Технологиуд

Stone Wall Fencing and Firebreak for Forest Protection [Энэтхэг ]

 • Бүтээн байгуулалт:
 • Шинэчлэх:
 • Цуглуулсан этгээд:
 • Редактор:
 • Хянагч:

technologies_5201 - Энэтхэг

Бүрэн гүйцэд байдал: 92%

1. Ерөнхий мэдээлэл

1.2 Технологийг үнэлэх, баримтжуулах ажилд хамаарах мэдээлэл өгсөн хүмүүс, байгууллагуудын холбоо барих мэдээлэл

Мэдээлэл өгсөн хүн (с)

Газар ашиглагч :

Joshi Jagdamda

Sarpanch, Nakinia Van Panchayat (Forest Community Head)

Энэтхэг

Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн төслийн нэр (шаардлагатай бол)
Onsite and Offsite Benefits of SLM
Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
ICIMOD International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD) - Nepal
Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
G.B. Pant Institute of Himalayan Einvironment & Development (G.B. Pant Institute of Himalayan Einvironment & Development) - India

1.3 WOCAT-аар баримтжуулсан өгөгдлийг ашиглахтай холбоотой нөхцөл

Эмхэтгэгч болон гол мэдээлэгч хүн(хүмүүс) WOCAT аргачлалаар баримтжуулсан мэдээллийг ашиглахтай холбоотой нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн.

Тийм

1.4 Технологи тогтвортой гэдгийг баталгаажуулах

Энэ технологи азрын доройтлыг бууруулахад нөлөө үзүүлэхгүй тул газрын тогтвортой менежментийн технологи болж чадахгүй юу?

Үгүй

1.5 ГТМ Арга барилын Асуулга (ууд) руу хандах (WOCAT ашиглан баримтжуулсан)

Community Forest Management in the Nakina Van Panchayat
approaches

Community Forest Management in the Nakina Van Panchayat [Энэтхэг ]

Van Panchayats or village forest councils are a impressive example of grassroots community management of natural resources, where a specific administrative unit is locally elected by community members who are responsible for the management of activities related to the forest.

 • Цуглуулсан этгээд: Jaclyn Bandy

2. ГТМ Технологийн тодорхойлолт

2.1 Технологийн товч тодорхойлолт

Технологийн тодорхойлолт:

A rubble stone wall demarcates the community forest of Nakina Village and acts as a protective barrier against wildfire, wildlife, grazing, and human encroachment. The stone wall fencing is complemented by a firebreak, which is a gap of 2 meters. Firebreak establishment requires the removal of pine needles and debris from the border of the wall, so as to reduce the fuel load and possibility of fire spreading to the community forest.

2.2 Технологийн дэлгэрэнгүй тайлбар

Тодорхойлолт:

1. The technology has applied in the natural environment (Nakina Van Panchayat)
2. Characteristics of the technology:-
It is a dry stone wall in the community forest.
The wall (3.15km, 1m height, 80 cm width) is 40 years old and is being regularly maintained. The community is currently extending it to 4km.
3. Purpose and function of the technology:-
To protect the forest from forest fires.
To protect the fodder grasses from grazing animals
To protect the community forest from encroachment
To make a margin between two community forests.
4. Major activities and inputs needed to establish and maintain the technology:
Obtaining funding and external support to make the stone wall from other agencies (JICA, Forest Department)
The Forest department and Nakina Van Panchayat were the implementing agencies, and received approval from the District Magistrate to build the wall.
Nakina Van Panchayat organized the community people to construct the wall, paying each person 400 INR ($5.20 USD) a day for their work.
The community pooled their own construction materials and rocks were gathered on site.

5. Benefits and impacts of the Technology:
-Helps to protect forest fires from spreading to the Nakina community forest (physical barrier)
-Protect the fodder grasses from grazing animals
-Avoid conflict between two community forests and deter outsiders from crossing the wall

6. Impacts of the technology:
The wall is successful in protecting the forest from wildfire and it inhibits wildlife/livestock movements or passage.
The people of Nakina village are restricted to a particular area to collect fodder and forest products, which helps them regulate and realize their specific resource demands. This helps them avoid overexploitation of forest resources and set limits.

People views about the technology:-
Like: People are very positive about this technology and they believe that extending its length from 3.15km to 4km will further benefit the forest.
Dislike: The aesthetic of the forest is slightly compromised due to the construction wall.
During construction period, the people realized that some noise pollution from breaking stones could have disturbed neighbors grazing their livestock or other wildlife

2.3 Технологийн гэрэл зураг

2.5 Энэ үнэлгээнд хамрагдсан технологийг хэрэгжүүлсэн улс орон / бүс нутаг / байршил

Улс :

Энэтхэг

Улс/аймаг/сум:

Uttarakhand

Байршлын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт:

Naikina Village, Pithoragarh Bloc

Технологи өргөн дэлгэрсэн эсхийг тодорхойл:
 • газар дээр жигд тархсан
Хэрэв талбайн хэмжээ тодорхойгүй бол талбайн хэмжээг ойролцоогоор тодорхойлно уу.
 • 0.1-1 км2
Технологи(иуд) нэвтрүүлсэн талбай байнгын хамгаалалттай газар нутагт байрладаг уу?

Тийм

Хэрэв тийм бол, тодруулна уу:

The Nakina Van Panchayat protects 94 hectares of community forest.

2.6 Хэрэгжих огноо

Байгуулсан тодорхой оныг мэдэхгүй бол баримжаа хугацааг тодорхойл:
 • 10-50 жилийн өмнө

2.7 Технологийн танилцуулга

Технологийг хэрхэн нэвтрүүлснийг тодорхойл:
 • Уламжлалт системийн хэсэг (> 50 жил)
Тайлбар (төслийн төрөл г.м.):

The wall is about 40 years old. It is common to separate community forests through stone fencing in well-managed Van Panchayat administrations. A stonewall fence is the ideal choice in hilly areas where stones are generally available and local people are able to make it themselves.

