แนวทาง

Arrangements to convert degraded rangeland into fruitful landscape [นามิเบีย]

 • ผู้สร้างสรรค์:
 • การอัพเดท:
 • ผู้รวบรวม:
 • ผู้เรียบเรียง:
 • ผู้ตรวจสอบ: ,

Otjikunino

approaches_2847 - นามิเบีย

สมบูรณ์: 100%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของแนวทาง

วิทยากรหลัก

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:
ผู้ใช้ที่ดิน:

Kahl Uwe

+264 67 290004 / +264811486666

uwe2008@iway.na

Farm Middelplaats

P.O. Box 213 Otjiwarongo

นามิเบีย

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Pringle Hugh

hpringle1@bigpond.com

Ecosystem Management Understanding

P.O. Box 8522 Alice Springs NT 0871

ออสเตรเลีย

ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินแนวทาง (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Southern African Science Service Centre for climate change and Adaptive Land management (SASSCAL)
ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินแนวทาง (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Book project: Guidelines to Rangeland Management in Sub-Saharan Africa (Rangeland Management)
ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินแนวทาง (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Namibia University of Science and Technology ( NUST) - นามิเบีย
ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินแนวทาง (ถ้าเกี่ยวข้อง)
German Federal Ministry of Education and Research (BMBF) - เยอรมนี

1.3 เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ผ่านทาง WOCAT

วันที่เก็บรวบรวมข้อมูล (ภาคสนาม):

2017

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

1.4 การอ้างอิงถึงแบบสอบถามเรื่องเทคโนโลยี SLM

Infiltration ditches and ponding banks
technologies

Infiltration ditches and ponding banks [นามิเบีย]

Construction of contour ditches and ponding banks/ bunds to trap rainwater for infiltration. Improved growth of plants and replenishment of groundwater is promoted, while safely discharging excess water to avoid erosion. Integrated with other technologies that treat the root causes of rangeland degradation - rather than a stand-alone technology.

 • ผู้รวบรวม: Ibo Zimmermann

2. คำอธิบายของแนวทาง SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของแนวทาง

Making arrangements between a commercial farmer and agriculture students to raise the productivity of rangeland - through managing runoff to grow multipurpose trees and bushes.

2.2 การอธิบายอย่างละเอียดของแนวทาง

การอธิบายอย่างละเอียดของแนวทาง:

The approach was to form linkages between the Namibia University of Science and Technology (NUST) and a large-scale commercial farmer to improve the efficiency of rainwater on rangeland. This was technically achieved by reducing runoff while increasing infiltration and transpiration. The objective is to share knowledge and experiences gained by the farmer to grow valuable woody plants, grass and herbs, which students could then apply elsewhere. Since the approach is applied in parts of the rangeland that experience high runoff, one of the first stages of implementation is to address the root causes of erosion - if not already in place. This could be through sound grazing management that provides sufficient rest for grasses to replenish food reserves after grazing. In turn this maintains grasses in a nutritious, leafy stage of growth. If infrastructure such as a farm road or dam has concentrated runoff water, then this too needs to be addressed, by spreading the runoff over gentle and wide portions of the landscape. Thereafter, an appropriate site is identified based largely on the local knowledge of the farmer. A variety of circumstances are taken into account to select the appropriate site, such as one that (a) receives considerable runoff rainwater, (b) has sufficiently deep soil for earthmoving and (c) proximity to where the farmer lives to enable more intensive management than that required by normal rangeland. Contour lines and gentle gradients are then laid out, whether by dumpy or laser level as was done by NUST students, or generated by analysis of aerial photographs taken by drone. Earthmoving equipment is then used for digging ditches and raising bunds or ponding banks to harvest rainwater. For smaller areas or where labour is plentiful, the contour ditches can be dug by hand – as was done by students on the campus of Katutura Youth Enterprise Centre (KAYEC) in Windhoek. After enough rain had fallen to sufficiently moisten the soil below contour ditches, tree seedlings were planted. This was done by farm workers and students at both the Middelplaats farm and KAYEC. Trees included large canopy species, shorter thornless types for “chop and drop” mulching and those that produce fruits or edible leaves. While the banks become crucial fertile patches in this arid landscape, they also act as broad barriers to sheet flow, slowing it down and increasing infiltration rates locally. Thus degraded “leaky landscapes” turn into “sponge landscapes” and restore deeper and more persistent soil moisture. The greatest cost, for earthmoving, was borne by the farmer. NUST paid for its students to visit the farm, sometimes supported by the landscape literacy project of SASSCAL funded by the German BMBF, which also brought in a technical advisor.

