This is an outdated, inactive version of this case. Go to the current version.
เทคโนโลยี
ไม่มีการใช้งาน

Forage Christine [บูร์กินาฟาโซ]

 • ผู้สร้างสรรค์
 • การอัพเดท
 • ผู้รวบรวม
 • ผู้เรียบเรียง
 • ผู้ตรวจสอบ

Forage Christine

technologies_2994 - บูร์กินาฟาโซ

สมบูรณ์ 96%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของเทคโนโลยี

ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Book project: Guidelines to Rangeland Management in Sub-Saharan Africa (Rangeland Management)
ชื่อขององค์กรซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
INERA Institut de l'environnement et de recherches agricoles (INERA Institut de l'environnement et de recherches agricoles) - บูร์กินาฟาโซ

1.3 เงื่อนไขการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกผ่านทาง WOCAT

วันที่เก็บรวบรวมข้อมูล(ภาคสนาม) :

01/06/2017

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

1.4 การเปิดเผยเรื่องความยั่งยืนของเทคโนโลยีที่ได้อธิบายไว้

เทคโนโลยีที่ได้อธิบายไว้นี้เป็นปัญหาของความเสื่อมโทรมโทรมของที่ดินหรือไม่ จึงไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเทคโนโลยีเพื่อการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน:

ไม่ใช่

1.5 อ้างอิงไปที่แบบสอบถามเรื่องแนวทาง SLM

2. การอธิบายลักษณะของเทคโนโลยี SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของเทคโนโลยี

คำจำกัดความของเทคโนโลยี:

Un complexe hydraulique moderne au coeur du Sahel Burkinabè pour l'aubreuvement du betail du Burkina Faso, Mali et Niger en saison sèche.

2.2 การอธิบายแบบละเอียดของเทคโนโลยี

คำอธิบาย:

Le forage Christine est une infrastructure hydraulique majeure implantée au Nord Sahel du Burkina Faso qui permet d’abreuver des troupeaux dans un rayon de 100 à 300 km entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Implanté en 1971(par un ingénieur français qui lui a donné le nom de sa femme) dans le contexte des grandes sécheresses qui ont sévi dans le Sahel, il a été ouvert pour la première fois en 1972. Il est situé en plein cœur du Sahel burkinabé à deux (02) kilomètres de la mare de Tin-Arkachen dans le département de Déou, à environ quarante-cinq (45) kilomètres du chef-lieu du dit département (Déou), quatre-vingt-cinq (85) kilomètres de Gorom-Gorom. Au plan sous régional, le forage est à une dizaine de km de la frontière du Mali et à une centaine de km de celle du Niger. Au plan humain, le dernier recensement général de la population de 2006 rapporte que la commune de Deou est peuplée de 25 321 habitants. Ce chiffre reste cependant très variable au regard de l’affluence saisonnière de populations venues d’autres horizons pour l’exploitation de l’eau et des ressources fourragères. Les groupes ethniques rencontrés dans la zone sont essentiellement les foulbé, kouroumba, songhaï, touareg, mossi et haoussa. Les activités économiques pratiquées dans la province sont l’élevage, l’agriculture, l’artisanat, la pêche, le commerce, le tourisme et la chasse.
Dans le domaine de l’élevage, la zone à l’instar du Sahel burkinabé est une zone d’élevage par excellence. Les espèces rencontrées sont essentiellement les bovins, les ovins les caprins, les camélidés, les asins et les équidés auxquels on peut ajouter la volaille. Quelques aménagements et installations concernant l’hydraulique pastorale, les infrastructures de stockage de Sous-produits agro industriel (SPAI), la commercialisation et le soin des animaux sont disponibles. La commune de Déou dispose 1 marre, 5 boulis, 43 puits busés, 10 parcs de vaccination, 1 magasin de vente de SPAI, 1 fourrière, 1 aire d’abattage et 1 marché à bétail. Pour raison de conflit entre le Burkina et le Mali, il a été saboté en 1976 puis en 1985. C’est alors en 1996 que l’Office Nationale des Puits et Forages (ONPF), une structure de l’Etat va le réhabilité en réalisant deux forages additionnels. Le complexe hydraulique est composé d’un forage (borehole) principal ayant un débit d’exploitation de 120m3 / h et équipé d’une pompe immergée et d’un débit de 60m3 /h. A côté de ce forage principale, se trouve un second dit forage secondaire est équipé d’une pompe à motricité humaine et a un débit de 18m3/h.
L’énergie pour le pompage de l’eau est assurée par un groupe électrogène. Le groupe est muni d’un alternateur (400 V avec une puissance continue de 50 KW) et d’une batterie. Pour l’alimentation du groupe, une cuve de gasoil d’un volume approximatif de 9 m3 fut installée. Le stockage de l’eau pompée des deux forages (principal et secondaire) se fait grâce à un château d´eau sur le site à une distance d’environ 200 m du forage et dont le réservoir a un volume de 50m3. L’eau du château est dispatchée dans quatre marres de dimension 50m x 50m x 1,5m construites de part et d’autre à équidistance du réservoir central. L’eau est drainée jusqu’à ces marres au moyen d’une tuyauterie en PVC enterrée sur une longueur totale de 8km soit 2km pour chaque marre. Le flux de l’eau est contrôlé par neuf (09) vannes installés sur les conduits. L’installation technique du complexe a été faite en 1996 par l’Office Nationale de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA). Le complexe est géré par les bénéficiaires que sont les éleveurs à travers l’Association des Utilisateurs du Forage Christine (AUFC) dont les statuts ont été adoptés le 2 mai 2014. La gestion du forage se fait sur la base d’un cahier de charges qui définit les conditions d’accès à l’eau : dates d’ouverture et de fermeture du forage, les montants a payé par animal et la gestion de l’argent obtenu.

