เทคโนโลยี

Reduced tillage [เอสโตเนีย]

minimeeritud harimine

technologies_3120 - เอสโตเนีย

สมบูรณ์: 90%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของเทคโนโลยี

วิทยากรหลัก

ผู้ใช้ที่ดิน:

Aruksaar Ahti

Viljameister OÜ

เอสโตเนีย

researcher:
researcher:

Lauringson Enn

Estonian University of Life Sciences

เอสโตเนีย

ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Interactive Soil Quality assessment in Europe and China for Agricultural productivity and Environmental Resilience (EU-iSQAPER)

1.3 เงื่อนไขการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกผ่านทาง WOCAT

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

1.4 การเปิดเผยเรื่องความยั่งยืนของเทคโนโลยีที่ได้อธิบายไว้

เทคโนโลยีที่ได้อธิบายไว้นี้เป็นปัญหาของความเสื่อมโทรมโทรมของที่ดินหรือไม่ จึงไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเทคโนโลยีเพื่อการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน:

ไม่ใช่

2. การอธิบายลักษณะของเทคโนโลยี SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของเทคโนโลยี

คำจำกัดความของเทคโนโลยี:

Reduced (minimum) tillage is a tillage method that does not turn the soil over. Usually only the upper 10-18 cm of the soil surface is tilled.

2.2 การอธิบายแบบละเอียดของเทคโนโลยี

คำอธิบาย:

The technology is applied in sub-humid climate with an average of 696 mm of precipitations per year, from which more comes from July to October and less in March and April. Average annual temperature is +4 C, length of the growing period is 180-195 days. The territory is mostly flat, the southern part is hilly with slopes of 6-10%. Average altitude from the sea level is 50 m. About half of the Estonian territory is above 50 m and half is below it. Soils are from very shallow (less than 0.1 m) in the north to very deep (> 120m ) in the south. Soil cover is very variable. In the agricultural area the soils are medium textured with low (< 1%) to high (>5%) organic matter in topsoil. Groundwater is near the surface in wet soils and deep in hilly areas. Biodiversity varies from high to low depending on soil and landscape. Market orientation of production system is mixed and off-farm income is less than 10%. Relative level of wealth is average from individual households to cooperatives. Soil management is mechanized. Land belongs to land users, but is leased also in case of bigger farms (over 100 ha).
Reduced tillage is the tillage method used in agriculture to prepare the seedbed. Usually only the upper 10-18 cm of the soil surface is tilled. There is no use of ploughing and thus it is the method that does not turn the soil over. This may involve the use of a chisel plough, field cultivators, or other implements. Depth of the soil preparation depends on the culture in the rotation - before cereals 10-12 cm, before oilseed rape 15-18 cm. The main equipments to prepare the seedbed are the disc cultivator and the tine cultivator or a combined cultivator. The work can be ordered from contractors as well. Usually farms own the equipment.
The main goal is to maintain soil structure, to improve water infiltration, to reduce compaction, and to reduce fuel and labour costs. As there will remain 30% more residues on the soil surface it will promote the activity of soil organisms. Less disturbance in deeper layers increases number of earthworms and increases species diversity. The greatest benefits for the land users are the reduced fuel and labour costs. The reduced tillage is more suitable for crop rotations without root crops. For example, rotation can be as follow: winter oilseed rape - winter wheat - pea (or bean) - winter wheat - spring barley undersown with red clover - red clover. However, the soil compaction and weediness can drastically increase during the first years of the implementation without using a proper crop rotation or management plan. The soil conditions (compaction and weediness) can get worser inside the first 4 years and start to improve after that. It is not suitable for fields which are heavily affected by perennial weeds, as noninversional tillage can spread the weed roots and higher doses of herbicides are needed.

2.3 รูปภาพของเทคโนโลยี

2.5 ประเทศภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่เทคโนโลยีได้นำไปใช้และได้รับการครอบคลุมโดยการประเมินนี้

ประเทศ:

เอสโตเนีย

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด:

Tartu county

ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมของสถานที่ตั้ง :

Kobilu

ระบุการกระจายตัวของเทคโนโลยี:
 • กระจายไปอย่างสม่ำเสมอในพื้นที่
If precise area is not known, indicate approximate area covered:
 • 1-10 ตร.กม.
แสดงความคิดเห็น:

2/3 of cereals is cultivated by minimum tillage technology in Estonia.

