เทคโนโลยี

High-altitude afforestation for erosion control [อาร์มีเนีย]

 • ผู้สร้างสรรค์
 • การอัพเดท
 • ผู้รวบรวม
 • ผู้เรียบเรียง
 • ผู้ตรวจสอบ

technologies_4101 - อาร์มีเนีย

สมบูรณ์ 96%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของเทคโนโลยี

วิทยากรหลัก

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:
ผู้เชี่ยวชาญ SLM:
ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Integrated Biodiversity Management, South Caucasus (IBiS)
ชื่อขององค์กรซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

1.3 เงื่อนไขการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกผ่านทาง WOCAT

วันที่เก็บรวบรวมข้อมูล(ภาคสนาม) :

04/10/2018

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

1.4 การเปิดเผยเรื่องความยั่งยืนของเทคโนโลยีที่ได้อธิบายไว้

เทคโนโลยีที่ได้อธิบายไว้นี้เป็นปัญหาของความเสื่อมโทรมโทรมของที่ดินหรือไม่ จึงไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเทคโนโลยีเพื่อการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน:

ไม่ใช่

1.5 อ้างอิงไปที่แบบสอบถามเรื่องแนวทาง SLM

Afforestation/Tree planting
approaches

Afforestation/Tree planting [ยูกันดา]

Tree planting carried out by individual land users on hilly slopes to improve soil cover ,reduce wind strength , provide wood fuel & household income.

 • ผู้รวบรวม Wilson Bamwerinde

2. การอธิบายลักษณะของเทคโนโลยี SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของเทคโนโลยี

คำจำกัดความของเทคโนโลยี:

Afforestation is a key technologies to protect soil against erosion and provide a wide range of ecosystem services. In this case, afforestation at high altitudes, which is particularly challenging, with the primary purpose of erosion control were planted in small patches with different methods. They form the basis for future community forests in Armenia.

2.2 การอธิบายแบบละเอียดของเทคโนโลยี

คำอธิบาย:

Forests are - in terms of biomass accumulation and stability - the most successful ecosystems in the world. Natural forest ecosystems offer multiple ecosystem services, such as timber and fuel wood provision, water purification, carbon sequestration. In mountainous landscapes, forests have an additional protective function against erosion and natural hazards (e.g., avalanches, landslides, debris flows or rock falls). In the South Caucasus, two natural limits restrict forest expansion: at 2.300-2.600m a.s.l. the upper tree line is visible, whereas steppe and semi-desert ecosystems form the lower tree line.

Socio-economic and geo-physical living conditions:
The intervention area is located at the northern to eastern slopes of Mount Aragats (4013m). The villages are located at 1600 to 1800 m above sea level where the slope meets a plain with stepic soils and crop production while the slopes of the mountains are used for livestock grazing (sheep and cattle).

Purpose of afforestation:
By means of afforestation of degraded pastures, mountainous areas that suffer from erosion and overgrazing should be rehabilitated and erosion protection capacity enhanced. At the same time, the afforestation sites should form the basis for future community forests providing a wide range of ecosystem services, a concept that has not yet been established in Armenia.

Implementation
Between 2014 and 2017 more than 200 hectares were fenced for afforestation, 145 ha were actively afforested in 10 different communities around Mount Aragats in Armenia. The average size of the 20 plots is 10 ha (35 ha being the largest site, 1 ha the smallest one).
The afforestation included different species combinations, planting schemes and methods to determine most cost-efficient afforestation methods for Armenian conditions. All afforestation took place at elevations between 1900 and 2300 m.a.s.l.. The afforestation included fencing of the area to protect the afforestation site against grazing, the preparation of the planting sites according to fixed planting schemes, the actual planting in lines with trenches, single plant holes and group plantings. For some sites, additional irrigation was established for the first years. Particular attention was paid to the species selection which explicitly included fruit trees and shrubs to ensure local economic returns.

