Технологиуд

Cut-off drain [Тайланд ]

Rong rabai nam (Thai)

technologies_1405 - Тайланд

Бүрэн гүйцэд байдал: 71%

1. Ерөнхий мэдээлэл

1.2 Технологийг үнэлэх, баримтжуулах ажилд хамаарах мэдээлэл өгсөн хүмүүс, байгууллагуудын холбоо барих мэдээлэл

Мэдээлэл өгсөн хүн (с)

ГТМ мэргэжилтэн :

Tiparat Sutep

Doi Tung Highland Agricultural Extension Center

Тайланд

ГТМ мэргэжилтэн :

Outarasak Vorachai

Doi Tung Highland Agricultural Extension Center

Тайланд

ГТМ мэргэжилтэн :

Suksom Prasong

Highland Flower Growing Promotion Project

Тайланд

Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
Doi Tung Highland Agricultural Extension Center - Тайланд
Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
Highland Flower Growing Promotion Project - Тайланд

1.3 WOCAT-аар баримтжуулсан өгөгдлийг ашиглахтай холбоотой нөхцөл

Эмхэтгэгч болон гол мэдээлэгч хүн(хүмүүс) WOCAT аргачлалаар баримтжуулсан мэдээллийг ашиглахтай холбоотой нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн.

Тийм

1.5 ГТМ Арга барилын Асуулга (ууд) руу хандах (WOCAT ашиглан баримтжуулсан)

Cut-off drain
approaches

Cut-off drain [Тайланд ]

This approach is the 'way' or 'how' the cut-off drain has been implemented on steepland in northern Thailand.

 • Цуглуулсан этгээд: Samran Sombatpanit

2. ГТМ Технологийн тодорхойлолт

2.1 Технологийн товч тодорхойлолт

Технологийн тодорхойлолт:

Cut-off drain is a drainage ditch dug to quickly drain water out of sloping agricultural land.

2.2 Технологийн дэлгэрэнгүй тайлбар

Тодорхойлолт:

The cut-off drain is the same thing described as 'diversion' or 'diversion ditch'. It is dug by hand-hoe, only one hoe wide in the first year and may expand wider in the second and third year. It is dug with gradient from 15-50% to facilitate drainaing of runoff, not to scour the soil. Note: 1. The width of one hoe is approx. 21 cm , 2. The dimension of the ditch may become 30-40 cm wide and deep after 3 years.

2.3 Технологийн гэрэл зураг

2.5 Энэ үнэлгээнд хамрагдсан технологийг хэрэгжүүлсэн улс орон / бүс нутаг / байршил

Улс :

Тайланд

Улс/аймаг/сум:

Chiang Rai

Байршлын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт:

Amphur Mae Fa Luang

Технологи өргөн дэлгэрсэн эсхийг тодорхойл:
 • газар дээр жигд тархсан
Хэрэв талбайн хэмжээ тодорхойгүй бол талбайн хэмжээг ойролцоогоор тодорхойлно уу.
 • 10-100 км2
Тайлбар:

Total area covered by the SLM Technology is 15 km2.

E-kaw, Lahu, Lisu, Mien, Khin, Thai Yai, Haw Chinese, H'mong. They have been doing this practice for a long time. The technology transfers from generation to generation.

2.6 Хэрэгжих огноо

Байгуулсан тодорхой оныг мэдэхгүй бол баримжаа хугацааг тодорхойл:
 • >50 жилийн өмнө (уламжлалт)

2.7 Технологийн танилцуулга

Технологийг хэрхэн нэвтрүүлснийг тодорхойл:
 • Уламжлалт системийн хэсэг (> 50 жил)
Тайлбар (төслийн төрөл г.м.):

It is an original idea. No one knows how/when it was originated.