2.6 วันที่การดำเนินการ

ถ้าไม่รู้ปีที่แน่นอน ให้ระบุวันที่โดยประมาณ:
 • น้อยกว่า 10 ปี (ไม่นานนี้)

2.7 คำแนะนำของเทคโนโลยี

ให้ระบุว่าเทคโนโลยีถูกแนะนำเข้ามาอย่างไร:
 • ด้วยการริเริ่มของผู้ใช้ที่ดินเอง

3. การจัดประเภทของเทคโนโลยี SLM

3.1 วัตถุประสงค์หลักของเทคโนโลยี

 • ลด ป้องกัน ฟื้นฟู การเสื่อมโทรมของที่ดิน
 • สร้างผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์

3.2 ประเภทของการใช้ที่ดินในปัจจุบันที่ได้นำเทคโนโลยีไปใช้

พื้นที่ปลูกพืช

พื้นที่ปลูกพืช

 • การปลูกพืชล้มลุกอายุปีเดียว
Annual cropping - Specify crops:
 • cereals - barley
 • cereals - maize
 • cereals - oats
 • cereals - other
 • cereals - rye
 • cereals - wheat (spring)
 • cereals - wheat (winter)
 • legumes and pulses - beans
 • legumes and pulses - peas
 • oilseed crops - sunflower, rapeseed, other
จำนวนของฤดูเพาะปลูกต่อปี:
 • 1
ระบุ:

One harvest of cereals per year.

แสดงความคิดเห็น:

Main crops: winter and spring wheat, winter and spring barley, oat, rye, pea, bean, oilseed rape, corn for silage, buckwheat

3.3 Has land use changed due to the implementation of the Technology?

Has land use changed due to the implementation of the Technology?
 • Yes (Please fill out the questions below with regard to the land use before implementation of the Technology)
พื้นที่ปลูกพืช

พื้นที่ปลูกพืช

 • การปลูกพืชล้มลุกอายุปีเดียว
แสดงความคิดเห็น:

Before the use of reduced tillage conventional tillage (with ploughing) has been used.

3.4 การใช้น้ำ

การใช้น้ำของที่ดินที่มีการใช้เทคโนโลยีอยู่:
 • จากน้ำฝน

3.5 กลุ่ม SLM ที่ตรงกับเทคโนโลยีนี้

 • การปรับปรุงดิน / พืชคลุมดิน
 • การรบกวนดินให้น้อยที่สุด

3.6 มาตรการ SLM ที่ประกอบกันเป็นเทคโนโลยี

มาตรการจัดการพืช

มาตรการจัดการพืช

 • A3: การรักษาหน้าดิน

3.7 รูปแบบหลักของการเสื่อมโทรมของที่ดินที่ได้รับการแก้ไขโดยเทคโนโลยี

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

 • Wt (Loss of topsoil): การสูญเสียดินชั้นบนหรือการกัดกร่อนที่ผิวดิน
การกัดกร่อนของดินโดยลม

การกัดกร่อนของดินโดยลม

 • Et (Loss of topsoil): การสูญเสียดินชั้นบน
การเสื่อมโทรมของดินทางด้านเคมี

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านเคมี

 • Cn (Fertility decline): ความอุดมสมบูรณ์และปริมาณอินทรียวัตถุในดินถูกทำให้ลดลงไป (ไม่ได้เกิดจากสาเหตุการกัดกร่อน)
การเสื่อมโทรมของดินทางด้านกายภาพ

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านกายภาพ

 • Pc (Compaction): การอัดแน่น

3.8 การป้องกัน การลดลง หรือการฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ระบุเป้าหมายของเทคโนโลยีกับความเสื่อมโทรมของที่ดิน:
 • ป้องกันความเสื่อมโทรมของที่ดิน
 • ลดความเสื่อมโทรมของดิน

4. ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค กิจกรรมการนำไปปฏิบัติใช้ ปัจจัยนำเข้า และค่าใช้จ่าย

4.1 แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค (แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี):

To till the soil chisel ploughing or disc cultivator is used without turning the soil over. For cereals the suitable depth is 10-12 cm, for oilseed rape 15-18 cm. Ca 30% from straw will remain on the soil surface. To loosen the soil of deeper layers the deep chiseling down to 25 cm is used.