Practical experiences
A wide range species was tested. Within the given climate context, pine (Pinus sylvestris), the main non-native species as well as native maple (Acer trautvetteri), Persian Oak (Quercus macranthera) and birch (Betula litwinowii) showed the best results. Particular attention was paid to adapted species to create resilient forest-shrubland with a large number of tree species. In general, planting in trenches shows highest survival rates. Bare root system and containerized seedlings were used for planting. Containerized seedlings definitely provide better survival rate in comparison with bare root system seedlings. Additionally, mulch cover was provided to protect seedlings and keep soil humidity. The main maintenance measures are repeated mulching and weed control and irrigation during the first 3 years. Furthermore, some replanting is continuously taking place as the sites are facing tough environmental conditions (hot summers, drought, short vegetation period).
The plantation was organised and supervised by local NGO's (ATP Armenian Tree Project, ESAC Environmental Sustainability Assistance Center) in close cooperation with the local village population. In a Memorandum of Understandig between the Armenian Ministry of Territorial Administration and Development, the local village administration and GIZ the share of payed labour and own contribution was fixed beforehand.

Impacts and perception
After the first years already first successes are becoming visible contributing to increased vegetation cover, increased biomass and improved soil protection. The communities are proud to be amongst the first in Armenia with a community forest. However, slow growth will require continuous commitment and care on behalf of the community.

2.3 รูปภาพของเทคโนโลยี

2.4 วีดีโอของเทคโนโลยี

ความคิดเห็น/อธิบายสั้นๆ:

Short video of ESAC, the implementing NGO, on afforestation background and techniques

https://www.youtube.com/watch?v=cLZ5ucDDclI

วันที่:

28/10/2018

สถานที่:

Aragatsotn and Shirak Marzes

ชื่อผู้ถ่ายวีดีโอ:

ESAC NGO (Khachatur Khachtryan)

ความคิดเห็น/อธิบายสั้นๆ:

Short video of ESAC, the implementing NGO on different fencing techniques used for protecting the afforestation sites

https://www.youtube.com/watch?v=INRnvnkYzCE

วันที่:

28/03/2018

สถานที่:

Aragatsotn and Shirak Marzes

ชื่อผู้ถ่ายวีดีโอ:

ESAC NGO (Khachatur Khachtryan)

2.5 ประเทศภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่เทคโนโลยีได้นำไปใช้และได้รับการครอบคลุมโดยการประเมินนี้

ประเทศ:

อาร์มีเนีย

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด:

Shirak and Aragatsotn Marzes

ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมของสถานที่ตั้ง :

Lusagyugh, Saralanj, Harich, Arayi, Quchak, Hnaberd, Mets Manatash, Pokr Mantash, Nahapetavan

แสดงความคิดเห็น:

Differerent small afforestation plots between 1 and 30 ha with a total of approximately 200 ha

2.6 วันที่การดำเนินการ

ถ้าไม่รู้ปีที่แน่นอน ให้ระบุวันที่โดยประมาณ:
 • น้อยกว่า 10 ปี (ไม่นานนี้)

2.7 คำแนะนำของเทคโนโลยี

ให้ระบุว่าเทคโนโลยีถูกแนะนำเข้ามาอย่างไร:
 • ทางโครงการหรือจากภายนอก
ความคิดเห็น (ประเภทของโครงการ เป็นต้น) :

This project introduced community-managed forests for erosion control to different communities. Different planting techniques and species were piloted to identify most appropriate afforestation and management methods.

3. การจัดประเภทของเทคโนโลยี SLM

3.1 วัตถุประสงค์หลักของเทคโนโลยี

 • ลด ป้องกัน ฟื้นฟู การเสื่อมโทรมของที่ดิน
 • อนุรักษ์ระบบนิเวศน์
 • รักษาสภาพหรือปรับปรุงความหลากหลายทางชีวภาพ
 • ชะลอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกและผลกระทบ

3.2 ประเภทของการใช้ที่ดินในปัจจุบันที่ได้นำเทคโนโลยีไปใช้

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ที่ใช้พื้นที่กว้าง:
 • กึ่งเร่ร่อน / อาจมีการทำทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ร่วมด้วย (Semi-nomadism/ pastoralism)
ชนิดพันธุ์สัตว์และผลิตภัณฑ์หลัก:

Cattle and sheep

ป่า/พื้นที่ทำไม้

ป่า/พื้นที่ทำไม้

ป่า/พื้นที่ทำไม้:
 • การปลูกหลายพันธุ์รวมกัน
ผลิตภัณฑ์และบริการ:
 • ไม้ที่นำมาทำเป็นเชื้อเพลิง
 • ผลไม้และถั่ว
 • การแทะเล็มหญ้า / การเก็บกินหญ้า
 • การป้องกันภัยธรรมชาติ
ถ้าการใช้ที่ดินมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องมาจากการนำเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้ ให้ระบุการใช้ที่ดินก่อนนำเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้:

The afforestation sites were previously used as (partly overgrazed) pastures for grazing of mainly cattle. Thus, this technology included a land-use change from grassland/pasture to forest/shrubland.

