แนวทาง

Incentive-based catchment treatment [โบลิเวีย]

 • ผู้สร้างสรรค์:
 • การอัพเดท:
 • ผู้รวบรวม:
 • ผู้เรียบเรียง:
 • ผู้ตรวจสอบ: ,

approaches_2404 - โบลิเวีย

สมบูรณ์: 89%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของแนวทาง

วิทยากรหลัก

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:
ผู้เชี่ยวชาญ SLM:
ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินแนวทาง (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Book project: where the land is greener - Case Studies and Analysis of Soil and Water Conservation Initiatives Worldwide (where the land is greener)
ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินแนวทาง (ถ้าเกี่ยวข้อง)
GEOTEST AG (GEOTEST AG) - สวิตเซอร์แลนด์

1.3 เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ผ่านทาง WOCAT

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

1.4 การอ้างอิงถึงแบบสอบถามเรื่องเทคโนโลยี SLM

Diques de piedras
technologies

Diques de piedras [โบลิเวีย]

Se trata de diques de piedras que se ubican en el lecho de los arroyos, acompañados por plantaciones alrededor de las construcciones.

 • ผู้รวบรวม: Unknown User

2. คำอธิบายของแนวทาง SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของแนวทาง

A project supported, incentive-based approach: farmers are sensitised about erosion, and involved in gully control and other measures to protect catchments.

2.2 การอธิบายอย่างละเอียดของแนวทาง

การอธิบายอย่างละเอียดของแนวทาง:

Aims / objectives: The objective of the locally-based organisation Programa de Manejo Integral de Cuencas (PROMIC) is to involve land users in the control of soil erosion in the catchments above Cochabamba city. While erosion here is largely a natural process, it is aggravated by inappropriate agricultural practices. PROMIC receives funds from national and international governments, and works in an interactive manner. Together with local farmers, erosion processes in the context of the human environment were analysed to identify the needs of the agriculture population - and to plan a conservation and development programme. The aim was to convince farmers of the necessity to protect their agricultural land and stabilise the gullies below, and of the overall importance of implementing technologies to combat erosion.

Role of stakeholders: The farmers were involved in the process through regular community meetings organised by PROMIC, in which they could adjust PROMIC's catchment intervention plans to their own requirements through an interactive process. PROMIC considered that the sensitisation work and the interactive process were essential to ensure long-term sustainable land use. In the short term, however, it will be mainly the city downstream - Cochabamba - that benefits from the implementation of the erosion control technologies. For that reason, the farmers were paid to carry out construction of the measures (through 'cash-for-work'). The farmers should, however, profit from the technologies in the long term. They were taught how to build and maintain check dams, cut-off drains and biotrampas. The implementation in the watershed started in 1996 and took six years: when the implementation phase was over, farmers no longer received financial subsidies. The long period of sensitisation should help to ensure that farmers incorporate erosion prevention technologies into their cropland above the gullies. PROMIC still monitors the state of the structures from time to time, but most of the maintenance is left to the farmers themselves. PROMIC continues, however, to provide technical support and some transport of materials. Both internal and external evaluation followed the end of the implementation phase.

2.3 รูปภาพของแนวทาง

2.5 ประเทศ ภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่ได้นำแนวทางไปใช้

ประเทศ:

โบลิเวีย

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด: :

Cochabamba district

2.6 วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของแนวทาง

ระบุปีที่เริ่ม:

1996

2.7 ประเภทของแนวทาง

 • ใช้โครงงานหรือแผนงานเป็นฐาน

2.8 เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หลักของแนวทาง

- teach farmers about sustainable land use, - build up skills amongst farmers to enable them to treat gullies without outside help, - reduce flooding and sedimentation in the valley of Cochabamba and general soil loss in the area through collaboration with farmers in the watershed, - improve traditional agriculture with a package of conservation-related practices, - indirectly support farmers by cash-for-work incentives which enables them to implement SWC technologies on their own fields

The SLM Approach addressed the following problems: - lack of knowledge about damage caused by erosion and benefits of various possible conservation technologies, - lack of financial resources: shortage of funds prevents farmers investing in technologies, even if these bring benefits to them (as well as to the downstream population), - persistence of detrimental traditional agricultural practices, leading to accelerated degradation

2.9 เงื่อนไขที่เอื้ออำนวยหรือเป็นอุปสรรคต่อการนำเทคโนโลยีภายใต้แนวทางนี้ไปปฏิบัติใช้

การมีไว้ให้หรือการเข้าถึงแหล่งการเงินและบริการ
 • เป็นอุปสรรค

Few direct short-term profits from SWC technologies in gullies for the farmers in the watershed (the main beneficiary is the city of Cochabamba downstream).

Treatment through the SLM Approach: Search for national and international subsidies to help the farmers to implement the technologies during the initial period.

การจัดตั้งระดับองค์กร
 • เป็นอุปสรรค

The local farmers' association is insufficiently organised to ensure the independent continuation of activities post-project.

Treatment through the SLM Approach: Local farmers' association should be included in the sensitisation and implementation process.