ผู้เขียน:

Endla Reintam

วันที่:

14/08/2017

4.2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการคำนวณปัจจัยนำเข้าและค่าใช้จ่าย

ให้ระบุว่าค่าใช้จ่ายและปัจจัยนำเข้าได้รับการคำนวณอย่างไร:
 • ต่อหน่วยเทคโนโลยี
โปรดระบุหน่วย:

hectar

อื่นๆ หรือสกุลเงินประจำชาติ (ระบุ):

EUR

If relevant, indicate exchange rate from USD to local currency (e.g. 1 USD = 79.9 Brazilian Real): 1 USD =:

1.18

ระบุค่าเฉลี่ยของค่าจ้างในการจ้างแรงงานต่อวัน:

36-40 EUR/day + taxes

4.3 กิจกรรมเพื่อการจัดตั้ง

กิจกรรม Timing (season)
1. Purchase of cultivator (disc or combination cultivator)

4.4 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าที่จำเป็นสำหรับการจัดตั้ง

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
อุปกรณ์ Disc cultivator piece 1.0 15000.0 15000.0 100.0
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการจัดตั้งเทคโนโลยี 15000.0
Total costs for establishment of the Technology in USD 12711.86

4.5 การบำรุงรักษาสภาพหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

กิจกรรม ช่วงระยะเวลา/ความถี่
1. Seedbed preparation (tillage before drilling) before drilling (spring crops in spring (April), winter crops in autumn (August))
2. Fertilization, drilling in spring or in autumn, drilling and fertlization at the same time
3. Plant protection up to 3 times during growth period depending of weediness, infections and insects
4. Fertilization during growth period For winter crops in spring after snowmelt in the beginning of growth, for spring crops in the beginning of intensive growth
5. Harvest and grain transport in the end of season (end of July to beginning of September depending of the crop)
6. Drying of grain and soil tillage after harvest
แสดงความคิดเห็น:

The example is based on the assumption that the yield will be around 6 t/ha and we grow cereals (winter or spring wheat)

4.6 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าและกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำที่ต้องการการบำรุงรักษา (ต่อปี)

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
อุปกรณ์ Seedbed preparation, fertilization, sowing times 1.0 131.9 131.9 100.0
อุปกรณ์ Plant protection times 3.0 11.2 33.6 100.0
อุปกรณ์ Fertilization during growth period times 1.0 16.2 16.2 100.0
อุปกรณ์ Harvest and grain transport times 1.0 118.5 118.5 100.0
อุปกรณ์ Drying and after harvest activities times 1.0 132.1 132.1 100.0
วัสดุด้านพืช seeds kg 200.0 0.28 56.0 100.0
ปุ๋ยและสารฆ่า/ยับยั้งการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต (ไบโอไซด์) Ammonium nitrate (2x per season) 147 kg/ha N (200 kg fertilizer per ha) kg 147.0 0.84 123.48 100.0
ปุ๋ยและสารฆ่า/ยับยั้งการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต (ไบโอไซด์) Complex fertilizer (27 kg N, 40 kg P and 112 kg K per ha) (450 kg of fertilizer per ha) kg 179.0 0.74 132.46 100.0
ปุ๋ยและสารฆ่า/ยับยั้งการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต (ไบโอไซด์) Herbicides (1 time) times 1.0 27.0 27.0 100.0
ปุ๋ยและสารฆ่า/ยับยั้งการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต (ไบโอไซด์) Fungicides (1 time) times 1.0 33.2 33.2 100.0
ปุ๋ยและสารฆ่า/ยับยั้งการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต (ไบโอไซด์) Insecticides (1 time) times 1.0 3.6 3.6 100.0
ปุ๋ยและสารฆ่า/ยับยั้งการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต (ไบโอไซด์) Retartants times 1.0 14.0 14.0 100.0
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการบำรุงรักษาสภาพเทคโนโลยี 822.04
Total costs for maintenance of the Technology in USD 696.64
ถ้าผู้ใช้ที่ดินรับภาระน้อยกว่า 100% ของค่าใช้จ่าย ให้ระบุว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที่เหลือ:

Agricultural producers can have governmental support per unit 83.71 EUR/ha and the greening support 38.81 EUR/ha.

