This is an outdated, inactive version of this case. Go to the current version.
เทคโนโลยี
ไม่มีการใช้งาน

Parcelle agroforestière expérimentale à Flilou [โมร็อกโก]

technologies_5181 - โมร็อกโก

สมบูรณ์ 90%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของเทคโนโลยี

วิทยากรหลัก

co-compiler:
ผู้ใช้ที่ดิน:

Ait Lahdoud Mohamed

Association Attoucharouk

โมร็อกโก

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Azdad Mustapha

FAO

โมร็อกโก

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Aouddou Said

FAO

โมร็อกโก

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:
ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Projet de Gestion Participative et Intégrée des Bassins Versants pour la Lutte contre l’Erosion (FAO/GPC/MOR/050/SWI)
ชื่อขององค์กรซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Bern University of Applied Sciences, School of Agricultural, Forest and Food Sciences (HAFL) - สวิตเซอร์แลนด์
ชื่อขององค์กรซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Institute of Agronomy and Veterinary Hassan II (IAV) - โมร็อกโก

1.3 เงื่อนไขการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกผ่านทาง WOCAT

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

1.4 การเปิดเผยเรื่องความยั่งยืนของเทคโนโลยีที่ได้อธิบายไว้

เทคโนโลยีที่ได้อธิบายไว้นี้เป็นปัญหาของความเสื่อมโทรมโทรมของที่ดินหรือไม่ จึงไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเทคโนโลยีเพื่อการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน:

ไม่ใช่

1.5 Reference to Questionnaire(s) on SLM Approaches (documented using WOCAT)

2. การอธิบายลักษณะของเทคโนโลยี SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของเทคโนโลยี

คำจำกัดความของเทคโนโลยี:

Dans le cadre du projet de la FAO concernant l’amélioration des parcours et la réhabilitation des terrains pastoraux et forestiers, l'installation d’une parcelle agroforestière expérimentale est réalisée à Flylou, afin de lutter contre l’érosion hydrique, ainsi que de planter des essences adéquates susceptibles de s’adapter aux conditions écologiques de la zone.

2.2 การอธิบายแบบละเอียดของเทคโนโลยี

คำอธิบาย:

La dégradation du sol, le surpâturage et la destruction des essences endémiques sont parmi les problèmes majeurs de la région de Midelt, où la population souffre d’un côté du climat dur de la région (faible pluviométrie et beaucoup de froid) et d’un autre côté d’une pauvreté extrême, à cause de la marginalisation de cette zone, ce qui impose l'utilisation intensive des ressources naturelles pour pouvoir survivre et dépasser les périodes trop froides. Afin de trouver des solutions performantes à cette situation de dégradation, une parcelle agroforestière expérimentale d’une pente de 40-60% et d’une texture argileuse-calcaire, est installée à Flylou. Ce douar se situe à proximité de Midelt, dans une altitude de 1 540 m, il est composé de 375 habitants répartis sur 75 foyers.
L’expérience technique est caractérisée par une réussite de réalisation de 100% estimée par l’équipe du projet, cela est dû à l’appréciation favorable de la population envers la technique réalisée, ainsi que la collaboration considérée de haut niveau entre les différents acteurs de la technologie. Ces acteurs sont l’établissement du Haut Commissariat aux Eaux Et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification de Midelt (HCEFLCD), qui participe par l’approvisionnement des plants, de savoir-faire technique et scientifique. La FAO qui contribue pour assurer l’assistance technique et scientifique, l’installation de la clôture et les travaux de préparation du sol. L’association locale Attacharouk qui s’occupe de la gestion de la parcelle. Ainsi que les habitants du douar qui collaborent par le garant du gardiennage, entretien des banquettes, arrosage et regarni des plantations.
Cette technologie vise à la lutte contre l’érosion hydrique et à la restauration des essences adéquates susceptibles de s’adapter aux conditions écologiques de la zone. De ce fait, elle a consisté en une installation des espèces pastorales (Atriplex, Alfa, caroubier …) et forestières (Chêne vert, Cyprès, Robinier, Frêne etc) favorisant la fixation du sol et le ralentissement de la vitesse des eaux de pluie. Et cela en réalisant la plantation en banquette et en gradins suivant les courbes de niveau.
La réalisation a démarré par une plantation des espèces suivantes :Atriplex (Atriplex nummularia), Pin d’Alep (Pinus halepensis) ; Cyprès (Cupressus semperierens) ; Chêne verts (Quercus rotundifolia) ; Caroubier (Ceratonia siliqua); Alfa (Stipa tenacessima). Ensuite Une clôture a été installée pour inhiber le pâturage et protéger les jeunes plantules contre le bétail. Après, pour préparer la population riveraine, des ateliers de sensibilisation ont été organisés par l’équipe de la FAO. Et par la suite la population a contribué par le premier arrosage, qui s’avère nécessaire au premier démarrage du développement des plantules. Et, par le gardiennage de la parcelle et les regarnissages de la parcelle à travers le repiquage des plantules et le remplacement de celles qui sont crevées sous les effets de la sécheresse. Enfin, des visites de prospection de l’état de développement de la plantation sont faites pour assurer le suivi.
La technologie présente plusieurs avantages, ce qui apparaît concrètement dans l’efficacité de la mise en défens, à l’instar de la diminution du surpâturage et de l’extirpation des arbustes notamment des plantes aromatiques et médicinales. L’amélioration du taux de recouvrement arbustif et arboré et la diminution des menaces causées par le ravin aux habitants en bas, en atténuant l’écoulement des sédiments et de la boue. En outre l’expérience a impressionné la population locale du douar, puisqu’elle l’a adoptée dans leurs propres parcelles (deux habitants ont bien dupliqué cette action sur leurs terrains privés), ainsi que leur contribution dans la réalisation des différentes phases de l’installation de la parcelle. Par ailleurs, les essences utilisées ont montré une bonne rusticité et adaptation aux conditions de la parcelle et aux conditions de la région au sens plus large.

