Арга барил

Extension advisory service [Уганда]

 • Бүтээн байгуулалт:
 • Шинэчлэх:
 • Цуглуулсан этгээд:
 • Редактор:
 • Хянагч:

Abalimisa

approaches_2475 - Уганда

Бүрэн гүйцэд байдал: 75%

1. Ерөнхий мэдээлэл

1.2 Арга барилыг баримтжуулах болон үнэлгээ хийхэд оролцсон хүн эсвэл байгууллагын холбоо барих хаяг

Мэдээлэл өгсөн хүн(с)

ГТМ мэргэжилтэн :
ГТМ мэргэжилтэн :

Lugega Emm

Rakai district

Уганда

ГТМ мэргэжилтэн :

Kiyingi Jamil

Rakai district

Уганда

ГТМ мэргэжилтэн :

Mutagubya Joseph

Rakai district

Уганда

ГТМ мэргэжилтэн :

Mazimakwo Kukundakwe

Kabale district

Уганда

Арга барилыг баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
Rakai District - Уганда
Арга барилыг баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
Kabale District Local Government (Kabale District Local Government) - Уганда

1.3 WOCAT-аар баримтжуулсан өгөгдлийг ашиглахтай холбоотой нөхцөл

Мэдээллийг хэзээ (газар дээр нь) цуглуулсан бэ?

01/08/2011

Эмхэтгэгч болон гол мэдээлэгч хүн(хүмүүс) WOCAT аргачлалаар баримтжуулсан мэдээллийг ашиглахтай холбоотой нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн.

Тийм

2. ГТМ Арга барилын тодорхойлолт

2.1 Арга барилын товч тодорхойлолт

Increasing farmers' outputs through use of extension advisory service on flat area of land.

2.2 Арга барилын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт

Арга барилын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт :

Aims / objectives: The main aim was to provide technical skills together with knowledge to farmers . It involves organizing of trainings through workshops mainly held on each parish of Kasasa sub county.

Methods: In implementation and adopting this approach various methods were used. These include organizing, training, between the farmers and the extension advisors (NAADS staff).
Demonstration was also used through farmer field schools through which farmers gain knowledge skills on how to apply the technology in their own gardens. This demonstration was at Mr. Kateregga Johnsons' garden.

Role of stakeholders: Farmers provided labour and at the same time acted as decision makers.

2.5 Арга барил нэвтрүүлсэн улс орон / бүс нутаг / байршил

Улс :

Уганда

2.6 Арга барилыг эхлэх, дуусах огноо

Эхлэх жилийг тэмдэглэ:

2004

Хугацаа дуусах жил (Хэрэв арга барил удаанаар ашиглаагүй бол):

2025

2.7 Арга барилын төрөл

 • төсөл / хөтөлбөр дээр үндэслэсэн

2.8 Арга барилын үндсэн зорилго, зорилтууд

The Approach focused on SLM only

-To provide technical skills to the farmers.
-Ti increase agricultural outputs among farmers.
-To reduce soil erosion.

The SLM Approach addressed the following problems: -Lack of technical knowledge.
-Lack of cash to invest in SLM.
-Low agricultural outputs.

2.9 Арга барилын хүрээнд хэрэгжсэн Технологи/Технологиудад дэмжсэн эсвэл саад учруулсан нөхцлүүд

нийгэм / соёл / шашны хэм хэмжээ, үнэт зүйлс
 • Хазаарлалт

Poverty due to low outputs among some farmers.

Treatment through the SLM Approach: Provision of some schools to farmers.

санхүүгийн нөөц, үйлчилгээний хүртээмж / боломж
 • Хазаарлалт

Inadequate money to invest in SLM.

Treatment through the SLM Approach: Credit should be provided to farmers in form of loans.

Хууль, эрхзүйн хүрээ (газар эзэмшил, газар, ус ашиглах эрх)
 • Идэвхижүүлэх

The existing land ownership, land use rights / water rights moderately helped the approach implementation: most of land in Kasasa sub county is owned by individuals with land tittle , water is communal.

ГТМ-ийн талаарх мэдлэг, техникийн дэмжлэг авах боломж
 • Хазаарлалт

Lack of technical skill among the farmers.

Treatment through the SLM Approach: Technical personnel should be provided.

3. Оролцогч талуудын оролцоо ба үүргүүд

3.1 Арга барилд оролцогч талууд болон тэдгээрийн үүргүүд

 • Орон нутгийн газар ашиглагч / орон нутгийн иргэд

They was agroup of farmers between the age of 40 -70 years.

men and women attened individually.

 • ГТМ-ийн мэргэжилтэн/ хөдөө аж ахуйн зөвлөх

Provide workshops

 • Орон нутгийн захиргаа

Village farmers council , extension advisors.