3. ГТМ технологийн ангилал

3.1 Технологийн үндсэн зорилго (д)

 • Үйлдвэрлэлийг сайжруулах
 • Газрын доройтлыг бууруулах, сэргийлэх, нөхөн сэргээх
 • Экосистемийг хамгаалах
 • Сав газар / доод урсгалыг хамгаалах - бусад технологитой хослуулах
 • гамшгийн эрсдлийг бууруулах

3.2 Технологи хэвтрүүлсэн газрын одоогийн газар ашиглалтын хэлбэр(д)

Нэг газр нутгийн хэмжээнд хэрэгжих холимог газар ашиглалт:

Тийм

Газар ашиглалтын холимог тогтолцоог (тарилан/бэлчээр/ой мод) тодорхойл:
 • Сильво-пасторализм

Бэлчээрийн газар

Бэлчээрийн газар

Эрчимжсэн бэлчээр / тэжээл үйлдвэрлэл:
 • Хадлан буюу бэлчээрт ашиглагдахгүй талбай
амьтдын төрөл зүйл:
 • үхрийн аж ахуй - цагаан идээ
 • ямаа
Тариалан-мал аж ахуйн нэгдсэн менежмент хэрэгждэг үү?

Тийм

Хэрэв тийм бол, тодруулна уу:

Manure is left or manually applied to enhance nutrient cycling of the soil and support fodder and tree growth.

Бүтээгдэхүүн ба үйлчилгээ:
 • мах
 • сүү
Төрөл зүйл:

үхрийн аж ахуй - цагаан идээ

Төрөл зүйл:

ямаа

Байгалийн ой / модтой газар

Байгалийн ой / модтой газар

 • Мод тарисан, шинээр ойжуулсан
Мод тарих, модгүй газрыг ойжуулах: төрөл зүйлийн гарал үүсэл болон бүтцийг тодорхойлох:
 • Моно орон нутгийн зүйл
Мод тарьсан, шинээр ойжуулсан газрын төрөл:
 • субтропикийн хуурайсаг ойн плантаци - өргөн навчит мод
 • quercus leucotrichophora, quercus glauca
Дээр дурьдсан модны төрөл навч, шилмүүсээ гөвдөг үү эсвэл мөнх ногоон уу?
 • навч, шилмүүсээ гөвдөг
Бүтээгдэхүүн ба үйлчилгээ:
 • Мод бэлтгэл
 • Түлшний мод
 • Бэлчээрийн талбай/Хариулгатай бэлчээрлэлт

3.3 Технологи хэрэгжүүлснээс газар ашиглалтад өөрчлөлт гарсан уу?

Технологи хэрэгжүүлснээс газар ашиглалтад өөрчлөлт гарсан уу?
 • Тийм (Технологи хэрэгжүүлэхээс өмнөх үеийн газар ашиглалтын талаархи асуулгыг бөглөнө үү)
Нэг газр нутгийн хэмжээнд хэрэгжих холимог газар ашиглалт:

Тийм

Газар ашиглалтын холимог тогтолцоог (тарилан/бэлчээр/ой мод) тодорхойл:
 • Сильво-пасторализм
Бэлчээрийн газар

Бэлчээрийн газар

Нүүдлийн бэлчээр ашиглалт:
 • Хагас нүүдлийн бэлчээрийн аж ахуй
амьтдын төрөл зүйл:
 • үхрийн аж ахуй - цагаан идээ
 • үхрийн аж ахуй - махны чиглэлийн бүхий л ажилбар
 • ямаа
Тариалан-мал аж ахуйн нэгдсэн менежмент хэрэгждэг үү?

Тийм

Хэрэв тийм бол, тодруулна уу:

Manure is left or manually applied to enhance nutrient cycling of the soil and support fodder and tree growth.

Бүтээгдэхүүн ба үйлчилгээ:
 • мах
 • сүү
Төрөл зүйл:

үхрийн аж ахуй - цагаан идээ

Төрөл зүйл:

ямаа

Байгалийн ой / модтой газар

Байгалийн ой / модтой газар

 • Мод тарисан, шинээр ойжуулсан
Мод тарих, модгүй газрыг ойжуулах: төрөл зүйлийн гарал үүсэл болон бүтцийг тодорхойлох:
 • Моно орон нутгийн зүйл
Мод тарьсан, шинээр ойжуулсан газрын төрөл:
 • субтропикийн хуурайсаг ойн плантаци - өргөн навчит мод
 • quercus leucotrichophora, quercus glauca
Дээр дурьдсан модны төрөл навч, шилмүүсээ гөвдөг үү эсвэл мөнх ногоон уу?
 • навч, шилмүүсээ гөвдөг
Бүтээгдэхүүн ба үйлчилгээ:
 • Мод бэлтгэл
 • Түлшний мод
 • Бэлчээрийн талбай/Хариулгатай бэлчээрлэлт
Тайлбар:

Before the Van Panchayat was established (1952), there was grazing in the forest. Additionally, before the wall was constructed (1979), there was encroachment of livestock belonging to other villagers in the Nakina forest.

