เทคโนโลยี

Ротация пастбищ в пустынных регионах Узбекистана (ИСЦАУЗР) [อุซเบกิสถาน]

 • ผู้สร้างสรรค์
 • การอัพเดท
 • ผู้รวบรวม
 • ผู้เรียบเรียง
 • ผู้ตรวจสอบ ,

Инициатива Стран Центральной Азии по Управлению Земельными Ресурсами (ИСЦАУЗР)

technologies_1527 - อุซเบกิสถาน

สมบูรณ์ 82%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของเทคโนโลยี

วิทยากรหลัก

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:
ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

อุซเบกิสถาน

ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Central Asian Countries Initiative for Land Management (CACILM I)
ชื่อขององค์กรซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
UNDP/GEF Project Uzbekistan (UNDP/GEF Uzbekistan) - อุซเบกิสถาน

1.3 เงื่อนไขการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกผ่านทาง WOCAT

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

1.4 การเปิดเผยเรื่องความยั่งยืนของเทคโนโลยีที่ได้อธิบายไว้

เทคโนโลยีที่ได้อธิบายไว้นี้เป็นปัญหาของความเสื่อมโทรมโทรมของที่ดินหรือไม่ จึงไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเทคโนโลยีเพื่อการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน:

ไม่ใช่

1.5 Reference to Questionnaire(s) on SLM Approaches (documented using WOCAT)

Pasture Calendar
approaches

Pasture Calendar [ทาจิกิสถาน]

Pasture calendar services the PUU as part of the implementation of the plan with a specific timeframe and activities. It helps communities in designing intervention with regard to the need of agreed activities in the calendar.

 • ผู้รวบรวม Askarsho Zevarshoev

2. การอธิบายลักษณะของเทคโนโลยี SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของเทคโนโลยี

คำจำกัดความของเทคโนโลยี:

Усовершенствование схемы выпаса скота, обеспечивающее восстановление пастбищной растительности и соблюдение нормативной нагрузки на пастбища.

2.2 การอธิบายแบบละเอียดของเทคโนโลยี

คำอธิบาย:

В результате сложившихся правовых отношений в секторе пастбищного животноводства в Узбекистане пастбищные угодья переданы ширкатам на бессрочной основе или в долгосрочную аренду крупным фермерским хозяйствам. Население использует ширкатные пастбища для выпаса личного скота, численность которого иногда превышает численность скота ширката. Пастбища используются без какого-либо планирования и управления. Вся система содержания основана на том, что скот круглый год находится на одних и тех же пастбищах. Деградация пастбищ происходит из-за круглогодичного выпаса скота на ограниченной территории и ежедневного прогона по одним и тем же маршрутам. Предлагаемая технология разработана и внедрена в рамках Проекта ПРООН-ГЭФ и Правительства Республики Узбекистан “Достижение стабильности экосистем на деградированных землях в Каракалпакстане и пустыне Кызылкум” в 2008-2011гг. Основанная на традиционных методах и подходах использования пастбищ, технология обеспечивает пастбищепользование и получение дохода местными сообществами без негативного воздействия на природные ресурсы. (в рамках ИСЦАУЗР)

Предотвращение дальнейшей деградации пастбищ, снижения биоразнообразия и создание условий для самовосстановления растительности и улучшения пастбищ.

