เทคโนโลยี

Dejen Stone Bund [เอธิโอเปีย]

 • ผู้สร้างสรรค์
 • การอัพเดท
 • ผู้รวบรวม
 • ผู้เรียบเรียง
 • ผู้ตรวจสอบ ,

Gidad, Irken

technologies_1059 - เอธิโอเปีย

สมบูรณ์ 71%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.3 เงื่อนไขการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกผ่านทาง WOCAT

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

2. การอธิบายลักษณะของเทคโนโลยี SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของเทคโนโลยี

คำจำกัดความของเทคโนโลยี:

Stone bund is an enbankment of stone constructed acrros the slope following the contour.

2.2 การอธิบายแบบละเอียดของเทคโนโลยี

คำอธิบาย:

It is a stone wall stablized with grasses and fodder plant species. Its main purpose is moisture harvesting and soil erosion control. Establishment is made first by laying out contour lines, digging foundation and placing of stones in a manner to interlock to each other. Stone bunds placed on contour are known as level stone bunds. The purpose is to arrest runoff and enhance soil moisture to increaseavailability of water to plants. It is also aimed at controlling soil erosion from cultivated fields such that the plants have sufficient soil depth to establish and grow. Maintenance is done every year especially before thev rains. Maintenance continues for several years until the slope of the terraced land forms nearly level bench or slightly sloping outward terrace. The technology is suitable to semi-arid and arid climatic conditions having steep to very steep cultivated lands. It is suitable to major annual cereal crops, perennial crops, fruit trees and cash crops.

2.3 รูปภาพของเทคโนโลยี

2.5 ประเทศภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่เทคโนโลยีได้นำไปใช้และได้รับการครอบคลุมโดยการประเมินนี้

ประเทศ:

เอธิโอเปีย

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด:

Amhara/Dejen

ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมของสถานที่ตั้ง :

Dejen-Inemay

แสดงความคิดเห็น:

Total area covered by the SLM Technology is 10 km2.

The technology is applied mostly on the low land part of the woreda.

2.6 วันที่การดำเนินการ

ถ้าไม่รู้ปีที่แน่นอน ให้ระบุวันที่โดยประมาณ:
 • น้อยกว่า 10 ปี (ไม่นานนี้)

2.7 คำแนะนำของเทคโนโลยี

ให้ระบุว่าเทคโนโลยีถูกแนะนำเข้ามาอย่างไร:
 • ทางโครงการหรือจากภายนอก
ความคิดเห็น (ประเภทของโครงการ เป็นต้น) :

Originally it is indiginous and now some improvement techniques have been included.

3. การจัดประเภทของเทคโนโลยี SLM

3.1 วัตถุประสงค์หลักของเทคโนโลยี

 • ปรับปรุงการผลิตให้ดีขึ้น
 • ลด ป้องกัน ฟื้นฟู การเสื่อมโทรมของที่ดิน

3.2 ประเภทของการใช้ที่ดินในปัจจุบันที่ได้นำเทคโนโลยีไปใช้

พื้นที่ปลูกพืช

พื้นที่ปลูกพืช

 • การปลูกพืชล้มลุกอายุปีเดียว
 • การปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม
Annual cropping - Specify crops:
 • cereals - other
 • cereals - sorghum
 • oilseed crops - sunflower, rapeseed, other
 • teff,
Tree and shrub cropping - Specify crops:
 • fruits, other
 • sugar cane, Sesbania, leucaena
จำนวนของฤดูเพาะปลูกต่อปี:
 • 1
ระบุ:

Longest growing period in days: 210

Is crop rotation practiced?

ใช่

If yes, specify:

sorghum-teff-sorghum

แสดงความคิดเห็น:

Major land use problems (compiler’s opinion): Overgrazing with little vegetation cover and exposed surface, cultivating on very steep slopes.

Major land use problems (land users’ perception): Low productivity of land, erosion, low soil fertility and surface stoniness.

