เทคโนโลยี

Rehabilitation of degraded lands [เอธิโอเปีย]

 • ผู้สร้างสรรค์
 • การอัพเดท
 • ผู้รวบรวม
 • ผู้เรียบเรียง
 • ผู้ตรวจสอบ ,

Yetegoda Meret Magegem (Amharic)

technologies_1070 - เอธิโอเปีย

สมบูรณ์ 69%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของเทคโนโลยี

วิทยากรหลัก

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

1.3 เงื่อนไขการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกผ่านทาง WOCAT

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

1.5 Reference to Questionnaire(s) on SLM Approaches (documented using WOCAT)

2. การอธิบายลักษณะของเทคโนโลยี SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของเทคโนโลยี

คำจำกัดความของเทคโนโลยี:

Activities that help maintain the productive potentials of soils through prevention and reduction of erosion, enhancing of rehabilitation rate by practicing measures such as microbasins, trench, eyebrow terrace, terraces, pitting and plantation of trees.

2.2 การอธิบายแบบละเอียดของเทคโนโลยี

คำอธิบาย:

The SWC technology comprises a combination of measures, which include agronomic, vegetative, structural and management measures. This means that in implementing the SWC technology combination of measures such as contour cultivation, grass strips, soil and stone bunds, area closure and improved grazing are applied in integration to rehabilitate degraded lands and restore their productivity. The purpose is to improve food security by reducing erosion and enhance the productivity of land by planting useful trees and fodder species. Unproductive land is changed to productive land by the practicing of the technology. The SWC technology is continously maintained and improved to meet the standards and qulity such that erosion is minimized. The technology is suitable to degraded and unproductive lands which were abondoned as result of low productivity and were previously under cultivation or grazing land. Closure of the area is followed by vegetative and structural measures to speed up the recovery / regeneration rate.

2.5 ประเทศภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่เทคโนโลยีได้นำไปใช้และได้รับการครอบคลุมโดยการประเมินนี้

ประเทศ:

เอธิโอเปีย

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด:

SNNPR

ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมของสถานที่ตั้ง :

Alaba special woreda

แสดงความคิดเห็น:

Total area covered by the SLM Technology is 60 km2.

Some of the SWC technology areas are well rehabilitated and the remaining sites are partially treated, because these are being newly started sites.

2.6 วันที่การดำเนินการ

ถ้าไม่รู้ปีที่แน่นอน ให้ระบุวันที่โดยประมาณ:
 • มากกว่า 50 ปี (แบบดั้งเดิม)

2.7 คำแนะนำของเทคโนโลยี

ให้ระบุว่าเทคโนโลยีถูกแนะนำเข้ามาอย่างไร:
 • ทางโครงการหรือจากภายนอก
ความคิดเห็น (ประเภทของโครงการ เป็นต้น) :

It is introduced technology.

3. การจัดประเภทของเทคโนโลยี SLM

3.1 วัตถุประสงค์หลักของเทคโนโลยี

 • ปรับปรุงการผลิตให้ดีขึ้น
 • ลด ป้องกัน ฟื้นฟู การเสื่อมโทรมของที่ดิน

3.2 ประเภทของการใช้ที่ดินในปัจจุบันที่ได้นำเทคโนโลยีไปใช้

Land use mixed within the same land unit:

ใช่

Specify mixed land use (crops/ grazing/ trees):
 • การปลูกพืชร่วมกับปศุสัตว์และการทำป่าไม้ (Agro-silvopastoralism)

พื้นที่ปลูกพืช

พื้นที่ปลูกพืช

 • การปลูกพืชล้มลุกอายุปีเดียว
 • การปลูกพืชยืนต้นที่ไม่มีเนื้อไม้
 • การปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม
Annual cropping - Specify crops:
 • cereals - maize
 • cereals - rye
 • cereals - sorghum
 • legumes and pulses - other
 • pepper, teff, chat, haricot beans, wheat
 • vetiver, elephant grass
Tree and shrub cropping - Specify crops:
 • avocado
 • citrus
 • coffee, open grown
 • mango, mangosteen, guava
 • Eucalyptus, sesbania, grevillea, acacia
จำนวนของฤดูเพาะปลูกต่อปี:
 • 2
ระบุ:

Longest growing period in days: 180 Longest growing period from month to month: Apr - Sep Second longest growing period in days: 120 Second longest growing period from month to month: Jun - Sep

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

Extensive grazing:
 • Semi-nomadic pastoralism
ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ที่มีการจัดการแบบเข้มข้นหรือการผลิตอาหารสัตว์:
 • ตัดแล้วขนไป / ไม่มีการปล่อยแทะเล็มเอง (Cut-and-carry / zero grazing)
ป่า/พื้นที่ทำไม้

ป่า/พื้นที่ทำไม้

ผลิตภัณฑ์และบริการ:
 • ไม้ซุง
 • ไม้ที่นำมาทำเป็นเชื้อเพลิง
 • ผลไม้และถั่ว
 • การอนุรักษ์ / ป้องกันธรรมชาติ
แสดงความคิดเห็น:

Major land use problems (compiler’s opinion): Improper landuse, defforestation, overgrazing, lack of action to control erosion.

Major land use problems (land users’ perception): lack of awarness, traditional way of ploughing, lack of technolog on SWC

Semi-nomadism / pastoralism: open grazing is practiced

Grazingland comments: Nowadays closing a small individual plots and practicing cut and carrying system is being popular among land users.

Plantation forestry: replacing natural forests

Problems / comments regarding forest use: Forest/woodlands are mainly communal, so, replanting forests is undertaken by the community. Individual forests/woodlands are very few and small in size since there is a shortage of land for forests and tree plantation.

Forest products and services: timber, fuelwood, fruits and nuts, nature conservation / protection

Type of cropping system and major crops comments: Haricot bean is planted after maize is planted and has allowed some height.

Constraints of infrastructure network (roads, railways, pipe lines, power lines)

Constraints of Stone excavation (quarrying has caused a lott of damage on land.)

3.4 Water supply

การใช้น้ำของที่ดินที่มีการใช้เทคโนโลยีอยู่:
 • จากน้ำฝน

3.5 กลุ่ม SLM ที่ตรงกับเทคโนโลยีนี้

 • การปรับปรุงดิน / พืชคลุมดิน
 • มาตรการปลูกพืชขวางความลาดชัน (cross-slope measure)
 • การเก็บเกี่ยวน้ำ

3.6 มาตรการ SLM ที่ประกอบกันเป็นเทคโนโลยี

3.7 รูปแบบหลักของการเสื่อมโทรมของที่ดินที่ได้รับการแก้ไขโดยเทคโนโลยี

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

 • Wt (Loss of topsoil): การสูญเสียดินชั้นบนหรือการกัดกร่อนที่ผิวดิน
 • Wg (Gully erosion): การกัดกร่อนแบบร่องธารหรือการทำให้เกิดร่องน้ำเซาะ
การเสื่อมโทรมของดินทางด้านเคมี

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านเคมี

 • Cn (Fertility decline): ความอุดมสมบูรณ์และปริมาณอินทรียวัตถุในดินถูกทำให้ลดลงไป (ไม่ได้เกิดจากสาเหตุการกัดกร่อน)
แสดงความคิดเห็น:

Main type of degradation addressed: Wt: loss of topsoil / surface erosion

Secondary types of degradation addressed: Wg: gully erosion / gullying, Cn: fertility decline and reduced organic matter content

3.8 การป้องกัน การลดลง หรือการฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ระบุเป้าหมายของเทคโนโลยีกับความเสื่อมโทรมของที่ดิน:
 • ฟื้นฟูบำบัดที่ดินที่เสื่อมโทรมลงอย่างมาก
แสดงความคิดเห็น:

Secondary goals: prevention of land degradation, mitigation / reduction of land degradation

4. ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค กิจกรรมการนำไปปฏิบัติใช้ ปัจจัยนำเข้า และค่าใช้จ่าย

4.1 แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค (แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี):

SNNPR

Technical knowledge required for field staff / advisors: high

Technical knowledge required for land users: moderate

Main technical functions: increase of infiltration, water harvesting / increase water supply

Secondary technical functions: control of raindrop splash, control of dispersed runoff: retain / trap, improvement of ground cover, increase / maintain water stored in soil, reduction in wind speed, improvement of soil structure, increase in soil fertility