Национальными специалистами проекта на основе консультаций с местным сообществом разработан план рационального использования пастбищ. Для этой цели по каждому потребителю (отары ширката, фермеров и дехканских хозяйств) выполнено обследование пастбищ, определены тип, кормовая ценность, емкость пастбищ и составлен кормовой баланс (соотношение требующегося и имеющегося пастбищного корма). В дальнейшем для уточнения плана комиссия пастбищепользователей ведет мониторинг пастбищной растительности и урожайности, на основании чего численность поголовья скота корректируется каждый сезон для соблюдения безопасной нагрузки и предотвращения перевыпаса.
Для каждой отары овец в 800 голов выделено два водопойных источника. Площадь вокруг источника, составляющая 7850 га (при радиусе пользования 5 км), разделена по диаметру на 2 сектора (I и II), каждый сектор разделен еще на 3 ротационных участка по 1308 га каждый, в которых поочередно производится выпас. При существующей урожайности пастбищ 1,65 ц/га, каждый участок используется 30 дней, то есть, 1-ый сектор пастбищ обеспечивает кормами 800 голов овец в течение 90 дней - весь весенний период. На лето отара перегоняется во второй сектор, а осенью - ко второму водопойному колодцу, где также для выпаса по принципу ротации используют два сектора, разделенные на ротационные участки для последовательного выпаса овец: осенью в первом секторе, зимой – во втором. Ротационный выпас дает плановый отдых отдельным участкам, на которых растениям предоставляется возможность восполнить энергию и рост.
Домохозяйства и другие частные собственники объединяют взрослых животных по 120-150 голов и молодняк по 150-200 голов в отдельные группы с 2-3 чабанами, которые выпасают скот на отдельно выделенных пастбищах с ведома комиссии пастбищепользователей. Комиссия пастбищепользователей регулирует взаимоотношения владельцев скота с ширкатом и хокимиятом, а также координирует организацию выпаса скота населением на выделенных пастбищах и ведет мониторинг (каждый сезон оценивает кормоемкость пастбищ). На данный момент комиссия пастбищепользователей работает по поручению Сельского Схода Граждан, далее будет финансироваться за счёт взносов владельцев животных.

Технология предложена для пустынной зоны с относительной однотипностью растительности и низкой урожайностью. Население преимущественно занимается животноводством, которое для большинства жителей является не только источником продуктов питания, но и основным средством существования

2.3 รูปภาพของเทคโนโลยี

2.5 ประเทศภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่เทคโนโลยีได้นำไปใช้และได้รับการครอบคลุมโดยการประเมินนี้

ประเทศ:

อุซเบกิสถาน

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด:

Узбекистан

ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมของสถานที่ตั้ง :

Бухарская область/ Ромитанский район

แสดงความคิดเห็น:

Технология применена для пастбищ крупного сельскохозяйственного кооператива (ширката) поселка Кызыл-Рават. Из-за бессистемного выпаса скота пастбища характеризуются средней и сильной степенью деградации, особенно вблизи поселков и вокруг водопойных колодцев

2.6 วันที่การดำเนินการ

ถ้าไม่รู้ปีที่แน่นอน ให้ระบุวันที่โดยประมาณ:
 • น้อยกว่า 10 ปี (ไม่นานนี้)

2.7 คำแนะนำของเทคโนโลยี

ให้ระบุว่าเทคโนโลยีถูกแนะนำเข้ามาอย่างไร:
 • ทางโครงการหรือจากภายนอก
ความคิดเห็น (ประเภทของโครงการ เป็นต้น) :

В советский период существовала схема пастбищеоборота и ротации пастбищ, но после проиобретения независимости в Узбекистане изменились система землепользования и правовые отношения в секторе пастбищного животноводства. Данная технология, основана на традиционных методах и подходах использования пастбищ, разработана и внедрена в рамках Проекта ПРООН-ГЭФ и Правительства Республики Узбекистан “Достижение стабильности экосистем на деградированных землях в Каракалпакстане и пустыне Кызылкум” в 2008-2011гг.

3. การจัดประเภทของเทคโนโลยี SLM

3.1 วัตถุประสงค์หลักของเทคโนโลยี

 • ลด ป้องกัน ฟื้นฟู การเสื่อมโทรมของที่ดิน

3.2 ประเภทของการใช้ที่ดินในปัจจุบันที่ได้นำเทคโนโลยีไปใช้

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

Extensive grazing:
 • Semi-nomadic pastoralism
 • Полукочевое/ отгонное животноводство, 10-25 УГ/км2
แสดงความคิดเห็น:

Уязвимость пустынных экосистем, обусловленная природно-климатическими факторами и нерациональное использование пастбищ, повлекшее за собой нарушение природного равновесия и нанесение ущерба окружающей среде