2.3 รูปภาพของเทคโนโลยี

คำอธิบายภาพ:

La date de prise de photo et le nom du photographe ne sont pas connus.

2.4 วีดีโอของเทคโนโลยี

ความคิดเห็น/อธิบายสั้นๆ:

No video

2.5 ประเทศภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่เทคโนโลยีได้นำไปใช้และได้รับการครอบคลุมโดยการประเมินนี้

ประเทศ:

บูร์กินาฟาโซ

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด:

Sahel/Oudalan

ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมของสถานที่ตั้ง :

Déou

แสดงความคิดเห็น:

Infrastructure créee en 1971 mais les equipments ont été installés en 1996 pour exploitation.

2.6 วันที่การดำเนินการ

ระบุปีที่ใช้:

1971

2.7 คำแนะนำของเทคโนโลยี

ให้ระบุว่าเทคโนโลยีถูกแนะนำเข้ามาอย่างไร:
 • ทางโครงการหรือจากภายนอก
ความคิดเห็น (ประเภทของโครงการ เป็นต้น) :

Un coopérant francais avec l'appui l'ETAT burkinabè à travers l'ONEA (Office National de l'Eau et de l'Assainissement).

3. การจัดประเภทของเทคโนโลยี SLM

3.1 วัตถุประสงค์หลักของเทคโนโลยี

 • ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก สภาพภูมิอากาศที่รุนแรงและผลกระทบ
 • สร้างผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์
 • สร้างผลกระทบทางด้านสังคมที่เป็นประโยชน์

3.2 ประเภทของการใช้ที่ดินในปัจจุบันที่ได้นำเทคโนโลยีไปใช้

พื้นที่ปลูกพืช

พื้นที่ปลูกพืช

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ที่ใช้พื้นที่กว้าง:
 • กึ่งเร่ร่อน / อาจมีการทำทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ร่วมด้วย (Semi-nomadism/ pastoralism)
ชนิดพันธุ์สัตว์และผลิตภัณฑ์หลัก:

Espèces animales: bovins, ovins et caprins. Les produits animaux: viande, lait, cuirs et peaux.

