Технологиуд

Irrigation of orchards by using low cost drip irrigation technique [Тажикистан]

Обёрикунии богхо бо истифода аз технологияи обзахиракунии камнарх

technologies_1452 - Тажикистан

Бүрэн гүйцэд байдал: 80%

1. Ерөнхий мэдээлэл

1.2 Технологийг үнэлэх, баримтжуулах ажилд хамаарах мэдээлэл өгсөн хүмүүс, байгууллагуудын холбоо барих мэдээлэл

Мэдээлэл өгсөн хүн (с)

ГТМ мэргэжилтэн :
ГТМ мэргэжилтэн :

Abdulkodirov Adab

MSDSP Aga Khan Foundation

Тажикистан

Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн төслийн нэр (шаардлагатай бол)
Pilot Program for Climate Resilience, Tajikistan (WB / PPCR)
Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
Pamir Biological Institute (Pamir Biological Institute) - Тажикистан
Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
Kyrgyzstan Mountain Societies Development Support Programme, Aga Khan Development Network (MSDSP KG) - Киргизстан

1.3 WOCAT-аар баримтжуулсан өгөгдлийг ашиглахтай холбоотой нөхцөл

Эмхэтгэгч болон гол мэдээлэгч хүн(хүмүүс) WOCAT аргачлалаар баримтжуулсан мэдээллийг ашиглахтай холбоотой нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн.

Тийм

2. ГТМ Технологийн тодорхойлолт

2.1 Технологийн товч тодорхойлолт

Технологийн тодорхойлолт:

Irrigation of a young orchard using locally available and low-cost materials for a drip irrigation system in the Pamir’s arid zone

2.2 Технологийн дэлгэрэнгүй тайлбар

Тодорхойлолт:

The system consists of a reservoir and polyethylene irrigation tubes and emitters installed along the rows of trees. Water accumulates in the reservoir during spring and early summer when there is no deficit in irrigation water. During the dry summer months water is then used for drip irrigation. Located in the upper part of the system, the reservoir ensures water pressure in the system. Due to the complex local topography, this irrigation method can be used without water pumps since natural water pressure ensures normal functioning of the system. Even though this water saving technology is quite effective, drip irrigation is rarely used since both the construction and maintenance of the system are quite expensive. With the introduction of this technology into the poor mountain communities of GBAO, the overall objective was to make drip irrigation technology cheaper and more easily available to farmers. The objective was achieved by the use of simple polyethylene irrigation tubes, simple screws instead of expensive emitters, and natural water pressure excluding the construction of a water pump station. Water is dripped directly to the roots of the trees, thus excluding loss of water and soil erosion. Fertilisers can be added directly to the water reservoir. This technology allows increased water savings of 50%, and 90% of fertilisers. During the growing period trees are watered once every 6 days.

Purpose of the Technology: The purpose of this technology is to improve the water supply for fruit orchards during the growing period in the arid conditions of the Pamirs where available water is very limited.

Establishment / maintenance activities and inputs: Steps to implement the technology include the following: dig holes for trees, plant trees, establish water reservoir, lay polyethylene tubes, install emitters and regularly clean irrigation system.

Natural / human environment: The plot is located in an arid zone at the height of 2000m above sea level. It is a high mountain area with typical brown soils and slopes up to 60 degrees steepness. Annual precipitation is quite low and mainly occurs in the autumn and winter period. Summers are extremely dry. The main occupations of the local population include agriculture and cattle breeding.

2.3 Технологийн гэрэл зураг

2.5 Энэ үнэлгээнд хамрагдсан технологийг хэрэгжүүлсэн улс орон / бүс нутаг / байршил

Улс :

Тажикистан

Улс/аймаг/сум:

GBAO

Байршлын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт:

Shugnan

Технологи өргөн дэлгэрсэн эсхийг тодорхойл:
 • газар дээр жигд тархсан
Хэрэв талбайн хэмжээ тодорхойгүй бол талбайн хэмжээг ойролцоогоор тодорхойлно уу.
 • < 0.1 км2 (10 га)
Тайлбар:

0.01 ha

2.6 Хэрэгжих огноо

Байгуулсан тодорхой оныг мэдэхгүй бол баримжаа хугацааг тодорхойл:
 • <10 жилийн өмнө (саяхны)

