CCA

Уур амьсгалын өөрчлөлтөнд дасан зохицох тухай модуль

Технологи: Sistema de captación de agua pluvial en techo (Pozo cisterna)
 • Бүтээн байгуулалт:
 • Шинэчлэх:
 • Цуглуулсан этгээд:
 • Редактор:
 • Хянагч:

cca_5580

Бүрэн гүйцэд байдал: 81%

1. Ерөнхий мэдээлэл

1.1 ГТМ-ын Технологийн нэр

Нэр :

Sistema de captación de agua pluvial en techo

Орон нутгийн нэршил :

Pozo cisterna

Улс :

Никарагуа

1.2 Технологийг үнэлэх, баримтжуулах ажилд хамаарах мэдээлэл өгсөн хүмүүс, байгууллагуудын холбоо барих мэдээлэл

Мэдээлэл өгсөн хүн(с)

ГТМ мэргэжилтэн :
Газар ашиглагч :

Martínez Dinarcelia

84277287

Comité de Microcuenca y miebro de Comité de Agua Potable y Saneamiento (CAPS)

Comunidad de San Agustín

Никарагуа

Технологийн уур амьсгалын өөрчлөлтөнд дасан зохицох чадавхийг баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales - Nicaragua (MARENA) - Никарагуа
Технологийн уур амьсгалын өөрчлөлтөнд дасан зохицох чадавхийг баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн төслийн нэр (шаардлагатай бол)
Programa de Gestión Comunitaria de la Cuenca del Rio Dipilto

1.3 WOCAT -н хүрээнд баримтжуулсан өгөгдлийг ашиглахтай холбоотой нөхцөл

Мэдээллийг хэзээ (газар дээр нь) цуглуулсан бэ?

12/09/2019

Эмхэтгэгч болон гол мэдээлэгч хүн(хүмүүс) WOCAT аргачлалаар баримтжуулсан мэдээллийг ашиглахтай холбоотой нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн.

Тийм

2. Өртөх байдал

2.2 Уур амьсгалын өөрчлөлт болон уур амьсгалаас хамаарах аюул (гамшиг)-ийг даван туулах газар ашиглагчийн өөрийн туршлага

Уур амьсгалын аажим өөрчлөлт

Улирлыг зааж өгнө үү Сүүлийн 10 жилд газар ашиглагч(ид) болон ГТМ мэргэжилтн(үүд)-ийн туулсан туршлага. Уур амьсгалын өөрчлөлт/уур амьсгалтай холбоотой экстрим нөхцөл тодорхой улирал/сард мэдэгдэх бол аль сард илүү илрэхийг тэмдэглэнэ үү. Хэрэв үгүй бол хоосон үлдээнэ үү.
Жилийн температур Өсөлт
 • 1-р сар
 • 2-р сар
 • 3-р сар
 • 4-р сар
 • 5-р сар
 • 6-р сар
 • 7-р сар
 • 8-р сар
 • 9-р сар
 • 10-р сар
 • 11-р сар
 • 12-р сар
Улирлын температур Хуурай улирал Өсөлт
 • 1-р сар
 • 2-р сар
 • 3-р сар
 • 4-р сар
 • 5-р сар
 • 6-р сар
 • 7-р сар
 • 8-р сар
 • 9-р сар
 • 10-р сар
 • 11-р сар
 • 12-р сар
Жилийн хур тундас Бууралт
 • 1-р сар
 • 2-р сар
 • 3-р сар
 • 4-р сар
 • 5-р сар
 • 6-р сар
 • 7-р сар
 • 8-р сар
 • 9-р сар
 • 10-р сар
 • 11-р сар
 • 12-р сар
Улирлын хур тундас чийглэг/борооны улирал Бууралт
 • 1-р сар
 • 2-р сар
 • 3-р сар
 • 4-р сар
 • 5-р сар
 • 6-р сар
 • 7-р сар
 • 8-р сар
 • 9-р сар
 • 10-р сар
 • 11-р сар
 • 12-р сар

Уур амьсгалаас хамаарах аюулууд (гамшигууд)