แสดงความคิดเห็น:

En plus de l'élevage, l'agriculture de subsistance est pratiquée et les principales cultures sont le sorgho, mil, arrachides et niébe. La superficie des champs varie entre 0.5 - 3 ha. C'est une agriculture de type familiale.

ถ้าการใช้ที่ดินมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องมาจากการนำเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้ ให้ระบุการใช้ที่ดินก่อนนำเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้:

Pas de changement dans l'utilisation des terres.

3.3 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ที่ดิน

การใช้น้ำของที่ดินที่มีการใช้เทคโนโลยีอยู่:
 • จากน้ำฝน
จำนวนของฤดูเพาะปลูกต่อปี:
 • 1
ระบุ:

Mi Juin - Septembre

3.4 กลุ่ม SLM ที่ตรงกับเทคโนโลยีนี้

 • การจัดการปศุสัตว์และทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
 • การจัดการน้ำบาดาล

3.5 กระจายตัวของเทคโนโลยี

ระบุการกระจายตัวของเทคโนโลยี:
 • ใช้ ณ จุดที่เฉพาะเจาะจงหรือเน้นไปยังบริเวณพื้นที่ขนาดเล็ก
แสดงความคิดเห็น:

Le forage se trouve dans la commune de Déou mais acceuille les animaux de toute la region du Sahel Burkina, Mali et Niger.

3.6 มาตรการ SLM ที่ประกอบกันเป็นเทคโนโลยี

มาตรการอนุรักษ์ด้วยโครงสร้าง

มาตรการอนุรักษ์ด้วยโครงสร้าง

 • S7: การกักเก็บน้ำ/การส่งลำเลียง/อุปกรณ์การชลประทาน

3.7 รูปแบบหลักของการเสื่อมโทรมของที่ดินที่ได้รับการแก้ไขโดยเทคโนโลยี

การเสื่อมโทรมของน้ำ

การเสื่อมโทรมของน้ำ

 • Ha (Aridification): การเกิดความแห้งแล้ง
 • Hs (Change in quantity of surface water): การเปลี่ยนแปลงปริมาณของน้ำที่ผิวดิน
 • Hg (Change in groundwater): การเปลี่ยนแปลงของน้ำบาดาลหรือระดับน้ำในแอ่งน้ำบาดาล
 • Hp (Decline of surface water quality): การลดลงของคุณภาพน้ำที่ผิวดิน
อื่น ๆ

อื่น ๆ

แสดงความคิดเห็น:

Water scarcity for livestock during the dry season

3.8 การป้องกัน การลดลง หรือการฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ระบุเป้าหมายของเทคโนโลยีกับความเสื่อมโทรมของที่ดิน:
 • ลดความเสื่อมโทรมของดิน

4. ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค กิจกรรมการนำไปปฏิบัติใช้ ปัจจัยนำเข้า และค่าใช้จ่าย

4.1 แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี

ผู้เขียน:

SNV

4.2 ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิคและการอธิบายแบบแปลนทางเทคนิค

1. Forage principal debit: 120 cube meter per hour. 2. Forage secondaire: 18 cube meter per hour. 3. Pompe immergée: Marque KSB, type OPA 150s-65/8, Debit; 60m3/h year 1996.
4. Chateau d'eau: 50m3. 5. Mares: 04 de 50mx50mx1.5m.

4.3 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการคำนวณปัจจัยนำเข้าและค่าใช้จ่าย

ให้ระบุว่าค่าใช้จ่ายและปัจจัยนำเข้าได้รับการคำนวณอย่างไร:
 • ต่อหน่วยเทคโนโลยี
อื่นๆ หรือสกุลเงินประจำชาติ (ระบุ):

FCFA

ระบุอัตราแลกเปลี่ยนจากดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินท้องถิ่น (ถ้าเกี่ยวข้อง) คือ 1 เหรียญสหรัฐ =:

550.0

ระบุค่าเฉลี่ยของค่าจ้างในการจ้างแรงงานต่อวัน:

35 000 per month

4.4 กิจกรรมเพื่อการจัดตั้ง

กิจกรรม ประเภทของมาตรการ ช่วงเวลาดำเนินการ
1. Forage principal ด้วยโครงสร้าง
2. Chateau ด้วยโครงสร้าง
3. Mares ด้วยโครงสร้าง
แสดงความคิดเห็น:

No evaluation

4.5 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าที่จำเป็นสำหรับการจัดตั้ง

แสดงความคิดเห็น:

Not applicable

4.6 การบำรุงรักษาสภาพหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

กิจกรรม ประเภทของมาตรการ ช่วงระยะเวลา/ความถี่
1. Consommation gasoil ด้วยการจัดการ year
2. Consommation huile, filtres,… ด้วยการจัดการ year
3. Entretien périodique du groupe ด้วยการจัดการ year
4. Transport carburant ด้วยการจัดการ year
5. Frais transport du maintenancier ด้วยการจัดการ year
6. Salaire du gardien ด้วยการจัดการ year
7. Rémunération du gestionnaire GE ด้วยการจัดการ year
8. Frais de tenue de compte ด้วยการจัดการ year

4.7 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าและกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำที่ต้องการการบำรุงรักษา (ต่อปี)

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน Salaire du gardien month 1.0 150000.0 150000.0
แรงงาน Rémunération du gestionnaire GE month 12.0 37500.0 450000.0
แรงงาน Frais de tenue de compte month 12.0 175.0 2100.0
แรงงาน None None 12.0 50000.0 600000.0
อื่น ๆ consommation gasoil season 1.0 2921000.0 2921000.0
อื่น ๆ consommation huile, filtres,… season 1.0 68000.0 68000.0
อื่น ๆ Entretien périodique du groupe season
อื่น ๆ Transport carburant season 1.0 125000.0 125000.0
อื่น ๆ Frais transport du maintenancier season 1.0 60000.0 60000.0
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการบำรุงรักษาสภาพเทคโนโลยี 4376100.0

4.8 ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย

ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ:

1. Disponibilté du carburant
2. Coût du transport du carburant
3.Disponibilté et coûts éléve des materiaux et intrants
5. Disponibilité de la main d'oeuvre

5. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและของมนุษย์

5.1 ภูมิอากาศ

ฝนประจำปี
 • < 250 ม.ม.
 • 251-500 ม.ม.
 • 501-750 ม.ม.
 • 751-1,000 ม.ม.
 • 1,001-1,500 ม.ม.
 • 1,501-2,000 ม.ม.
 • 2,001-3,000 ม.ม.
 • 3,001-4,000 ม.ม.
 • > 4,000 ม.ม.
ระบุปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี (ถ้ารู้) :หน่วย ม.ม.

300.00

ข้อมูลจำเพาะ/ความคิดเห็นเรื่องปริมาณน้ำฝน:

La pluviométrie annuelle moyenne tourne autour de 500mm avec environ 30 jours de pluies et surtout caractérisée par une très forte variation interannuelle. Le réseau hydrographique de la région est composé de nombreux cours d’eau dont un seul permanent (Le Béli) auxquels s’ajoutent des mares et de nombreux bas-fonds qui n’excèdent pas le mois de janvier.

ระบุชื่อของสถานีตรวดวัดอากาศที่ใช้อ้างอิงคือ:

Station de Gorom-Gorom

เขตภูมิอากาศเกษตร
 • กึ่งแห้งแล้ง

Le climat de la zone est de type sahélien caractérisé par l’alternance d’une saison pluvieuse de 3 à 4 mois (Juin-Juillet à Septembre) sujette à de fortes variations dans le temps et dans l’espace et d’une saison sèche de 8 à 9 mois. Le régime climatique se caractérise par une forte irrégularité des vents, de la pluviométrie, de l’évapotranspiration et de l’humidité liée aux fluctuations des circulations atmosphériques.