3.3 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ที่ดิน

การใช้น้ำของที่ดินที่มีการใช้เทคโนโลยีอยู่:
 • น้ำฝนร่วมกับการชลประทาน
จำนวนของฤดูเพาะปลูกต่อปี:
 • 1
ความหนาแน่นของปศุสัตว์ (ถ้าเกี่ยวข้อง):

1-2/ha

3.4 กลุ่ม SLM ที่ตรงกับเทคโนโลยีนี้

 • การจัดการป่าธรรมชาติและกึ่งธรรมชาติ
 • การปิดล้อมพื้นที่ (หยุดการใช้ประโยชน์ สนับสนุนการฟื้นฟู)
 • การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติบนพื้นฐานของระบบนิเวศ

3.5 กระจายตัวของเทคโนโลยี

ระบุการกระจายตัวของเทคโนโลยี:
 • กระจายไปอย่างสม่ำเสมอในพื้นที่
ถ้าหากว่าเทคโนโลยีได้มีการกระจายออกไปอย่างสม่ำเสมอในพื้นที่ ให้ระบุปริมาณพื้นที่ที่ได้รับการครอบคลุมถึง:
 • < 0.1 ตร.กม.(10 เฮกตาร์)
แสดงความคิดเห็น:

Individual sites vary between 1 and 35 ha with a total area covered of 200 ha (2 km²) . However, it showed that communities only have the capacity to maintain a maximum size of 10 ha (maintenance). If managed by the community, it should not be larger.

3.6 มาตรการ SLM ที่ประกอบกันเป็นเทคโนโลยี

มาตรการอนุรักษ์ด้วยวิธีพืช

มาตรการอนุรักษ์ด้วยวิธีพืช

 • V1: ต้นไม้และพุ่มไม้คลุมดิน
มาตรการอนุรักษ์ด้วยการจัดการ

มาตรการอนุรักษ์ด้วยการจัดการ

 • M1: การเปลี่ยนรูปแบบของการใช้ประโยชน์ที่ดิน

3.7 รูปแบบหลักของการเสื่อมโทรมของที่ดินที่ได้รับการแก้ไขโดยเทคโนโลยี

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

 • Wt (Loss of topsoil): การสูญเสียดินชั้นบนหรือการกัดกร่อนที่ผิวดิน
 • Wg (Gully erosion): การกัดกร่อนแบบร่องธารหรือการทำให้เกิดร่องน้ำเซาะ
การเสื่อมโทรมของดินทางด้านชีวภาพ

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านชีวภาพ

 • Bc (Reduction of vegetation cover): การลดลงของจำนวนพืชที่ปกคลุมดิน
 • Bs (Quality and species composition): องค์ประกอบหรือความหลากหลายทางคุณภาพและชนิดพันธุ์ลดลง

3.8 การป้องกัน การลดลง หรือการฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ระบุเป้าหมายของเทคโนโลยีกับความเสื่อมโทรมของที่ดิน:
 • ป้องกันความเสื่อมโทรมของที่ดิน
 • ลดความเสื่อมโทรมของดิน

4. ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค กิจกรรมการนำไปปฏิบัติใช้ ปัจจัยนำเข้า และค่าใช้จ่าย

4.1 แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี

ผู้เขียน:

GIZ IBiS

วันที่:

20/11/2017

ผู้เขียน:

GIZ IBiS

วันที่:

20/11/2017

ผู้เขียน:

GIZ IBiS

วันที่:

20/11/2017

4.2 ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิคและการอธิบายแบบแปลนทางเทคนิค

Needed resources for 1 ha afforestation:
- 2.000-5.000 seedlings
- 10-50 t water (for initial irrigation)
- 40 – 100 working days
- Shuffles or soil driller
- Means of transport