2.7 Технологийн танилцуулга

Технологийг хэрхэн нэвтрүүлснийг тодорхойл:
 • Гадны төсөл/хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр
Тайлбар (төслийн төрөл г.м.):

the project was implemented in 2006

3. ГТМ технологийн ангилал

3.1 Технологийн үндсэн зорилго (д)

 • adapt to enviroment

3.2 Технологи хэвтрүүлсэн газрын одоогийн газар ашиглалтын хэлбэр(д)

Тариалангийн газар

Тариалангийн газар

 • Нэг наст үр тариа
 • Мод, бут тариалах
Тариалан - Таримлыг тодорхойлно уу:
 • тэжээлийн ургамал - царгас
Мод, бут тариалах - Таримлыг тодорхойлно уу:
 • том үрт жимс (тоор, интоор, чавга г.м.)
 • модны самар (бразил самар, туулайн бөөр, хушга, бүйлс г.м.)
 • жимс (алим, лийр г.м.)
Нэг жил дэх ургамал ургах улирлын тоо:
 • 1
Тодорхойлно уу:

Longest growing period in days: 190Longest growing period from month to month: from April to October

Тайлбар:

Major land use problems (compiler’s opinion): lack of water, soil erosion, reduction of yield, reduction of soil fertility

Major land use problems (land users’ perception): lack of irrigation water, reduction of yield

Future (final) land use (after implementation of SLM Technology): Cropland: Ct: Tree and shrub cropping

3.3 Технологи хэрэгжүүлснээс газар ашиглалтад өөрчлөлт гарсан уу?

Тариалангийн газар

Тариалангийн газар

 • Мод, бут тариалах

3.4 Усан хангамж

Технологи хэрэгжүүлсэн газрын усан хангамж:
 • Бүрэн усалгаатай

3.5 Технологи ГТМ-ийн аль бүлэгт хамаарах

 • Усжуулалтын менежмент (усан хангамж, ус зайлуулалт зэрэг.)

3.6 Технологийг бүрдүүлэх ГТМ арга хэмжээ

Агрономийн арга хэмжээ

Агрономийн арга хэмжээ

 • А1: Ургамал/ хөрсөн бүрхэвч
Ургамалжилтын арга хэмжээ

Ургамалжилтын арга хэмжээ

 • V1: Мод ба бут, сөөг
Менежментийн арга хэмжээ

Менежментийн арга хэмжээ

 • M4: Үйл ажиллагааны цаг хугацаанд том өөрчлөлт орно
Тайлбар:

Main measures: vegetative measures

Secondary measures: agronomic measures

Type of vegetative measures: aligned: -linear

3.7 Технологийн шийдвэрлэсэн газрын доройтлын үндсэн төрлүүд

Биологийн доройтол

Биологийн доройтол

 • Bc: Ургамлан нөмрөг багасах
Усны доройтол

Усны доройтол

 • Ha: Хуурайшилт
Тайлбар:

Main type of degradation addressed: Bc: reduction of vegetation cover, Ha: aridification

Main causes of degradation: soil management, crop management (annual, perennial, tree/shrub), change in temperature, change of seasonal rainfall

Secondary causes of degradation: over abstraction / excessive withdrawal of water (for irrigation, industry, etc.), droughts, population pressure, poverty / wealth

3.8 Газрын доройтлоос урьдчилан сэргийлэх, сааруулах ба нөхөн сэргээх

Газрын доройтолтой холбоотойгоор Технологи ямар зорилго тавьсан болохыг тодорхойл:
 • Газрын доройтлоос урьдчилан сэргийлэх
 • Газрын доройтлыг багасгах сааруулах
Тайлбар:

Main goals: prevention of land degradation

Secondary goals: mitigation / reduction of land degradation, rehabilitation / reclamation of denuded land

4. Техникийн нөхцөл, хэрэгжилтийн үйл ажиллагаа, материал ба зардал

4.1 Технологийн техникийн зураг

Техник тодорхойлолт (техник зурагтай уялдана):

The system consists of a reservoir and polyethylene irrigation tubes and emitters installed along the rows of trees.