низкая урожайность пустынных пастбищ и недостаточное количество мест для водопоя скота

3.3 Has land use changed due to the implementation of the Technology?

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

Animal type:
 • sheep

3.4 Water supply

การใช้น้ำของที่ดินที่มีการใช้เทคโนโลยีอยู่:
 • จากน้ำฝน
แสดงความคิดเห็น:

Число урожаев за год:

1

Поясните:

Вегетативный период (дни): 110, Вегетативный период по месяцам: март-июнь естественная раст

3.5 กลุ่ม SLM ที่ตรงกับเทคโนโลยีนี้

 • ระบบหมุนเวียน (การปลูกพืชหมุนเวียน การพักดิน การเกษตรแบบไร่เลื่อนลอย)
 • การจัดการปศุสัตว์และทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

3.6 มาตรการ SLM ที่ประกอบกันเป็นเทคโนโลยี

มาตรการอนุรักษ์ด้วยการจัดการ

มาตรการอนุรักษ์ด้วยการจัดการ

 • M2: การเปลี่ยนแปลงของการจัดการหรือระดับความเข้มข้น

3.7 รูปแบบหลักของการเสื่อมโทรมของที่ดินที่ได้รับการแก้ไขโดยเทคโนโลยี

การกัดกร่อนของดินโดยลม

การกัดกร่อนของดินโดยลม

 • Et (Loss of topsoil): การสูญเสียดินชั้นบน
การเสื่อมโทรมของดินทางด้านกายภาพ

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านกายภาพ

 • Pc (Compaction): การอัดแน่น
การเสื่อมโทรมของดินทางด้านชีวภาพ

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านชีวภาพ

 • Bc (Reduction of vegetation cover): การลดลงของจำนวนพืชที่ปกคลุมดิน
แสดงความคิดเห็น:

чрезмерный выпас (бессистемный выпас скота, отсутствие управления и контроля), засуха (низкое количество осадков, бедный естественный растительный покров), интенсивная эксплуатация населением (превышение нормы нагрузки на пастбища), образование, доступ к знаниям и поддерживающие услуги (отсутствие знаний у населения по рациональному выпасу (пастбищеоборот, ротация пастбищ)), управление/ инстициональныи (отсутствие закона о пастбищах и др. законодательных актов со стороны государства, обязывающих соблюдать нормативные нагрузки и рациональное пастбищепользование (ротацию, схемы выпаса и др.))

3.8 การป้องกัน การลดลง หรือการฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ระบุเป้าหมายของเทคโนโลยีกับความเสื่อมโทรมของที่ดิน:
 • ลดความเสื่อมโทรมของดิน

4. ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค กิจกรรมการนำไปปฏิบัติใช้ ปัจจัยนำเข้า และค่าใช้จ่าย

4.1 แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค (แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี):

Пастбище вокруг колодцев, где выпасаются отары овец, разделено на 2 сектора. Первый сектор используется весной, второй – летом. Каждый сектор разделен на 3 ротационных участка (сегмента) в которых поочередно производится выпас. Осенью стадо перегоняется ко второму водопойному колодцу, где также для выпаса по принципу ротации используют два сектора соответственно осенью и зимой
Место расположения: п. Кызыл Рават. Ромитанский район/ Бухарская область
Дата: 10.10.2011

Необходимые технические навыки для работников: средний
Необходимые технические навыки для землепользователей: средний
Основные технические функции: улучшение земляного покрова, сбор воды / повышение водоснабжения, содействие росту видов и сортов растительности (качество, например поедаемые кормовые культуры)
Изменение практик / уровня интенсивности землепользования: от бессистемного выпаса к ротационному
Изменение планировки естественной среди и поселений: размещение схемы выпаса вокруг водопойных колодцев

ผู้เขียน:

У.Назаркулов, Ташкент, 100113, Чиланзар 8, ул. Катартал 21

4.2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการคำนวณปัจจัยนำเข้าและค่าใช้จ่าย