แสดงความคิดเห็น:

The labour costs are included to the machinery work costs. An average the labour cost for a driver is 15-18 EUR/ha. The average machinery work costs to produce 4.5 t of winter wheat were 388 EUR/ha, 355 EUR/ha and 322 EUR/ha in conventional, minimum and no-tillage, respectively in 2016. Cost of production in this case was 159 EUR/t, 152 EUR/t and 147 EUR/t in conventional, minimum and no-tillage, respectively.
To produce the same amount of spring barley, the cost of machinery was 365 EUR/ha, 345 EUR/ha and 300 EUR/ha in conventional, minimum and no-tillage, respectively. Cost of production in this case was 142 EUR/t, 139 EUR/t and 129 EUR/t in conventional, minimum and no-tillage, respectively.
The machinery cost for minimum tillage is 33 EUR and 20 EUR less than for conventional plough based tillage for winter wheat and spring barley, respectively.
By minimum tillage the use of fuel is ca 38% less than by ploughing.

4.7 ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย

ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ:

Fuel costs, labour cost

5. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและของมนุษย์

5.1 ภูมิอากาศ

ฝนประจำปี
 • < 250 ม.ม.
 • 251-500 ม.ม.
 • 501-750 ม.ม.
 • 751-1,000 ม.ม.
 • 1,001-1,500 ม.ม.
 • 1,501-2,000 ม.ม.
 • 2,001-3,000 ม.ม.
 • 3,001-4,000 ม.ม.
 • > 4,000 ม.ม.
ระบุปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี (ถ้ารู้) :หน่วย ม.ม.

696.00

ข้อมูลจำเพาะ/ความคิดเห็นเรื่องปริมาณน้ำฝน:

Average 696 mm, almost equally spread over the year, more from July to October, less in March and April.

ระบุชื่อของสถานีตรวดวัดอากาศที่ใช้อ้างอิงคือ:

Tartu Tõravere

เขตภูมิอากาศเกษตร
 • กึ่งชุ่มชื้น

LGP 180-195 days

5.2 สภาพภูมิประเทศ

ค่าเฉลี่ยความลาดชัน:
 • ราบเรียบ (0-2%)
 • ลาดที่ไม่ชัน (3-5%)
 • ปานกลาง (6-10%)
 • เป็นลูกคลื่น (11-15%)
 • เป็นเนิน (16-30%)
 • ชัน (31-60%)
 • ชันมาก (>60%)
ธรณีสัณฐาน:
 • ที่ราบสูง/ที่ราบ
 • สันเขา
 • ไหล่เขา
 • ไหล่เนินเขา
 • ตีนเนิน
 • หุบเขา
ระดับความสูง:
 • 0-100 เมตร
 • 101-500 เมตร
 • 501-1,000 เมตร
 • 1,001-1,500 เมตร
 • 1,501-2,000 เมตร
 • 2,001-2,500 เมตร
 • 2,501-3,000 เมตร
 • 3,001-4,000 เมตร
 • > 4,000 เมตร
ให้ระบุถ้าเทคโนโลยีได้ถูกนำไปใช้:
 • บริเวณสันเขา (convex situations)

5.3 ดิน

ค่าเฉลี่ยความลึกของดิน:
 • ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)
 • ตื้น (21-50 ซ.ม.)
 • ลึกปานกลาง (51-80 ซ.ม.)
 • ลึก (81-120 ซ.ม.)
 • ลึกมาก (>120 ซ.ม.)
เนื้อดิน (ดินชั้นบน):
 • ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
เนื้อดินล่าง (> 20 ซ.ม.ต่ำจากผิวดิน):
 • ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
อินทรียวัตถุในดิน:
 • ปานกลาง (1-3%)
(ถ้ามี) ให้แนบคำอธิบายเรื่องดินแบบเต็มหรือระบุข้อมูลที่มีอยู่ เช่น ชนิดของดิน ค่า pH ของดินหรือความเป็นกรดของดิน ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก ไนโตรเจน ความเค็ม เป็นต้น:

On the main investigated area it is sandy loan Stagnic Luvisol, in some parts Calcaric Luvisol. pH in water 6.9-7.3

5.4 ความเป็นประโยชน์และคุณภาพของน้ำ

ระดับน้ำใต้ดิน:

5-50 เมตร

น้ำไหลบ่าที่ผิวดิน:

ดี

คุณภาพน้ำ (ที่ยังไม่ได้บำบัด):

เป็นน้ำเพื่อการดื่มที่ดี

ความเค็มของน้ำเป็นปัญหาหรือไม่:

ไม่ใช่

กำลังเกิดน้ำท่วมในพื้นที่หรือไม่:

ไม่ใช่

5.5 ความหลากหลายทางชีวภาพ

ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์:
 • ปานกลาง
ความหลากหลายของแหล่งที่อยู่:
 • ปานกลาง

5.6 ลักษณะของผู้ใช้ที่ดินที่นำเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้

อยู่กับที่หรือเร่ร่อน:
 • อยู่กับที่
แนวทางการตลาดของระบบการผลิต:
 • ทำการค้า/การตลาด
รายได้ที่มาจากนอกฟาร์ม:
 • < 10% ของรายได้ทั้งหมด
ระดับของความมั่งคั่งโดยเปรียบเทียบ:
 • พอมีพอกิน
เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน:
 • เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน
 • สหกรณ์
ระดับของการใช้เครื่องจักรกล:
 • การใช้เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์
เพศ:
 • หญิง
 • ชาย
อายุของผู้ใช้ที่ดิน:
 • ผู้เยาว์
 • วัยกลางคน

5.7 Average area of land used by land users applying the Technology

 • < 0.5 เฮกตาร์
 • 0.5-1 เฮกตาร์
 • 1-2 เฮกตาร์
 • 2-5 เฮกตาร์
 • 5-15 เฮกตาร์
 • 15-50 เฮกตาร์
 • 50-100 เฮกตาร์
 • 100-500 เฮกตาร์
 • 500-1,000 เฮกตาร์
 • 1,000-10,000 เฮกตาร์
 • >10,000 เฮกตาร์
พิจารณาว่าเป็นขนาดเล็ก กลาง หรือขนาดใหญ่ (ซึ่งอ้างอิงถึงบริบทระดับท้องถิ่น):
 • ขนาดกลาง
แสดงความคิดเห็น:

The total area of one investigated farm is 1036 ha (all covered by minimum tillage), another farm size is 2320 ha and under minimum tillage it is 1231.5 ha.

5.8 กรรมสิทธิ์ในที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและสิทธิในการใช้น้ำ

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน:
 • รัฐ
 • บริษัท
สิทธิในการใช้ที่ดิน:
 • เช่า
 • รายบุคคล
สิทธิในการใช้น้ำ:
 • เข้าถึงได้แบบเปิด (ไม่ได้จัดระเบียบ)
 • รายบุคคล

5.9 การเข้าถึงบริการและโครงสร้างพื้นฐาน

สุขภาพ:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การศึกษา:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การจ้างงาน (เช่น ภายนอกฟาร์ม):
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ตลาด:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
พลังงาน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ถนนและการขนส่ง:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
น้ำดื่มและการสุขาภิบาล:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
บริการด้านการเงิน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี

6. ผลกระทบและสรุปคำบอกกล่าว

6.1 ผลกระทบในพื้นที่ดำเนินการ (On-site) จากการใช้เทคโนโลยี

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

การผลิต

การผลิตพืชผล

ลดลง
เพิ่มขึ้น
จำนวนก่อน SLM:

6.3

หลังจาก SLM:

6.75

แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

The example is based on winter wheat. For spring barley 4.56 and 4.52, for spring oilseed rape 2.24 and 2.15 t/ha with ploughing and with minimum tillage, respectively.
Different studies have shown that the yield can be higher and also lower compared to the conventional tillage. It depends also on the weather conditions and intensity of mangement (fertilization, pesticides).