2.3 รูปภาพของแนวทาง

2.4 วีดีโอของแนวทาง

ความคิดเห็น อธิบายสั้นๆ:

Only a short section in the film from 18m07s to 19m15s
https://www.youtube.com/watch?v=6C4V_Cib8ts

วันที่:

08/04/2015

สถานที่:

Farm Middelplaats and KAYEC campus, both in Namibia

ชื่อของผู้ถ่ายวีดีโอ:

Andrew Botelle

2.5 ประเทศ ภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่ได้นำแนวทางไปใช้

ประเทศ:

นามิเบีย

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด: :

Otjozondjupa

ข้อมูลเฉพาะเพิ่มเติมของสถานที่ตั้ง:

Farm Middelplaats

ความคิดเห็น:

The point is at the homestead of Farm Middelplaats

2.6 วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของแนวทาง

ระบุปีที่เริ่ม:

2014

การสิ้นสุดลง (ถ้าแนวทางไม่ได้ใช้อีกต่อไป):

1900

2.7 ประเภทของแนวทาง

 • เป็นนวัตกรรมท้องถิ่นล่าสุด/ นวัตกรรมใหม่

2.8 เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หลักของแนวทาง

To make arrangements between a university and a farmer to improve rainwater efficiency in rangeland for growing valuable trees, grass and herbs for multiple use.

2.9 เงื่อนไขที่เอื้ออำนวยหรือเป็นอุปสรรคต่อการนำเทคโนโลยีภายใต้แนวทางนี้ไปปฏิบัติใช้

บรรทัดฐานและค่านิยมทางสังคม วัฒนธรรม ศาสนา
 • เป็นอุปสรรค

Viewed with scepticism by some conventional farmers, who do not believe that rainwater harvesting can be cost-effective in rangeland.

การมีไว้ให้หรือการเข้าถึงแหล่งการเงินและบริการ
 • เป็นอุปสรรค

May be difficult to convince lenders of repayment potential.

การจัดตั้งระดับองค์กร
 • เอื้ออำนวย

The Namibia University of Science and Technology appreciates the valuable experience that its students can gain through this approach.

การร่วมมือหรือการทำงานประสานกันของผู้ลงมือปฏิบัติ
 • เอื้ออำนวย

A trustworthy relationship has developed.

กรอบแนวทางในการดำเนินการด้านกฎหมาย (การถือครองที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและน้ำ)
 • เอื้ออำนวย

Freehold land is being used.

การกำกับดูแลที่ดิน (การตัดสินใจ การนำเอาไปปฏิบัติใช้ และการบังคับใช้)
 • เอื้ออำนวย

Under control of willing farmer at Middelplaats.

 • เป็นอุปสรรค

Engineers dug a trench at KAYEC to drain water off the land, thus defeating the purpose of rainwater harvesting ditches constructed by students.

ความรู้เกี่ยวกับ SLM การเข้าถึงการสนับสนุนด้านเทคนิค
 • เอื้ออำนวย

There is willingness to gain further experience through experimentation

ตลาด (จัดซื้อปัจจัยนำเข้า ขายผลิตภัณฑ์) และราคา
 • เอื้ออำนวย

There is demand for the diverse products from fruitful landscapes.

ปริมาณงานที่ทำได้ กำลังคนที่มีให้
 • เอื้ออำนวย

Farmer has access to earthmoving equipment with good operators.

 • เป็นอุปสรรค

A road grader is not big enough for the job. The ideal machine is a CAT 14 bulldozer.

3. การมีส่วนร่วมและบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

3.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในแนวทางนี้และบทบาท

 • ผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่น

Farmer.

Implements the activities.

