Арга барилууд

Afforestation/Tree planting [Уганда]

 • Шинийг нээх:
 • Шинэчлэх:
 • Мэдээлэл цуглуулсан:
 • Редактор:
 • Хянагч:

Okuhinga emiti.

approaches_2587 - Уганда

Бүрэн гүйцэд байдал: 83%

1. Ерөнхий мэдээлэл

1.2 Арга барилыг баримтжуулах болон үнэлгээ хийхэд оролцсон хүн эсвэл байгууллагын холбоо барих хаяг

Мэдээлэл өгсөн хүн(с)

ГТМ мэргэжилтэн :
ГТМ мэргэжилтэн :

Mazimakwo Kukundakwe

Kabale District

Уганда

ГТМ мэргэжилтэн :

Mushabe Joshua

Ntungamo District

Уганда

ГТМ мэргэжилтэн :

Tugaine Richard

Ntungamo District

Уганда

ГТМ мэргэжилтэн :

Matsiko Polly

0782900819

Nshenyi, Kitwe Town Council

Уганда

Арга барилыг баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн төслийн нэр (шаардлагатай бол)
The Transboundary Agro-ecosystem Management Project for the Kagera River Basin (GEF-FAO / Kagera TAMP )
Арга барилыг баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
Ntungamo District - Уганда
Арга барилыг баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
Kabale District Local Government (Kabale District Local Government) - Уганда
Арга барилыг баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
Kitwe Town Council - Уганда

1.3 WOCAT-аар баримтжуулсан өгөгдлийг ашиглахтай холбоотой нөхцөл

Мэдээллийг хэзээ (газар дээр нь) цуглуулсан бэ?

19/04/2013

Эмхэтгэгч болон гол мэдээлэгч хүн(хүмүүс) WOCAT аргачлалаар баримтжуулсан мэдээллийг ашиглахтай холбоотой нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн.

Тийм

1.4 ГТМ-ийн технологийн асуулгын(д) суурь мэдээлэл(д)

Afforestation /Tree planting
technologies

Afforestation /Tree planting [Уганда]

Pine tree forests have been strategically planted on previously bare ridges and slopes to mitigate mass soil movement.

 • Мэдээлэл цуглуулсан: Wilson Bamwerinde
High-altitude afforestation for erosion control
technologies

High-altitude afforestation for erosion control [Армени ]

Afforestation is a key technologies to protect soil against erosion and provide a wide range of ecosystem services. In this case, afforestation at high altitudes, which is particularly challenging, with the primary purpose of erosion control were planted in small patches with different methods. They form the basis for future …

 • Мэдээлэл цуглуулсан: Hanns Kirchmeir

2. ГТМ Арга барилын тодорхойлолт

2.1 Арга барилын товч тодорхойлолт

Tree planting carried out by individual land users on hilly slopes to improve soil cover ,reduce wind strength , provide wood fuel & household income.

2.2 Арга барилын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт

Арга барилын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт :

Aims / objectives: -To conserve the degraded hill by planting trees and reduce soil erosion.
-To reduce wind strength.
-To increase sources of fuel wood.
-To diversify sources of future household income.

Methods: -Mobilization of farmer field members to participate in tree planting , to increase tree cover in the area.
-Facilitation of planning meetings for farmer field school members in identifying tree planting needs.
-Purchase and raising of tree seedlings and tree nursery beds for tree seedlings.
-Distribution of tree seedlings to willing farmer school members for planting.
-Provision of training in tree planting technologies prior to distribution.
-Tree planting and management.


Stages of implementation: -Planning of tree planting needs.
-Purchase of tree seedlings and raising of indigenous tree seedlings.
-identification of planting sites.
-capacity building in tree planting technologies.
-making of holes for planting tree seedlings.
-Making of holes for tree planting seedlings.
-Planting of tree seedlings.