คุณภาพพืชผล

ลดลง
เพิ่มขึ้น
จำนวนก่อน SLM:

37.7

หลังจาก SLM:

38.1

แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

The weight of thousand grain of winter wheat can be higher under minimum tillage than under conventional tillage in some years. As an average of different years, there is no differences and under conventional tillage the weight of 1000 grains can be slightly higher.

การจัดการที่ดิน

ขัดขวาง
ทำให้ง่ายขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

As there is no conventional ploughing, the management is simplified. However, bigger attention should be paid on weed management and crop rotation, which may hinders the land management. There is need to include weed suppressing species, such red clover (or similar) into the rotation.

รายได้และค่าใช้จ่าย

ค่าใช่จ่ายของปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

เพิ่มขึ้น
ลดลง
จำนวนก่อน SLM:

10.1

หลังจาก SLM:

5.2

แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Fuel cost by ploughing and with minimum tillage as EUR/ha. The fuel demand for tillage will decrease from ca 14 l/ha to 7.2 l/ha

รายได้จากฟาร์ม

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Production costs for producing 1 ton of winter wheat are 5 EUR less by minimum tillage than by ploughing at high yield level (6 t/ha). In some calculations they show 1.7-1.8 times less costs for tillage by minimum tillage compared to ploughing.

ภาระงาน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Field operations takes less time, decreasing labour costs.

ผลกระทบด้านสังคมวัฒนธรรมอื่น ๆ

ความมั่นคงด้านอาหาร / พึ่งตนเองได้

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Decreasing production costs allows to sell the food with lower price.

SLM หรือความรู้เรื่องความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Farmers turning to the minimum tillage have to clarify for themselves the behaviour of their soils, crop rotations etc. to prevent excess compaction, weed infestation.

ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา

วัฐจักรน้ำหรือน้ำบ่า

การเก็บเกี่ยวหรือการกักเก็บน้ำ

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

30% remaining residues on the soil surface helps to catch more snow during the winter.

น้ำไหลบ่าที่ผิวดิน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Higher amount of residues on the soil surface allows water to infiltrate quicker into the soil, as raindrops can not damaging the soil structure as much as after ploughing.

การระบายน้ำส่วนเกิน

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Better soil structure allows water to infiltrate quicker into the soil. Without ploughpan and with intact pore system water drains quicker to the deeper soil.

การระเหย

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

30% plant residues do not allow water to evaporate in the same speed as by ploughing.

ดิน

ความชื้นในดิน

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Slight differences in deeper soil (20-25 cm) ca. 4% more moisture in minimum than conventional tillage.

สิ่งปกคลุมดิน

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น
จำนวนก่อน SLM:

0

หลังจาก SLM:

30%

แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

30% more plant residues remain on the soil surface after minimum tillage compared to the ploughing.

การสูญเสียดิน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Extra residues on the soil surface and better soil structure compared to ploughing reduces soil loss by wind and water.

การสะสมของดิน

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Increase of soil organic carbon by 0.1-0.2% compared to ploughing.

การเกิดแผ่นแข็งที่ผิวดิน /การเกิดชั้นดาน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Stronger soil structure because the increasing organic carbon level improves the resistance to raindrop impact and by this it reduces soil crusting.

การอัดแน่นของดิน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

In the layer 10-20 cm the increase can be over 0.2 g/cm3 compared to ploughed soils. However, after 4-5 years the conditions starts to improve and there will be less compaction in mentioned layer and deeper (plough pan starts to disappear).

การหมุนเวียนและการเติมของธาตุอาหาร

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Less intensive decomposition of organic matter leaves more nutrients in the soil.

อินทรียวัตถุในดิน/ต่ำกว่าดินชั้น C

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Slight increase of organic carbon by 0.1-0.2%. Depends more on crop rotation than tillage method.

ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์

การปกคลุมด้วยพืช

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Due to the need to suppress weeds more winter crops or cover crops are included into the rotation. However, this effect can only be stated if the rotation and management plan will be changed.

ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Due to the need of changes in crop rotation, more diverse rotations instead of monoculture to suppress weeds. Weeds diversity might increase due to the reduced tillage intensity.

ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

More spiders, beetles, ants compared to ploughed soils.

ชนิดพันธุ์ที่ให้ประโยชน์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
จำนวนก่อน SLM:

2 species of earthworms

หลังจาก SLM:

3-4 species of earthworms

แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

More earthworm species and higher abundance compared to ploughed soils.

การจัดการศัตรูพืชและโรคพืช

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Due to the decreased tillage intensity more attention should be paid on weed, pests and disease control by crop rotation and pesticies. As the residues remain on the soil surface there are also better conditions for pests and disease spreading.

ลดความเสี่ยงของภัยพิบัติ

การปล่อยคาร์บอนและก๊าซเรือนกระจก

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Due to the decreased decomposition intensity, less CO2 emission from soil organic matter (increase of soil organic matter 0.1-0.2% compared to ploughing). As the fuel consumption is ca 40% less than by ploughing, less emission is coming from agriculture.

ความเสี่ยงจากไฟ

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

As there will remain 30% of residues on the soil surface, there is an increased risk of fires in spring.

ภูมิอากาศจุลภาค

แย่ลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Residues regulate soil evapotranspiration and temperature. The fluctuations are not so high as by ploughing.

6.2 ผลกระทบนอกพื้นที่ดำเนินการ (Off-site) จากการใช้เทคโนโลยี

ความสามารถต้านทานการเปลี่ยนแปลง / ความสามารถในการคัดกรอง

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

As the soil organic carbon content increases, also the water holding and the nutrient holding capacity increase.

ตะกอนที่ถูกพัดพามาโดยลม

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Less sediments due to the lower tillge intensity and more residues on the soil surface

ความเสียหายต่อพื้นที่เพาะปลูกของเพื่อนบ้าน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Less sediments from the field to the neighbours fields. Effect on water erosion depends on the slope.

ความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานของรัฐหรือของเอกชน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Due to the reduced water erosion, less soil will be transported to the diches and roads (depends on slope).

ผลกระทบของก๊าซเรือนกระจก

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Due to the decreased decomposition intensity, less CO2 emission from soil organic matter (increase of soil organic matter 0.1-0.2% compared to ploughing). As the fuel consumption is ca 40% less than by ploughing, less emission comes from agriculture.

6.3 การเผชิญและความตอบสนองของเทคโนโลยีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป และสภาพรุนแรงของภูมิอากาศ / ภัยพิบัติ (ที่รับรู้ได้โดยผู้ใช้ที่ดิน)

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป
ฤดู increase or decrease เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
อุณหภูมิประจำปี เพิ่มขึ้น ไม่ทราบ
อุณหภูมิตามฤดูกาล ฤดูหนาว เพิ่มขึ้น ไม่ทราบ
อุณหภูมิตามฤดูกาล ฤดูใบไม้ผลิ เพิ่มขึ้น ไม่ทราบ
ฝนประจำปี เพิ่มขึ้น ไม่ทราบ
ฝนตามฤดู ฤดูหนาว เพิ่มขึ้น ไม่ทราบ
ฝนตามฤดู ฤดูใบไม้ร่วง เพิ่มขึ้น ไม่ทราบ

สภาพรุนแรงของภูมิอากาศ (ภัยพิบัติ)

ภัยพิบัติทางอุตุนิยมวิทยา
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
พายุฝนประจำท้องถิ่น ไม่ทราบ
พายุฝนฟ้าคะนองประจำท้องถิ่น ไม่ทราบ
พายุลูกเห็บประจำท้องถิ่น ไม่ทราบ
พายุหิมะประจำท้องถิ่น ไม่ทราบ
พายุลมประจำท้องถิ่น ไม่ทราบ
ภัยพิบัติจากสภาพภูมิอากาศ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
คลื่นความหนาว ไม่ทราบ
สภาพอากาศฤดูหนาวที่รุนแรง ไม่ทราบ
ไฟบนบก ปานกลาง

6.4 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้รับ

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งเป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านลบเล็กน้อย