 • ผู้เชี่ยวชาญ SLM หรือที่ปรึกษาการเกษตร

Two staff of the Namibia University of Science and Technology (NUST).

Advise on technicalities.

 • นักวิจัย

Students of the Namibia University of Science and Technology (NUST).

Monitoring effectiveness of the technology.

 • ครู เด็กนักเรียน หรือนักศึกษา

Classes of students of the Namibia University of Science and Technology (NUST).

Mark out contour lines where the technology is to be implemented.

 • องค์การระหว่างประเทศ

Southern African Science Service Centre for climate change and Adaptive Land management.

Funds an international advisor and students to participate in the project.

3.2 การเกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่นในช่วงต่างๆของแนวทาง
ความเกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่น ระบุผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและอธิบายกิจกรรม
การริเริ่มหรือการจูงใจ ปฏิสัมพันธ์ Farmer requested advice from NUST and discussions took place.
การวางแผน ปฏิสัมพันธ์ A plan was drawn up through collaboration between farmer and advisers.
การดำเนินการ ปฏิสัมพันธ์ NUST students marked out contour lines. Farmer organised construction of infrastructure, planting of trees and their irrigation.
การติดตามตรวจสอบหรือการประเมินผล ปฏิสัมพันธ์ Farmer keeps records of activities and students track tree survival and growth.

3.3 แผนผังแสดงขั้นตอนการทำงาน (ถ้ามี)

คำอธิบาย:

Linkages between farmer and university to convert rangeland into fruitful landscape.

ผู้เขียน:

Ibo Zimmermann

3.4 การตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี SLM

ระบุผู้ที่ทำการตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีมากกว่าหนึ่งวิธีไปปฏิบัติใช้:
 • ผู้ลงมือปฏิบัติที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในฐานะที่เป็นส่วนรวมของแนวทาง
การอธิบาย:

The farmer of Middelplaats asked for advice from NUST, discussions were held, a plan was jointly drafted, followed by implementation by both farmer and students and advisers of NUST. Informal reviews are held annually where key issues are discussed and the project is “tweaked”.

ระบุว่าการตัดสินใจตั้งอยู่บนพื้นฐานของ:
 • การประเมินความรู้ SLM ที่ได้ทำการบันทึกไว้เป็นอย่างดี (การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ)
 • สิ่งที่ค้นพบจากงานวิจัย
 • ประสบการณ์และความคิดเห็นส่วนตัว (ไม่ได้ลงบันทึกไว้)
 • External experts' visits and suggestions

4. การสนับสนุนด้านเทคนิค การสร้างขีดความสามารถ และการจัดการด้านความรู้

4.1 การสร้างขีดความสามารถ / การอบรม

ได้มีการจัดอบรมให้แก่ผู้ใช้ที่ดินหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนอื่น ๆ หรือไม่:

ใช่

ให้ระบุว่าใครเป็นผู้ได้รับการอบรม:
 • ผู้ใช้ที่ดิน
 • เจ้าหน้าที่ภาคสนาม / ที่ปรึกษา
 • Students
รูปแบบการอบรม:
 • กำลังดำเนินการ
 • จัดคอร์ส
หัวข้อที่พูด:

Theory of rangeland science, water cycling and landscape literacy. Practical observational skills and use of dumpy and laser levels.

ความคิดเห็น:

The farmer was trained in planning banks with a laser level, as were two staff in marking contour lines. The machine operator was trained in earthworks.

4.2 การบริการให้คำแนะนำ

ผู้ใช้ที่ดินมีการเข้าถึงการรับบริการให้คำปรึกษาหรือไม่:

ใช่

ระบุว่ามีบริการให้คำปรึกษาหรือไม่:
 • ไปเยี่ยมชมสถานที่
การอธิบาย/แสดงความคิดเห็น:

The farmer could potentially offer an advisory service to other farmers based on experiences gained.