3.4 Усан хангамж

Технологи хэрэгжүүлсэн газрын усан хангамж:
 • Байгалийн усалгаатай

3.5 Технологи ГТМ-ийн аль бүлэгт хамаарах

 • Байгалийн ба хагас-байгалийн ойн менежмент

3.6 Технологийг бүрдүүлэх ГТМ арга хэмжээ

Барилга байгууламжийн арга хэмжээ

Барилга байгууламжийн арга хэмжээ

 • S6: Хашаа, саад, явган хашлага, хашаа
Менежментийн арга хэмжээ

Менежментийн арга хэмжээ

 • М1: Газар ашиглалтын хэлбэрийг өөрчлөх
 • М2: Ашиглалтын менежмент/эрчимийг өөрчлөх

3.7 Технологийн шийдвэрлэсэн газрын доройтлын үндсэн төрлүүд

Хөрс усаар эвдрэх

Хөрс усаар эвдрэх

 • Wt: Хөрсний гадаргын угаагдал
 • Wg: Гуу жалгын элэгдэл
 • Wm: Хөрсний нуралт, шилжилт
Биологийн доройтол

Биологийн доройтол

 • Bc: Ургамлан нөмрөг багасах
 • Bh: Амьдрах орчин доройтох
 • Bq: Хэмжээ/ Биомасс буурах
 • Bf: Гал түймэр олшрох
 • Bs: Ургамлын чанар, төрөл зүйл, олон янз байдал буурах
 • Bl: Хөрсөн дэхь амьдрал алдагдах
Тайлбар:

Soil erosion by water: The wall supports the forest and protected, diverse understory. Thereby, it supports infiltration, decreases runoff and its corresponding damages.

3.8 Газрын доройтлоос урьдчилан сэргийлэх, сааруулах ба нөхөн сэргээх

Газрын доройтолтой холбоотойгоор Технологи ямар зорилго тавьсан болохыг тодорхойл:
 • Газрын доройтлоос урьдчилан сэргийлэх
 • Газрын доройтлыг багасгах сааруулах

4. Техникийн нөхцөл, хэрэгжилтийн үйл ажиллагаа, материал ба зардал

4.1 Технологийн техникийн зураг

Техник тодорхойлолт (техник зурагтай уялдана):

Length: 3.15 km
315 m (l) x 0.75 (w) x 0.5 m (h) = 118 m3

Firebreak: 2m of littler is cleared on each side of the wall (1x per year during the dry season, after pine needles drop in April/May)

Зохиогч:

Jaclyn Bandy

Он, сар, өдөр:

22/08/2019

4.2 Материал болон зардалд хамаарах ерөнхий мэдээлэл

Үнэ өртөг, оруулсан хувь нэмрийг хэрхэн тооцсоныг тодорхойл:
 • Технологийн нэгж тус бүр
Нэгжийг тодорхойл:

Protective stone wall

Нэгж хэмжигдэхүүний хэмжих нэгжийн тодорхойлох (шаардлагатай бол):

3.15 km

бусад/үндэсний мөнгөн нэгж (тодорхойл):

INR

Хэрэв боломжтой бол үндэсний валютын Америк доллартай харьцах харьцааг бичнэ үү (тухайлбал, 1 ам.дол. = 79,9 Бразил реал): 1 ам.дол. =:

70.0

Хөлсний ажилчны нэг өрдийн ажлын хөлсийг тодорхойл:

400 INR / person

4.3 Байгуулах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Хугацаа (улирал)
1. Agreement between Nakina Van Panchayat, JICA and Forest Department for project implementation Winter
2. Wall Preparation: Site demarcation, clearing of brush, vegetation, collection of stones Winter
3. Random rubble stones of all shapes and sizes are chiseled; inconvenient edges are chipped off Winter
4. Stones are piled on top of one another without mortar, and laid in irregular horizontal courses. Winter
5. Regular monitoring by administrative committee on the construction site Year round
6. Clearing dry pine needles around the dry stone (2m on each side of the wall) annually in the dry season. April/May

4.4 Байгуулалтад шаардагдах зардал ба материал

Хөрөнгө оруулалтыг дурьдана уу Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Нэгжийн өртөг Материал бүрийн нийт өртөг % газар ашиглачаас гарсан зардал
Хөдөлмөр эрхлэлт Unskilled, semi-skilled work (community) person/day 4200.0 400.0 1680000.0 100.0
Хөдөлмөр эрхлэлт Skilled (technical experts, trained construction workers) person/day 50.0 2000.0 100000.0 100.0
Тоног төхөөрөмж Pick pieces 15.0 300.0 4500.0 100.0
Тоног төхөөрөмж shovel pieces 20.0 500.0 10000.0 100.0
Тоног төхөөрөмж pharuwa (hoe) pieces 15.0 300.0 4500.0 100.0
Тоног төхөөрөмж khanti (digging bar) pieces 10.0 1500.0 15000.0 100.0
Тоног төхөөрөмж hammer (5kg) pieces 10.0 2000.0 20000.0 100.0
Тоног төхөөрөмж chino (chisel) pieces 10.0 500.0 5000.0 100.0
Тоног төхөөрөмж Khukuri (knife) pieces 10.0 250.0 2500.0 100.0
Тоног төхөөрөмж Small hammer (0.5-1kg) pieces 15.0 300.0 4500.0 100.0
Технологи бий болгох нийт үнэ өртөг 1846000.0
Технологи бий болгох нийт үнэ өртөг, ам.доллар 26371.43
Тайлбар:

Calculation for Labor: 0.75m/person/day
Hired Labor/Day: 30 people
Total Wall Construction/Day: 22.5m/day

Time: 3.15 km (3,150m) / 22.5 = 140 days (~ 5month)

Unit = 4200 (140x 30 people)

4.5 Засвар үйлчилгээ / давтагдах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Хугацаа/ давтамж
1. Maintaining small damages to wall structure Year-round
2. Emergency tending to large sites of damage Monsoon
3. Frequent visitations during the dry season/fire season Pre monsoon
4. Firebreak establishment: clearing of pine needs 2m on each side of the wall Peak Dry season
Тайлбар:

The local people establish a firebreak (2m pine needle/brush clearance) from both sides of the wall. The labor cost is taken up by the community, which is a voluntary action.