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวก

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นซ้ำอีก เป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวก

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวก

6.5 การปรับตัวของเทคโนโลยี

 • 1-10%
ถ้ามีข้อมูลให้บอกปริมาณด้วย (จำนวนของครัวเรือนหรือครอบคลุมพื้นที่):

85 371 ha

Of all those who have adopted the Technology, how many did so spontaneously, i.e. without receiving any material incentives/ payments?
 • 91-100%

6.6 การปรับตัว

เทคโนโลยีได้รับการปรับเปลี่ยนเมื่อเร็วๆนี้ เพื่อให้ปรับตัวเข้ากับสภาพที่กำลังเปลี่ยนแปลงหรือไม่:

ไม่ใช่

6.7 จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสของเทคโนโลยี

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน
Decrease of work load, time and labour costs.
Decrease of fuel consumption, increase of income.
Increase of soil biological activity, soil organic matter content, better structure and infiltration.
จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
Decrease of soil organic carbon decomposition.
Decrease of soil erosion.
Increase of soil biological activity.

6.8 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงของเทคโนโลยีและวิธีการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
Increase of weed abundance and soil compaction Proper crop rotation and timing
จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
Higher use of pesticides and risk to soil and water pollution. Changes in crop rotation, use of cover crops

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการและแหล่งข้อมูล

 • ไปเยี่ยมชมภาคสนาม การสำรวจพื้นที่ภาคสนาม

5 during the iSQAPER project, more than 20 in total with other projects

 • การสัมภาษณ์กับผู้ใช้ที่ดิน

5, more than 40 in total with other projects

 • การเก็บรวบรวมมาจากรายงานและเอกสารที่มีอยู่

7

วันที่เก็บรวบรวมข้อมูล(ภาคสนาม) :

18/05/2017

7.2 การอ้างอิงถึงสิ่งตีพิมพ์

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Minimeeritud harimine ja otsekülv. 2017. P. Viil. Eesti Taimekasvatuse Instituut. ISBN 978-9949-9742-2-1:

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

ISBN 978-9949-9742-2-1

7.3 Links to relevant online information

ชื่อเรื่องหรือคำอธิบาย:

Kattetulu arvestused taime- ja loomakasvatuses 2016. Koost: Marju Aamisepp, Helle Persitski. Maamajanduse infokeskus. 2017.:

URL:

http://www.maainfo.ee/data/trykis/kattetulu/KATTETULU2016.pdf

ชื่อเรื่องหรือคำอธิบาย:

Statistics Estonia

URL:

https://www.stat.ee/en

ชื่อเรื่องหรือคำอธิบาย:

Erinevate viljelusmeetodite ( sh. otsekülv) rakendusteaduslik kompleksuuring. Riikliku programmi “Põllumajanduslikud rakendusuuringud ja

URL:

http://www.pikk.ee/upload/les/Erinevad_viljelusviisid_pikk_aruanne.pdf

ชื่อเรื่องหรือคำอธิบาย:

Minimeeritud harimine ja otsekülv. 2017. P. Viil. Eesti Taimekasvatuse Instituut.:

URL:

http://taim.etki.ee/taim/public/pdf/Trukised/Otseklv-minimeeritudmullaharimine.

ชื่อเรื่องหรือคำอธิบาย:

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 4. ja 5. prioriteedi meetmete ja 3. prioriteedi loomade heaolu meetme püsihindamisaruanne 2015. aasta kohta ja

URL:

http://pmk.agri.ee/mak/avaleht/

ชื่อเรื่องหรือคำอธิบาย:

Projekti ”Erinevate mullaharimise ja külvitehnoloogiate mõ-ju uuring tera- ja kaunviljade saagikusele viljavahelduslikus ja monokultuurses külvikorras” lõpparuanne

URL:

http://www.pikk.ee/upload/files/Teadusinfo/Lopparuanne_111_2002_2006.pdf

ชื่อเรื่องหรือคำอธิบาย:

Eesti tuleviku kliimastsenaariumid aastani 2100

URL:

https://www.envir.ee/sites/default/files/kliimastsenaariumid_kaur_aruanne_ver190815.pdf

โมดูล