 • Засгийн газар (шийдвэр гаргагч, төлөвлөгч)
3.2 Арга барилын янз бүрийн үе шатанд орон нутгийн газар ашиглагчид / бүлэглэлүүдийг татан оролцуулах
Орон нутгийн газар ашиглагч / орон нутгийн иргэдийн оролцоо Хэн оролцсоныг тодорхойлж, үйл ажиллагааг тайлбарлана уу
санаачлага/идэвхжүүлэлт үгүй
Төлөвлөгөө үгүй
Хэрэгжилт үгүй
Мониторинг/ үнэлгээ үгүй
Research үгүй

3.4 ГТМ-ийн технологи/технологиуд сонгох шийдвэр

Хэрэгжүүлэх Технологи/Технологиудын сонголтыг хийж шийдвэр гаргасан хүнийг тодорхойлно уу:
 • голдуу ГТМ-ийн мэргэжилтнүүд, газар ашиглагчидтай зөвлөлдсөний үндсэн дээр
Тайлбар :

Decision made by SLM specialist with consultation of farmers in the community

Decisions on the method of implementing the SLM Technology were made by mainly by land users supported by SLM specialists. Here decision made by skilled land users with the support from extension advisors, after the training.

4. Техникийн дэмжлэг, чадавхи бүрдүүлэх, мэдлэгийн менежмент

4.1 Чадавхи бэхжүүлэх/сургалт

Газар эзэмшигчид / бусад оролцогч талуудад сургалт явуулсан уу?

Тийм

Хэн сургалтанд хамрагдсан бэ:
 • Газар ашиглагчид
Хэрэв шаардлагатай бол хүйс, нас, яс үндэс, гэх мэт. нэмнэ үү:

farmer groups , both youth, men & women.

Сургалтын хэлбэр :
 • фермерээс -фермер
Хамрагдсан сэвдүүд:

provided conservation techniques and provided financial support to farmers.

4.2 Зөвлөх үйлчилгээ

Газар ашиглагчдад зөвлөх үйлчилгээ авах боломжтой байдаг уу?

Тийм

Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлсэн эсэхийг тогтоо:
 • Газар ашиглагчийн талбай дээр
Тодорхойлолт / тайлбар:

Name of method used for advisory service: Training.; Key elements: Field visits., Demonstration of technologies (Farmer field schools); Training conducted effectively.

Advisory service is quite adequate to ensure the continuation of land conservation activities; Due to financial support technical knowledge provided to farmers .there quite adequate ensures of land conservation continuation activities.

4.3 Институцийг бэхжүүлэх (байгууллагын хөгжил)

Арга барилаар дамжуулан институц байгуулагдаж эсвэл бэхжсэн үү?
 • Тийм, дунд зэрэг
Байгууллагууд бэхжиж, үүсэн бий болсон түвшин(үүд)-г тодорхойлно уу:
 • Орон нутгийн
Дэмжлэгийн төрлийг ялга:
 • Санхүүгийн
 • чадавхи бэхжүүлэх / сургалт
 • Тоног төхөөрөмж
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгнө үү:

Groups of farmers, village farmer councils got some financial support and training as well as inputs like hoes.

4.4 Мониторинг ба үнэлгээ

Мониторинг болон үнэлгээ нь арга барилын хэсэг үү?

Тийм

Тайлбар:

bio-physical aspects were regular monitored by land users through observations; indicators: soil erosion reduced by 65%.

technical aspects were regular monitored by project staff through observations; indicators: It sometimes performs well .

socio-cultural aspects were regular monitored by project staff through observations; indicators: farmers involvement increased.

economic / production aspects were regular monitored by project staff through observations; indicators: yield increased by 68%.

economic / production aspects were regular monitored by project staff through measurements; indicators: number moved up to 70%.

area treated aspects were regular monitored by project staff through observations; indicators: workshops & trainings provided.

area treated aspects were regular monitored by project staff through measurements

no. of land users involved aspects were monitored by project staff through observations

management of Approach aspects were monitored by project staff, land users through observations

There were several changes in the Approach as a result of monitoring and evaluation: farmers production increased and some farmers who attended the trainings can now train others.

There were several changes in the Technology as a result of monitoring and evaluation: There are some combinations of technologies, where by a farmer can do intercropping , but in the spaces left practices compositing also at the same garden.

4.5 Судалгаа

Судалгаа арга барилын хэсэг нь байсан уу?

Тийм

Сэдвийг тодруулна уу:
 • Технологи
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгч, хэн судалгаа явуулсныг бичнэ үү:

Research was conducted by SLM specialists to find out what kind of technology farmers should adopt to conserve land sustainably.