4.6 Засвар үйлчилгээ / урсгал үйл ажиллагаанд шаардагдах зардал ба материал (жилээр)

Хөрөнгө оруулалтыг дурьдана уу Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Нэгжийн өртөг Материал бүрийн нийт өртөг % газар ашиглачаас гарсан зардал
Хөдөлмөр эрхлэлт Unskilled/semiskilled person-days 100.0 400.0 40000.0 100.0
Хөдөлмөр эрхлэлт Skilled person-days 10.0 2000.0 20000.0 100.0
Тоног төхөөрөмж Picks pieces 10.0 300.0 3000.0 100.0
Тоног төхөөрөмж Shovel pieces 10.0 500.0 5000.0 100.0
Тоног төхөөрөмж pharuwa (hoe) pieces 7.0 300.0 2100.0 100.0
Тоног төхөөрөмж khanti (digging bar) pieces 7.0 1500.0 10500.0 100.0
Тоног төхөөрөмж hammer pieces 5.0 2000.0 10000.0 100.0
Тоног төхөөрөмж chino (chisel) pieces 9.0 500.0 4500.0 100.0
Тоног төхөөрөмж khukuri (knife) pieces 5.0 250.0 1250.0 100.0
Тоног төхөөрөмж small hammer pieces 15.0 300.0 4500.0 100.0
Технологийг арчилах тордоход шаардагдах нийт үнэ өртөг 100850.0
Технологи сайжруулах нийт үнэ өртөг, ам.доллар 1440.71
Хэрэв газар ашиглагчаас нийт өртөгийн 100%хүрэхгүй зардал гарсан бол хэн үлдсэн хөрөнгө оруулалтыг хийснийг тодорхойл.

Uttarakhand Forest Department, JICA

Тайлбар:

The costs of extending the wall to 4km are included in the maintenance costs. "Unskilled laborers" or villagers are payed by the communal funds contributed to the Nakina Van Panchayat.
There is however some remaining financial support from JICA/Uttarakhand Forest Department to maintain the wall (e.g. money to cover the replacement of broken or stolen tools) and technical engineer who comes for periodic checks on the construction progress.

For the current wall extension, the land users are paid by the funds and colletive savings managed by the Nakina Van Panchayat.

4.7 Зардалд нөлөөлж байгаа хамгийн чухал хүчин зүйл

Өртөг зардлыг тодорхойлох гол хүчин зүйлсийг дурьдана уу:

Labor availability, extent of structural damage to the wall

5. Хүн, байгалийн хүрээлэн буй орчин

5.1 Уур амьсгал

Жилийн нийлбэр хур тундас
 • <250 мм
 • 251-500 мм
 • 501-750 мм
 • 751-1,000 мм
 • 1,001-1,500 мм
 • 1,501-2,000 мм
 • 2,001-3,000 мм
 • 3,001-4,000 мм
 • > 4,000 мм
Жилийн дундаж хур тунадас (хэрэв мэдэгдэж байвал), мм:

1500.00

Хур тунадасны талаархи тодорхойлолт/ тайлбар:

Monsoon- mid-June to mid-September; July and August are the rainiest months and the temperature is warm and moist; between 70-85% of the annual precipitation occurs in the monsoon season

Суурь болгон авсан цаг уурын станцын нэр:

India Meteorological Department, Meteorological Centre Dehradun

Агро-уур амьсгалын бүс
 • Хагас чийглэг

The overall climatic condition in the Pithoragarh district is governed by the southwest monsoon. It has a sub-tropical to temperate climate, with three pronounced seasons; summer, winter, and monsoon. The hilly terrain of the Himalayan region has snow cover and is cold during winter with snowfall normally occurring during the months of December to March.

Temperature- The temperature ranges from 0°C to 10°C in winter and from 8°C to 33°C in summer season. However, there is no meteorological observatory in the district. The account of the climate is based mainly on the records of the observations in the neighboring districts where similar meteorological conditions prevail. Variations in temperature are considerable from place to place and depend upon elevation as well as aspect. As the insolation is intense at high altitudes, in summer temperatures are considerably higher in the open than in the shade.

5.2 Байрзүйн зураг

Дундаж налуу:
 • Тэгш (0-2 %)
 • Бага зэрэг хэвгий (3-5 %)
 • Дунд зэрэг хэвгий (6-10 % )
 • Долгиорхог (11-15 %)
 • Толгодорхог (16-30 %)
 • Эгц налуу (31-60 % )
 • Огцом эгц налуу (>60 %)
Гадаргын хэлбэр:
 • Тэгш өндөрлөг/тэгш тал
 • Зоо, хяр
 • Уулын энгэр, хажуу
 • Ухаа, гүвээ, дов толгод
 • Уулын бэл
 • Хөндий, хоолой, нам хотос
Өндөршлийн бүс:
 • 0-100 м д.т.д
 • 101-500 м д.т.д
 • 501-1,000 м д.т.д
 • 1,001-1,500 м д.т.д
 • 1,501-2,000 м д.т.д
 • 2,001-2,500 м д.т.д
 • 2,501-3,000 м д.т.д
 • 3,001-4,000 м д.т.д
 • > 4,000 м д.т.д
Технологи дараах асуудалд хандсан эсэхийг тодорхойл:
 • хотгор нөхцөл
Гадаргын талаархи тайлбар ба бусад тодорхойлолт:

Average Altitude of evaluated sites: 1990m
Average Slope: 28%

5.3 Хөрс

Хөрсний дундаж зузаан:
 • Маш нимгэн (0-20 см)
 • Нимгэн (21-50 см)
 • Дунд зэрэг зузаан (51-80 см)
 • Зузаан (81-120 cм)
 • Маш зузаан (>120 cм)
Хөрсний бүтэц (өнгөн хөрс):
 • Сийрэг/хөнгөн (элсэрхэг)
 • Дунд зэрэг (шавранцар)
Хөрсний бүтэц (>20 см-ээс доош):
 • Дунд зэрэг (шавранцар)
Өнгөн хөрсний органик нэгдэл:
 • Дунд (1-3 % )
 • Бага (<1 % )
Боломжтой бол хөрсний бүрэн тодорхойлолт, боломжит мэдээллийг өгнө үү, жишээ нь хөрсний төрөл, хөрсний урвалын орчин/хүчиллэг байдал, катион солилцох чадавхи, азотын хэмжээ, давсжилт г.м.

Mountain/hill soils are a collective name given to various types of soils found under the following conditions :
-under sub-tropical, temperate and sub-alpine conditions
-under various forest types

Characteristics: very thin, fertile, and may be less than a centimeter deep on steep slopes; they are mixed with pebbles, shingles (a mass of small rounded pebbles), and gravels; they have a low-medium water holding capacity. Angular and subangular fragments of parent rock may be found mixed with the lower layers of the mountain and hill soils.

Texture: varies from loamy to sandy loam.
Soil Reaction: ranges from acidic to neutral (pH 4.6 to 6.5)
Organic Matter content: 1-5%

Ferrugenous red roils are found in this district and are well developed over Himalayan rocks (quartzite, biotite schist, amphibolite schist). They are free of carbonates and deficient in nitrogen, humus and phosphorus, light textured, porous, and friable (brittle/crumbly). The soil depth ranges from about 10cm-75 cm. These soils may be grouped into two on basis of morphology

1. Red earths- loose, friable topsoil rich in secondary concretions (hard, compact mass of matter formed by the precipitation of mineral cement within the spaces between particles, and is found in sedimentary rock or soil)
2. Red loam- argillaceous soils having a blocky structure (argillaceous minerals may appear silvery upon optical reflection and are minerals containing substantial amounts of clay-like components, e.g. argillaceous limestones are limestones consisting predominantly of calcium carbonate, but including 10-40% of clay minerals)

Brown soil: is found particularly under dense broadleaved temperate and sub-alpine forests. There occurs a thick layer of humus on the forest floor (made of decomposed leaves, branches, twigs) and the topsoil is extremely rich in humus

Podsolic Soil: soil that has developed in humid/temperate conditions usually under coniferous forests (e.g. deodar, blue pine, fir, spruce) over quartzite, granites, schists and gneiss.

5.4 Усны хүртээм ба чанар

Хөрсний усны гүн:

5-50 м

Гадаргын усны хүртээмж:

Дунд зэрэг

Усны чанар (цэвэрлээгүй):

Сайн чанарын ундны ус

Усны чанар гэж:

ул хөрсний ус

Усны давсжилт асуудал болдог уу?

Үгүй

Энэ газар үер усанд автдаг уу?

Үгүй

Усны чанар, нөөцийн талаархи тайлбар ба бусад тодорхойлолт:

Quantity: Water crisis has been a perennial problem in both the rural and urban areas of the Pithoragarh district
There is scarcity of safe drinking water of the villages in the study area. Hand pumps are often not functioning, pipe-water schemes are unreliable and the spring discharges have reduced during the dry season. Hand-pumped water often has a high iron content and bitter taste. Poor quality of groundwater in some of the naulas is mainly due to misuse and/or disuse of the structures.

A block-district groundwater resource estimation could not be carried out as the area is hilly (with slope >20%) and in major part aquifers are small, isolated bodies, and groundwater abstraction is done mainly through hand pumps and springs with small discharges.

However, we collected some physicochemical parameters that indicate the water (sourced from springs) is of good quality:

Water Quality Parameters of Springs:
pH: 6.29-8.18
Temp: 19.0-23.5 ºC
Electrical Conductivity: 109-504 µmsiemens
Total Dissolved Solids: 75-385 ppm

Other Parameters (from springs of nearby district, Champawat)
Electrical Conductivity: 127-222 µmsiemens
pH: 7.69-8.24
Calcium: 16-36 mg/l
Magnesium: 4.9-7.3 mg/l
Bicarbonate: 61-134 mg/l
Chloride: 5.3- 8.9 mg/l
Total Hardness as CaCO3: 70-110 mg/l

Source: Government of India Ministry of Water Resources, Central Ground Water Board, 2009 Groundwater Brochure of Champawat District (2009)

5.5 Биологийн төрөл зүйл

Зүйлийн олон янз байдал:
 • Дунд зэрэг
Амьдрах орчны олон янз байдал:
 • Дунд зэрэг
Биологийн олон янз байдлын талаархи тайлбар ба бусад тодорхойлолт:

Uttarakhand has more than 7000 species of medicinal plants and 500 species of fauna. Floral diversity contributes 31% of total floral density of India. Fauna contributes just 1.58% of the total faunal density of the country. There are 119 endemic species of flowering plants in the state that exhibited 2.35% endemism and 35 faunal endemic species. Because it lies at the juncture of India, Nepal and the Tibeten Autononmous region, there often cases of poaching and smuggling of wildlife contrabands, including bear bile, musk pods and leopard skins through the borders. Yarsa Gumba Ophiocordyceps sinensis, commonly known as Caterpillar Fungus, is also illegally traded transboundary in the region, together with various plant species. Due to anthropogenic impacts, changes is soil quality, and climatic elements, the biodiversity of our study site is not as high as in other areas of the Pithoragarh district.