5.2 สภาพภูมิประเทศ

ค่าเฉลี่ยความลาดชัน:
 • ราบเรียบ (0-2%)
 • ลาดที่ไม่ชัน (3-5%)
 • ปานกลาง (6-10%)
 • เป็นลูกคลื่น (11-15%)
 • เป็นเนิน (16-30%)
 • ชัน (31-60%)
 • ชันมาก (>60%)
ธรณีสัณฐาน:
 • ที่ราบสูง/ที่ราบ
 • สันเขา
 • ไหล่เขา
 • ไหล่เนินเขา
 • ตีนเนิน
 • หุบเขา
ระดับความสูง:
 • 0-100 เมตร
 • 101-500 เมตร
 • 501-1,000 เมตร
 • 1,001-1,500 เมตร
 • 1,501-2,000 เมตร
 • 2,001-2,500 เมตร
 • 2,501-3,000 เมตร
 • 3,001-4,000 เมตร
 • > 4,000 เมตร

5.3 ดิน

ค่าเฉลี่ยความลึกของดิน:
 • ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)
 • ตื้น (21-50 ซ.ม.)
 • ลึกปานกลาง (51-80 ซ.ม.)
 • ลึก (81-120 ซ.ม.)
 • ลึกมาก (>120 ซ.ม.)
เนื้อดิน (ดินชั้นบน):
 • หยาบ/เบา (ดินทราย)
เนื้อดินล่าง (> 20 ซ.ม.ต่ำจากผิวดิน):
 • หยาบ/เบา (ดินทราย)
อินทรียวัตถุในดิน:
 • ต่ำ (<1%)
(ถ้ามี) ให้แนบคำอธิบายเรื่องดินแบบเต็มหรือระบุข้อมูลที่มีอยู่ เช่น ชนิดของดิน ค่า pH ของดินหรือความเป็นกรดของดิน ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก ไนโตรเจน ความเค็ม เป็นต้น:

Les sols sont en général très diversifiés et en majorité sableux et constituent de mauvais supports physiques pour la végétation en raison de leur faible perméabilité qui freine l’infiltration de l’eau.

5.4 ความเป็นประโยชน์และคุณภาพของน้ำ

ระดับน้ำใต้ดิน:

ที่ผิวดิน

น้ำไหลบ่าที่ผิวดิน:

ไม่ดีหรือไม่มีเลย

คุณภาพน้ำ (ที่ยังไม่ได้บำบัด):

เป็นน้ำเพื่อการดื่มที่ไม่ดี (จำเป็นต้องได้รับการบำบัด)

ความเค็มของน้ำเป็นปัญหาหรือไม่:

ไม่ใช่

กำลังเกิดน้ำท่วมในพื้นที่หรือไม่:

ไม่ใช่

ความคิดเห็นและข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมเรื่องคุณภาพและปริมาณน้ำ:

Ainsi, la disponibilité en eau apparaît comme une des contraintes majeures pour l’agriculture pluviale auxquelles s’ajoutent la rétention et la disponibilité en éléments nutritifs.

5.5 ความหลากหลายทางชีวภาพ

ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์:
 • ปานกลาง
ความหลากหลายของแหล่งที่อยู่:
 • ต่ำ
ความคิดเห็นและข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมของความหลากหลายทางชีวภาพ:

La zone du forage Christine est caractérisée par une diversité d’unités de végétation dont la prédominance est marquée par les steppes arbustives (48,85%) et herbeuses (24,37%) qui constituent l’essentiel des espaces pastoraux.