Role of stakeholders: -Mobilization of farmer field school members by service providers.
-Training the beneficiary members in tree planting by service providers/facilitators.
-Provision of funds for purchase of tree seedlings by FAO under the Kagera TAMP project.

Other important information: The land users and the farmer field school members had seen tree planting activities in neighbouring areas but they had thought that such activities could only be done by government.

But through mobilization farmers have realized the importance and possibility of farmers benefiting from tree planting.

2.5 Арга барил нэвтрүүлсэн улс орон / бүс нутаг / байршил

Улс :

Уганда

Улс/аймаг/сум:

Uganda

Байршлын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт:

Ntungamo

2.6 Арга барилыг эхлэх, дуусах огноо

Эхлэх жилийг тэмдэглэ:

2011

Хугацаа дуусах жил (Хэрэв арга барил удаанаар ашиглаагүй бол):

2015

2.7 Арга барилын төрөл

 • төсөл / хөтөлбөр дээр үндэслэсэн

2.8 Арга барилын үндсэн зорилго, зорилтууд

The Approach focused mainly on SLM with other activities (Reduction of wind strength ,provision of wood fuel and contribute to household income. )

-To conserve degraded hill slopes against erosion due to overstocking.
-To reduce wind strength in the area by increasing tree cover in the area.
-To increase source of wood fuel in the area.
-To diversify the future source of household incomes in the area among the communities.

The SLM Approach addressed the following problems: -To reduce soil erosion on degraded hill slopes.
-To reduce the strength of which wind affect the area in rainy seasons.
-To increase access to wood fuel sources.
-To diversify future household income.
-To get cheap timber for staking bananas.

2.9 Арга барилын хүрээнд хэрэгжсэн Технологи/Технологиудад дэмжсэн эсвэл саад учруулсан нөхцлүүд

нийгэм / соёл / шашны хэм хэмжээ, үнэт зүйлс
 • Хазаарлалт

Lack of initiative to undertake tree planting.

Treatment through the SLM Approach: mobilization and sensitization into farmer field school approach.

санхүүгийн нөөц, үйлчилгээний хүртээмж / боломж
 • Хазаарлалт

Inadequate funds for tree seedling purchase.

Treatment through the SLM Approach: Seek assistance from FAO.

Хууль, эрхзүйн хүрээ (газар эзэмшил, газар, ус ашиглах эрх)
 • Идэвхижүүлэх

The existing land ownership, land use rights / water rights greatly helped the approach implementation: Land user owns the land and thus did not face any resistance.

ГТМ-ийн талаарх мэдлэг, техникийн дэмжлэг авах боломж
 • Хазаарлалт

Inadequate capacity on tree planting technologies and values in tree planting.

Treatment through the SLM Approach: Mobilization and training /sensitization in tree planting benefits.

3. Оролцогч талуудын оролцоо ба үүргүүд

3.1 Арга барилд оролцогч талууд болон тэдгээрийн үүргүүд

 • Орон нутгийн газар ашиглагч / орон нутгийн иргэд

Farmer field school members , Facilitators

 • ГТМ-ийн мэргэжилтэн/ хөдөө аж ахуйн зөвлөх

Farmer field trainers

 • Олон улсын байгууллага
 • Facilitators
3.2 Арга барилын янз бүрийн үе шатанд орон нутгийн газар ашиглагчид / бүлэглэлүүдийг татан оролцуулах
Орон нутгийн газар ашиглагч / орон нутгийн иргэдийн оролцоо Хэн оролцсоныг тодорхойлж, үйл ажиллагааг тайлбарлана уу
санаачлага/идэвхжүүлэлт Гадаад дэмжлэг The land users were mobilized by national project coordinator.
Төлөвлөгөө Гадаад дэмжлэг The land users were mobilized and facilitated to identify their problems related to environmental degradation & priorities were made.
Хэрэгжилт өөрийн хүчийг нэгтгэсэн Land users were responsible for tree planting.
Мониторинг/ үнэлгээ Гадаад дэмжлэг Project officials are to undertake M&E.
Research үгүй

3.4 ГТМ-ийн технологи/технологиуд сонгох шийдвэр

Хэрэгжүүлэх Технологи/Технологиудын сонголтыг хийж шийдвэр гаргасан хүнийг тодорхойлно уу:
 • ГТМ-ийн мэргэжилтнүүдийн дэмжлэгтэйгээр, голчлон газар ашиглагчид
Тайлбар :

After mobilization and sensitization of the land users in farmer field schools ,the land users decided to under take tree planting.