Citation: Sundriyal, M. & Sharma, B. (2016). Status of Biodiversity in Central Himalaya, Applied Ecology and Environmental Sciences, 4( 2), 37-43.

5.6 Технологи нэвтрүүлсэн газар ашиглагчидын онцлог шинж

Суурьшмал эсвэл нүүдлийн:
 • Суурьшмал
Үйлдвэрлэлийн системийн зах зээлийн чиг баримжаа:
 • Амь зуух арга хэлбэрийн (өөрийгөө хангах)
 • холимог (амьжиргаа ба худалдаанд)
Фермээс гадуурх орлого:
 • Нийт орлогын % 10-50 хувь
Чинээлэг байдлыг харьцангуй түвшин:
 • Ядуу
Хувь хүн эсвэл бүлэг:
 • бүлэг / олон нийтийн
Механикжилтын түвшин:
 • Хүнд хүчир ажил
Хүйс:
 • Эмэгтэй
 • Эрэгтэй
Газар ашиглагчийн нас:
 • Залуус
 • Дунд нас
 • Ахимаг нас
Газар ашиглагчдын бусад шаардлагатай шинж чанарыг тодорхойл:

With recent development in Pithoragarh, an influx of funds coming from outside sources has caused a decline in the importance of agriculture production, which in now marginalized, based on female labour, and mainly conducted for subsistence with little surplus to sell. High caste men do not work in cultivation at all, and male tasks such as ploughing are performed by the Scheduled Caste.

Although most women are still cultivating, their work has lost economic importance. For most families, the produce does not cover the needs of the household and surplus must be bought from the market. Many of the terraces that were formerly fruit orchards (mainly citrus) have been completely abandoned. Farming is less intensive and landholdings are small and fragmented. The main crops are wheat, millet, and pulses, but yields are low as the land is not irrigated. Less livestock (cows, goats, buffalo) is kept because of the labor involved. Very little capital is returned to farming. Crops produced for the markets in the plains are replacing traditional crops to sustain the household.

With exposure to the“Modern” lifestyle, new values have also been accepted. Two children are the norm (the ideal being one son and one daughter, but at least one son in a must). Although access to education is quite good, it does not seem to result in working careers for women.

5.7 Технологи нэвтрүүлэхэд газар ашиглагчийн ашигласан газрын дундаж талбай

 • < 0.5 га
 • 0.5-1 га
 • 1-2 га
 • 2-5 га
 • 5-15 га
 • 15-50 га
 • 50-100 га
 • 100-500 га
 • 500-1,000 га
 • 1,000-10,000 га
 • > 10,000 га
Энэ нь жижиг, дунд, том оворт тооцогдох уу (орон нутгийн чиг баримжаагаар)?
 • Бага-хэмжээний

5.8 Газар эзэмшил, газар ашиглах эрх, ус ашиглах эрх

Газар өмчлөл:
 • Нэгдэл/ тосгон
Газар ашиглах эрх:
 • Нэгдлийн хэлбэрээр (зохион байгуулалттай)
Ус ашиглах эрх:
 • Нээлттэй хүртэх (зохион байгуулалтгүй)
 • Нэгдлийн хэлбэрээр (зохион байгуулалттай)
Газар ашиглалтын эрх уламжлалт эрхзүйн тогтолцоонд суурилдаг уу?

Тийм

Тодорхойлно уу:

Under the Kumaun Panchayat forest rules of 1931 (amended in 1976): A Van Panchayat, (community forest council), can be formed out of non-private land within the settlement boundaries of a village. Accordingly, all villagers are members of the VP upon their approval by a Sub-Divisional Magistrate under the state Revenue Department. The members are collectively referred to as the general body, which selects the management committee members through a democratic process.

Тайлбар:

5-9 elected members assume control and regulation of forest resources. They additionally raise funds and mobilize the village to protect and support sustainable land use. Presently 12,089 Van Panchayats are entrusted with the management of over 5,449.64 km2 of forests.

5.9 Дэд бүтэц, үйлчилгээний хүртээмж

эрүүл мэнд:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
боловсрол:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
техник дэмжлэг:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
хөдөлмөр эрхлэлт (жишээ нь, ХАА-аас өөр):
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
зах зээл:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
эрчим хүч:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
зам ба тээвэр:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
ундны ус ба ариутгал:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
санхүүгийн үйлчилгээ:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
Тайлбар:

The situation of infrastructure is difficult and inconsistent in the hill regions because of the terrain. The major infrastructural issues are drinking water and irrigation facilities, electricity, transportation and communication facilities and social infrastructure (housing and education). As for financial services, only the State Bank of India (SBI) is active in the hill regions where it is trying to achieve the objective of 100% financial inclusion. Some villages mentioned buying into into agricultural insurance in the past, however this was a temporary enterprise and they were never compensated after extreme climatic events that occurred and damaged over 70% of their crop.

Though infrastructure and education has generally improved over the years, institutional and marketing networks in the region aimed at supporting hill-farmers are lacking.