Research was carried out on-farm

5. Санхүүгийн болон гадаад материаллаг дэмжлэг

5.1 ГТМ-ийн Арга барилын бүрэлдэхүүн хэсгийн жилийн төсөв

Хэрэв жилийн төсөв тодорхойгүй бол хягаарыг тодруулна уу:
 • > 1,000,000
Тайлбар (жнь: санхүүжилтийн гол эх үүсвэр / гол хандивлагчид):

Approach costs were met by the following donors: local government (district, county, municipality, village etc) (fuel cost, transport refund, financial support given to farmers, input costs, training fee. ): 98.0%; local community / land user(s) (in provision of some inputs): 2.0%

5.2 Газар ашиглагчдад санхүүгийн / материаллаг дэмжлэг үзүүлсэн

Технологи / технологийг хэрэгжүүлэхэд газар ашиглагчид санхүүгийн / материаллаг дэмжлэг авсан уу?

Тийм

5.3 Тодорхой зардлыг даахад чиглэсэн дэмжлэгт (хөдөлмөрийн хүчийг оролцуулаад)

 • Тоног төхөөрөмж
Ямар хөрөнгө оруулалт татаасаар олгогдсоныг заана уу Ямар талбайн хэмжээнд Тэтгэмж, урамшууллыг тодорхойлно уу
машин төхөөрөмж Бүрэн санхүүждэг hoes,panga
 • Хөдөө аж ахуй
Ямар хөрөнгө оруулалт татаасаар олгогдсоныг заана уу Ямар талбайн хэмжээнд Тэтгэмж, урамшууллыг тодорхойлно уу
Үр, үрсэлгээ хэсэгчлэн санхүүждэг seeds of beans & maize.
Хэрэв газар ашиглагчийн хөдөлмөрийн хүч чухал байсан бол энэ нь аль хэлбэр байсан:
 • хоол хүнсээр ажилладаг
Тайлбар:

Some worked for food-for-work , some heavy labour paid in cash especially the technical ones.

Financial support provided was not enough according to farmers , some needs unmet.

6. Нөлөөллийн дүн шинжилгээ ба дүгнэлт

6.1 Арга барилын нөлөөллүүд

Арга барил нь ГТМ-ийн технологийг хэрэгжүүлж, хадгалахад газар ашиглагчдад тусласан уу?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

Technical knowledge provided to the land users can enable them to improve sustainable land management.

Did other land users / projects adopt the Approach?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

There are some few traders of Kijonjo parish like 15 traders.

Did the Approach lead to improved livelihoods / human well-being?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

Farmers income raised due to increased yields , health standards also somehow raised.

Did the Approach help to alleviate poverty?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

Financial support given to farmers enabled them to improve in their agricultural activities which leads to high yields.

6.2 ГТМ-ийг хэрэгжүүлэх газар ашиглагчидын гол санаачилга

 • үйлдвэрлэл нэмэгдсэн

outputs increased.

 • төлбөр / татаас

They recieved financial support.

 • well-being and livelihoods improvement

income increase

6.3 Арга барилын үйл ажиллагааны тогтвортой байдал

Газар ашиглагчид арга барилаар дамжуулан хэрэгжүүлсэн арга хэмжээг тогтвортой хадгалж чадах уу (гадны дэмжлэггүйгээр)?
 • Тийм
Хэрэв тийм бол яаж гэдгийг тайлбарлана уу:

some few farmers especially the rich and those who gained a lot of technical knowledge. 20% can continue without any support, but others cannot manage to continue with approach activities.

6.4 Арга барилын тогтвортой/давуу тал/боломжууд

Газар ашиглагчдын тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
1. Provides technical skills to farmers. (How to sustain/ enhance this strength: Farmers should always attend workshops. )
2. Provides agricultural inputs like hoes.
3. Provides financial support to farmers. (How to sustain/ enhance this strength: Lobbying for more financial support. )
4. Reduces soil erosion. (How to sustain/ enhance this strength: Practice more conservation activities. )
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
1. Reduces soil degradation. (How to sustain/ enhance this strength: Increase attitude towards conservation techniques. )
2. Provides technical knowledge to farmers. (How to sustain/ enhance this strength: Farmers should participate in workshops regularly. )
3. Stimulating agricultural outputs. (How to sustain/ enhance this strength: Quality seeds should be provided to farmers. )
4. Provides financial support to farmers. (How to sustain/ enhance this strength: Lobying for more support. )

7. Суурь мэдээлэл болон холбоосууд

7.1 Мэдээллийн эх үүсвэр/аргууд

 • Хээрийн уулзалт, судалгаа
 • Газар ашиглагчтай хийсэн ярилцлага

7.2 Холбогдох бүтээлийн ишлэл

Гарчиг, зохиогч, он, ISBN:

Rakai district statistical report 2009Rakai district development plan 2010/2013.Natural environmental action plan (drafted from Kacwera).

Гарчиг, зохиогч, он, ISBN:

Rakai district development plan 2010/2013

Гарчиг, зохиогч, он, ISBN:

Natural environmental action plan (drafted from Kacwera)

Модулууд