын нэр, хаяг


Direction des Eaux et Forêts|Dakar-Hann
secteur Forestier de Linguère.

Технологи нь түншлэлийг хөгжүүлсэн уу?

Тийм

Түншүүдийн жагсаалт:

Eaux et Forêts
Collectivité locale de Ouarkhokh
population de Nguith

Технологи ямар хүрээнд хэлэлцэгдэж баримтжуулагдсаныг тодорхойлно уу

 • Үндэсний санаачлага-төрийн оролцоотой

Олон нутгийн сонирхогч талууд, түүн дотроо ИНБ-ын оролцоо, технологийг илүү сайжруулахад түлхэц үзүүлсэн үү?

Тийм

Оролцсон орон нутгийн оролцогч талуудын жагсаалт:

Eaux et Forêts
Populations
Autorités Locales

Дээр дурдсан сонирхогч талуудын хувьд, технологийн дизайн, танилцуулга, ашиглалт, засвар үйлчилгээний үүргийг тодорхойлно уу.

Eaux et Forêts: encadrement, renforcement de capacités, fourniture d'intrants
Collectivités Locales: encadrement, délibération/affectation des terres.
Populations locales: conduite des travaux, surveillance.|

Тухайн байршилд болон түүний ойр орчимд амьдрах ард иргэд технологи хөгжүүлэхэд оролцсон уу?

Тийм

Юуны тусламжтайгаар?
 • Оролцооны аргачлал

Дүн шинжилгээ

Хэсэг 5. Нөлөөлөлд хувь нэмэр

Талбай дахь үр нөлөөг тодорхойлно уу (гол хоёр үр нөлөөг төрлөөр)

Augmentation du nombre d'arbres
présence de la petite faune.

Тадбайн гадна илэрсэн хамгийн чухал хоёр нөлөөг (өөрөөр хэлбэл тухайн талбайд үгүй харин эргэн тойронд байгаа) тодорхойлно уу

Contribution aux conditions d’existence / bien-être humain
revenus des produits forestiers.

Биологийн төрөл зүйл, уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөлөл

Шалтгааныг тайлбарлана уу: :

sequestration carbone.
Augmentation de la faune.

Зардал-үр ашгийн шинжилгээ хийгдсэн үү?

Зардал-үр ашгийн шинжилгээ хийгдсэн үү?

Үгүй

Бүлэг 6. Нэвтрүүлэх ба хуулбарлах боломж

Технологийг бусад газарт танилцуулж/нэвтрүүлсэн байсан уу?

Технологийг бусад газарт танилцуулж/нэвтрүүлсэн байсан уу?

Тийм

Хаана?

toutes les régions du Sénégal

Шилдэг туршлага / технологийг амжилтанд хүргэхэд хүргэсэн гурван үндсэн нөхцөлийг та тодорхойлж чадах уу?

Volonté politique
Ahésion des populations.
Bonne expertise.

Хуулбарлах боломж

Таны бодлоор таны санал болгож буй сайн туршлага ба технологийг өөр газар ямар нэг зүйлийг нь өөрчилж, засч, шинэчилэх замаар хуулбарлан хэрэгжүүлж болох уу?

Тийм

Аль түвшинд?
 • Орон нутгийн
 • Хагас үндэсний
 • Үндэсний

Хэсэг 7. Сургамж

Хүний нөөцтэй холбоотой

Forte volonté politique

Санхүүгийн нөөцтэй холбоотой

nécessité de moyens financiers conséquents

Техникийн нөөцтэй холбоотой

expertise

Модулууд