Better crop cover
Material/ species: teff, wheat
Quantity/ density: 10,000,000
Remarks: broad casting

Early planting
Material/ species: maize, sorghum
Quantity/ density: 60,000
Remarks: row planting and broad casting

Relay cropping
Material/ species: maize-haricot bean
Quantity/ density: maize-hari
Remarks: row planting

Mixed cropping / intercropping
Material/ species: maize and haricot bean
Quantity/ density: 120,000
Remarks: row planting

Contour planting / strip cropping
Material/ species: maize, sorghum
Quantity/ density: 50,000
Remarks: strip cropping

Green manure
Material/ species: legumes
Quantity/ density: 100,000
Remarks: broad casting

Manure / compost / residues
Material/ species: leaves, cow dung

Mineral (inorganic) fertilizers
Material/ species: DAP, UreaTillag

Aligned: -contour
Vegetative material: G : grass
Number of plants per (ha): 10,000,000
Vertical interval between rows / strips / blocks (m): 1.5
Spacing between rows / strips / blocks (m): 0.5
Vertical interval within rows / strips / blocks (m): 0.3
Width within rows / strips / blocks (m): 0.25

Aligned: -against wind
Vegetative material: T : trees / shrubs
Number of plants per (ha): 40000
Vertical interval between rows / strips / blocks (m): 1
Spacing between rows / strips / blocks (m): 1
Vertical interval within rows / strips / blocks (m): 0.5
Width within rows / strips / blocks (m): 0.5

Scattered / dispersed
Vegetative material: F : fruit trees / shrubs
Number of plants per (ha): 111
Vertical interval between rows / strips / blocks (m): 6
Spacing between rows / strips / blocks (m): 6

In blocks
Vegetative material: T : trees / shrubs
Number of plants per (ha): 40000

Trees/ shrubs species: sesbania, grevillea, acacia

Fruit trees / shrubs species: mango, avocado, orange

Perennial crops species: coffee, chat

Grass species: vetiver, elephant grass

Slope (which determines the spacing indicated above): 8.00%

Diversion ditch/ drainage
Vertical interval between structures (m): 1
Spacing between structures (m): 50
Depth of ditches/pits/dams (m): 0.8
Width of ditches/pits/dams (m): 0.6
Length of ditches/pits/dams (m): 80
Height of bunds/banks/others (m): 0.8
Width of bunds/banks/others (m): 0.5
Length of bunds/banks/others (m): 80

Terrace: forward sloping
Vertical interval between structures (m): 1
Spacing between structures (m): 50
Depth of ditches/pits/dams (m): 0.5
Width of ditches/pits/dams (m): 0.5
Length of ditches/pits/dams (m): 10
Height of bunds/banks/others (m): 0.5
Width of bunds/banks/others (m): 1

Terrace: backward sloping
Vertical interval between structures (m): 1
Spacing between structures (m): 50
Depth of ditches/pits/dams (m): 0.5
Width of ditches/pits/dams (m): 0.5
Length of ditches/pits/dams (m): 10
Height of bunds/banks/others (m): 0.5
Width of bunds/banks/others (m): 1

Bund/ bank: level
Spacing between structures (m): 40
Depth of ditches/pits/dams (m): 0.5
Width of ditches/pits/dams (m): 1
Height of bunds/banks/others (m): 0.8
Width of bunds/banks/others (m): 1

Bund/ bank: graded
Spacing between structures (m): 20
Depth of ditches/pits/dams (m): 0.5
Width of ditches/pits/dams (m): 1
Height of bunds/banks/others (m): 0.8
Width of bunds/banks/others (m): 1

Slope (which determines the spacing indicated above): 20%

If the original slope has changed as a result of the Technology, the slope today is: 8%

Vegetation is used for stabilisation of structures.

Change of land use type: degraded land to forest land

Major change in timing of activities: structure in dry season, plantation in rainy season.

Other type of management: change of management / intensity level - protection of the closed area by site guards.