Цаг уурын гамшигууд
Сүүлийн 10 жилд газар ашиглагч(ид) болон ГТМ мэргэжилтн(үүд)-ийн туулсан туршлага. Уур амьсгалын өөрчлөлт/уур амьсгалтай холбоотой экстрим нөхцөл тодорхой улирал/сард мэдэгдэх бол аль сард илүү илрэхийг тэмдэглэнэ үү. Хэрэв үгүй бол хоосон үлдээнэ үү.
Орон нутгийн мөндөртэй бороо Давтамж Тогтвортой
 • 1-р сар
 • 2-р сар
 • 3-р сар
 • 4-р сар
 • 5-р сар
 • 6-р сар
 • 7-р сар
 • 8-р сар
 • 9-р сар
 • 10-р сар
 • 11-р сар
 • 12-р сар
Эрчим Тогтвортой
 • 1-р сар
 • 2-р сар
 • 3-р сар
 • 4-р сар
 • 5-р сар
 • 6-р сар
 • 7-р сар
 • 8-р сар
 • 9-р сар
 • 10-р сар
 • 11-р сар
 • 12-р сар
Цаг уурын гамшиг
Сүүлийн 10 жилд газар ашиглагч(ид) болон ГТМ мэргэжилтн(үүд)-ийн туулсан туршлага. Уур амьсгалын өөрчлөлт/уур амьсгалтай холбоотой экстрим нөхцөл тодорхой улирал/сард мэдэгдэх бол аль сард илүү илрэхийг тэмдэглэнэ үү. Хэрэв үгүй бол хоосон үлдээнэ үү.
Дулааны долгион Давтамж Өсөлт
 • 1-р сар
 • 2-р сар
 • 3-р сар
 • 4-р сар
 • 5-р сар
 • 6-р сар
 • 7-р сар
 • 8-р сар
 • 9-р сар
 • 10-р сар
 • 11-р сар
 • 12-р сар
Эрчим Өсөлт
 • 1-р сар
 • 2-р сар
 • 3-р сар
 • 4-р сар
 • 5-р сар
 • 6-р сар
 • 7-р сар
 • 8-р сар
 • 9-р сар
 • 10-р сар
 • 11-р сар
 • 12-р сар
ган гачиг Давтамж Өсөлт
 • 1-р сар
 • 2-р сар
 • 3-р сар
 • 4-р сар
 • 5-р сар
 • 6-р сар
 • 7-р сар
 • 8-р сар
 • 9-р сар
 • 10-р сар
 • 11-р сар
 • 12-р сар
Эрчим Өсөлт
 • 1-р сар
 • 2-р сар
 • 3-р сар
 • 4-р сар
 • 5-р сар
 • 6-р сар
 • 7-р сар
 • 8-р сар
 • 9-р сар
 • 10-р сар
 • 11-р сар
 • 12-р сар
Ойн түймэр Давтамж Өсөлт
 • 1-р сар
 • 2-р сар
 • 3-р сар
 • 4-р сар
 • 5-р сар
 • 6-р сар
 • 7-р сар
 • 8-р сар
 • 9-р сар
 • 10-р сар
 • 11-р сар
 • 12-р сар
Эрчим Өсөлт
 • 1-р сар
 • 2-р сар
 • 3-р сар
 • 4-р сар
 • 5-р сар
 • 6-р сар
 • 7-р сар
 • 8-р сар
 • 9-р сар
 • 10-р сар
 • 11-р сар
 • 12-р сар
Биологийн гамшиг
Сүүлийн 10 жилд газар ашиглагч(ид) болон ГТМ мэргэжилтн(үүд)-ийн туулсан туршлага. Уур амьсгалын өөрчлөлт/уур амьсгалтай холбоотой экстрим нөхцөл тодорхой улирал/сард мэдэгдэх бол аль сард илүү илрэхийг тэмдэглэнэ үү. Хэрэв үгүй бол хоосон үлдээнэ үү.
шавьж / хорхой Давтамж Өсөлт
 • 1-р сар
 • 2-р сар
 • 3-р сар
 • 4-р сар
 • 5-р сар
 • 6-р сар
 • 7-р сар
 • 8-р сар
 • 9-р сар
 • 10-р сар
 • 11-р сар
 • 12-р сар
Эрчим Өсөлт
 • 1-р сар
 • 2-р сар
 • 3-р сар
 • 4-р сар
 • 5-р сар
 • 6-р сар
 • 7-р сар
 • 8-р сар
 • 9-р сар
 • 10-р сар
 • 11-р сар
 • 12-р сар
Уур амьсгалаас хамаарах аюулууд (байгалийн гамшиг)
Бусад (тодорхойлно уу) Сүүлийн 10 жилд газар ашиглагч(ид) болон ГТМ мэргэжилтн(үүд)-ийн туулсан туршлага. Уур амьсгалын өөрчлөлт/уур амьсгалтай холбоотой экстрим нөхцөл тодорхой улирал/сард мэдэгдэх бол аль сард илүү илрэхийг тэмдэглэнэ үү. Хэрэв үгүй бол хоосон үлдээнэ үү.
La densidad aumentada de insectos (zancudos transmisores de dengue) incrementó la fumigación con cipermetrina y diesel. Давтамж Өсөлт
 • 1-р сар
 • 2-р сар
 • 3-р сар
 • 4-р сар
 • 5-р сар
 • 6-р сар
 • 7-р сар
 • 8-р сар
 • 9-р сар
 • 10-р сар
 • 11-р сар
 • 12-р сар
Эрчим Өсөлт
 • 1-р сар
 • 2-р сар
 • 3-р сар
 • 4-р сар
 • 5-р сар
 • 6-р сар
 • 7-р сар
 • 8-р сар
 • 9-р сар
 • 10-р сар
 • 11-р сар
 • 12-р сар
Газар ашиглагчийн үзэж байгаагаар Технологи бүтэлгүйтэх ямар нэг босго утга (уур амьсгалын өөрчлөлт, уур амьсгалаас хамаарах аюул давтамж, эрчимшил зэргээс үүдэлтэй) байсан уу?

Тийм

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн босго хэмжээг заана уу:

la falta de presencia de lluvias disminuye el estado de respuesta de funcionamiento de la tecnología.