4.3 การเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถาบัน (การพัฒนาองค์กร)

สถาบันได้รับการจัดตั้งขึ้นมาหรือเสริมความแข็งแกร่งโดยแนวทางนี้หรือไม่:
 • ไม่

4.4 การติดตามตรวจสอบและประเมินผล

การติดตามตรวจสอบและประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางหรือไม่:

ใช่

ถ้าตอบว่าใช่ แสดงว่าการจัดเตรียมเอกสารนี้มุ่งหวังที่จะเอาไปใช้สำหรับการติดตามตรวจสอบและประเมินผลใช่หรือไม่:

ไม่ใช่

4.5 การวิจัย

การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางหรือไม่:

ใช่

ระบุหัวข้อเรื่อง:
 • เศรษฐศาสตร์หรือการตลาด
 • นิเวศวิทยา
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมและให้ระบุผู้ทำการวิจัย:

Small research projects are carried out by students of the Namibia University of Science and Technology to fulfil requirements for their course work.

5. การสนับสนุนด้านการเงินและวัสดุอุปกรณ์

5.1 ระบุงบประมาณประจำปีสำหรับแนวทาง SLM นี้

ถ้าหากว่างบประมาณประจำปีไม่เป็นที่ทราบแน่นอน ให้ระบุช่วงลงไป:
 • 2,000-10,000
แสดงความคิดเห็น (แหล่งของการระดมทุน ผู้บริจาคคนสำคัญ):

Mostly paid for by farmer, for operation of earthmoving equipment, which will not need to be repeated annually. A small amount for fieldwork by students and advisors paid from SASSCAL research funds.

5.2 การสนับสนุนด้านการเงิน / วัสดุอุปกรณ์ให้แก่ผู้ใช้ที่ดิน

ผู้ใช้ที่ดินได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน / วัสดุอุปกรณ์ไปปฏิบัติใช้เทคโนโลยีหรือไม่:

ไม่ใช่

5.3 เงินสนับสนุนสำหรับปัจจัยนำเข้า (รวมถึงแรงงาน)

 • อื่น ๆ
อื่นๆ (ระบุ) เห็นด้วยระดับไหน ระบุเงินสนับสนุน
Marking of contour lines Done as part of student training
ถ้าแรงงานโดยผู้ใช้ที่ดินเป็นปัจจัยนำเข้าที่มีอยู่มากมาย ระบุด้วยว่าเนื่องจาก:
 • จ่ายเป็นเงินสด
ความคิดเห็น:

Fully paid by farmer at Middelplaats, but provided at KAYEC by students as part of their training.

5.4 เครดิต

มีการจัดหาเครดิตมาให้ภายใต้แนวทาง SLM หรือไม่:

ไม่ใช่

5.5 แรงจูงใจหรือเครื่องมืออื่น ๆ

แรงจูงใจหรือเครื่องมืออื่น ๆ ได้ถูกนำไปใช้ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี SLM หรือไม่:

ใช่

ถ้าใช่ ระบุ:

Advice was provided on implementation, and contour lines were marked out by students.

6. การวิเคราะห์ผลกระทบและการสรุป

6.1 ผลกระทบของแนวทาง

ทำให้ผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นมีอำนาจขึ้น ปรับปรุงการเข้าร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ดีขึ้นหรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Only one farmer and his workers have been deeply involved. Others have been briefly exposed to the project.

ช่วยในการตัดสินใจโดยดูจากหลักฐาน ได้หรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Records of tree survival determined the need for initial irrigation.

ช่วยให้ผู้ใช้ที่ดินนำเอาเทคโนโลยี SLMไปใช้และบำรุงรักษาสภาพไว้ได้หรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

By advising the farmer at different stages of implementation.

ปรับปรุงความร่วมมือกันและการดำเนิน งานของ SLM ได้อย่างมีประสิทธิผลหรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

At a key meeting it was agreed that grazing pressure from horses and wildlife was holding back the project.

ปรับปรุงความรู้และความสามารถของผู้ใช้ที่ดินในการดำเนินการ SLM หรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Experience gained by farmer and workers, and exposure to some other farmers.

ปรับปรุงความรู้และความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนอื่น ๆ ให้ดีขึ้นหรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

NUST students gained experience and understanding.

ปรับปรุงความทัดเทียมกันด้านเพศและให้อำนาจแก่ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงหรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Students who participated included many females.