4.2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการคำนวณปัจจัยนำเข้าและค่าใช้จ่าย

อื่นๆ หรือสกุลเงินประจำชาติ (ระบุ):

Birr

If relevant, indicate exchange rate from USD to local currency (e.g. 1 USD = 79.9 Brazilian Real): 1 USD =:

8.6

ระบุค่าเฉลี่ยของค่าจ้างในการจ้างแรงงานต่อวัน:

0.70

4.3 กิจกรรมเพื่อการจัดตั้ง

กิจกรรม Timing (season)
1. Seed collection (grass, trees) dry season
2. Seed bed preparation on set of rain
3. Sawing & Planting rainy season
4. Site selection dry season
5. participatory planning dry season
6. Area closing dry season
7. Trench, microbasin bund construction dry season
8. Plantation rain season
9. Site selection for closure area dry period
10. Closing the degraded land dry season
11. Construction of structural measures onset of rains and dry seasons

4.4 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าที่จำเป็นสำหรับการจัดตั้ง

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน Labour ha 1.0 387.0 387.0 26.0
อุปกรณ์ Tools ha 1.0 85.0 85.0
วัสดุด้านพืช Seeds ha 1.0 33.0 33.0
วัสดุด้านพืช Seedlings ha 1.0 5.0 5.0
วัสดุสำหรับก่อสร้าง Stone ha 1.0 2.0 2.0
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการจัดตั้งเทคโนโลยี 512.0
Total costs for establishment of the Technology in USD 59.53
แสดงความคิดเห็น:

Duration of establishment phase: 60 month(s)

4.5 การบำรุงรักษาสภาพหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

กิจกรรม ช่วงระยะเวลา/ความถี่
1. Tillage/plough dry season / annual
2. Compost making and application before dry season / annual
3. Sawing and planting / each cropping season
4. Plant protection wet season / annual
5. Harvesting dry season / each cropping season
6. Replanting rainy season /once a year
7. Weeding after rains /once a year
8. Cutting the matured trees dry season /once a year
9. Replanting rainy season/once a year
10. Reconstruction of structures dry season/once a year
11. Planting trees rainy season / once a year
12. plant and harvest grass / before and after rains
13. Replanting / once a year
14. Terench and structural measures stablization with plantation / once in a year

4.6 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าและกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำที่ต้องการการบำรุงรักษา (ต่อปี)

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน Labour ha 1.0 46.7 46.7 5.0
อุปกรณ์ Tools ha 1.0 3.0 3.0 60.0
วัสดุด้านพืช Seeds ha 1.0 6.6 6.6
วัสดุด้านพืช Seedlings ha 1.0 3.6 3.6 10.0
วัสดุสำหรับก่อสร้าง Stone ha 1.0 41.4 41.4 2.0
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการบำรุงรักษาสภาพเทคโนโลยี 101.3
Total costs for maintenance of the Technology in USD 11.78
แสดงความคิดเห็น:

Machinery/ tools: hoe, shovel, wheel barrow, hammer

The cost is calculated for PD/person days on a hectar basis

4.7 ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย

ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ:

Tools and transport facilities (motorcycles), fuel and food grain.

5. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและของมนุษย์

5.1 ภูมิอากาศ

ฝนประจำปี
 • < 250 ม.ม.
 • 251-500 ม.ม.
 • 501-750 ม.ม.
 • 751-1,000 ม.ม.
 • 1,001-1,500 ม.ม.
 • 1,501-2,000 ม.ม.
 • 2,001-3,000 ม.ม.
 • 3,001-4,000 ม.ม.
 • > 4,000 ม.ม.
ข้อมูลจำเพาะ/ความคิดเห็นเรื่องปริมาณน้ำฝน:

850-950 mm

เขตภูมิอากาศเกษตร
 • กึ่งชุ่มชื้น
 • กึ่งแห้งแล้ง

5.2 สภาพภูมิประเทศ

ค่าเฉลี่ยความลาดชัน:
 • ราบเรียบ (0-2%)
 • ลาดที่ไม่ชัน (3-5%)
 • ปานกลาง (6-10%)
 • เป็นลูกคลื่น (11-15%)
 • เป็นเนิน (16-30%)
 • ชัน (31-60%)
 • ชันมาก (>60%)
ธรณีสัณฐาน:
 • ที่ราบสูง/ที่ราบ
 • สันเขา
 • ไหล่เขา
 • ไหล่เนินเขา
 • ตีนเนิน
 • หุบเขา
ระดับความสูง:
 • 0-100 เมตร
 • 101-500 เมตร
 • 501-1,000 เมตร
 • 1,001-1,500 เมตร
 • 1,501-2,000 เมตร
 • 2,001-2,500 เมตร
 • 2,501-3,000 เมตร
 • 3,001-4,000 เมตร
 • > 4,000 เมตร
ความคิดเห็นและข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมเรื่องสภาพภูมิประเทศ:

Altitudinal zone: 1501-2000 m a.s.l. (ranked 1) and 2001-2500 m a.s.l. (1700-2200m a.s.l., ranked 2)
Slopes on average: Gentle (ranked 1) and moderate (ranked 2, about 70% of the land is on a slope of 2-8%)

5.3 ดิน

ค่าเฉลี่ยความลึกของดิน:
 • ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)
 • ตื้น (21-50 ซ.ม.)
 • ลึกปานกลาง (51-80 ซ.ม.)
 • ลึก (81-120 ซ.ม.)
 • ลึกมาก (>120 ซ.ม.)
เนื้อดิน (ดินชั้นบน):
 • หยาบ/เบา (ดินทราย)
 • ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
อินทรียวัตถุในดิน:
 • ปานกลาง (1-3%)
(ถ้ามี) ให้แนบคำอธิบายเรื่องดินแบบเต็มหรือระบุข้อมูลที่มีอยู่ เช่น ชนิดของดิน ค่า pH ของดินหรือความเป็นกรดของดิน ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก ไนโตรเจน ความเค็ม เป็นต้น:

Soil texture: Coarse/light (ranked1) and medium (ranked 2, sandy loam)
Soil fertility: High
Soil drainage/infiltration: Good (well drained)
Soil water storage capacity: Very low (because it is sandy loam soil)

5.6 ลักษณะของผู้ใช้ที่ดินที่นำเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้

แนวทางการตลาดของระบบการผลิต:
 • เพื่อการยังชีพ (หาเลี้ยงตนเอง)
 • mixed (subsistence/ commercial)
รายได้ที่มาจากนอกฟาร์ม:
 • 10-50% ของรายได้ทั้งหมด
ระดับของความมั่งคั่งโดยเปรียบเทียบ:
 • จน
 • พอมีพอกิน
ระดับของการใช้เครื่องจักรกล:
 • งานที่ใช้แรงกาย
 • การใช้กำลังจากสัตว์
ระบุลักษณะอื่นๆที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดิน:

Population density: 200-500 persons/km2
Annual population growth: 3% - 4%
10% of the land users are very rich.
25% of the land users are rich.
40% of the land users are average wealthy.
25% of the land users are poor.
5% of the land users are poor.
Off-farm income specification: Land users who practice SWC measures get better production. Their incomes has increased compared to those who have not applied SWC.
Market orientation of cropland production system: subsistence (self-supply, part of the production is sold at local market), mixed (subsistence/ commercial)
Market orientation of grazing land production system: subsistence (self-supply, fodder plant for milk cow), mixed (subsistence/ commercial)
Market orientation of forest production system: subsistence (self-supply, tree plantation on individual plots ), mixed (subsistence/ commercial), commercial/market (plantation of a community forests)

5.7 Average area of land used by land users applying the Technology

 • < 0.5 เฮกตาร์
 • 0.5-1 เฮกตาร์
 • 1-2 เฮกตาร์
 • 2-5 เฮกตาร์
 • 5-15 เฮกตาร์
 • 15-50 เฮกตาร์
 • 50-100 เฮกตาร์
 • 100-500 เฮกตาร์
 • 500-1,000 เฮกตาร์
 • 1,000-10,000 เฮกตาร์
 • >10,000 เฮกตาร์
แสดงความคิดเห็น:

Cropland: average cultivated land is about 1.5 ha/household
Grazing land: not more than 0.125 ha on average

5.8 กรรมสิทธิ์ในที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและสิทธิในการใช้น้ำ

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน:
 • รัฐ
สิทธิในการใช้ที่ดิน:
 • รายบุคคล