2.3 รูปภาพของเทคโนโลยี

2.5 ประเทศภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่เทคโนโลยีได้นำไปใช้และได้รับการครอบคลุมโดยการประเมินนี้

ประเทศ:

โมร็อกโก

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด:

Midelt

ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมของสถานที่ตั้ง :

Flilou

ระบุการกระจายตัวของเทคโนโลยี:
 • ใช้ ณ จุดที่เฉพาะเจาะจงหรือเน้นไปยังบริเวณพื้นที่ขนาดเล็ก
Is/are the technology site(s) located in a permanently protected area?

ไม่ใช่

แสดงความคิดเห็น:

C'est une zone cloturée.

2.6 วันที่การดำเนินการ

ระบุปีที่ใช้:

2016

ถ้าไม่รู้ปีที่แน่นอน ให้ระบุวันที่โดยประมาณ:
 • น้อยกว่า 10 ปี (ไม่นานนี้)

2.7 คำแนะนำของเทคโนโลยี

ให้ระบุว่าเทคโนโลยีถูกแนะนำเข้ามาอย่างไร:
 • ทางโครงการหรือจากภายนอก
ความคิดเห็น (ประเภทของโครงการ เป็นต้น) :

Projet de la FAO visant l’installation d'une parcelle pilote de reconstitution de la végétation autochtone sur un sol marginal et dégradé.

3. การจัดประเภทของเทคโนโลยี SLM

3.1 วัตถุประสงค์หลักของเทคโนโลยี

 • ปรับปรุงการผลิตให้ดีขึ้น
 • ลด ป้องกัน ฟื้นฟู การเสื่อมโทรมของที่ดิน
 • อนุรักษ์ระบบนิเวศน์
 • รักษาสภาพหรือปรับปรุงความหลากหลายทางชีวภาพ
 • ชะลอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกและผลกระทบ
 • สร้างผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์
 • สร้างผลกระทบทางด้านสังคมที่เป็นประโยชน์

3.2 ประเภทของการใช้ที่ดินในปัจจุบันที่ได้นำเทคโนโลยีไปใช้

Land use mixed within the same land unit:

ใช่

Specify mixed land use (crops/ grazing/ trees):
 • วนเกษตร (Agroforestry)

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ที่มีการจัดการแบบเข้มข้นหรือการผลิตอาหารสัตว์:
 • ตัดแล้วขนไป / ไม่มีการปล่อยแทะเล็มเอง (Cut-and-carry / zero grazing)
Animal type:
 • sheep
Is integrated crop-livestock management practiced?