5.6 ลักษณะของผู้ใช้ที่ดินที่นำเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้

อยู่กับที่หรือเร่ร่อน:
 • อยู่กับที่
 • กึ่งเร่ร่อน
แนวทางการตลาดของระบบการผลิต:
 • เพื่อการยังชีพ (หาเลี้ยงตนเอง)
รายได้ที่มาจากนอกฟาร์ม:
 • < 10% ของรายได้ทั้งหมด
ระดับของความมั่งคั่งโดยเปรียบเทียบ:
 • ยากจนมาก
 • จน
เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน:
 • เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน
 • กลุ่ม/ชุมชน
ระดับของการใช้เครื่องจักรกล:
 • งานที่ใช้แรงกาย
 • การใช้กำลังจากสัตว์
เพศ:
 • หญิง
 • ชาย
อายุของผู้ใช้ที่ดิน:
 • ผู้เยาว์
 • วัยกลางคน
ระบุลักษณะอื่นๆที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดิน:

De nombreux groupements socio-professionnels encadrent toutes ces activités. Il est dénombré une soixantaine de groupements d’agriculteurs, 53 groupements d’éleveurs dont 6 groupements féminins et 3 associations qui œuvrent pour la protection de l’environnement.

5.7 พื้นที่เฉลี่ยของที่ดินที่เป็นเจ้าของหรือเช่าโดยผู้ใช้ที่ดินที่นำเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้

 • < 0.5 เฮกตาร์
 • 0.5-1 เฮกตาร์
 • 1-2 เฮกตาร์
 • 2-5 เฮกตาร์
 • 5-15 เฮกตาร์
 • 15-50 เฮกตาร์
 • 50-100 เฮกตาร์
 • 100-500 เฮกตาร์
 • 500-1,000 เฮกตาร์
 • 1,000-10,000 เฮกตาร์
 • >10,000 เฮกตาร์
พิจารณาว่าเป็นขนาดเล็ก กลาง หรือขนาดใหญ่ (ซึ่งอ้างอิงถึงบริบทระดับท้องถิ่น):
 • ขนาดเล็ก
 • ขนาดกลาง
แสดงความคิดเห็น:

Most of the agro pastoralist are smallholder farmers, livestock keeping is their main livelihood activity.

5.8 กรรมสิทธิ์ในที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและสิทธิในการใช้น้ำ

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน:
 • รัฐ
 • เป็นแบบชุมชนหรือหมู่บ้าน
สิทธิในการใช้ที่ดิน:
 • เข้าถึงได้แบบเปิด (ไม่ได้จัดระเบียบ)
 • เกี่ยวกับชุมชน (ถูกจัดระเบียบ)
สิทธิในการใช้น้ำ:
 • เข้าถึงได้แบบเปิด (ไม่ได้จัดระเบียบ)
 • เกี่ยวกับชุมชน (ถูกจัดระเบียบ)

5.9 การเข้าถึงบริการและโครงสร้างพื้นฐาน

สุขภาพ:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การศึกษา:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การจ้างงาน (เช่น ภายนอกฟาร์ม):
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ตลาด:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
พลังงาน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ถนนและการขนส่ง:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
น้ำดื่มและการสุขาภิบาล:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
บริการด้านการเงิน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี

6. ผลกระทบและสรุปคำบอกกล่าว

6.1 ผลกระทบในพื้นที่ดำเนินการ (On-site) จากการใช้เทคโนโลยี

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

การผลิต

การผลิตสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
ความเป็นประโยชน์และคุณภาพของน้ำ

การมีน้ำไว้ให้ปศุสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น

คุณภาพน้ำสำหรับปศุสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น

ผลกระทบด้านสังคมวัฒนธรรมอื่น ๆ

การใช้ที่ดิน / สิทธิในการใช้น้ำ

แย่ลง
ปรับปรุงดีขึ้น

ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา

ลดความเสี่ยงของภัยพิบัติ

ผลกระทบจากภัยแล้ง

เพิ่มขึ้น
ลดลง

6.2 ผลกระทบนอกพื้นที่ดำเนินการ (Off-site) จากการใช้เทคโนโลยี

น้ำที่ใช้ประโยชน์ได้

ลดลง
เพิ่มขึ้น

การไหลของน้ำคงที่และสม่ำเสมอในช่วงฤดูแล้ง

ลดลง
เพิ่มขึ้น

6.3 การเผชิญและความตอบสนองของเทคโนโลยีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป และสภาพรุนแรงของภูมิอากาศ / ภัยพิบัติ (ที่รับรู้ได้โดยผู้ใช้ที่ดิน)