Type of cropping system and major crops comments: sorghum-teff-sorghum

3.4 Water supply

การใช้น้ำของที่ดินที่มีการใช้เทคโนโลยีอยู่:
 • จากน้ำฝน
แสดงความคิดเห็น:

Water supply: Also mixed rainfed - irrigated

3.5 กลุ่ม SLM ที่ตรงกับเทคโนโลยีนี้

 • มาตรการปลูกพืชขวางความลาดชัน (cross-slope measure)

3.6 มาตรการ SLM ที่ประกอบกันเป็นเทคโนโลยี

3.7 รูปแบบหลักของการเสื่อมโทรมของที่ดินที่ได้รับการแก้ไขโดยเทคโนโลยี

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

 • Wt (Loss of topsoil): การสูญเสียดินชั้นบนหรือการกัดกร่อนที่ผิวดิน
 • Wg (Gully erosion): การกัดกร่อนแบบร่องธารหรือการทำให้เกิดร่องน้ำเซาะ
การเสื่อมโทรมของดินทางด้านเคมี

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านเคมี

 • Cn (Fertility decline): ความอุดมสมบูรณ์และปริมาณอินทรียวัตถุในดินถูกทำให้ลดลงไป (ไม่ได้เกิดจากสาเหตุการกัดกร่อน)
แสดงความคิดเห็น:

Main type of degradation addressed: Wt: loss of topsoil / surface erosion

Secondary types of degradation addressed: Wg: gully erosion / gullying, Cn: fertility decline and reduced organic matter content

3.8 การป้องกัน การลดลง หรือการฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ระบุเป้าหมายของเทคโนโลยีกับความเสื่อมโทรมของที่ดิน:
 • ลดความเสื่อมโทรมของดิน
แสดงความคิดเห็น:

Secondary goals: prevention of land degradation, rehabilitation / reclamation of denuded land

4. ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค กิจกรรมการนำไปปฏิบัติใช้ ปัจจัยนำเข้า และค่าใช้จ่าย

4.1 แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค (แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี):

Amhara

Technical knowledge required for field staff / advisors: moderate

Technical knowledge required for land users: moderate

Main technical functions: control of dispersed runoff: retain / trap

Secondary technical functions: reduction of slope angle, reduction of slope length, increase of infiltration, water harvesting / increase water supply

Better crop cover
Material/ species: Sorghum, Teff, Suflower
Remarks: broad cast

Contour planting / strip cropping
Material/ species: Sesbania, leucaena
Remarks: by planting across the slope

Agronomic measure: removing less vegetation cover
Material/ species: Crop residue, grasses
Remarks: across the slope

Mineral (inorganic) fertilizers
Material/ species: DAP/Urea
Quantity/ density: 150 Kg/ha
Remarks: Sown by broadcasting

Contour tillage
Remarks: oxen plough

Pits
Remarks: hand pick axe

Aligned: -contour
Vegetative material: T : trees / shrubs
Number of plants per (ha): 1500
Vertical interval between rows / strips / blocks (m): 1m
Spacing between rows / strips / blocks (m): 5 m
Vertical interval within rows / strips / blocks (m): 1m
Width within rows / strips / blocks (m): 2m

Scattered / dispersed
Vegetative material: T : trees / shrubs
Number of plants per (ha): 500
Spacing between rows / strips / blocks (m): 5m
Width within rows / strips / blocks (m): 10m

Trees/ shrubs species: sesbania

Grass species: local

Slope (which determines the spacing indicated above): 15.00%

If the original slope has changed as a result of the Technology, the slope today is (see figure below): 10.00%

Gradient along the rows / strips: 0.00%

Bund/ bank: level
Vertical interval between structures (m): 2m
Spacing between structures (m): 10m
Height of bunds/banks/others (m): 0.45m
Width of bunds/banks/others (m): 0.45m
Length of bunds/banks/others (m): 80m

Structural measure: diversion ditch / cut-off drain
Depth of ditches/pits/dams (m): 0.4m
Width of ditches/pits/dams (m): 0.3m
Length of ditches/pits/dams (m): 58m
Height of bunds/banks/others (m): 0.75m
Width of bunds/banks/others (m): 1.0m
Length of bunds/banks/others (m): 58m

Construction material (earth): reinforce the stone embankment

Construction material (stone): strengthen/support the terrace wall

Slope (which determines the spacing indicated above): 15%

If the original slope has changed as a result of the Technology, the slope today is: 10%

Lateral gradient along the structure: 0%

Vegetation is used for stabilisation of structures.