Technical knowledge required for field staff / advisors: moderate

Technical knowledge required for land users: moderate

Main technical functions: stabilisation of soil (eg by tree roots against land slides), increase / maintain water stored in soil, water harvesting / increase water supply

Secondary technical functions: improvement of ground cover, increase in organic matter, increase in nutrient availability (supply, recycling,…), water spreading, increase of biomass (quantity), promotion of vegetation species and varieties (quality, eg palatable fodder)

Aligned: -linear
Vegetative material: F : fruit trees / shrubs
Number of plants per (ha): 400
Vertical interval between rows / strips / blocks (m): 1
Spacing between rows / strips / blocks (m): 3
Vertical interval within rows / strips / blocks (m): 3

Fruit trees / shrubs species: apricot, peach, european walnut, apple

Perennial crops species: alfalfa

Slope (which determines the spacing indicated above): 8.00%

4.2 Материал болон зардалд хамаарах ерөнхий мэдээлэл

бусад/үндэсний мөнгөн нэгж (тодорхойл):

Tajik Somony

Хэрэв боломжтой бол үндэсний валютын Америк доллартай харьцах харьцааг бичнэ үү (тухайлбал, 1 ам.дол. = 79,9 Бразил реал): 1 ам.дол. =:

4.45

Хөлсний ажилчны нэг өрдийн ажлын хөлсийг тодорхойл:

3.00

4.3 Байгуулах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Хугацаа (улирал)
1. tree planting first year
2. mounting of drip irrigation system before planting

4.4 Байгуулалтад шаардагдах зардал ба материал

Хөрөнгө оруулалтыг дурьдана уу Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Нэгжийн өртөг Материал бүрийн нийт өртөг % газар ашиглачаас гарсан зардал
Хөдөлмөр эрхлэлт Tree planting Persons/day 2.0 11.0 22.0 100.0
Хөдөлмөр эрхлэлт Mounting of drip irrigation system Persons/day 5.0 25.2 126.0
Тоног төхөөрөмж Tools pieces 5.0 1.2 6.0 100.0
Тоног төхөөрөмж Other Tools pieces 5.0 2.2 11.0
Тоног төхөөрөмж Polyethylene tube meters 2200.0 0.445454545 980.0
Тоног төхөөрөмж Watertank pieces 1.0 600.0 600.0
Таримал материал Tree seedlings pieces 360.0 0.675 243.0 100.0
Бордоо ба биоцид Fertilizer kg 10.0 1.7 17.0 100.0
Технологи бий болгох нийт үнэ өртөг 2005.0
Технологи бий болгох нийт үнэ өртөг, ам.доллар 450.56
Тайлбар:

Duration of establishment phase: 1 month(s)

4.5 Засвар үйлчилгээ / давтагдах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Хугацаа/ давтамж
1. sanitary cutting of trees every 3-5 years
2. hay harvest three time per year
3. unclogging the irrigation tubes every year

4.6 Засвар үйлчилгээ / урсгал үйл ажиллагаанд шаардагдах зардал ба материал (жилээр)

Хөрөнгө оруулалтыг дурьдана уу Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Нэгжийн өртөг Материал бүрийн нийт өртөг % газар ашиглачаас гарсан зардал
Хөдөлмөр эрхлэлт Sanitary cutting of trees Persons/day 0.6 16.66667 10.0 100.0
Хөдөлмөр эрхлэлт Hay harvest Persons/day 1.0 9.0 9.0 100.0
Хөдөлмөр эрхлэлт Unclogging the irrigation tubes Persons/day 1.0 11.0 11.0
Тоног төхөөрөмж Tools (Scissors) pieces 2.0 2.5 5.0 100.0
Тоног төхөөрөмж Tool for harvesting pieces 1.0 2.0 2.0 100.0
Тоног төхөөрөмж Tools for unclogging tubes pieces 2.0 2.25 4.5 100.0
Тоног төхөөрөмж Polyethylene tube meters 56.0 0.445454545 24.95 100.0
Тоног төхөөрөмж Water tank repair 1.0 10.0 10.0 100.0
Таримал материал Seedlings tree replacement pieces 15.0 0.675 10.13 100.0
Бордоо ба биоцид Fertilizer kg 10.0 1.7 17.0 100.0
Технологийг арчилах тордоход шаардагдах нийт үнэ өртөг 103.58
Технологи сайжруулах нийт үнэ өртөг, ам.доллар 23.28
Тайлбар:

For creation of drip irrigation system on a plot of 1 ha (May 2011)

4.7 Зардалд нөлөөлж байгаа хамгийн чухал хүчин зүйл

Өртөг зардлыг тодорхойлох гол хүчин зүйлсийг дурьдана уу:

equipment for irrigation system (polyethylene tubes)

5. Хүн, байгалийн хүрээлэн буй орчин

5.1 Уур амьсгал

Жилийн нийлбэр хур тундас
 • <250 мм
 • 251-500 мм
 • 501-750 мм
 • 751-1,000 мм
 • 1,001-1,500 мм
 • 1,501-2,000 мм
 • 2,001-3,000 мм
 • 3,001-4,000 мм
 • > 4,000 мм
Хур тунадасны талаархи тодорхойлолт/ тайлбар:

260mm per year, winter summer rains. Length of dry period is about 120 days.

Агро-уур амьсгалын бүс
 • Хуурай

Thermal climate class: temperate. 2 mounth below 5°C and 6 mounth above 10°C

5.2 Байрзүйн зураг

Дундаж налуу:
 • Тэгш (0-2 %)
 • Бага зэрэг хэвгий (3-5 %)
 • Дунд зэрэг хэвгий (6-10 % )
 • Долгиорхог (11-15 %)
 • Толгодорхог (16-30 %)
 • Эгц налуу (31-60 % )
 • Огцом эгц налуу (>60 %)
Гадаргын хэлбэр:
 • Тэгш өндөрлөг/тэгш тал
 • Зоо, хяр
 • Уулын энгэр, хажуу
 • Ухаа, гүвээ, дов толгод
 • Уулын бэл
 • Хөндий, хоолой, нам хотос
Өндөршлийн бүс:
 • 0-100 м д.т.д
 • 101-500 м д.т.д
 • 501-1,000 м д.т.д
 • 1,001-1,500 м д.т.д
 • 1,501-2,000 м д.т.д
 • 2,001-2,500 м д.т.д
 • 2,501-3,000 м д.т.д
 • 3,001-4,000 м д.т.д
 • > 4,000 м д.т.д
Гадаргын талаархи тайлбар ба бусад тодорхойлолт:

Altitudinal zone is 2100m above sea level

5.3 Хөрс

Хөрсний дундаж зузаан:
 • Маш нимгэн (0-20 см)
 • Нимгэн (21-50 см)
 • Дунд зэрэг зузаан (51-80 см)
 • Зузаан (81-120 cм)
 • Маш зузаан (>120 cм)
Хөрсний бүтэц (өнгөн хөрс):
 • Дунд зэрэг (шавранцар)
Өнгөн хөрсний органик нэгдэл:
 • Бага (<1 % )
Боломжтой бол хөрсний бүрэн тодорхойлолт, боломжит мэдээллийг өгнө үү, жишээ нь хөрсний төрөл, хөрсний урвалын орчин/хүчиллэг байдал, катион солилцох чадавхи, азотын хэмжээ, давсжилт г.м.

Soil texture is about 40% silt

Soil fertility is medium

Soil drainage / infiltration is good

Soil water storage capacity is medium

5.4 Усны хүртээм ба чанар

Хөрсний усны гүн:

< 5 м

Гадаргын усны хүртээмж:

Дунд зэрэг

Усны чанар (цэвэрлээгүй):

Сайн чанарын ундны ус

5.5 Биологийн төрөл зүйл

Зүйлийн олон янз байдал:
 • Дунд зэрэг

5.6 Технологи нэвтрүүлсэн газар ашиглагчидын онцлог шинж

Үйлдвэрлэлийн системийн зах зээлийн чиг баримжаа:
 • Амь зуух арга хэлбэрийн (өөрийгөө хангах)
 • Худалдаа наймааны/ зах зээлийн
Фермээс гадуурх орлого:
 • Нийт орлогын % 10-50 хувь
Чинээлэг байдлыг харьцангуй түвшин:
 • Ядуу
 • Дундаж
Хувь хүн эсвэл бүлэг:
 • Хувь хүн / өрх
Механикжилтын түвшин:
 • Хүнд хүчир ажил
Хүйс:
 • Эмэгтэй
 • Эрэгтэй
Газар ашиглагчдын бусад шаардлагатай шинж чанарыг тодорхойл:

Land users applying the Technology are mainly common / average land users

Population density: 10-50 persons/km2

Annual population growth: 0.5% - 1%

40% of the land users are average wealthy and own 30% of the land.
60% of the land users are poor and own 70% of the land.