ไม่ใช่

Products and services:
 • whool
 • meat
ป่า/พื้นที่ทำไม้

ป่า/พื้นที่ทำไม้

 • ป่า/พื้นที่ทำไม้
Tree plantation, afforestation: Specify origin and composition of species:
 • การปลูกหลายพันธุ์รวมกัน
 • Plantation expérimentale de diverses espèces afin d'en tester l'adaptation au lieu
 • Atriplex, Fraxinus dimorpha, Robinia pseudo-acacia, Quercus ilex, et d'autres
Are the trees specified above deciduous or evergreen?
 • mixed deciduous/ evergreen
ผลิตภัณฑ์และบริการ:
 • การแทะเล็มหญ้า / การเก็บกินหญ้า
 • การป้องกันภัยธรรมชาติ

3.3 Has land use changed due to the implementation of the Technology?

Has land use changed due to the implementation of the Technology?
 • Yes (Please fill out the questions below with regard to the land use before implementation of the Technology)
Land use mixed within the same land unit:

ไม่ใช่

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

Extensive grazing:
 • Transhumant pastoralism
Animal type:
 • sheep
Is integrated crop-livestock management practiced?

ไม่ใช่

Products and services:
 • whool
 • meat
Species:

sheep

ที่ดินที่ไม่ให้ผลผลิต

ที่ดินที่ไม่ให้ผลผลิต

ระบุ:

Terrain dénudé à végétation dégradée, dépourvu de strate ligneuse arborescente

แสดงความคิดเห็น:

le terrain était improductif avant la mise en oeuvre de la technologie.

3.4 Water supply

การใช้น้ำของที่ดินที่มีการใช้เทคโนโลยีอยู่:
 • จากน้ำฝน

3.5 กลุ่ม SLM ที่ตรงกับเทคโนโลยีนี้

 • การจัดการสวนป่า
 • การปิดล้อมพื้นที่ (หยุดการใช้ประโยชน์ สนับสนุนการฟื้นฟู)
 • การปรับปรุงดิน / พืชคลุมดิน

3.6 มาตรการ SLM ที่ประกอบกันเป็นเทคโนโลยี

มาตรการอนุรักษ์ด้วยวิธีพืช

มาตรการอนุรักษ์ด้วยวิธีพืช

 • V1: ต้นไม้และพุ่มไม้คลุมดิน
มาตรการอนุรักษ์ด้วยโครงสร้าง

มาตรการอนุรักษ์ด้วยโครงสร้าง

 • S1: คันดิน
 • S6: กำแพง สิ่งกีดขวาง รั้วไม้ รั้วต่างๆ
มาตรการอนุรักษ์ด้วยการจัดการ

มาตรการอนุรักษ์ด้วยการจัดการ

 • M1: การเปลี่ยนรูปแบบของการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 • M2: การเปลี่ยนแปลงของการจัดการหรือระดับความเข้มข้น
 • M3: การวางผังตามสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของมนุษย์
 • M4:  การเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาให้เหมาะแก่การทำกิจกรรม
 • M5: การควบคุมหรือการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบของชนิดพันธุ์

3.7 รูปแบบหลักของการเสื่อมโทรมของที่ดินที่ได้รับการแก้ไขโดยเทคโนโลยี

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

 • Wt (Loss of topsoil): การสูญเสียดินชั้นบนหรือการกัดกร่อนที่ผิวดิน
 • Wg (Gully erosion): การกัดกร่อนแบบร่องธารหรือการทำให้เกิดร่องน้ำเซาะ
 • Wm (Mass movement): การเคลื่อนตัวของมวลดินหรือดินถล่ม
 • Wo (Offsite degradation): ผลกระทบนอกพื้นที่
การเสื่อมโทรมของดินทางด้านชีวภาพ