Other type of management: change of management / intensity level - from random/open access to controlled system

4.2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการคำนวณปัจจัยนำเข้าและค่าใช้จ่าย

อื่นๆ หรือสกุลเงินประจำชาติ (ระบุ):

Birr

If relevant, indicate exchange rate from USD to local currency (e.g. 1 USD = 79.9 Brazilian Real): 1 USD =:

8.6

ระบุค่าเฉลี่ยของค่าจ้างในการจ้างแรงงานต่อวัน:

0.70

4.3 กิจกรรมเพื่อการจัดตั้ง

กิจกรรม Timing (season)
1. preparation of seedlings dry season
2. transporting of seedlings rainy season
3. plantation on bund rainy season
4. surveying dry season
5. collecting of stones dry season
6. constructing the bund dry season
7. Seek solution for the management problems before harvesting
8. controlling the development activities by guarding from free grazing animals. after harvesting
9. discussing on management and measures before harvesting

4.4 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าที่จำเป็นสำหรับการจัดตั้ง

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน Labour ha 1.0 236.0 236.0 100.0
อุปกรณ์ Tools ha 1.0 6.0 6.0 100.0
วัสดุด้านพืช Seedlings ha 1.0 58.0 58.0 100.0
วัสดุสำหรับก่อสร้าง Stone ha 1.0 83.0 83.0 100.0
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการจัดตั้งเทคโนโลยี 383.0
Total costs for establishment of the Technology in USD 44.53
แสดงความคิดเห็น:

Duration of establishment phase: 24 month(s)

4.5 การบำรุงรักษาสภาพหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

กิจกรรม ช่วงระยะเวลา/ความถี่
1. Contour ploughing dry season / three times
2. Harrowing dry season / one time
3. Planting wet season / one time
4. Temporary trashline dry -rainy season /
5. Residues dry season / many times
6. Weeding rainy season / two times
7. Harvest dry season / annual
8. cutting/prunnig dry season /after and befor cropping
9. repair breaks dry season/annually

4.6 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าและกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำที่ต้องการการบำรุงรักษา (ต่อปี)

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน Labour ha 1.0 30.0 30.0 100.0
วัสดุด้านพืช Seedlings ha 1.0 30.0 30.0 100.0
วัสดุสำหรับก่อสร้าง Stone ha 1.0 12.0 12.0 100.0
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการบำรุงรักษาสภาพเทคโนโลยี 72.0
Total costs for maintenance of the Technology in USD 8.37
แสดงความคิดเห็น:

Machinery/ tools: hoe, sickle, axe, pad, spane

length of structure per ha of land protected

4.7 ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย

ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ:

slope, soil depth

5. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและของมนุษย์

5.1 ภูมิอากาศ

ฝนประจำปี
 • < 250 ม.ม.
 • 251-500 ม.ม.
 • 501-750 ม.ม.
 • 751-1,000 ม.ม.
 • 1,001-1,500 ม.ม.
 • 1,501-2,000 ม.ม.
 • 2,001-3,000 ม.ม.
 • 3,001-4,000 ม.ม.
 • > 4,000 ม.ม.
เขตภูมิอากาศเกษตร
 • กึ่งชุ่มชื้น

5.2 สภาพภูมิประเทศ

ค่าเฉลี่ยความลาดชัน:
 • ราบเรียบ (0-2%)
 • ลาดที่ไม่ชัน (3-5%)
 • ปานกลาง (6-10%)
 • เป็นลูกคลื่น (11-15%)
 • เป็นเนิน (16-30%)
 • ชัน (31-60%)
 • ชันมาก (>60%)
ธรณีสัณฐาน:
 • ที่ราบสูง/ที่ราบ
 • สันเขา
 • ไหล่เขา
 • ไหล่เนินเขา
 • ตีนเนิน
 • หุบเขา
ระดับความสูง:
 • 0-100 เมตร
 • 101-500 เมตร
 • 501-1,000 เมตร
 • 1,001-1,500 เมตร
 • 1,501-2,000 เมตร
 • 2,001-2,500 เมตร
 • 2,501-3,000 เมตร
 • 3,001-4,000 เมตร
 • > 4,000 เมตร
ความคิดเห็นและข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมเรื่องสภาพภูมิประเทศ:

Slopes on average: Hilly (mostly terraced by stone bunds). Also rolling (ranked 2) and steep (ranked 3)

5.3 ดิน

ค่าเฉลี่ยความลึกของดิน:
 • ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)
 • ตื้น (21-50 ซ.ม.)
 • ลึกปานกลาง (51-80 ซ.ม.)
 • ลึก (81-120 ซ.ม.)
 • ลึกมาก (>120 ซ.ม.)
เนื้อดิน (ดินชั้นบน):
 • หยาบ/เบา (ดินทราย)
อินทรียวัตถุในดิน:
 • ต่ำ (<1%)
(ถ้ามี) ให้แนบคำอธิบายเรื่องดินแบบเต็มหรือระบุข้อมูลที่มีอยู่ เช่น ชนิดของดิน ค่า pH ของดินหรือความเป็นกรดของดิน ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก ไนโตรเจน ความเค็ม เป็นต้น:

Soil fertility is low-very low
Soil drainage/ infiltration is good-medium
Soil water storage capacity is low-very low

5.6 ลักษณะของผู้ใช้ที่ดินที่นำเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้

แนวทางการตลาดของระบบการผลิต:
 • เพื่อการยังชีพ (หาเลี้ยงตนเอง)
รายได้ที่มาจากนอกฟาร์ม:
 • < 10% ของรายได้ทั้งหมด
ระดับของความมั่งคั่งโดยเปรียบเทียบ:
 • ยากจนมาก
 • จน
ระดับของการใช้เครื่องจักรกล:
 • งานที่ใช้แรงกาย
 • การใช้กำลังจากสัตว์
ระบุลักษณะอื่นๆที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดิน:

Population density: 50-100 persons/km2

Annual population growth: 2% - 3%

and own 50% of the land.
and own 40% of the land.
and own 10% of the land.

Off-farm income specification: In the land with proper conservation techniques the productivity increased by about two folds whereas the land with out conservation measures yield is seen to decrease

5.7 Average area of land used by land users applying the Technology

 • < 0.5 เฮกตาร์
 • 0.5-1 เฮกตาร์
 • 1-2 เฮกตาร์
 • 2-5 เฮกตาร์
 • 5-15 เฮกตาร์
 • 15-50 เฮกตาร์
 • 50-100 เฮกตาร์
 • 100-500 เฮกตาร์
 • 500-1,000 เฮกตาร์
 • 1,000-10,000 เฮกตาร์
 • >10,000 เฮกตาร์
แสดงความคิดเห็น:

Grazing land: Far away from homesteads.

5.8 กรรมสิทธิ์ในที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและสิทธิในการใช้น้ำ

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน:
 • รัฐ

6. ผลกระทบและสรุปคำบอกกล่าว

6.1 ผลกระทบในพื้นที่ดำเนินการ (On-site) จากการใช้เทคโนโลยี

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

การผลิต

การผลิตพืชผล

ลดลง
เพิ่มขึ้น

การผลิตพืชที่ใช้เลี้ยงปศุสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Due to bund plantation

คุณภาพพืชที่ใช้เลี้ยงปศุสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Due to bund plantation

พื้นที่สำหรับการผลิต

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

The loss is only for the first two years

รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากฟาร์ม

ลดลง
เพิ่มขึ้น

ผลกระทบด้านสังคมวัฒนธรรมอื่น ๆ

สถาบันของชุมชน

อ่อนแอลง
เสริมให้แข็งแรง

การบรรเทาความขัดแย้ง

แย่ลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Because of placements of cutoff drains

ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา

วัฐจักรน้ำหรือน้ำบ่า

การระบายน้ำส่วนเกิน

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น
ดิน

สิ่งปกคลุมดิน

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น

6.2 ผลกระทบนอกพื้นที่ดำเนินการ (Off-site) จากการใช้เทคโนโลยี

น้ำท่วมพื้นที่ท้ายน้ำ

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Sediment trapped on the bunds

6.4 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้รับ

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งเป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านลบ

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวกเล็กน้อย

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นซ้ำอีก เป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านลบเล็กน้อย

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวกเล็กน้อย

6.5 การปรับตัวของเทคโนโลยี

Of all those who have adopted the Technology, how many did so spontaneously, i.e. without receiving any material incentives/ payments?
 • 91-100%
แสดงความคิดเห็น:

320 land user families have adopted the Technology without any external material support

Comments on spontaneous adoption: estimates

There is a moderate trend towards spontaneous adoption of the Technology

Comments on adoption trend: Farmers in the near by village are gradually adopting good lessons learnet from farmers who have implemented the technology. As a result the technology is expanding in the area.

6.7 จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสของเทคโนโลยี

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน
The soil stablizes because of bund plantation

How can they be sustained / enhanced? maintenance and proper management needed.
จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
reduction of slope

How can they be sustained / enhanced? frequent maintenance and avoid free grazing
increase soil depth

How can they be sustained / enhanced? frequent maintenance and avoid free grazing

6.8 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงของเทคโนโลยีและวิธีการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
Loss of land for few years Make bund area productive
จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
Conflicts discussion and reaching agreements

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการและแหล่งข้อมูล

7.2 การอ้างอิงถึงสิ่งตีพิมพ์

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

monthly, quarterly and annual acheivment report of the woreda

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

work norm

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Soil map: assistance for land use planning and regulatory department.

โมดูล