นำไปสู่ความมั่นคงด้านอาหารหรือปรับปรุงโภชนาการให้ดีขึ้น:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Growth of fruit/edible leaf/fodder trees, such as Moringa oleifera, and improved forage.

นำไปสู่การเข้าถึงเรื่องน้ำและสุขาภิบาลได้ดีขึ้นหรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Improved infiltration replenishes groundwater, which is used by both people and animals for drinking, and lush forage reduces drinking by livestock.

ปรับปรุงความสามารถของผู้ใช้ที่ดินในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศหรือสภาพที่รุนแรงและภัยพิบัติหรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Improved rainwater -use efficiency on small part of farm.

นำไปสู่โอกาสในการจ้างงาน รายได้หรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Saleable products such as Moringa leaves.

6.2 แรงจูงใจหลักของผู้ใช้ที่ดินเพื่อที่จะนำ SLM ไปปฏิบัติใช้

 • การผลิตที่เพิ่มขึ้น

Grass and trees grow better where rainwater infiltrated

 • กำไร (ความสามารถ) อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้น

More of better quality forage

 • การเสื่อมของที่ดินลดลง

Better plant cover and soil biology

 • ความเสี่ยงของภัยพิบัติลดลง

Improved buffering against drought

 • จิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม

By students and farm workers are exposed to the approach

 • ความรู้และทักษะ SLM ที่เพิ่มพูนขึ้น

By students and farm workers are exposed to the approach

 • การปรับปรุงด้านสุทรียภาพ

Less bare ground and a more diverse landscape with reduction in extremes of temperature

6.3 ความยั่งยืนของกิจกรรมของแนวทาง

ผู้ใช้ที่ดินสามารถทำให้สิ่งต่างๆ ที่ได้ปฏิบัติใช้โดยแนวทางนี้ยั่งยืนได้หรือไม่ (โดยไม่มีการสนับสนุนจากภายนอก):
 • ใช่
ถ้าตอบว่าใช่ ให้อธิบายว่าอย่างไร :

The farmer will continue to finance the maintenance work, the costs of which are expected to be covered by the increase in production.

6.4 จุดแข็งและข้อได้เปรียบของแนวทาง

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบของแนวทางในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน
Advice from the university is appreciated.
Marking out of contour lines by students is appreciated.
จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบของแนวทางในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
Students gain useful experience on the farm.

6.5 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบของแนวทางและวิธีในการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไร
Students are not always available at the optimal times of the year. By training farm workers to mark out contour lines.
จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไร
Students might make mistakes, as they are still learning. Prepare students well and check their work.

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการหรือแหล่งข้อมูล

 • ไปเยี่ยมชมภาคสนาม การสำรวจพื้นที่ภาคสนาม

As part of ongoing cooperation

 • Participation in fieldwork and e-mail communication with land user and specialist

Participation in fieldwork and e-mail communication with land user and specialist

7.2 การอ้างอิงถึงสิ่งตีพิมพ์

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Back from the brink, Andrews, 2006, 0-7333-1962-9

ช่องทางในการสืบค้น และราคา:

https://www.amazon.com/Back-Brink-Australias-Landscape-Saved/dp/0733319629 $37

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Beyond the brink, Andrews, 2008, 978-0733324109

ช่องทางในการสืบค้น และราคา:

https://www.amazon.com/Beyond-Brink-Sustainable-Australian-Landscape/dp/073332410X $59

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Rainwater harvesting for drylands and beyond: Vol 1 – Guiding principles to welcome rainfall into your life and landscape, Lancaster, 2009, 978-0-9772464-0-3

ช่องทางในการสืบค้น และราคา:

https://www.amazon.com/Rainwater-Harvesting-Drylands-Beyond-2nd/dp/0977246434 $20

7.3 เชื่อมโยงกับข้อมูลที่มีอยู่บนออนไลน์

ชื่อเรื่องหรือคำอธิบาย:

Principles of natual sequence farming

URL:

http://www.nsfarming.com/principles.html

ชื่อเรื่องหรือคำอธิบาย:

Rangeland Rehydration

URL:

www.emulandrecovery.org.au

โมดูล