уур амьсгалаас хамаарах аюул (гамшиг)-ын босго хэмжээг заана уу:

Escasez de agua y baja disponibilidad para consumo humano y actividades domésticas.

2.3 Тохиолдсон уур амьсгалаас хамаарах аюул (гамшиг)-ууд

Сүүлийн 10 болон түүнээс урт хугацааны туршид тухайн Технологи уур амьсгалаас хамаарах аюул (гамшиг)-д өртөж байсан уу? :

Үгүй

3. Мэдрэмж (эрсдлүүд ба боломжууд)

3.1 Газрын доройтлын төрөл ба Технологийн холбогдох эмзэг байдал

Хүснэгт 1: ТА Core 3.7-д жагсаагдсан газрын доройтлын төрлүүдийн дахин үнэлгээ
Уур амьсгалын өөрчлөлт/уур амьсгалын экстрим нөхцөл (гамшиг) QT Core 3.7-д жагсаасан газрын доройтлын аль төрлийг бууруулахад Технологи чиглэсэн бэ Газрын доройтлын хэлбэрт харгалзах Технологийн эмзэг байдал Тодорхойлолт/ тайлбар

Жилийн температур

Гадаргын усны хэмжээ буурсан маш муу нөлөөтэй Por la geología de los suelo en la cuenca no hay agua subterránea.
Aumenta de la tasa de evaporación.

Улирлын температур

Гадаргын усны хэмжээ буурсан маш муу нөлөөтэй Por la geología de los suelo en la cuenca no hay agua subterránea.
Aumenta de la tasa de evaporación.

Жилийн хур тундас

Гадаргын усны хэмжээ буурсан маш муу нөлөөтэй Bajas precipitaciones afectan la disponibilidad de agua en fuentes superficiales y manantiales en cantidad y calidad

Улирлын хур тундас

Гадаргын усны хэмжээ буурсан маш муу нөлөөтэй Se han presentado de forma dispersa e irregulares, incrementan la temperatura ambiental.

Орон нутгийн мөндөртэй бороо

Хортон шавьж/өвчлөл ихсэх маш муу нөлөөтэй Presencia de lluvias con granizos escasa e irregular con baja presencia (una lluvia) durante el mes de abril.

Дулааны долгион

Гадаргын усны хэмжээ буурсан маш муу нөлөөтэй Aumenta la evaporación y disminuye la humedad relativa por ende la sensación de calor ambiental.

ган гачиг

Гадаргын усны хэмжээ буурсан маш муу нөлөөтэй Baja presencia de lluvias, baja la calidad de vida de las personas, baja el nivel de higiene de la población

Ойн түймэр

Гадаргын усны хэмжээ буурсан маш муу нөлөөтэй Disminución de la cobertura vegetal, aumento del calor local, y disminución en la retención de agua en el bosque

шавьж / хорхой

Хортон шавьж/өвчлөл ихсэх маш муу нөлөөтэй Presencia de enfermedades que afectan la calidad de la vida de la familia, el suelo y el bosque.
Хүснэгт 2: шинээр бий болж буй газрын доройтлын төрлүүдийн үнэлгээ
Уур амьсгалын өөрчлөлт/уур амьсгалын экстрим нөхцөл (гамшиг) Уур амьсгалын өөрчлөлт/уур амьсгалын экстрим нөхцөл (гамшгаас) үүдэлтэй шинээр үүссэн газрын доройтлын хэлбэр Газрын доройтлын хэлбэрт харгалзах Технологийн эмзэг байдал Тодорхойлолт/ тайлбар

Улирлын температур

Гадаргын усны хэмжээ буурсан маш муу нөлөөтэй Aumenta la tasa de evaporación

Жилийн хур тундас

Гадаргын усны хэмжээ буурсан маш муу нөлөөтэй Baja disponibilidad de agua para consumo humano

Жилийн температур

Гадаргын усны хэмжээ буурсан маш муу нөлөөтэй Aumenta la tasa de evaporación

Улирлын хур тундас

Гадаргын усны хэмжээ буурсан маш муу нөлөөтэй Limitada disponibilidad de agua para consumo humano y actividades domésticas

Орон нутгийн мөндөртэй бороо

Хортон шавьж/өвчлөл ихсэх маш муу нөлөөтэй Incremento de la población de sp plagas que afectan la salud humana, el suelo y la vegetación

Дулааны долгион

Гадаргын усны хэмжээ буурсан маш муу нөлөөтэй Aumento de la tasa de evaporación, afectación a la salud humana, baja disponibilidad de agua

ган гачиг

Гадаргын усны хэмжээ буурсан маш муу нөлөөтэй Disminución de caudales de agua superficial y manantiales, baja disponibilidad de agua para consumo humano y actividades domésticas.

Ойн түймэр

Гадаргын усны хэмжээ буурсан маш муу нөлөөтэй Disminución cobertura vegetal por ende baja la disponibilidad de agua, debido a que por la geología de cuenca no hay agua subterránea.