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านชีวภาพ

 • Bc (Reduction of vegetation cover): การลดลงของจำนวนพืชที่ปกคลุมดิน
 • Bq (Quantity/biomass decline): การลดลงของปริมาณหรือมวลชีวภาพ
 • Bs (Quality and species composition): องค์ประกอบหรือความหลากหลายทางคุณภาพและชนิดพันธุ์ลดลง
 • Bl (Loss of soil life): การสูญเสียสิ่งมีชีวิตในดิน
การเสื่อมโทรมของน้ำ

การเสื่อมโทรมของน้ำ

 • Ha (Aridification): การเกิดความแห้งแล้ง

3.8 การป้องกัน การลดลง หรือการฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ระบุเป้าหมายของเทคโนโลยีกับความเสื่อมโทรมของที่ดิน:
 • ลดความเสื่อมโทรมของดิน
 • ฟื้นฟูบำบัดที่ดินที่เสื่อมโทรมลงอย่างมาก

4. ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค กิจกรรมการนำไปปฏิบัติใช้ ปัจจัยนำเข้า และค่าใช้จ่าย

4.1 แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค (แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี):

surface : 0,8ha
périmètre : 480m
largeur : 40m
longueur : 200m
pente : 40-60%
largeur de banquette : 1m
espace entre 2 banquette : 4m
Portail : 1m×1m
mailles de grillage : 30mm×30mm
hauteur de grillage : 1m
nombre de piquet : 250
largeur de piquet : 5cm
hauteur de piquet : 1,5m (40cm sous sol)
espace entre 2 piquets : 3m
espèces utilisées : Atriplex (Atriplex nummularia), Pin d’Alep (Pinus halepensis) ; Cyprès (Cupressus semperierens) ; Chêne verts (Quercus rotundifolia) ; Caroubier (Ceratonia siliqua); Alfa (Stipa tenacessima).

ผู้เขียน:

Sara Maassou

วันที่:

16/07/2019

4.2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการคำนวณปัจจัยนำเข้าและค่าใช้จ่าย

ให้ระบุว่าค่าใช้จ่ายและปัจจัยนำเข้าได้รับการคำนวณอย่างไร:
 • ต่อพื้นที่ที่ใช้เทคโนโลยี
ระบุขนาดและหน่วยพื้นที่:

0,8 hectare

อื่นๆ หรือสกุลเงินประจำชาติ (ระบุ):

Dirham

If relevant, indicate exchange rate from USD to local currency (e.g. 1 USD = 79.9 Brazilian Real): 1 USD =:

9.56

ระบุค่าเฉลี่ยของค่าจ้างในการจ้างแรงงานต่อวัน:

Entre 80 DH et 100 DH

4.3 กิจกรรมเพื่อการจัดตั้ง

กิจกรรม Timing (season)
1. ouverture des banquettes bien nivelées continues le long des courbes de niveau d'un mètre de largeur et équidistant de 4 mètres. février 2011
2. ouverture de potets (trous) soigneusement travaillés de 50cm×50cm×50cm espacés de 2 m et rebouchage des éléments de potets en 50% de terreau d'origine forestière et 50% de terre février 2011
3. une plantation des espèces suivantes : Atriplex (Atriplex nummularia), Pin d’Alep (Pinus halepensis) ; Cyprès (Cupressus semperierens) ; Chêne verts (Quercus rotundifolia) ; Agave (Agavava americana) ; Faux poivrier (Schinus molle) ; Figues de barbari (Opuntia ficus-indica) février 2011
4. installation des piquets en fer galvanisés de 5cm de largeur et de 1,50m de hauteur totale dont 40cm sera enfouillé (sous-sol) espacés de 3m. les 4 piquets cornés renforcés par 3 supports à la base de 50 cm dont 30 cm enfouillé (sous-sol) de même nature que les piquets. les trous où les piquets sont installés, sont d'une dimension de 50cm×50cm×50cm et bouchés par du béton armé et cimentés février 2011
5. installation des clôtures pour inhiber le pâturage et protéger les jeunes plantules contre la dent du bétail février 2011
6. montage d'un portail en métal et installation d'un panneau de signalisation février 2011
7. installation de panneau de signalisation fevrier 2011
8. installation de grillage en fil galvanisé à chaud couvert avec une plastification de couleur verte de maille : 30mm×30mm, fil 2,40mm et 0,1m de hauteur avec tendeurs fevrier 2011
9. organisation des ateliers de sensibilisation avec les populations et les écoliers pour préparer la population riveraine à la mise en oeuvre du projet fevrier 2011
10. contribution de La population au premier arrosage fevrier 2011
11. visite de prospection et de constation au niveau de la parcelle de reconstitution de la végétaion autoctone 15 novembre 2017
12. atelier sur la gestion de la parcelle et la taille de l'atriplex 04 juillet 2019