6. Үр нөлөө ба дүгнэлт

6.1 Технологийн талбай дахь үр нөлөө

Нийгэм-эдийн засгийн үр нөлөө

Үйлдвэрлэл

тэжээл үйлдвэрлэл

буурсан
нэмэгдсэн
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

2 ton/hectare

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

10 ton/hectare

тэжээлийн чанар

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

More broadleaf species

модлогийн бүтээмж

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Fuelwood from broadleaved species is more plentiful

ой/модтой газрын чанар

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Less pine encroachment and fire damage, tree lopping for fodder decreased by 15%

ойн дагалт баялаг буюу бүтээгдэхүүн

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Resin collection has increased, pines residing in the protected forest are not damaged by the fire

Үйлдвэрлэлийн газар

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Rehabilitated areas that had previously been barren or overgrazed

газрын менежмент

саад учирсан
хялбаршсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Less dispute over land resources with a clear demarcation

Усны хүртээм ба чанар

мал услах усны хүрэлцээ

буурсан
нэмэгдсэн
Орлого, зарлага

ХАА-н хөрөнгө оруулалтын зардал

Нэмэгдсэн
Буурсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Less damage to plantation and fodder grasses, improved survivability of saplings and decreased costs of supplementary fodder

эдийн засгийн ялгаа

Нэмэгдсэн
Буурсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Decreased fodder availability gap during dry season

хөдөлмөр хүчний хэмжээ

Нэмэгдсэн
Буурсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Women have saved approximately 1-2 hours in fodder collection

Нийгэм-соёлын үр нөлөө

хүнсний аюулгүй байдал/ өөрийгөө хангах

буурсан
сайжирсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Milk production of the livestock has increased due to improved fodder availability/quality

газар ашиглалт / усны эрх

муудсан
сайжирсан

Соёлын боломжууд

буурсан
сайжирсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Improved forest quality and aesthetic of forest surrounding the temple

амралт, нөхөн сэргээлтийн боломжууд

буурсан
сайжирсан

олон нийтийн институц

суларсан
хүчирхэгжсэн

ГТМ/ газрын доройтлын талаархи мэдлэг

буурсан
сайжирсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Increased attention to landscape features and execution of SLM interventions within the community and Van Panchayat

маргааныг шийдвэрлэх

муудсан
сайжирсан

Нийгэм, эдийн засгийн хувьд эмзэг бүлгийнхний нөхцөл байдал

муудсан
сайжирсан

Экологийн үр нөлөө

Усны эргэлт/ илүүдэл

усны хэмжээ

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Improved infiltration and soil WHC

ус хураах / цуглуулах

буурсан
сайжирсан

гадаргын урсац

Нэмэгдсэн
Буурсан

гүний усны түвшин / уст давхарга

буурсан
урсац

ууршилт

Нэмэгдсэн
Буурсан
Хөрс

хөрсний чийг

буурсан
нэмэгдсэн

хөрсөн бүрхэвч

буурсан
сайжирсан

хөрс алдагдах

Нэмэгдсэн
Буурсан

хөрс хуримтлагдах

буурсан
нэмэгдсэн

хөрс хагарах/ хагсах

Нэмэгдсэн
багассан

хөрс нягтрах

Нэмэгдсэн
багассан

шимт бодисын эргэлт/ сэргэлт

буурсан
нэмэгдсэн

хөрсний органик нэгдэл/ хөрсөнд агуулагдах С

буурсан
нэмэгдсэн
Биологийн: ургамал, амьтан

Ургамал бүрхэвч

буурсан
нэмэгдсэн

газрын дээрхи / доорхи С

буурсан
нэмэгдсэн

ургамлын төрөл, зүйл

буурсан
нэмэгдсэн

түрэмгий, харь зүйл

Нэмэгдсэн
багассан

Ашигт төрөл зүйл

буурсан
нэмэгдсэн

амьдрах орчны олон янз байдал

буурсан
нэмэгдсэн
Уур амьсгал болон гамшгийн эрсдлийг бууруулах

хөрсний гулсалт/ чулуун нуранги

Нэмэгдсэн
Буурсан

гангийн нөлөө

Нэмэгдсэн
Буурсан

циклон, бороо, шуурганы нөлөө

Нэмэгдсэн
Буурсан

түймрийн эрсдэл

Нэмэгдсэн
Буурсан

бичил уур амьсгал

муудсан
сайжирсан

6.2 Технологийн талбайн гадна үзүүлсэн үр нөлөө

Усны хүртээмж

буурсан
нэмэгдсэн

хуурай улиралд ашиглах найдвартай, тогтвортой урсгал

буурсан
нэмэгдсэн

буферлэх / шүүлтүүрийн багтаамж

буурсан
сайжирсан
Талбайн гадна буюу off-site үр нөлөөний үнэлгээг тодорхойлно уу (хэмжилт):

The discharge of the Bhind Naula, Hess Dhara, and Vaishnavi Naula in Nakina Village has improved with the help of this water and soil conserving technology.

6.3 Технологийн уур амьсгалын өөрчлөлт ба Уур амьсгалаас хамаарах аюул/гамшигт үзэгдэлд өртөх байдал ба эмзэг байдал (газар ашиглагч нарын дүгнэлтээр)

Уур амьсгалын аажим өөрчлөлт

Уур амьсгалын аажим өөрчлөлт
Улирал Өсөх эсвэл буурах Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Жилийн дундаж температур Өсөлт Маш сайн
Бусад аажим уур амьсгалын өөрчлөлч Rainfall intensity Өсөлт Сайн

Уур амьсгалаас хамаарах аюулууд (гамшигууд)

Цаг уурын гамшигууд
Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Орон нутгийн аянга цахилгаантай бороо Сайн
Орон нутгийн мөндөртэй бороо Дунд зэрэг
Уур амьсгалын гамшигууд
Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Ган гачиг Сайн
Ойн түймэр Сайн
Гидрологийн гамшиг
Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Шар усны үер Дунд зэрэг
Хөрсний гулсалт Сайн биш
Тайлбар:

Although the wall is structurally sound in most sections, the impact of landslides and flash floods is often too great and significant damage results on areas were the slope is steep.