шавьж / хорхой

Хортон шавьж/өвчлөл ихсэх маш муу нөлөөтэй Favorece la condiciones climáticas para el desarrollo de enfermedades la salud humano y los bosque por ende la calidad de vida de los comunitarios

3.2 Уур амтсгалын өөрчлөлт ба уур амьсгалаас хамаарах аюул (гамшиг)-ын дүнд Технологи хэрэгжсэнээс талбай дахь болон талбайн гадна илэрсэн үр нөлөө

Нийгэм-эдийн засгийн үр нөлөө (талбай дахь)

Бүтээгдэхүүн
Уур амьсгалын өөрчлөлт/уур амьсгалын экстрим өөрчлөлтийн нэршил Нөлөө Хамрах талбай

Жилийн температур

Үйлдвэрийн газар
буурсан
нэмэгдсэн
Усны хүртээмж ба чанар
Уур амьсгалын өөрчлөлт/уур амьсгалын экстрим өөрчлөлтийн нэршил Нөлөө Хамрах талбай

Жилийн температур

Ундны усны хүртээмжтэй байдал
буурсан
нэмэгдсэн

Улирлын температур

Ундны усны хүртээмжтэй байдал
буурсан
нэмэгдсэн

Жилийн хур тундас

Ундны усны хүртээмжтэй байдал
буурсан
нэмэгдсэн

Улирлын хур тундас

Ундны усны чанар
буурсан
нэмэгдсэн

Орон нутгийн мөндөртэй бороо

Ундны усны хүртээмжтэй байдал
буурсан
нэмэгдсэн

Дулааны долгион

Ундны усны хүртээмжтэй байдал
буурсан
нэмэгдсэн

ган гачиг

Ундны усны хүртээмжтэй байдал
буурсан
нэмэгдсэн

Ойн түймэр

Ундны усны чанар
буурсан
нэмэгдсэн

шавьж / хорхой

Ундны усны хүртээмжтэй байдал
буурсан
нэмэгдсэн
Орлого ба зардал
Уур амьсгалын өөрчлөлт/уур амьсгалын экстрим өөрчлөлтийн нэршил Нөлөө Хамрах талбай

Орон нутгийн мөндөртэй бороо

Ажлын ачаалал
нэмэгдсэн
буурсан

ган гачиг

Эдийн засгийн ялгаа
нэмэгдсэн
буурсан

бусад

Ажлын ачаалал
нэмэгдсэн
буурсан
Бусад нийгэм-эдийн засгийн нөлөө
Уур амьсгалын өөрчлөлт/уур амьсгалын экстрим өөрчлөлтийн нэршил Нөлөө Хамрах талбай

шавьж / хорхой

Enfermedades humanas dengue, gastrointestinales
incrementó

Нийгэм-эдийн засгийн үр нөлөө (талбай дахь)

Уур амьсгалын өөрчлөлт/уур амьсгалын экстрим өөрчлөлтийн нэршил Нөлөө Хамрах талбай

шавьж / хорхой

Эрүүл мэндийн байдал
муудсан
сайжруулсан

Дулааны долгион

Эрүүл мэндийн байдал
муудсан
сайжруулсан

Ойн түймэр

Нийгэм, эдийн засгийн хувьд эмзэг бүлгийнхний байдал
муудсан
сайжруулсан
Уур амьсгалын өөрчлөлт/уур амьсгалын экстрим өөрчлөлтийн нэршил Нөлөө Хамрах талбай

Ойн түймэр

Pérdida de cobertura vegetal, aumento de temperatura local
Incrementó

Экологийн үр нөлөө (талбай дахь)

Усны эргэлт/урсац
Уур амьсгалын өөрчлөлт/уур амьсгалын экстрим өөрчлөлтийн нэршил Нөлөө Хамрах талбай

бусад

Усны тоо хэмжээ
буурсан
нэмэгдсэн
Хөрс
Уур амьсгалын өөрчлөлт/уур амьсгалын экстрим өөрчлөлтийн нэршил Нөлөө Хамрах талбай

Ойн түймэр

Хөрсөн бүрхэвч
багассан
сайжруулсан

бусад

Хөрсний чийг
буурсан
нэмэгдсэн
биологийн төрөл зүйл: амьтан ургамал
Уур амьсгалын өөрчлөлт/уур амьсгалын экстрим өөрчлөлтийн нэршил Нөлөө Хамрах талбай

Ойн түймэр

Тарималын төрөл зүйл
буурсан
нэмэгдсэн

Ойн түймэр

Биомасс/ газрын доорхи C
буурсан
нэмэгдсэн

Ойн түймэр

Амьтны төрөл зүйл
буурсан
нэмэгдсэн

ган гачиг

хортон шавьж / өвчин
буурсан
нэмэгдсэн
Уур амьсгал болон гамшгийн эрсдэлийг бууруулах
Уур амьсгалын өөрчлөлт/уур амьсгалын экстрим өөрчлөлтийн нэршил Нөлөө Хамрах талбай

Ойн түймэр

Хүлэмжийн хий болон карбоны ялгаруулалт
нэмэгдсэн
багассан

ган гачиг

Гал түймрийн аюул
нэмэгдсэн
багассан

Дулааны долгион

Бичил уур амьсгал
муудсан
сайжруулсан
Бусад экологийн нөлөө
Уур амьсгалын өөрчлөлт/уур амьсгалын экстрим өөрчлөлтийн нэршил Нөлөө Хамрах талбай