3. ГТМ технологийн ангилал

3.1 Технологийн үндсэн зорилго (д)

 • Газрын доройтлыг бууруулах, сэргийлэх, нөхөн сэргээх

3.2 Технологи хэвтрүүлсэн газрын одоогийн газар ашиглалтын хэлбэр(д)

Тариалангийн газар

Тариалангийн газар

 • Нэг наст үр тариа
 • Олон наст (модлог биш) тариалан
 • Мод, бут тариалах
Тариалан - Таримлыг тодорхойлно уу:
 • үр тариа - эрдэнэ шиш
 • үр тариа - цагаан будаа (өндөр газрын)
Мод, бут тариалах - Таримлыг тодорхойлно уу:
 • жимс, бусад
Нэг жил дэх ургамал ургах улирлын тоо:
 • 2
Тодорхойлно уу:

Longest growing period in days: 120 Longest growing period from month to month: May - Aug Second longest growing period in days: 90 Second longest growing period from month to month: Sep - Nov

Бэлчээрийн газар

Бэлчээрийн газар

Нүүдлийн бэлчээр ашиглалт:
 • Нүүдэлчин
 • Хагас нүүдлийн бэлчээрийн аж ахуй
Тайлбар:

Major land use problems (compiler’s opinion): 1. There is soil erosion problem because of high terrain, 2. Lacking of land ownership (The whole land area is reserved forest), 3. Low price of agricultural produce,

Major land use problems (land users’ perception): 1. Lacking of land ownership, 2. Land users do not have Thai citizenship; less than 20 % have ID cards (not citizenship).

Nomadism: Yes

Semi-nomadism / pastoralism: Yes

3.5 Технологи ГТМ-ийн аль бүлэгт хамаарах

 • Усжуулалтын менежмент (усан хангамж, ус зайлуулалт зэрэг.)
 • урсац өөрчлөх ба урсац бүрдүүлэх

3.6 Технологийг бүрдүүлэх ГТМ арга хэмжээ

3.7 Технологийн шийдвэрлэсэн газрын доройтлын үндсэн төрлүүд

Хөрс усаар эвдрэх

Хөрс усаар эвдрэх

 • Wt: Хөрсний гадаргын угаагдал
 • Wg: Гуу жалгын элэгдэл
Тайлбар:

Main type of degradation addressed: Wt: loss of topsoil / surface erosion, Wg: gully erosion / gullying

Main causes of degradation: deforestation / removal of natural vegetation (incl. forest fires), Lack of enforcement of legislation or authority

Secondary causes of degradation: other human induced causes (specify) (Agricultural activities), other natural causes (avalanches, volcanic eruptions, mud flows, highly susceptible natural resources, extreme topography, etc.) specify

3.8 Газрын доройтлоос урьдчилан сэргийлэх, сааруулах ба нөхөн сэргээх

Газрын доройтолтой холбоотойгоор Технологи ямар зорилго тавьсан болохыг тодорхойл:
 • Газрын доройтлыг багасгах сааруулах

4. Техникийн нөхцөл, хэрэгжилтийн үйл ажиллагаа, материал ба зардал

4.1 Технологийн техникийн зураг

Техник тодорхойлолт (техник зурагтай уялдана):

Average slope properties of a cut-off drain.
The cut-off drain is the same as 'diversion'. It is dug by hand hoe, only one hoe wide in the firs yer and may expand wider in the second year and third year. It is dug with gradient in order to facilitate draining of runoff, not to scour the soil. The gradient may vary from 3:20 (15%) to 1:2 (50%).
Note: The land may be cropped for 3 years and left for shrubs to grow for some years. Then farmers return to clear the land to grow crop again.

Location: Average slope properties of a cut-off drain.. Chiang Rai Province

Date: 1999

Technical knowledge required for field staff / advisors: low

Technical knowledge required for land users: low

Main technical functions: control of concentrated runoff: drain / divert, reduction of slope length

Structural measure: Cut-off drain
Vertical interval between structures (m): 3
Spacing between structures (m): 10
Depth of ditches/pits/dams (m): 0.4
Width of ditches/pits/dams (m): 0.4
Length of ditches/pits/dams (m): 40

Construction material (earth): It is the earth dug in situ.

Lateral gradient along the structure: 20%

Vegetation is used for stabilisation of structures.