Decisions on the method of implementing the SLM Technology were made by mainly by land users supported by SLM specialists. Land users made decision on the technology alone.

4. Техникийн дэмжлэг, чадавхи бүрдүүлэх, мэдлэгийн менежмент

4.1 Чадавхи бэхжүүлэх/сургалт

Газар эзэмшигчид / бусад оролцогч талуудад сургалт явуулсан уу?

Тийм

Хэн сургалтанд хамрагдсан бэ:
 • Газар ашиглагчид
Сургалтын хэлбэр :
 • фермерээс -фермер
 • үзүүлэнгийн талбай

4.2 Зөвлөх үйлчилгээ

Газар ашиглагчдад зөвлөх үйлчилгээ авах боломжтой байдаг уу?

Тийм

Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлсэн эсэхийг тогтоо:
 • Тогтмол төвд
Тодорхойлолт / тайлбар:

Name of method used for advisory service: Training and awareness.; Key elements: mobilization, identification of problems related to land degradation. , Ranking of severity of land degradation types. SLM approaches were then selected by land users after analysis & synthesis of the problems.

Advisory service is inadequate to ensure the continuation of land conservation activities; Land use needs continuous follow-up and little support provided in terms of financial & advisory.

4.3 Институцийг бэхжүүлэх (байгууллагын хөгжил)

Арга барилаар дамжуулан институц байгуулагдаж эсвэл бэхжсэн үү?
 • Үгүй

4.4 Мониторинг ба үнэлгээ

Мониторинг болон үнэлгээ нь арга барилын хэсэг үү?

Тийм

Тайлбар:

technical aspects were regular monitored by land users through observations; indicators: Progress of tree growth.

There were few changes in the Approach as a result of monitoring and evaluation

There were no changes in the Technology as a result of monitoring and evaluation

4.5 Судалгаа

Судалгаа арга барилын хэсэг нь байсан уу?

Тийм

 • Baseline survey on the needs assessment.
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгч, хэн судалгаа явуулсныг бичнэ үү:

Trainers of farmer field schools mobilized farmer field school land users ,who identified their problems and how they can be solved.

Research was carried out on-farm

5. Санхүүгийн болон гадаад материаллаг дэмжлэг

5.1 ГТМ-ийн Арга барилын бүрэлдэхүүн хэсгийн жилийн төсөв

Хэрэв жилийн төсөв тодорхойгүй бол хягаарыг тодруулна уу:
 • < 2,000
Тайлбар (жнь: санхүүжилтийн гол эх үүсвэр / гол хандивлагчид):

Approach costs were met by the following donors: international (FAO): 70.0%; local community / land user(s) (mobilization,facilitation of meals during trainings.etc): 30.0%

5.2 Газар ашиглагчдад санхүүгийн / материаллаг дэмжлэг үзүүлсэн

Технологи / технологийг хэрэгжүүлэхэд газар ашиглагчид санхүүгийн / материаллаг дэмжлэг авсан уу?