อื่นๆ
 • เป็นอุปสรรค

Climate: Climatic extremes such as strong winds and excess or deficit of rain.

Treatment through the SLM Approach: Plant trees at close spacing, and plant trees/ shrubs that can tolerate climatic extremes.

3. การมีส่วนร่วมและบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

3.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในแนวทางนี้และบทบาท

 • ผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่น

There were no women working in the gully rehabilitation. The reason is a cultural taboo against women working with heavy materials; women are responsible for looking after cattle, and for the household.

 • องค์กรที่ขึ้นอยู่กับชุมชน

Local farmers association

 • Specialised engineers of PROMIC
3.2 การเกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่นในช่วงต่างๆของแนวทาง
ความเกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่น ระบุผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและอธิบายกิจกรรม
การริเริ่มหรือการจูงใจ ไม่ลงมือ interviews/questionnaires, information during regular meetings, entrevistas / cuestionarios
การวางแผน ปฏิสัมพันธ์ results of the socio-economic diagnosis defined the planning; farmers were involved through regular meetings: interactive planning at individual and community level
การดำเนินการ จ่ายเงินหรือสนับสนุนจากภายนอก None
การติดตามตรวจสอบหรือการประเมินผล ไม่ลงมือ interviews/questionnaires; internal and external evaluations where farmers were interviewed
Research ไม่ลงมือ socio-economic diagnosis; collection and analysis of bio-physical baseline data

3.3 แผนผังแสดงขั้นตอนการทำงาน (ถ้ามี)

คำอธิบาย:

General assembly: National and international public and private institutions, members, foundation
Directory: Prefecture, general agent, Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC), Belgian Technical Cooperation (BTC), private enterpreneurs
Consulting council: Municipalities, projects, universities
Advisors: General agent, marketing, SSU1, SSU2 (see below), administration
SSU: Strategic service unit
Services: Executive body for technology extension and implementation: PROMIC field technicians

3.4 การตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี SLM

ระบุผู้ที่ทำการตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีมากกว่าหนึ่งวิธีไปปฏิบัติใช้:
 • Made by specialised engineers of PROMIC
การอธิบาย:

farmers were involved by modifying initially proposed technologies.

Decisions on the method of implementing the SLM Technology were made by Made by specialised engineers of PROMIC

4. การสนับสนุนด้านเทคนิค การสร้างขีดความสามารถ และการจัดการด้านความรู้

4.1 การสร้างขีดความสามารถ / การอบรม

ได้มีการจัดอบรมให้แก่ผู้ใช้ที่ดินหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนอื่น ๆ หรือไม่:

ใช่

รูปแบบการอบรม:
 • กำลังดำเนินการ
หัวข้อที่พูด:

The approach included training on technical aspects and on long-term planning for sustainable land use. Some farmers were trained to become foremen - who in turn instructed other farmers. During the construction period PROMIC project staff trained farmers on the job in soil conservation practices.

4.2 การบริการให้คำแนะนำ

ผู้ใช้ที่ดินมีการเข้าถึงการรับบริการให้คำปรึกษาหรือไม่:

ใช่

ระบุว่ามีบริการให้คำปรึกษาหรือไม่:
 • ไปเยี่ยมชมสถานที่
การอธิบาย/แสดงความคิดเห็น:

Name of method used for advisory service: participatory planning of gully treatment; Key elements: making farmers aware of the environmental and economic necessity for the technology, interactive planning of technology implementation at individual and community levels

4.3 การเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถาบัน (การพัฒนาองค์กร)

สถาบันได้รับการจัดตั้งขึ้นมาหรือเสริมความแข็งแกร่งโดยแนวทางนี้หรือไม่:
 • ใช่ ปานกลาง
ระบุระดับของสถาบันที่ได้รับการเสริมความแข็งแกร่งหรือจัดตั้งขึ้นมา:
 • ท้องถิ่น
ระบุประเภทของการให้ความช่วยเหลือสนับสนุน:
 • การสร้างขีดความสามารถ / การอบรม

4.4 การติดตามตรวจสอบและประเมินผล

การติดตามตรวจสอบและประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางหรือไม่:

ใช่

ความคิดเห็น:

There were few changes in the Approach as a result of monitoring and evaluation: The approach was to initially target groups. Later, individuals were included (with individual farmer-family visits) to improve the effectiveness of the awareness raising and the implementation.

4.5 การวิจัย

การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางหรือไม่:

ใช่

ระบุหัวข้อเรื่อง:
 • สังคมวิทยา
 • นิเวศวิทยา
 • เทคโนโลยี
 • S
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมและให้ระบุผู้ทำการวิจัย:

Research was done on 1)SWC (testing different measures), 2)various soil parameters, and 3) a socio-economic survey. Research was an important part, not only for planning (based on biophysical and socio-economic data), but also to stay in contact with the rural population and to obtain their confidence. Thanks to the research, the technology is well adapted to the biophysical conditions.