Зохиогч:

Turkelboom

4.2 Материал болон зардалд хамаарах ерөнхий мэдээлэл

бусад/үндэсний мөнгөн нэгж (тодорхойл):

Baht

Хэрэв боломжтой бол үндэсний валютын Америк доллартай харьцах харьцааг бичнэ үү (тухайлбал, 1 ам.дол. = 79,9 Бразил реал): 1 ам.дол. =:

37.0

Хөлсний ажилчны нэг өрдийн ажлын хөлсийг тодорхойл:

2.16

4.3 Байгуулах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Хугацаа (улирал)
1. Digging of the ditch after land preparation Before rainy season

4.4 Байгуулалтад шаардагдах зардал ба материал

Хөрөнгө оруулалтыг дурьдана уу Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Нэгжийн өртөг Материал бүрийн нийт өртөг % газар ашиглачаас гарсан зардал
Хөдөлмөр эрхлэлт Labour ha 1.0 4.32 4.32 100.0
Технологи бий болгох нийт үнэ өртөг 4.32
Технологи бий болгох нийт үнэ өртөг, ам.доллар 0.12
Тайлбар:

Duration of establishment phase: 12 month(s)

4.5 Засвар үйлчилгээ / давтагдах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Хугацаа/ давтамж
1. Dredging up the earth that fell down when preparing for next crop Before rainy season/Annually

4.6 Засвар үйлчилгээ / урсгал үйл ажиллагаанд шаардагдах зардал ба материал (жилээр)

Хөрөнгө оруулалтыг дурьдана уу Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Нэгжийн өртөг Материал бүрийн нийт өртөг % газар ашиглачаас гарсан зардал
Хөдөлмөр эрхлэлт Labour ha 1.0 4.32 4.32 100.0
Технологийг арчилах тордоход шаардагдах нийт үнэ өртөг 4.32
Технологи сайжруулах нийт үнэ өртөг, ам.доллар 0.12
Тайлбар:

Cost per ha of land protected

4.7 Зардалд нөлөөлж байгаа хамгийн чухал хүчин зүйл

Өртөг зардлыг тодорхойлох гол хүчин зүйлсийг дурьдана уу:

Steep slope will require larger number of the cut-off drains, thus affecting the cost.

5. Хүн, байгалийн хүрээлэн буй орчин

5.1 Уур амьсгал

Жилийн нийлбэр хур тундас
 • <250 мм
 • 251-500 мм
 • 501-750 мм
 • 751-1,000 мм
 • 1,001-1,500 мм
 • 1,501-2,000 мм
 • 2,001-3,000 мм
 • 3,001-4,000 мм
 • > 4,000 мм
Хур тунадасны талаархи тодорхойлолт/ тайлбар:

Average = 1600-1800 mm

Агро-уур амьсгалын бүс
 • Чийглэг

5.2 Байрзүйн зураг

Дундаж налуу:
 • Тэгш (0-2 %)
 • Бага зэрэг хэвгий (3-5 %)
 • Дунд зэрэг хэвгий (6-10 % )
 • Долгиорхог (11-15 %)
 • Толгодорхог (16-30 %)
 • Эгц налуу (31-60 % )
 • Огцом эгц налуу (>60 %)
Гадаргын хэлбэр:
 • Тэгш өндөрлөг/тэгш тал
 • Зоо, хяр
 • Уулын энгэр, хажуу
 • Ухаа, гүвээ, дов толгод
 • Уулын бэл
 • Хөндий, хоолой, нам хотос
Өндөршлийн бүс:
 • 0-100 м д.т.д
 • 101-500 м д.т.д
 • 501-1,000 м д.т.д
 • 1,001-1,500 м д.т.д
 • 1,501-2,000 м д.т.д
 • 2,001-2,500 м д.т.д
 • 2,501-3,000 м д.т.д
 • 3,001-4,000 м д.т.д
 • > 4,000 м д.т.д

5.3 Хөрс

Хөрсний дундаж зузаан:
 • Маш нимгэн (0-20 см)
 • Нимгэн (21-50 см)
 • Дунд зэрэг зузаан (51-80 см)
 • Зузаан (81-120 cм)
 • Маш зузаан (>120 cм)
Хөрсний бүтэц (өнгөн хөрс):
 • Дунд зэрэг (шавранцар)
 • Хүнд (шаварлаг)
Өнгөн хөрсний органик нэгдэл:
 • Дунд (1-3 % )
Боломжтой бол хөрсний бүрэн тодорхойлолт, боломжит мэдээллийг өгнө үү, жишээ нь хөрсний төрөл, хөрсний урвалын орчин/хүчиллэг байдал, катион солилцох чадавхи, азотын хэмжээ, давсжилт г.м.