6. ผลกระทบและสรุปคำบอกกล่าว

6.1 ผลกระทบในพื้นที่ดำเนินการ (On-site) จากการใช้เทคโนโลยี

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

การผลิต

การผลิตพืชผล

ลดลง
เพิ่มขึ้น

การผลิตพืชที่ใช้เลี้ยงปศุสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น

คุณภาพพืชที่ใช้เลี้ยงปศุสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น

การผลิตไม้

ลดลง
เพิ่มขึ้น

พื้นที่สำหรับการผลิต

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

decrease of grazing land

รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากฟาร์ม

ลดลง
เพิ่มขึ้น

ผลกระทบด้านสังคมวัฒนธรรมอื่น ๆ

สถาบันของชุมชน

อ่อนแอลง
เสริมให้แข็งแรง

สถาบันแห่งชาติ

อ่อนแอลง
เสริมให้แข็งแรง

การบรรเทาความขัดแย้ง

แย่ลง
ปรับปรุงดีขึ้น

ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา

วัฐจักรน้ำหรือน้ำบ่า

น้ำไหลบ่าที่ผิวดิน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
จำนวนก่อน SLM:

75

หลังจาก SLM:

25

ดิน

ความชื้นในดิน

ลดลง
เพิ่มขึ้น

สิ่งปกคลุมดิน

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น

การสูญเสียดิน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์

การจัดการศัตรูพืชและโรคพืช

ลดลง
เพิ่มขึ้น
ลดความเสี่ยงของภัยพิบัติ

ความเร็วของลม

เพิ่มขึ้น
ลดลง

6.2 ผลกระทบนอกพื้นที่ดำเนินการ (Off-site) จากการใช้เทคโนโลยี

การไหลของน้ำคงที่และสม่ำเสมอในช่วงฤดูแล้ง

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

structural measures

น้ำท่วมพื้นที่ท้ายน้ำ

เพิ่มขึ้น
ลดลง

การทับถมของดินตะกอนพื้นที่ท้ายน้ำ

เพิ่มขึ้น
ลดลง

6.4 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้รับ

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งเป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวกเล็กน้อย

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวก

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นซ้ำอีก เป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวก

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวกอย่างมาก

6.5 การปรับตัวของเทคโนโลยี

ถ้ามีข้อมูลให้บอกปริมาณด้วย (จำนวนของครัวเรือนหรือครอบคลุมพื้นที่):

52000

Of all those who have adopted the Technology, how many did so spontaneously, i.e. without receiving any material incentives/ payments?
 • 11-50%
แสดงความคิดเห็น:

90% of land user families have adopted the Technology with external material support

46800 land user families have adopted the Technology with external material support

Comments on acceptance with external material support: survey results

10% of land user families have adopted the Technology without any external material support

5200 land user families have adopted the Technology without any external material support

Comments on spontaneous adoption: survey results

There is a moderate trend towards spontaneous adoption of the Technology

Comments on adoption trend: Nowadays land users have better understanding on SWC technologies, so they protect their farm land from erosion with vegetation.

6.7 จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสของเทคโนโลยี

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน
SWC knoweldge is gained

How can they be sustained / enhanced? through training and practical works
additional income is created

How can they be sustained / enhanced? diversification of SWC measures with in the same plot
group work is encouraged/introduced

How can they be sustained / enhanced? strengthening group formation
food value has increased

How can they be sustained / enhanced? from vegetables and fruits
จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
degraded lands are rehabilitated and covered with plantation.

How can they be sustained / enhanced? through increased participatory planning approach
crop production has increased.

How can they be sustained / enhanced? apply more combined technologies to enhance production
wood production has increased

How can they be sustained / enhanced? planting multipurpose plant species increased
extensive grazing is changed to intensive grazing

How can they be sustained / enhanced? to some extent number of animals are reduced
the community is aware of the technilogy

How can they be sustained / enhanced? land users construct SWC technologies on their farm land by their own

6.8 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงของเทคโนโลยีและวิธีการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
shortage of grazing land use cut and carry system
destruction of crop by wild animals making farmers group to protect them
shortage of incentives practicing more community participation works.

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการและแหล่งข้อมูล

โมดูล