Тийм

5.3 Тодорхой зардлыг даахад чиглэсэн дэмжлэгт (хөдөлмөрийн хүчийг оролцуулаад)

 • Тоног төхөөрөмж
Ямар хөрөнгө оруулалт татаасаар олгогдсоныг заана уу Ямар талбайн хэмжээнд Тэтгэмж, урамшууллыг тодорхойлно уу
Багажууд хэсэгчлэн санхүүждэг
 • Хөдөө аж ахуй
Ямар хөрөнгө оруулалт татаасаар олгогдсоныг заана уу Ямар талбайн хэмжээнд Тэтгэмж, урамшууллыг тодорхойлно уу
Бордоо хэсэгчлэн санхүүждэг
Хэрэв газар ашиглагчийн хөдөлмөрийн хүч чухал байсан бол энэ нь аль хэлбэр байсан:
 • хоол хүнсээр ажилладаг
Тайлбар:

Food for work, paid in cash and rewarded with other material support
Shs 5000 each person per day.

most funds provided by FAO and small proportion by land users.

5.4 Кредит

Арга барилын хүрээнд ГТМ-ийн үйл ажиллагаанд зориулж зээлд хамрагдсан уу?

Үгүй

6. Нөлөөллийн дүн шинжилгээ ба дүгнэлт

6.1 Арга барилын нөлөөллүүд

Арга барил нь ГТМ-ийн технологийг хэрэгжүүлж, хадгалахад газар ашиглагчдад тусласан уу?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

-Retardation of soil erosion. -Provision of soil cover.

Арга барил нь эмзэг бүлгийнхнийг нийгэм, эдийн засгийн хувьд чадавхижуулсан уу?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

No disadvantaged group involved.

Did other land users / projects adopt the Approach?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

2 to 7 land users adopted the approach towards tree planting.

Did the Approach lead to improved livelihoods / human well-being?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их
Did the Approach help to alleviate poverty?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

The trees have not yet matured for harvesting.

6.2 ГТМ-ийг хэрэгжүүлэх газар ашиглагчидын гол санаачилга

 • үйлдвэрлэл нэмэгдсэн
 • Ашиг нэмэгдсэн (боломж), зардал-үр ашгийн харьцаа сайжирсан

generate income.

 • дүрэм журам (торгууль) / сахиулах

generate income.

 • Байгаль орчны ухамсар

conserve the environment

 • well-being and livelihoods improvement

6.3 Арга барилын үйл ажиллагааны тогтвортой байдал

Газар ашиглагчид арга барилаар дамжуулан хэрэгжүүлсэн арга хэмжээг тогтвортой хадгалж чадах уу (гадны дэмжлэггүйгээр)?
 • Тийм

6.4 Арга барилын тогтвортой/давуу тал/боломжууд

Газар ашиглагчдын тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
1. Green environment (How to sustain/ enhance this strength: Plant more trees. )
2. Reduce global warming (How to sustain/ enhance this strength: Plant more trees for carbon absorption.)
3. Cool environment (How to sustain/ enhance this strength: Plant more trees on the bare hills.)
4. Increase productivity. (How to sustain/ enhance this strength: Better monitoring and evaluation. )
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
1. Control of soil erosion. (How to sustain/ enhance this strength: Plant more trees. )
2.Improved soil cover. (How to sustain/ enhance this strength: Plant more trees. )
3. Reduction of wind speed. (How to sustain/ enhance this strength: Plant more trees in wind prone areas.)
4. Increase wood fuel in future.

6.5 Арга барилын дутагдалтай/сул тал/аюул болон тэдгээрийн хэрхэн даван туулах арга замууд

Газар ашиглагч нарын тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
1. It is costly. Subsidize land users.
2. Long term returns. Plant some quick maturing trees.
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
1. It is costly to plant trees. Provide subsides to land users who are practicing the technology.

7. Суурь мэдээлэл болон холбоосууд

7.1 Мэдээллийн эх үүсвэр/аргууд

 • Хээрийн уулзалт, судалгаа
 • Газар ашиглагчтай хийсэн ярилцлага

7.2 Холбогдох бүтээлийн ишлэл

Гарчиг, зохиогч, он, ISBN:

1. Managemenrt plan for sawlog production ,Project proposal by Tibesigwa Mukasa,2006.

Модулууд