Soil depth on average: Also shallow (ranked 3)
Soil fertility: High (ranked 1) and medium (ranked 2)
Soil drainage/infiltration: Good (good drainage though being clayey soil)
Soil water storage capacity: Medium and low (both ranked 1)

5.6 Технологи нэвтрүүлсэн газар ашиглагчидын онцлог шинж

Үйлдвэрлэлийн системийн зах зээлийн чиг баримжаа:
 • холимог (амьжиргаа ба худалдаанд)
 • Худалдаа наймааны/ зах зээлийн
Фермээс гадуурх орлого:
 • Нийт орлогын % 10-50 хувь
Чинээлэг байдлыг харьцангуй түвшин:
 • Ядуу
 • Дундаж
Механикжилтын түвшин:
 • Хүнд хүчир ажил
 • Амьтны зүтгүүр
Газар ашиглагчдын бусад шаардлагатай шинж чанарыг тодорхойл:

Population density: < 10 persons/km2
6% of the land users are rich and own 35% of the land.
24% of the land users are average wealthy and own 40% of the land.
60% of the land users are poor and own 20% of the land (Large proportion are poor).
10% of the land users are poor and own 5% of the land.

Off-farm income specification: Farmers spend much time doing wage earning labour jobs.

5.7 Технологи нэвтрүүлэхэд газар ашиглагчийн ашигласан газрын дундаж талбай

 • < 0.5 га
 • 0.5-1 га
 • 1-2 га
 • 2-5 га
 • 5-15 га
 • 15-50 га
 • 50-100 га
 • 100-500 га
 • 500-1,000 га
 • 1,000-10,000 га
 • > 10,000 га
Тайлбар:

Average area of land owned or leased by land users applying the Technology:
Ranked 1: 1-2 ha. Farmers may farm at 2-4 plots far apart from each other
Ranked 2: 2-5 ha
Ranked 3: 0.5-1 ha

5.8 Газар эзэмшил, газар ашиглах эрх, ус ашиглах эрх

Газар өмчлөл:
 • Төр засаг
Газар ашиглах эрх:
 • Нээлттэй хүртэх (зохион байгуулалтгүй)

6. Үр нөлөө ба дүгнэлт

6.1 Технологийн талбай дахь үр нөлөө

Нийгэм-эдийн засгийн үр нөлөө

Үйлдвэрлэл

Газар тариалангийн үйлдвэрлэл

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Production is not decreased.

тэжээлийн чанар

буурсан
нэмэгдсэн

модлогийн бүтээмж

буурсан
нэмэгдсэн

Үйлдвэрлэлийн газар

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Farmers don't mind

газрын менежмент

саад учирсан
хялбаршсан
Орлого, зарлага

тариалангийн газрын орлого

буурсан
нэмэгдсэн

эдийн засгийн ялгаа

Нэмэгдсэн
Буурсан

хөдөлмөр хүчний хэмжээ

Нэмэгдсэн
Буурсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Drainage can function as a farm path