Ойн түймэр

erosión de suelos
disminuyó
Incremetó

Талбайн гадна илрэх нөлөө

Уур амьсгалын өөрчлөлт/уур амьсгалын экстрим өөрчлөлтийн нэршил Нөлөө Хамрах талбай

бусад

Усны хүртээмж
буурсан
нэмэгдсэн
Уур амьсгалын өөрчлөлт/уур амьсгалын экстрим өөрчлөлтийн нэршил Нөлөө Хамрах талбай

бусад

Нөлөөллийн үнэлгээнд өгөх тайлбар:

En el año 2019 los protagonistas manifiestan, largos periodos de sequía, aumento de la temperatura, incremento de incendios forestales, presencia de insectos vectores de enfermedades, como causas de la baja disponibilidad de agua, la pérdida de cosecha del entorno, alto costo de adquisición de alimentos básicos, la inseguridad alimentaria, migración de miembros de las familias en busca de empleo en otras zonas lo que genera la desintegración familias y con todo ello la baja calidad de vida en las familias.

3.3 өндөр эрсдэлтэй цаг хугацаа (жилийн туршид)

Жилийн туршид өндөр эрсдэлтэй цаг хугацаа аль нь вэ, яагаад? (Жнь, ургамал ургалтын улиралд):

Los tiempos de alto riesgo en relación a la sequía y disponibilidad de agua principalmente de consumo humano, son los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre, donde se ha presentado los mayores afectaciones de acumulación de agua en fuentes de agua y zonas potenciales de recarga hídrica.

4. Дасан зохицох чадавх

4.1 Технологийн өөрчлөлт

Технологийг уур амьсгалын өөрчлөлт болон уур амьсгалаас хамаарах аюул (гамшиг)-д дасан зохицох/цаашид дасан зохицуулах зорилгоор өөрчилсөн үү?
 • Тийм. Хэрэв тийм бол доорхи хүснэгтийг бөглөнө үү
ГТМ-ийн арга хэмжээний төрөл (дасан зохицох арга хэмжээ)

Бүтцийн арга хэмжээ

Бүтцийн арга хэмжээ
Оруулсан хөрөнгө оруулалт:

дунд зэрэг

Дэлгэрэнгүй (жнь: дизайн, материал / зүйл):

Se mejoró la capacidad de almacenamiento, se instaló un filtro receptor de primeras aguas. Para extracción del agua del pozo cisterna se instaló una bomba EMA (bomba de vacío). La capacidad de almacenamiento es de 10,000 litros de agua que ha logrado abastecer hasta 4 meses del periodo seco con una norma de uso de 20 a 40 litros por persona por día.

Менежментийн арга хэмжээ

Менежментийн арга хэмжээ
Оруулсан хөрөнгө оруулалт:

бага зэрэг

Дэлгэрэнгүй (жнь: дизайн, материал / зүйл):

Mantenimiento preventivo; limpieza de canales, filtro, y pozo cisterna cada inicio de periodo lluvioso.
Mantenimiento correctivo; cada seis meses se realiza revisión del sistema para prevenir daños mayores en el área de captación, sistema de conducción y el almacenamiento.
Desarrollo de capacidades para el mantenimiento del sistema.

4.2 Дасан зохицох арга хэмжээний ололт амжилт

Дасан зохицох арга хэмжээг амжилттай хэрэгжүүлсэн үү?

Тийм

Яагаад тийм / үгүй гэдгийг тодруулна уу:

Reducción del trabajo en la gestión del agua de consumo humano, por que el agua esta cerca de la casa.
Mayor disponibilidad de agua a nivel familiar.
Se redujo el tiempo de trabajo en el acarreo de agua.
Mayor disponibilidad de tiempo para otras labores domésticas.
Evita conflictos por la gestión del agua.
Uso solidario del agua.
Mayor integración familiar en la realización de la obra.

4.3 Дасан зохицох арга хэмжээний хугацаа

Эдгээр дасан зохицох арга хэмжээг хэзээ хэрэгжүүлсэн бэ?
 • < 5 жилийн өмнө

4.4 Дасан зохицох арга хэмжээг хэрэгжүүлэх идэвхжүүлэлт

Эдгээр дасан зохицох арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд газар ашиглагч(чид) ямар хөдөлгөх хүч(үүд), санаанд тулгуурласан бэ?
 • Зөвхөн газар ашиглагч(д) (өөрсдийн санаачлага)
 • Бусад газар ашиглагч(д)
 • Голчлон газар ашиглагч(д) гэхдээ ГТМ-ийн мэргэжилтэн(д) дэмжлэгтэй
 • голчлон ГТМ мэргэжилтэн(үүд)-ийн хувь нэмэр
 • Зөвхөн ГТМ-ийн мэргэжилтэн(д)
 • Медиа, бусад сурталчилгааны сувгууд
Хэрэв ГТМ мэргэжилтэн оролцсон бол тэдний харъяалал:
 • Хөдөө аж ахуйн зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ
 • Судалгаа
 • Олон улсын байгууллага/хөгжлийн хамтын ажиллагааны төсөл болон хөтөлбөр
Тайлбар:

Obras de sistema de captación de agua pluvial en techo, realizadas a través del Programa de Gestión Comunitaria de la Cuenca del Río Dipilto, con la integración de esfuerzos a través de la alianza con instituciones estatales, estructuras comunitarias y la cooperación Suiza (COSUDE).