4.4 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าที่จำเป็นสำหรับการจัดตั้ง

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน installation des clotures bloc 1.0 700.0 700.0
แรงงาน ouvriers de l'entreprise de construction bloc 1.0 188700.0 188700.0
อุปกรณ์ potets (trous) potet 1000.0 0.5 500.0
อุปกรณ์ les piquets en fer galvanisés piquet 250.0 18.0 4500.0
อุปกรณ์ le panneau de signalisation Unité 1.0 8200.0 8200.0
อุปกรณ์ le portail en métal et le cadre galvanisé de 1m× 1m Unité 1.0 300.0 300.0
อุปกรณ์ grillage en fil galvanisé à chaud couvert avec une plastification de couleur verte Mètre linéaire 500.0 28.0 14000.0
วัสดุด้านพืช plants et plantation plant 2000.0 15.0 30000.0
วัสดุสำหรับก่อสร้าง les banquettes ml 1401.0 1.0 1401.0
วัสดุสำหรับก่อสร้าง traitement mécanique antiérosive des ravins en pierres sèches 1500.0 105.0 157500.0
อื่น ๆ 3 arrosages Litre 15000.0 0.3 4500.0
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการจัดตั้งเทคโนโลยี 410301.0
Total costs for establishment of the Technology in USD 42918.51
ถ้าผู้ใช้ที่ดินรับภาระน้อยกว่า 100% ของค่าใช้จ่าย ให้ระบุว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที่เหลือ:

La FAO a financé les travaux, les services forestiers ont fourni les arbres et arbustes.

แสดงความคิดเห็น:

La FAO a fourni 462 361DH.

4.5 การบำรุงรักษาสภาพหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

กิจกรรม ช่วงระยะเวลา/ความถี่
1. gardiennage de la parcelle en permanence
2. regarnis des plants crevés annuellement, en fonction des besoins
3. Maintien des banquettes annuellement

4.6 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าและกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำที่ต้องการการบำรุงรักษา (ต่อปี)

แสดงความคิดเห็น:

Les travaux de regarnis et d'entretien de la banquette sont en partie faits par des volontaires étrangers via une association, donc les heures de travail ne sont pas prises en compte.

4.7 ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย

ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ:

Le taux de réussite de la végétation plantée (le taux des plantes crevées sous les effets de la sécheresse et qui doivent être remplacées) est ce qui affecte le plus les coûts en plus des travaux pour mettre en place les banquettes.

5. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและของมนุษย์

5.1 ภูมิอากาศ

ฝนประจำปี
 • < 250 ม.ม.
 • 251-500 ม.ม.
 • 501-750 ม.ม.
 • 751-1,000 ม.ม.
 • 1,001-1,500 ม.ม.
 • 1,501-2,000 ม.ม.
 • 2,001-3,000 ม.ม.
 • 3,001-4,000 ม.ม.
 • > 4,000 ม.ม.
ระบุปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี (ถ้ารู้) :หน่วย ม.ม.

263.00

ข้อมูลจำเพาะ/ความคิดเห็นเรื่องปริมาณน้ำฝน:

La pluviométrie est caractérisée par une variabilité interannuelle et intraannuelle . La moyenne annuelle des précipitations à l’échelle de la zone concernée varie entre 200 et 300 mm.