อื่นๆ หรือสกุลเงินประจำชาติ (ระบุ):

Узбекский сум

If relevant, indicate exchange rate from USD to local currency (e.g. 1 USD = 79.9 Brazilian Real): 1 USD =:

1630.0

ระบุค่าเฉลี่ยของค่าจ้างในการจ้างแรงงานต่อวัน:

10.00

4.3 กิจกรรมเพื่อการจัดตั้ง

กิจกรรม Timing (season)
1. Восстановление 1 колодца Весна 2010
2. Разработка плана выпаса (обследование пастбищ и прочее) март-май

4.4 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าที่จำเป็นสำหรับการจัดตั้ง

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน труд 1.0 437.5 437.5 100.0
อุปกรณ์ использование машин 1.0 1400.0 1400.0
อุปกรณ์ разработка пастбищеоборота 1.0 1600.0 1600.0
วัสดุสำหรับก่อสร้าง цемент 1.0 12.5 12.5 100.0
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการจัดตั้งเทคโนโลยี 3450.0
Total costs for establishment of the Technology in USD 2.12
แสดงความคิดเห็น:

Сроки создания: 10 месяцев

4.5 การบำรุงรักษาสภาพหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

กิจกรรม ช่วงระยะเวลา/ความถี่
1. Выкачка воды насосом из колодца для водопоя отары 800 голов В течении года
2. Выпас отары 800 голов по разработанной схеме В течении года
3. Мониторинг (уточнение урожайности) и корректировка плана пастбищепользования, лоббирование интересов пастбищепользователей - Работа комиссии пастбищепользователей каждый сезон (весна, зима, лето, осень)

4.6 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าและกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำที่ต้องการการบำรุงรักษา (ต่อปี)

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน труд 1.0 6625.77 6625.77 100.0
อุปกรณ์ использование машин 1.0 590.43 590.43 100.0
อุปกรณ์ разработка пастбищеоборота 1.0 2000.0 2000.0 100.0
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการบำรุงรักษาสภาพเทคโนโลยี 9216.2
Total costs for maintenance of the Technology in USD 5.65
แสดงความคิดเห็น:

Стоимость затрат на создание технологии и текущие расходы определены для одного колодца и отары из 800 голов, которая согласно разработанной схемы пастбищеоборота, при существующей урожайности пользуется пастбищами в радиусе 5 км вокруг колодца.

4.7 ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย

ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ:

Наибольшие затраты относятся к восстановлению колодцев (ремонт и приобретение насосов для выкачивания воды из колодцев), а также оплата специалиста на разработку схемы пастбищеоборота и обучение местного сообщества эффективному использованию пастбищ

5. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและของมนุษย์

5.1 ภูมิอากาศ

ฝนประจำปี
 • < 250 ม.ม.
 • 251-500 ม.ม.
 • 501-750 ม.ม.
 • 751-1,000 ม.ม.
 • 1,001-1,500 ม.ม.
 • 1,501-2,000 ม.ม.
 • 2,001-3,000 ม.ม.
 • 3,001-4,000 ม.ม.
 • > 4,000 ม.ม.
เขตภูมิอากาศเกษตร
 • กึ่งแห้งแล้ง

2 месяца t возд <5оС и 9 мес. – выше 10 оС

5.2 สภาพภูมิประเทศ

ค่าเฉลี่ยความลาดชัน:
 • ราบเรียบ (0-2%)
 • ลาดที่ไม่ชัน (3-5%)
 • ปานกลาง (6-10%)
 • เป็นลูกคลื่น (11-15%)
 • เป็นเนิน (16-30%)
 • ชัน (31-60%)
 • ชันมาก (>60%)
ธรณีสัณฐาน:
 • ที่ราบสูง/ที่ราบ
 • สันเขา
 • ไหล่เขา
 • ไหล่เนินเขา
 • ตีนเนิน
 • หุบเขา
ระดับความสูง:
 • 0-100 เมตร
 • 101-500 เมตร
 • 501-1,000 เมตร
 • 1,001-1,500 เมตร
 • 1,501-2,000 เมตร
 • 2,001-2,500 เมตร
 • 2,501-3,000 เมตร
 • 3,001-4,000 เมตร
 • > 4,000 เมตร