4.5 Дасан зохицох арга хэмжээний техникийн сургалт

Газар ашиглагч(д) дасан зохицох арга хэмжээний талаар техникийн сургалтанд хамрагдсан уу?

Тийм

Хэрэв тийм бол хэнээр?
 • Хөдөө аж ахуйн зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ
 • Судалгаа
 • Олон улсын байгууллага/хөгжлийн хамтын ажиллагааны төсөл болон хөтөлбөр
Тайлбар:

Se ha realizado secuencia de orientaciones sobre;
Manejo Integrado de cuencas hidrográficas
Gestión comunitaria de cuencas y microcuencas.
Gestión integral de recursos hídricos a nivel comunitario
Captación de agua superficial; agua de lluvia para uso de consumo humano.
Uso eficiente del agua en la comunidad

4.6 Дасан зохицох арга хэмжээний зардал, материал

Зардал, материалыг хэрхэн тооцоолсоныг тодорхойлно уу:
 • Технологийн нэгж тус бүр
Нэгжийг тодорхойл:

Sistema de Captación de Agua Pluvial en Techo con almacenamiento en pozo cisterna.

Эзлэхүүн, урт гэх мэтийг зааж өгнө үү (шаардлагатай бол):

Capacidad de 10,000 litros de agua (10 metros cúbicos), dos metros de diámetros y 4 metros de profundidad.

Зардлын тооцоололд ашигласан валютыг тодорхойлно уу:
 • Америк доллар
Долларыг орон нутгийн мөнгөн нэгжрүү хөрвүүлэх ханш (шаардлагатай бол): 1 ам.доллар =:

1090.15

Хєдєлмєрийн хєлсний хоногийн цалингийн дундаж зардлыг харуулна уу:

6.03

Материалыг тодорхойлно уу Нэгж Тоо хэмжээ Нэгжийн өртөг Материал бүрийн нийт зардал %газар ашиглагчдын төлдөг зардал
Ажил хөдөлмөр Excavación manual m3 7.63 15.09 115.14 100.0
Барилгын материал Forro de ladrillo cuarterón m2 22.62 15.6 352.87
Барилгын материал Repello corriente m2 28.27 5.64 159.44
Барилгын материал Repello fino m2 28.27 5.64 159.44
Барилгын материал Loza superior de concreto reforzado m3 0.26 205.19 53.35
Барилгын материал Tapa metálica m2 0.36 25.65 9.23
Барилгын материал Gradas de acceso cemento bolsa 1.0 10.86 10.86
Барилгын материал Gradas de acceso arena m3 0.5 10.56 5.28
Барилгын материал Gradas de acceso bloque de concreto unidad 50.0 0.63 31.5
Бусад Gradas construcción unidad 1.0 15.09 15.09
Бусад Bajante tubos pvc y accesorios unidad 1.0 23.54 23.54
Бусад Canales pvc en cubierta en área de captación unidad 1.0 77.76 77.76
Бусад Bomba para succión del agua unidad 1.0 40.74 40.74
Бусад Filtro interceptor de primeras aguas unidad 1.0 19.31 19.31
Бусад Instalación de sistema unidad 1.0 16.6 16.6
Технологийн дасан зохицох нийт зардал 1090.15
Хэрэв газар ашиглагч(чид-)аас нийт өртөгийн 100%хүрэхгүй зардал гарсан бол, хэн үлдсэн хөрөнгө оруулалтыг хийснийг тодорхойл.

Lo financió el Programa de Gestión Comunitaria de la Cuenca del Río Dipilto, en alianza con instituciones del estado; Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA), Alcaldía Municipal de Dipilto , estructuras comunitarias; Comité de Microcuenca, Comité de Agua Potable y Saneamiento (CAPS), y la cooperación suiza (COSUDE)

Тайлбар:

Los materiales de construcción son accesibles en el mercado local.
Los esfuerzos de construcción son una muestra de la generación de alianzas en diferentes niveles, desde los comunitarios, las unidades que implementan y la cooperación internacional.
La tecnología permite integrar el conocimiento técnico con el conocimiento local para mejores ajustes y seguridad en el funcionamiento de la tecnología.
La tecnología es fácilmente replicable a otras zonas con condiciones similares climáticas, tipo de suelo.
Antes de la realización de los sistemas de captación de agua pluvial en techo se consultó a cada una de las familias de su voluntad de participación y de aporte local.