เขตภูมิอากาศเกษตร
 • กึ่งแห้งแล้ง
 • แห้งแล้ง

La région se trouve dans un étage relativement aride étant donné que l’étage aride supérieur occupe 58% de la superficie de cette zone.

5.2 สภาพภูมิประเทศ

ค่าเฉลี่ยความลาดชัน:
 • ราบเรียบ (0-2%)
 • ลาดที่ไม่ชัน (3-5%)
 • ปานกลาง (6-10%)
 • เป็นลูกคลื่น (11-15%)
 • เป็นเนิน (16-30%)
 • ชัน (31-60%)
 • ชันมาก (>60%)
ธรณีสัณฐาน:
 • ที่ราบสูง/ที่ราบ
 • สันเขา
 • ไหล่เขา
 • ไหล่เนินเขา
 • ตีนเนิน
 • หุบเขา
ระดับความสูง:
 • 0-100 เมตร
 • 101-500 เมตร
 • 501-1,000 เมตร
 • 1,001-1,500 เมตร
 • 1,501-2,000 เมตร
 • 2,001-2,500 เมตร
 • 2,501-3,000 เมตร
 • 3,001-4,000 เมตร
 • > 4,000 เมตร
ให้ระบุถ้าเทคโนโลยีได้ถูกนำไปใช้:
 • ไม่เกี่ยวข้อง

5.3 ดิน

ค่าเฉลี่ยความลึกของดิน:
 • ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)
 • ตื้น (21-50 ซ.ม.)
 • ลึกปานกลาง (51-80 ซ.ม.)
 • ลึก (81-120 ซ.ม.)
 • ลึกมาก (>120 ซ.ม.)
เนื้อดิน (ดินชั้นบน):
 • ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
 • ละเอียด/หนัก (ดินเหนียว)
เนื้อดินล่าง (> 20 ซ.ม.ต่ำจากผิวดิน):
 • ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
อินทรียวัตถุในดิน:
 • ต่ำ (<1%)

5.4 ความเป็นประโยชน์และคุณภาพของน้ำ

ระดับน้ำใต้ดิน:

ที่ผิวดิน

น้ำไหลบ่าที่ผิวดิน:

ดี

คุณภาพน้ำ (ที่ยังไม่ได้บำบัด):

เป็นน้ำเพื่อการดื่มที่ดี

Water quality refers to:

surface water

ความเค็มของน้ำเป็นปัญหาหรือไม่:

ไม่ใช่

กำลังเกิดน้ำท่วมในพื้นที่หรือไม่:

ไม่ใช่

5.5 ความหลากหลายทางชีวภาพ

ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์:
 • ปานกลาง
ความหลากหลายของแหล่งที่อยู่:
 • ต่ำ

5.6 ลักษณะของผู้ใช้ที่ดินที่นำเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้

อยู่กับที่หรือเร่ร่อน:
 • อยู่กับที่
แนวทางการตลาดของระบบการผลิต:
 • เพื่อการยังชีพ (หาเลี้ยงตนเอง)
 • mixed (subsistence/ commercial)
ระดับของความมั่งคั่งโดยเปรียบเทียบ:
 • จน
 • พอมีพอกิน
เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน:
 • เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน
 • กลุ่ม/ชุมชน
เพศ:
 • ชาย
อายุของผู้ใช้ที่ดิน:
 • ผู้เยาว์
 • วัยกลางคน

5.7 Average area of land used by land users applying the Technology

 • < 0.5 เฮกตาร์
 • 0.5-1 เฮกตาร์
 • 1-2 เฮกตาร์
 • 2-5 เฮกตาร์
 • 5-15 เฮกตาร์
 • 15-50 เฮกตาร์
 • 50-100 เฮกตาร์
 • 100-500 เฮกตาร์
 • 500-1,000 เฮกตาร์
 • 1,000-10,000 เฮกตาร์
 • >10,000 เฮกตาร์
พิจารณาว่าเป็นขนาดเล็ก กลาง หรือขนาดใหญ่ (ซึ่งอ้างอิงถึงบริบทระดับท้องถิ่น):
 • ขนาดกลาง

5.8 กรรมสิทธิ์ในที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและสิทธิในการใช้น้ำ

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน:
 • เป็นแบบชุมชนหรือหมู่บ้าน
 • กลุ่ม
สิทธิในการใช้ที่ดิน:
 • เข้าถึงได้แบบเปิด (ไม่ได้จัดระเบียบ)
 • เกี่ยวกับชุมชน (ถูกจัดระเบียบ)
สิทธิในการใช้น้ำ:
 • เกี่ยวกับชุมชน (ถูกจัดระเบียบ)
Are land use rights based on a traditional legal system?