Бусад нийгэм-эдийн засгийн нөлөөллүүд

Input constraints

increased
decreased

Нийгэм-соёлын үр нөлөө

олон нийтийн институц

суларсан
хүчирхэгжсэн

үндэсний институц

суларсан
хүчирхэгжсэн

ГТМ/ газрын доройтлын талаархи мэдлэг

буурсан
сайжирсан

маргааныг шийдвэрлэх

муудсан
сайжирсан

Экологийн үр нөлөө

Усны эргэлт/ илүүдэл

гадаргын урсац

Нэмэгдсэн
Буурсан
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

20

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

15

илүүдэл ус урсгах

буурсан
сайжирсан
Хөрс

хөрсний чийг

буурсан
нэмэгдсэн

хөрсөн бүрхэвч

буурсан
сайжирсан

хөрс алдагдах

Нэмэгдсэн
Буурсан
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

50

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

10

шимт бодисын эргэлт/ сэргэлт

буурсан
нэмэгдсэн
Биологийн: ургамал, амьтан

ургамлын төрөл, зүйл

буурсан
нэмэгдсэн

амьтны төрөл, зүйл

буурсан
нэмэгдсэн

амьдрах орчны олон янз байдал

буурсан
нэмэгдсэн

6.2 Технологийн талбайн гадна үзүүлсэн үр нөлөө

хуурай улиралд ашиглах найдвартай, тогтвортой урсгал

буурсан
нэмэгдсэн

Доод урсгалын үер

Нэмэгдсэн
багассан

урсацын адагт лаг шавар хуримтлагдана

Нэмэгдсэн
Буурсан

газар доорхи ус/голын усны бохирдол

Нэмэгдсэн
багассан

6.4 Зардал ба үр ашгийн шинжилгээ

Үр ашгийг барилга байгууламжийн зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Дунд зэрэг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Дунд зэрэг

Үр ашгийг засвар үйлчилгээ/ урсгал зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Дунд зэрэг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Дунд зэрэг

6.5 Технологи нутагшуулах

Боломжтой бол, тоогоор илэрхийл (өрхийн тоо эсвэл бүрхэх талбай):

800. 13% of the area covered

Технологийг өөрийн талбайд нэвтрүүлсэн бусад иргэдээс хэд нь үүнийг өөрийн хүчээр, өөрөөр хэлбэл ямар нэг материал, техникийн дэмжлэг, төлбөр авалгүй хийсэн бэ?
 • 51-90%
Тайлбар:

Comments on acceptance with external material support: estimates

80% of land user families have adopted the Technology without any external material support

800 land user families have adopted the Technology without any external material support

Comments on spontaneous adoption: estimates

There is a moderate trend towards spontaneous adoption of the Technology

Comments on adoption trend: When farmers understand the use of it they will do it.

6.7 Технологийн давуу тал/боломжууд

Газар ашиглагчдын тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
It can drain excess water from the field quickly, not to cause scouring of the field.
This T is cheap and simple to install in any field.
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
It can drain excess water from the field quickly, not to cause scouring of the field.

How can they be sustained / enhanced? When farmers get the idea, this T will be sustained/enhanced.
This T is cheap and simple to install in any field.

How can they be sustained / enhanced? Cheapness and simplicity will make it sustained.

6.8 Технологийн дутагдалтай/сул тал/аюул болон тэдгээрийн хэрхэн даван туулах арга замууд

Газар ашиглагч нарын тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
Land users do not see any disadvantages
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
This T may cause erosion of its own structure at the beginning. Government agencies should help design the size and gradient of this T toi be properly used.
This T may cause erosion off-site especially when the drained water is allowed to flow directly to open land Design and build waterway to receive the disposed water.
This T does not enhance soil fertility improvement Try to use it along with other measures which improve soil fertility or change it to something else.

7. Ном зүй ба холбоосууд

7.1 Мэдээллийн аргууд / эх сурвалжууд

7.2 Хүртээмжтэй ном, бүтээлийн ишлэл

Гарчиг, зохиогч, он, ISBN:

Pongsapich, A. Indigenous Technical Knowledge for Land Management in Asia. 152 pp.. 1998.

Хаанаас авч болох вэ? Зардал?

IBSRAM, Bangkok

Гарчиг, зохиогч, он, ISBN:

Turkelboom, F. On-farm diagnosis of steepland erosion in Northern Thailand, PhD thesis. 309 pp.. 1999.

Хаанаас авч болох вэ? Зардал?

Laboratorium Voor Bodemvrucktbaarheid en Bodembiologie, Katholieke Universiteit Leuven,Kardinal Mercierlaan 92, B-3001 Heverlee,Belgium

Модулууд