4.7 Технологийн ирээдүйд дасан зохицох чадварын талаархи саналууд

Цаашид Технологийг уур амьсгалын өөрчлөлт/уур амьсгалаас хамаарах аюулд дасан зохицоход ямар арга хэмжээ авах шаардлагатай вэ? :

1.Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema
2, Limpieza del sistema antes de cada periodo lluvioso
3. Uso eficiente del agua
4. Aprovechamiento del agua de rebose en otros depósitos de almacenamiento
5. Mejorar la calidad del agua, mediante la aplicación de cloro o métodos sodi
6. Acompañar la tecnología de cosecha de agua con obras de retención y estabilización del suelo donde sean necesarias
7. Durante el periodo de lluvias continuas se puede usar una normativa de 40 litros por persona por día, para una familia de 5 personas, después de la última lluvia con el pozo cisterna a capacidad (10,000 litros), se debe usar 20 litros por persona por día, esto le garantiza un tiempo de aprovechamiento de tres meses, si la familia hace un uso más limitado hasta 16 litros por persona por día, el aprovechamiento del agua puede durar hasta cuatro meses, según la experiencia de los protagonistas.
8. La construcción del sistema de agua; número de canales de pvc y tamaño del depósito de almacenamiento de agua tiene una relación en base a la precipitación promedio de la zona, el área de captación o tamaño del techo en superficie (metros cuadrados), y la demanda de agua de la familia según el número de personas. Los sistemas construidos se han realizado con cálculos de precipitación en rango de 800 a 1000 mm, en área de techo de 36 a 45 m2 y para familias con población de 05 personas, para una norma de uso de agua de 40 litros por persona por día para el periodo lluvioso constante y después del último mes de lluvias en la zona o sea en el periodo seco con normativa de 20 litros por persona por día. El pozo cisterna tiene una capacidad de 10,000 litros.

4.8 Газар ашиглагчийн уур амьсгалын өөрчлөлт болонуур амьсгалаас хамаарах аюул (гамшиг)-д зохицох чадавхийг нь дэмжих өөрийн хөрөнгө

Санхүүгийн нөөц

Өрхийн хадгаламж
 • Бага
 • Дунд
 • Их
Тайлбар:

Hacen tortillas de maíz y acarrear leña para vender y con esto generarse pequeños ahorros para la construcción y mantenimiento de la tecnología.

Нийгмийн нөөц

нийгмийн сүлжээнд холбогдох
 • Бага
 • Дунд
 • Их
Тайлбар:

Comité de cuenca, comité de microcuenca, Comité de Agua Potable y Saneamiento, Red de promotores comunitarios.

нийгмийн орчны тогтвортой байдал
 • Бага
 • Дунд
 • Их
Тайлбар:

Seguridad de desplazamiento por la zona, baja actividad delicuencial que provoque robos de materiales de construcción.
Vida solidaria comunitaria del entorno.

Боловсрол ба сургалтын хүртээмж (зөвлөх үйлчилгээ)
 • Бага
 • Дунд
 • Их
Тайлбар:

Desarrollo de capacidades sobre temáticas de medidas de adaptación a los efectos del Cambio Climático.

газрын менежментийн талаархи мэдээлэл, мэдлэгийн хүртээмж
 • Бага
 • Дунд
 • Их
Тайлбар:

Programa de Gestión Comunitaria de la Cuenca del Río Dipilto, realiza un proceso de gestión de conocimiento para sistematizar experiencias de procesos y tecnologías con el propósito de comunicar, divulgar y compartir con protagonistas y otros interesados sobre medidas de adaptación al cambio climático.

Газар ашиглагчид болон бусад сонирхогч талуудын хоорондын мэдлэг солилцох механизмууд болон найрсаг харилцаа
 • Бага
 • Дунд
 • Их
Тайлбар:

El Programa de Gestión Comunitaria de la Cuenca del Río Dipilto, realiza revistas, volantes, periodicos, edición de testimonios para compartir con protagonistas y decisores estatales y no gubernamentales, estructuras comunitarias.

цаг агаарын найдвартай урьдчилсан мэдээний боломж
 • Бага
 • Дунд
 • Их
Тайлбар:

La unidad ambiental municipal de la Municipalidad de Dipilto, tiene una oficina de prevención y gestión de riesgo, con equipos capacitados para dar seguimientos a pronósticos del tiempo y clima.

Хүний нөөц

газрын менежментийн асан зохицох зохистой ба цаг үед нийцсэн мэдлэг
 • Бага
 • Дунд
 • Их
Тайлбар:

Hace fortalecer conocimiento y conciencia de uso del agua.

Материаллаг нөөц

өрхийн түвшинд ажиллах хүчний хүрэлцээтэй байдал
 • Бага
 • Дунд
 • Их
Тайлбар:

Hay disponibilidad de mano de obra con aportes voluntarios de los actores y protagonistas de las tecnologías.

Барилгын материал, тоног төхөөрөмжийн хүртээмж
 • Бага
 • Дунд
 • Их
Тайлбар:

Hay disponibilidad y accesibilidad de materiales en el mercado local

Байгалийн нөөц

уур амьсгалын нөхцлийг боломжтой болгох
 • Бага
 • Дунд
 • Их
Тайлбар:

Presencia de lluvias estacionales y anuales, en el periodo lluvioso.