ใช่

ระบุ:

Ceux qui habitent au delà de l'Oued ont le droit d’accéder aux terres communautaires.

5.9 การเข้าถึงบริการและโครงสร้างพื้นฐาน

สุขภาพ:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การศึกษา:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การจ้างงาน (เช่น ภายนอกฟาร์ม):
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ตลาด:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
พลังงาน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ถนนและการขนส่ง:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
น้ำดื่มและการสุขาภิบาล:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
บริการด้านการเงิน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี

6. ผลกระทบและสรุปคำบอกกล่าว

6.1 ผลกระทบในพื้นที่ดำเนินการ (On-site) จากการใช้เทคโนโลยี

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

การผลิต

การผลิตพืชที่ใช้เลี้ยงปศุสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

La plantation de l'Atriplex qui est caractérisé par sa performance fourragère.

คุณภาพพืชที่ใช้เลี้ยงปศุสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Fourrage riche en Azote surtout.

การผลิตสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Disponibilité d'alimentation avec un faible coût.

การจัดการที่ดิน

ขัดขวาง
ทำให้ง่ายขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

L'utilisation de la terre était simple avant, car tous les habitants du douar pouvaient y faire pâturer le bétail en permanence. Maintenant la gestion est devenue plus complexe, car il faut gérer la coupe de la végétation. Alors on risque le non respect des règlements d'utilisation de la terre par la population locale.

ผลกระทบด้านสังคมวัฒนธรรมอื่น ๆ

ความมั่นคงด้านอาหาร / พึ่งตนเองได้

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Disponibilité des ressources fourragères améliorée, surtout avec l'atriplex.

SLM หรือความรู้เรื่องความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Une sensibilisation a été faite au profit des habitants de l'importance de la plantation de végétation.

ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา

วัฐจักรน้ำหรือน้ำบ่า

น้ำไหลบ่าที่ผิวดิน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

L'installation des plantes en banquettes favorise l'infiltration de l'eau

ดิน

สิ่งปกคลุมดิน

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

La couverture du sol a diminué à cause des travaux de sol pour l'installation des banquettes qui ont réduit la strate herbacée. Mais il y a eu une plantation des espèces adéquates aux conditions du douar.

การสูญเสียดิน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Ralentir l'écroulement des terres par la plantation des plantes fixatrices du sol.

ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์

การปกคลุมด้วยพืช

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Les strates arbustive et arborée sont bien améliorées, tandis que la strate herbacée est marginalisée en raison des travaux du sol pour la mise en place des banquettes.

มวลชีวภาพ/เหนือดินชั้น C

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Spécialement l'atriplex pousse bien.

ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Installation des espèces pastorales (Atriplex, Alfa, caroubier …) et forestières (Chêne vert, Cyprès, Robinier, Frêne etc)

ลดความเสี่ยงของภัยพิบัติ

ดินถล่ม/ ซากต่าง ๆ ที่ถูกพัดพามา

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

La diminution des menaces causées par le ravin aux habitants en bas, en atténuant l’écoulement de l’apport des sédiments et de la boue.

6.2 ผลกระทบนอกพื้นที่ดำเนินการ (Off-site) จากการใช้เทคโนโลยี

ความสามารถต้านทานการเปลี่ยนแปลง / ความสามารถในการคัดกรอง

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น

ตะกอนที่ถูกพัดพามาโดยลม

เพิ่มขึ้น
ลดลง

ความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานของรัฐหรือของเอกชน

เพิ่มขึ้น
ลดลง

6.3 การเผชิญและความตอบสนองของเทคโนโลยีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป และสภาพรุนแรงของภูมิอากาศ / ภัยพิบัติ (ที่รับรู้ได้โดยผู้ใช้ที่ดิน)

แสดงความคิดเห็น:

Les habitants ne font pas de lien entre la parcelle agroforestière et les changements climatiques.