5.3 ดิน

ค่าเฉลี่ยความลึกของดิน:
 • ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)
 • ตื้น (21-50 ซ.ม.)
 • ลึกปานกลาง (51-80 ซ.ม.)
 • ลึก (81-120 ซ.ม.)
 • ลึกมาก (>120 ซ.ม.)
เนื้อดิน (ดินชั้นบน):
 • หยาบ/เบา (ดินทราย)
อินทรียวัตถุในดิน:
 • ต่ำ (<1%)

5.4 ความเป็นประโยชน์และคุณภาพของน้ำ

ระดับน้ำใต้ดิน:

5-50 เมตร

น้ำไหลบ่าที่ผิวดิน:

ไม่ดีหรือไม่มีเลย

5.5 ความหลากหลายทางชีวภาพ

ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์:
 • ต่ำ

5.6 ลักษณะของผู้ใช้ที่ดินที่นำเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้

รายได้ที่มาจากนอกฟาร์ม:
 • < 10% ของรายได้ทั้งหมด
เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน:
 • เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน
เพศ:
 • ชาย

5.7 Average area of land used by land users applying the Technology

 • < 0.5 เฮกตาร์
 • 0.5-1 เฮกตาร์
 • 1-2 เฮกตาร์
 • 2-5 เฮกตาร์
 • 5-15 เฮกตาร์
 • 15-50 เฮกตาร์
 • 50-100 เฮกตาร์
 • 100-500 เฮกตาร์
 • 500-1,000 เฮกตาร์
 • 1,000-10,000 เฮกตาร์
 • >10,000 เฮกตาร์
พิจารณาว่าเป็นขนาดเล็ก กลาง หรือขนาดใหญ่ (ซึ่งอ้างอิงถึงบริบทระดับท้องถิ่น):
 • ขนาดใหญ่

5.8 กรรมสิทธิ์ในที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและสิทธิในการใช้น้ำ

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน:
 • รัฐ
สิทธิในการใช้ที่ดิน:
 • เช่า
แสดงความคิดเห็น:

Фермеры владеют землей на основе долгосрочной (50 лет) аренды без права продажи и передачи по наследству. Ширкатам (крупным с/х кооперативам) государственная земля предоставляется в постоянное владение и на основе аренды закрепляется за членами ширката.

5.9 การเข้าถึงบริการและโครงสร้างพื้นฐาน

สุขภาพ:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การศึกษา:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การจ้างงาน (เช่น ภายนอกฟาร์ม):
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ตลาด:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
พลังงาน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ถนนและการขนส่ง:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
น้ำดื่มและการสุขาภิบาล:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
บริการด้านการเงิน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี

6. ผลกระทบและสรุปคำบอกกล่าว

6.1 ผลกระทบในพื้นที่ดำเนินการ (On-site) จากการใช้เทคโนโลยี

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

การผลิต

การผลิตสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากฟาร์ม

ลดลง
เพิ่มขึ้น
ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอื่น ๆ

ผลกระทบด้านสังคมวัฒนธรรมอื่น ๆ

ความมั่นคงด้านอาหาร / พึ่งตนเองได้

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น

สถาบันของชุมชน

อ่อนแอลง
เสริมให้แข็งแรง

การบรรเทาความขัดแย้ง

แย่ลง
ปรับปรุงดีขึ้น

ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา

ดิน

สิ่งปกคลุมดิน

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น

การสูญเสียดิน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์

มวลชีวภาพ/เหนือดินชั้น C

ลดลง
เพิ่มขึ้น

ความหลากหลายของสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น

6.3 การเผชิญและความตอบสนองของเทคโนโลยีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป และสภาพรุนแรงของภูมิอากาศ / ภัยพิบัติ (ที่รับรู้ได้โดยผู้ใช้ที่ดิน)