5. дүгнэлт, сургамж

5.1 Технологийн тогтвортой/давуу тал/боломжууд

Технологийн давуу тал/боломжууд
El funcionamiento de la tecnología se ajusta al pronóstico del cambio climático de la zona en la proyección modelada del 2021 al 2040, de manera que acuerdo a pronósticos y proyecciones todavía existe potencial de presencia de lluvias que se pueden captar para el funcionamiento de la obra.
La tecnología se puede acompañar con otras obras de retención y estabilidad de los suelos donde sean necesarios, principalmente en suelos con pendientes mayores a 30%, con terrenos pequeños de propietarios.
Los materiales de construcción se encuentran en el mercado local; no requiere materiales importados.
La construcción requiere de una corta inducción y orientación para poder realizar.
El mantenimiento correctivo y preventivo no requiere de grandes inversiones, ni de mano especializada, las familias están capacitadas para poder realizarlas.
Durante el periodo de lluvias continuas se puede usar una normativa de 40 litros por persona por día, para una familia de 5 personas, después de la última lluvia con el pozo cisterna a capacidad (10,000 litros), se debe usar 20 litros por persona por día, esto le garantiza un tiempo de aprovechamiento de tres meses, si la familia hace un uso más limitado hasta 16 litros por persona por día, el aprovechamiento del agua puede durar hasta cuatro meses, según la experiencia de los protagonistas.
La construcción del sistema de agua; tiene una relación en base a la precipitación promedio de la zona, el área de captación o tamaño del techo en superficie (metros cuadrados), y la demanda de agua de la familia según el número de personas. Los sistemas construidos se han realizado con cálculos de precipitación en rango de 800 a 1000 mm, en área de techo de 36 a 45 m2 y para familias con población de 05 personas. El pozo cisterna tiene una capacidad de 10,000 litros.

5.2 Технологийн дутагдалтай/сул тал/аюул болон тэдгээрийн хэрхэн даван туулах арга замууд

Сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
Alto costo de inversión inicial es alto en relación al ingreso de las familias de la zona rural en donde se ha realizado esta tecnología. Gestión de recursos de cooperación para compra de materiales.
Generación de alianzas con diferentes actores.
La integración familiar y comunitaria para la gestión conjunta del agua.
Uso solidario del agua y esfuerzos comunitarios compartidos.
El funcionamiento de la tecnología depende de la presencia de lluvias. Aprovechando la escasas lluvias y haciendo uso eficiente del agua.
La tecnología no tiene la capacidad de abastecer a las familias en tiempos de sequía prolongada Uso eficiente del agua, prolonga el periodo de uso del agua.
Aprovechamiento del agua de rebose en nuevos depósitos de almacenamiento, esto cuando hay presencia de fenómenos hidroclimáticos.
Mal manejo de la tecnología podría ser foco de enfermedades a través de vectores (dengue y gasto intestinales y otros). Mantenimiento preventivo y correctivo de la obra.
Limpieza del sistema antes de cada periodo lluvioso.
Mejorar la calidad del agua mediante cloración o método sodi, para consumo humano directo.
La falta de aplicación de criterios técnicos podría exponer a las familias a riesgos. Casos específicos de terrenos con pendientes mayores a 30% y vulnerables a deslizamientos característicos de la parte alta y media de la cuenca del Río Dipilto. Aplicar mínimos de criterios técnicos; sobre nivel de techo, tipo de techo, techo no tiene contaminantes de pintura con plomo u otros, estabilidad de los suelos, no ubicar la obra en zonas de riesgo vulnerable a deslizamiento, aporte de contraparte de las familias de forma voluntaria,
Acompañar la tecnología de cosecha de agua con obras de retención y estabilidad de los suelos donde sean necesarios.
La falta de uso adecuado en base a normativa, disminuye el tiempo de aprovechamiento del agua (uso eficiente) Uso eficiente del agua con disciplina en base a normativa de uso.

6. Ном зүй ба холбоосууд

6.1 Мэдээллийн эх үүсвэр/аргууд

 • Газар ашиглагчтай хийсэн ярилцлага

16 protagonistas; representados por una protagonista lider de la comunidad de San Agustín.

 • ГТМ-ийн мэргэжилтэн/шинжээчтэй хийсэн ярилцлага

Un técnico especialista de seguimiento durante la implementación y funcionamiento de la tecnología.

6.2 Холбогдох бүтээлийн ишлэл

Гарчиг, зохиогч, он, ISBN:

Manual de construcción del Sistema de Captación de Agua Pluvial en Techo. Mauricio Cajina, 2018

Хаанаас авч болох вэ? Зардал?

Programa de Gestión Comunitaria de la Cuenca del Río Dipilto, costo ninguno.

Гарчиг, зохиогч, он, ISBN:

Informe de memoria de la construción de la tecnología. Mauricio Cajina, 2018.

Хаанаас авч болох вэ? Зардал?

Programa de Gestión Comunitaria de la Cuenca del Río Dipilto, costo ninguno.

Гарчиг, зохиогч, он, ISBN:

Testimonios sobre la gestión de captación de agua. Equipo técnico, PGCCRD, 2019

Хаанаас авч болох вэ? Зардал?

Programa de Gestion Comunitaria de la Cuenca del Río Dipilto, costo ninguno.

6.3 Холбогдох мэдээллийн интернет дэх нээлттэй холбоосууд

Гарчиг/ тодорхойлолт :

Sistema de captación de agua pluvial en techo con pozo cisterna

URL:

https://www.youtube.com/watch?v=aK6z69WreCk

Модулууд