6.4 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้รับ

แสดงความคิดเห็น:

C'est une question difficile, car les coûts sont portés par des bailleurs de fonds externes.

6.5 การปรับตัวของเทคโนโลยี

 • 1-10%
ถ้ามีข้อมูลให้บอกปริมาณด้วย (จำนวนของครัวเรือนหรือครอบคลุมพื้นที่):

2 ménage

Of all those who have adopted the Technology, how many did so spontaneously, i.e. without receiving any material incentives/ payments?
 • 91-100%
แสดงความคิดเห็น:

Deux ménages ont dupliqué les parcelles expérimentales sur leur terre.

6.6 การปรับตัว

เทคโนโลยีได้รับการปรับเปลี่ยนเมื่อเร็วๆนี้ เพื่อให้ปรับตัวเข้ากับสภาพที่กำลังเปลี่ยนแปลงหรือไม่:

ใช่

อื่น ๆ (ระบุ):

en fonction d'autres expériences

ให้ระบุการปรับตัวของเทคโนโลยี (การออกแบบ วัสดุหรือชนิดพันธุ์ เป็นต้น):

D'autres plantes ont été sélectionnées pour la parcelle, en fonction de recherche et d’expérimentations dans d'autres parcelles agroforestières.

6.7 จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสของเทคโนโลยี

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน
Diminution de l’écoulement et l’apport des sédiments et de la boue.
La disponibilité de fourrages comme l'atriplex.
จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
Bonne efficacité de la technique des travaux du sol : Banquettes et gradins le long des courbes de niveau.
Une réponse positive auprès de la population locale envers la technologie.
Restauration des espèces endémiques adéquates aux conditions climatiques de la région ainsi que d'espèces introduites adaptées.

6.8 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงของเทคโนโลยีและวิธีการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
Les travaux du sol ont diminué la strate herbacée. - Amélioration avec le temps
- Semis de plantes herbacées qui poussent localement et qui sont utilisées par la population, comme du fenouil (Foeniculum vulgare), luzernes (Medicago spp.), câprier épineux (Capparis spinosa) etc.
- Dispersion de fumier pour les graines qui y sont contenues.
La parcelle ne contient que des espèces arborées et arbustives. Plantation d'espèces herbacées et petites arbustives, comme par exemple le câprier épineux (Capparis spinosa).

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการและแหล่งข้อมูล

 • ไปเยี่ยมชมภาคสนาม การสำรวจพื้นที่ภาคสนาม

Une dizaine d'habitants du douar.

 • การสัมภาษณ์กับผู้ใช้ที่ดิน

Une dizaine d'habitants du douar.

 • การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้าน SLM หรือผู้ชำนาญ

- Backstopping technique de la Haute école des sciences agronomiques, forestières et alimentaires HAFL.
- Spécialistes de la FAO de Midelt

 • การเก็บรวบรวมมาจากรายงานและเอกสารที่มีอยู่

Note de projet de la FAO de Midelt.

วันที่เก็บรวบรวมข้อมูล(ภาคสนาม) :

04/07/2019

7.3 Links to relevant online information

ชื่อเรื่องหรือคำอธิบาย:

meteoblue

URL:

https://www.meteoblue.com/fr/products/historyplus/download/midelt_maroc_2542227

ชื่อเรื่องหรือคำอธิบาย:

Taille du frêne dimorphe (Fraxinus dimorpha) en têtard pour l'utilisation comme fourrage.

URL:

https://qcat.wocat.net/en/wocat/technologies/view/technologies_2167/

ชื่อเรื่องหรือคำอธิบาย:

Nefzaoui. The Integration of Fodder Shrubs and Cactus in the Feeding of Small Ruminants in the Arid Zones ofNorth Africa

URL:

http://www.fao.org/ag/AGA/AGAP/FRG/conf96.pdf/nefzaoui.pdf

โมดูล