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป
ฤดู increase or decrease เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
อุณหภูมิประจำปี เพิ่มขึ้น ดี

สภาพรุนแรงของภูมิอากาศ (ภัยพิบัติ)

ภัยพิบัติทางอุตุนิยมวิทยา
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
พายุฝนประจำท้องถิ่น ดี
พายุลมประจำท้องถิ่น ดี
ภัยพิบัติจากสภาพภูมิอากาศ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
ภัยจากฝนแล้ง ดี

ผลลัพธ์ตามมาที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศอื่น ๆ

ผลลัพธ์ตามมาที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศอื่น ๆ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
ช่วงการปลูกพืชที่ลดลงมา ดี
แสดงความคิดเห็น:

Технология устойчива ко многим климатическим перепадам, так как в основу положены управленческие меры, обеспечивающие возможность восстановления естественной растительности пустынных пастбищ

6.4 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้รับ

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งเป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวก

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวกอย่างมาก

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นซ้ำอีก เป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวก

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวกอย่างมาก

แสดงความคิดเห็น:

учитывая переменные затраты на одну овцу - около 8 долларов США, хозяйство может получать доход до 24 долларов США. То есть, при восстановлении колодцев экономическое обоснование высоко аргументировано.

6.5 การปรับตัวของเทคโนโลยี

 • > 50%
แสดงความคิดเห็น:

Технология была инициирована Проектом, положительно воспринята местным населением, так как направлена на решение проблем, связанных с кормовым балансом для животных в условиях с ограниченными природными ресурсами.

6.7 จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสของเทคโนโลยี

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน
Улучшается поедаемость растений, животные меньше затаптывают растительность
Обеспечивает прирост массы животных и надои молока
Животные удовлетворяют потребность в пище, проходя меньший путь, что уменьшает расход энергии, как животных, так и чабанов
จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
Технология обеспечивает баланс между потребностью местного сообщества скотоводов и потребностью пастбищ на самовосстановление
Технология основывается на опыте местных скотоводов, и используются местные трудовые ресурсы – чабаны, владеющие техникой выпаса отар по правилам ротации и имеющаяся инфраструктура -водопойные колодцы.
Не требует очень больших вложений во внедрение технологии
Технология легко адаптируема при поддержке местных властей

6.8 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงของเทคโนโลยีและวิธีการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
Считают, что восстановление водопойных колодцев без поддержки извне для них дорого Расчёт экономической выгоды может наглядно выражать эффективность восстановления колодца при правильном менеджменте
Недостаток знаний, чтобы составить схему пастбищеоборота Проведение полевых тренингов может существенно повлиять на улучшение знаний
จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
Требует первичных вложений на восстановление водопойных колодцев, которых в настоящее время у пастбищепользователей не хватает Возможно понадобится микрофинанасирование
Недостаточный уровень осведомленности и знаний о первопричинах проблем и недостаточный уровень экологического образования населения Повышать уровень потенциала пастбищепользователей

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการและแหล่งข้อมูล

 • ไปเยี่ยมชมภาคสนาม การสำรวจพื้นที่ภาคสนาม
 • การสัมภาษณ์กับผู้ใช้ที่ดิน
วันที่เก็บรวบรวมข้อมูล(ภาคสนาม) :

02/09/2011

7.2 การอ้างอิงถึงสิ่งตีพิมพ์

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Информационный Бюллетень 2. Проект «Достижение стабильности экосистем на деградированных землях в Каракалпакстане и пустыне Кызылкум», Ташкент 2010.

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

www.undp.uz

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

План управления животноводством и пастбищами проектной территории «Кызыл Рават», С.Юсупов, А.Раббимов, Ташкент 2010.

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

www.undp.uz

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Руководство «Экономическая оценка мероприятий по устойчивому животноводству и борьбе с деградацией земель в пустынных регионах Узбекистана», Х. Норов, С. Юсупов, Ташкент 2011.

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

www.undp.uz

โมดูล