6.4 Зардал ба үр ашгийн шинжилгээ

Үр ашгийг барилга байгууламжийн зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Бага зэрэг эерэг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Эерэг

Үр ашгийг засвар үйлчилгээ/ урсгал зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Эерэг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Эерэг

Тайлбар:

The work load is quite high for establishment and maintenance of the wall, especially when there is significant damage. Although upkeep can be demanding, the community sees the benefit of their efforts. This is especially recognized when the wall is secure from all sides and the firebreak is established before the fire season begins.

6.5 Технологи нутагшуулах

 • 1-10 %
Технологийг өөрийн талбайд нэвтрүүлсэн бусад иргэдээс хэд нь үүнийг өөрийн хүчээр, өөрөөр хэлбэл ямар нэг материал, техникийн дэмжлэг, төлбөр авалгүй хийсэн бэ?
 • 0-10%
Тайлбар:

Building an extensive wall, providing necessary tools and giving compensation for the labor adds up to be an expensive endeavor. Though the community initiative to maintain the wall can be managed by the Van Panchayat, external funding is necessary for these villages in most cases.

6.6 Дасан зохицох

Хувьсан өөрчлөгдөж буй нөхцөл байдалд Технологид сүүлд ямар нэг шинэчлэл хийгдсэн үү?

Тийм

Хэрэв тийм бол ямар өөрчлөлтийг даван туулахад шинэчлэл хийгдсэн бэ?
 • уур амьсгалын өөрчлөлт/ эрс тэс байдал
Технологийн дасан зохицох байдлыг тодорхойл (хийц, материал, төрөл зүйл г.м.):

The wall is being extended from 3.15 km long to 4 km. The reasoning behind this is that the community believes that it will help protect the forest at a greater scale from wildfire, as the frequency is increasing due to climate change, neglect of forest management and historical pine plantations.

6.7 Технологийн давуу тал/боломжууд

Газар ашиглагчдын тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
Provides protection of the forest from forest fires and livestock grazing
More fuelwood and fodder is made available through this protective border
Because of determent from grazing and other intruders (human/wildlife), saplings and grasses are protected. This has improved the health of the forest, increased groundwater availability and improved spring recharge due to slowing surface runoff and better infiltration rates within the forest.
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
In agreement with the landuser

6.8 Технологийн дутагдалтай/сул тал/аюул болон тэдгээрийн хэрхэн даван туулах арга замууд

Газар ашиглагч нарын тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
Height of the wall can be too short to act as an effective barrier for intense forest fires. The lack of height can compromised by clearing the pine needles and creating a firebreak on both sides of the wall one additional meter. Placement of vegetation where dryer areas exist (or near grassy meadows) may also act as an effective biological barrier against the fires.
Parts of the wall on steep slopes often get damaged or destroyed Avoid building the wall on steep slopes. If there are vulnerable areas, other reinforcement or alternative building technique maybe necessary. For example, building with the incline of the slope into the mountain side, so that the wall acts as more of a retaining structure.
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
The stone wall's function is only as good as its construction. Some parts of the wall appear to be built in a secure, durable manner whereas other parts could be easily perturbed by pressure or vibration. Proper training on engineering a stable wall would benefit the technology and reduce maintenance. Perhaps an external technical person could supervise wall-restoration and make periodic checks. Emphasizing the importance of diligent work on construction can be encouraged and incentivized with a higher wage (e.g. 600 INR instead of 400).
Stone walls have inherent weaknesses against the lateral forces of earthquake. Poorly constructed walls having inadequate interlocking between the inside and the outside faces begin to separate,
resulting in to rapid weakening of the wall.
Assure sure that the measures required to counter these weaknesses are taken during the construction so that in the event of a potentially destructive earthquake, the structure is able to withstand its impact without suffering much damage. It is best to build in areas that have firm soil or rock underneath the topsoil. Soft soils can amplify wall movement during an earthquake.

7. Ном зүй ба холбоосууд

7.1 Мэдээллийн аргууд / эх сурвалжууд

 • Хээрийн уулзалт, судалгаа

Two separate field visits, about 5 workers constructing the wall

 • Газар ашиглагчтай хийсэн ярилцлага

Onsite interview with Mr. Jagdamba Joshi

Мэдээллийг хэзээ (газар дээр нь) цуглуулсан бэ?

26/06/2019

7.2 Хүртээмжтэй ном, бүтээлийн ишлэл

Гарчиг, зохиогч, он, ISBN:

A TUTORIAL: Improving the Seismic Performance of Stone Masonry Buildings, Jitendra Bothara, Svetlana Brzevm, 2011, ISBN: 978-1-932884-48-7

Хаанаас авч болох вэ? Зардал?

https://www.academia.edu/20998004/A_TUTORIAL_Improving_the_Seismic_Performance_of_Stone_Masonry_Buildings

7.3 Холбогдох мэдээллийн интернет холбоос

Гарчиг/ тодорхойлолт :

Technical Guidelines & Information for Stone Construction In Uttarakhand

URL:

https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/disaster_management_and_mitigation_centeruttarakhand-technical_guidelines_information_for_stone_construction_in_uttarakhand_part_i.pdf

Гарчиг/ тодорхойлолт :

Policy Brief: Spring Revival through Sustainable Land Management (SLM) in the Himalayan Foothills: Uttarakhand, North India. Author: Liniger HP, Bandy J, Year: 2020

URL:

https://www.wocat.net/en/projects-and-countries/projects/onsite-and-offsite-benefits-sustainable-land-management/india

Гарчиг/ тодорхойлолт :

Video: SLM for Himalayan Spring Revival. Author: Liniger HP, Bandy J, Year: 2020

URL:

https://vimeo.com/429988881

Модулууд