Off-farm income specification: In dry season the harvest is about 20 - 30% higher as compared with the farmers which did not use the technology

5.7 Технологи нэвтрүүлэхэд газар ашиглагчийн ашигласан газрын дундаж талбай

 • < 0.5 га
 • 0.5-1 га
 • 1-2 га
 • 2-5 га
 • 5-15 га
 • 15-50 га
 • 50-100 га
 • 100-500 га
 • 500-1,000 га
 • 1,000-10,000 га
 • > 10,000 га
Энэ нь жижиг, дунд, том оворт тооцогдох уу (орон нутгийн чиг баримжаагаар)?
 • Бага-хэмжээний

5.8 Газар эзэмшил, газар ашиглах эрх, ус ашиглах эрх

Газар өмчлөл:
 • Нэгдэл/ тосгон
Газар ашиглах эрх:
 • Хувь хүн
Ус ашиглах эрх:
 • Нэгдлийн хэлбэрээр (зохион байгуулалттай)

5.9 Дэд бүтэц, үйлчилгээний хүртээмж

эрүүл мэнд:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
боловсрол:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
техник дэмжлэг:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
хөдөлмөр эрхлэлт (жишээ нь, ХАА-аас өөр):
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
зах зээл:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
эрчим хүч:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
зам ба тээвэр:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
ундны ус ба ариутгал:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
санхүүгийн үйлчилгээ:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн

6. Үр нөлөө ба дүгнэлт

6.1 Технологийн талбай дахь үр нөлөө

Нийгэм-эдийн засгийн үр нөлөө

Үйлдвэрлэл

Газар тариалангийн үйлдвэрлэл

буурсан
нэмэгдсэн
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

45kg per ha

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

80kg per ha

Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

water availability increase production of fruits

тэжээл үйлдвэрлэл

буурсан
нэмэгдсэн
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

5 centner/ha

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

20 centner/ha

Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

grass between rows used for fodder

тэжээлийн чанар

буурсан
нэмэгдсэн
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

bad

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

high

Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

before natural grass - after alfa alfa

малын бүтээмж

буурсан
нэмэгдсэн
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

2- 5per hose

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

6-15 per hose

Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

increase of fodder production stimulate livestock development

модлогийн бүтээмж

буурсан
нэмэгдсэн
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

0.5 m3/hose

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

1-5m3/hose

Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

sanitary cutting of tress

үйлдвэрлэл зогсох эрсдэл

Нэмэгдсэн
Буурсан
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

0

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

100%

Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

increased water availability

Үйлдвэрлэлийн газар

буурсан
нэмэгдсэн
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

10%

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

70%

Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

technology helps to use steep slopes

Орлого, зарлага

ХАА-н хөрөнгө оруулалтын зардал

Нэмэгдсэн
Буурсан
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

0

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

50%

тариалангийн газрын орлого

буурсан
нэмэгдсэн
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

10%

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

80%

Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

increased harvest

Нийгэм-соёлын үр нөлөө

хүнсний аюулгүй байдал/ өөрийгөө хангах

буурсан
сайжирсан
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

0

маргааныг шийдвэрлэх

муудсан
сайжирсан
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

50%

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

0%

Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

decreased conflict related to irrigation water use

Нийгэм, эдийн засгийн хувьд эмзэг бүлгийнхний нөхцөл байдал

муудсан
сайжирсан
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

0

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

50%

Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

increased incomes of poor farmers

Livelihoods and human well-being

reduced
improved
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

After the implementation of the technology the households were protected from negative influence of dry season.