สภาพรุนแรงของภูมิอากาศ (ภัยพิบัติ)

ภัยพิบัติจากสภาพภูมิอากาศ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
ภัยจากฝนแล้ง ดีมาก

6.4 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้รับ

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งเป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวกอย่างมาก

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวกอย่างมาก

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นซ้ำอีก เป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวกอย่างมาก

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวกอย่างมาก

6.5 การปรับตัวของเทคโนโลยี

 • มากกว่า 50%
แสดงความคิดเห็น:

Not applicable

6.6 การปรับตัว

เทคโนโลยีได้รับการปรับเปลี่ยนเมื่อเร็วๆนี้ เพื่อให้ปรับตัวเข้ากับสภาพที่กำลังเปลี่ยนแปลงหรือไม่:

ไม่ใช่

6.7 จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสของเทคโนโลยี

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน
Existence du comité provisoire de gestion sur le site du forage.

L’organisation de l’utilisation des mares artificielles selon les clauses pré établies par l’administration et les services techniques.Rôle d’interface joué par le comité provisoire de gestion entre l’administration et les éleveurs utilisateurs du Forage.
Le Suivi- Sanitaire du cheptel et l’information du service d’élevage en cas de suspicion de maladies contagieuses.
จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
Disponibilité et accessibilité de l’eau pour les utilisateurs en cas de fonctionnement du forage.


Existence d’utilisateurs potentiels disposés à contribuer au fonctionnement du forage.
Forte implication de l’administration, des services techniques dans les questions relatives au forage Christine.

Mise en œuvre de plusieurs modes de gestion pour solutionner les problèmes de gestion.

6.8 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงของเทคโนโลยีและวิธีการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
Le manque de transparence dans l’utilisation et la gestion de cotisations destinées d’une part au fonctionnement et à la maintenance du groupe électrogène et d’autre part au paiement du salaire du gardien qui assure également le fonctionnement du groupe et surveille les installations annexes.
Le faible niveau de représentativité dans le comité de gestion des différents groupes (seuls les Djelgobé de Gandéfabou qui se sont sédentarisés dans le site à Boula et qui se réclament être les autochtones sont membres du comité de gestion).

Manque de concertation entre le comité de gestion et les éleveurs riverains.
Méconnaissance des rôles et attributions du comité par les éleveurs (seul le rôle du gardien est connu par les éleveurs).
La procédure anti-démocratique de mise en place du comité de gestion (membres auto- proclamés) d’où le terme de comité imposé selon les éleveurs.
จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
la faible implication des éleveurs (potentiels utilisateurs) à la gestion du forage (toujours minoritairement représentés dans les comités mis en place (2 à 3 personnes).
la mauvaise utilisation des contributions des usagers destinés à faire fonctionner les équipements du forage d’une manière durable.
la non implication des éleveurs (potentiels utilisateurs) à la gestion du forage dans certains modes de gestion (concession à RMC).
la non prise en compte des préoccupations des éleveurs dans le processus de mise en place des modes de gestion.

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการและแหล่งข้อมูล

 • ไปเยี่ยมชมภาคสนาม การสำรวจพื้นที่ภาคสนาม

03

 • การเก็บรวบรวมมาจากรายงานและเอกสารที่มีอยู่

03

7.2 การอ้างอิงถึงสิ่งตีพิมพ์

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Boundaoné et al., 2015. Textes fondamentaux et outils de gestion du forage Christine, PGP-FC/GRP, SVN, 60p.

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

SNV, 2011. Etude pour la sécurisation des ressources foncières pastorales autour du Forage Christine dans la province de l’Oudalan. Rapport final, 142p.

7.3 เชื่อมโยงกับข้อมูลที่มีอยู่บนออนไลน์

ชื่อเรื่องหรือคำอธิบาย:

News paper article: Elevage dans le Sahel : "Christine" ou le symbole de l’hydraulique pastorale

URL:

http://lefaso.net/spip.php?article31821

โมดูล