5. การสนับสนุนด้านการเงินและวัสดุอุปกรณ์

5.1 ระบุงบประมาณประจำปีสำหรับแนวทาง SLM นี้

แสดงความคิดเห็น (แหล่งของการระดมทุน ผู้บริจาคคนสำคัญ):

Approach costs were met by the following donors: government (national): 20.0%; international non-government: 80.0%

5.2 การสนับสนุนด้านการเงิน / วัสดุอุปกรณ์ให้แก่ผู้ใช้ที่ดิน

ผู้ใช้ที่ดินได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน / วัสดุอุปกรณ์ไปปฏิบัติใช้เทคโนโลยีหรือไม่:

ใช่

5.3 เงินสนับสนุนสำหรับปัจจัยนำเข้า (รวมถึงแรงงาน)

 • แรงงาน
เห็นด้วยระดับไหน ระบุเงินสนับสนุน
ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินแบบเต็ม labour for the rehabilitation of the gully area
 • อุปกรณ์
ระบุปัจจัยนำเข้าที่ได้รับการสนับสนุน เห็นด้วยระดับไหน ระบุเงินสนับสนุน
เครื่องจักร ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินแบบเต็ม
เครื่องมือ ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินแบบเต็ม
 • การเกษตร
ระบุปัจจัยนำเข้าที่ได้รับการสนับสนุน เห็นด้วยระดับไหน ระบุเงินสนับสนุน
seedlings ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินแบบเต็ม
 • โครงสร้างพื้นฐาน
ระบุปัจจัยนำเข้าที่ได้รับการสนับสนุน เห็นด้วยระดับไหน ระบุเงินสนับสนุน
ถนน ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินแบบเต็ม community infrastructure
technical support ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินแบบเต็ม
 • อื่น ๆ
อื่นๆ (ระบุ) เห็นด้วยระดับไหน ระบุเงินสนับสนุน
transport for further technology implementation ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินแบบเต็ม
ถ้าแรงงานโดยผู้ใช้ที่ดินเป็นปัจจัยนำเข้าที่มีอยู่มากมาย ระบุด้วยว่าเนื่องจาก:
 • จ่ายเป็นเงินสด
ความคิดเห็น:

100% of the implementation was subsidised. Farmers were contracted to build the structures

5.4 เครดิต

มีการจัดหาเครดิตมาให้ภายใต้แนวทาง SLM หรือไม่:

ไม่ใช่

6. การวิเคราะห์ผลกระทบและการสรุป

6.1 ผลกระทบของแนวทาง

ช่วยให้ผู้ใช้ที่ดินนำเอาเทคโนโลยี SLMไปใช้และบำรุงรักษาสภาพไว้ได้หรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

The approach resulted in a considerable improvement in SWC. However, despite new knowledge about erosion, the farmers themselves hardly carry out any new gully conservation work without payment, and in the long term maintenance is not ensured.

Did other land users / projects adopt the Approach?
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Some other projects in Bolivia have copied parts of PROMIC's approach.

6.3 ความยั่งยืนของกิจกรรมของแนวทาง

ผู้ใช้ที่ดินสามารถทำให้สิ่งต่างๆ ที่ได้ปฏิบัติใช้โดยแนวทางนี้ยั่งยืนได้หรือไม่ (โดยไม่มีการสนับสนุนจากภายนอก):
 • ไม่แน่ใจ

6.4 จุดแข็งและข้อได้เปรียบของแนวทาง

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบของแนวทางในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
Good technical support during and after conclusion of the implementation phase (How to sustain/ enhance this strength: Technical support not enough on its own - needs to be complemented by further sensitisation.)
Sensitisation of the farmers to erosion and degradation processes, and awareness creation about the impact and necessity of SWC in the hills to protect the valleys (How to sustain/ enhance this strength: Continued sensitisation work after the implementation phase.)
Transparent process during research, planning and implementation phases; incorporation of farmers' ideas (thus: good acceptance of PROMIC by the rural population).
Integration of farmers in the process of implementation of soil conservation. (How to sustain/ enhance this strength: Farmers need to be even more integrated in the process of monitoring to guarantee the maintenance of the soil conservation achieved.)

6.5 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบของแนวทางและวิธีในการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไร
Farmers implementing SWC are not those benefiting most from the impact in the short term; even though the city of Cochabamba benefits considerably, financial support for implementation has stopped Seek financial support from Cochabamba; implement a system of payment for environmental services
Lack of money for replication and long-term maintenance of SWC measures Guarantee financial support in the threatened area, by the local government and international organisations.
Sensitisation phase (for farmers and government) was too short to ensure sustained application of the technology without external support and supply. Established structures are often neglected and thus deteriorate Find new donors to continue the training/awareness raising on SWC technologies. Include the farmers in the monitoring visits and demonstrate examples of successful SWC (positive stimuli).

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการหรือแหล่งข้อมูล

 • ไปเยี่ยมชมภาคสนาม การสำรวจพื้นที่ภาคสนาม
 • การสัมภาษณ์กับผู้ใช้ที่ดิน

7.2 การอ้างอิงถึงสิ่งตีพิมพ์

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

PROMIC documentation

ช่องทางในการสืบค้น และราคา:

Mooseggstrasse 9, 3550 Langnau, Switzerland; geoheim@bluewin.ch

โมดูล