Экологийн үр нөлөө

Усны эргэлт/ илүүдэл

усны хэмжээ

буурсан
нэмэгдсэн
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

10%

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

60%

ус хураах / цуглуулах

буурсан
сайжирсан
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

0%

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

100%

гадаргын урсац

Нэмэгдсэн
Буурсан
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

100%

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

0%

Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

all the water can be absorbed by soil

ууршилт

Нэмэгдсэн
Буурсан
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

0

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

10%

Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

transpiration of trees and grass

Хөрс

хөрсний чийг

буурсан
нэмэгдсэн
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

0%

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

80%

Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

during the dry season

хөрсөн бүрхэвч

буурсан
сайжирсан
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

0%

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

20%

хөрс алдагдах

Нэмэгдсэн
Буурсан

хөрс хагарах/ хагсах

Нэмэгдсэн
багассан

хөрс нягтрах

Нэмэгдсэн
багассан
Биологийн: ургамал, амьтан

газрын дээрхи / доорхи С

буурсан
нэмэгдсэн

ургамлын төрөл, зүйл

буурсан
нэмэгдсэн

амьдрах орчны олон янз байдал

буурсан
нэмэгдсэн
Бусад экологийн үр нөлөө

Hazards towards adverse events

improved
reduced
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

0%

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

100%

Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

reduced dry season effect

6.2 Технологийн талбайн гадна үзүүлсэн үр нөлөө

Усны хүртээмж

буурсан
нэмэгдсэн
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

0%

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

50%

6.3 Технологийн уур амьсгалын өөрчлөлт ба Уур амьсгалаас хамаарах аюул/гамшигт үзэгдэлд өртөх байдал ба эмзэг байдал (газар ашиглагч нарын дүгнэлтээр)

Уур амьсгалын аажим өөрчлөлт

Уур амьсгалын аажим өөрчлөлт
Улирал Өсөх эсвэл буурах Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Жилийн дундаж температур Өсөлт Сайн

Уур амьсгалаас хамаарах аюулууд (гамшигууд)

Цаг уурын гамшигууд
Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Орон нутгийн аадар бороо Сайн
Орон нутгийн салхин шуурга Сайн
Уур амьсгалын гамшигууд
Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Ган гачиг Сайн биш
Гидрологийн гамшиг
Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
усны үер (гол) Сайн биш

Бусад уур амьсгалд хамаарах үр дагаварууд

Бусад уур амьсгалд хамаарах үр дагаварууд
Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Ургалтын хугацаа багасах Сайн

6.4 Зардал ба үр ашгийн шинжилгээ

Үр ашгийг барилга байгууламжийн зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Бага зэрэг сөрөг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Эерэг

Үр ашгийг засвар үйлчилгээ/ урсгал зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Дунд зэрэг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Эерэг

Тайлбар:

Increase of irrigation water availability will improve agricultural production and cover all the expenses that were needed for the establishment of the irrigation system

6.5 Технологи нутагшуулах

 • > 50%
Боломжтой бол, тоогоор илэрхийл (өрхийн тоо эсвэл бүрхэх талбай):

18 households (area is 10 ha)

Технологийг өөрийн талбайд нэвтрүүлсэн бусад иргэдээс хэд нь үүнийг өөрийн хүчээр, өөрөөр хэлбэл ямар нэг материал, техникийн дэмжлэг, төлбөр авалгүй хийсэн бэ?
 • 11-50%
Тайлбар:

80% of land user families have adopted the Technology with external material support

15 land user families have adopted the Technology with external material support

20% of land user families have adopted the Technology without any external material support

3 land user families have adopted the Technology without any external material support

There is a little trend towards spontaneous adoption of the Technology

Comments on adoption trend: some land users have already adopted the system

6.7 Технологийн давуу тал/боломжууд

Газар ашиглагчдын тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
Increase water resources for irrigation of orchards
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
Increases water saving up to 50%
Opportunity to irrigate orchards during droughts and dry spells (when there is no irrigation water available)
Opportunity to apply this technology on steep slopes
Reservoir can be filled with rainwater

How can they be sustained / enhanced? through installation of rainwater harvesting system

6.8 Технологийн дутагдалтай/сул тал/аюул болон тэдгээрийн хэрхэн даван туулах арга замууд

Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
The system has to be regularly cleaned from sediments use filters to clean water from sediments

7. Ном зүй ба холбоосууд

7.1 Мэдээллийн аргууд / эх сурвалжууд

Модулууд