Selection of species
It is recommended to use different local tree species for any afforestation activity, as they can cope best with the given environmental conditions and, therefore, are more resilient towards pests and climatic variations. Most suitable species for afforestation:
-Trautvetters maple (Acer trautvetteri)
-Birch (Betula letwinowii)
-Wild Oriental Apple (Malus orientalis)
-Scott’s Pine (Pinus sylvestris var. hamata)
-Persian Oak (Quercus macranthera)
-Raspberry (Rubus idaeus)
-Mountain ash (Sorbus aucuparia)
For selecting suitable species, screening of the wider project area is essential in order to prepare a list of species, which would naturally grow under the given ecological conditions

Planting scheme
The technical drawings describe different potential planting schemes. A further figure describes the advantages and disadvantages of each scheme.

Planting season
The climate in the South Caucasus region shows low precipitation rates in the summer period. As seedlings have a small root system, young trees are more sensitive to drought. The best time for planting is either autumn or early spring as during autumn, winter and spring, more moisture is available that helps the seedlings to develop deeper root systems to survive during summer droughts.

Fencing
In many cases, afforestation sites are located on pasture land. To protect the planted seedlings from browsing by livestock or wild game, it is recommended to fence the afforestation site before starting the plantation of the seedlings.

Planting
The planting process is specified in one of the technical drawings. With a hole driller planting of one tree takes 2-4 minutes, planting by hand 8-10 min. Each seedling is waterered with an intial 5-10 l of water.

4.3 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการคำนวณปัจจัยนำเข้าและค่าใช้จ่าย

ให้ระบุว่าค่าใช้จ่ายและปัจจัยนำเข้าได้รับการคำนวณอย่างไร:
 • ต่อพื้นที่ที่ใช้เทคโนโลยี
ระบุขนาดและหน่วยพื้นที่:

1 ha

ระบุสกุลเงินที่ใช้คำนวณค่าใช้จ่าย:
 • ดอลลาร์สหรัฐ

4.4 กิจกรรมเพื่อการจัดตั้ง

กิจกรรม ประเภทของมาตรการ ช่วงเวลาดำเนินการ
1. Selection of afforestation site, plantation scheme and species ด้วยการจัดการ anytime
2. Fencing of the area (if area is being grazed or wild game is browsing seedlings ด้วยโครงสร้าง before planting
3. Prepare and transfer seedlings to the site ด้วยการจัดการ before planting
4. Excavate whole for the seedling (30-40cm deep, 25 cm diameter, 1m spacing between wholes) ด้วยโครงสร้าง autumn, early spring
5. Place the seedling and fill hole with soil ด้วยวิธีพืช autumn, early spring
6. Apply 5-10 l of water immediately after planting ด้วยการจัดการ after planting
7. Cover soil around seedling with mulch and organic material ด้วยวิธีพืช after planting

4.5 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าที่จำเป็นสำหรับการจัดตั้ง

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน Local workers for plantation of trees seedlings 2500.0 0.27 675.0 10.0
แรงงาน Installation of fence and posts person day 191.0 12.3 2349.3
อุปกรณ์ Equipment (hummer, driller, etc.) set 1.0 141.8 141.8 30.0
วัสดุด้านพืช Tree seedlings pieces 2500.0 0.31 775.0
วัสดุด้านพืช Mulching kg 1250.0 0.03 37.5
วัสดุสำหรับก่อสร้าง Fencing (permanent mesh wire fence) meter 317.0 1.35 427.95 10.0
วัสดุสำหรับก่อสร้าง Irrigation system set 1.0 889.0 889.0 15.0
วัสดุสำหรับก่อสร้าง Metal posts for fence (1.8m) pieces 106.0 2.97 314.82
วัสดุสำหรับก่อสร้าง sand kg 3444.0 0.012 41.33
วัสดุสำหรับก่อสร้าง Other material(electrode, wire armature, metal disc) set 1.0 386.9 386.9 20.0
วัสดุสำหรับก่อสร้าง Cement kg 1148.0 0.12 137.76
อื่น ๆ Transporation of mulch time 1.0 102.8 102.8
อื่น ๆ Transporation of construction materials time 5.0 92.5 462.5
อื่น ๆ Transporation of workers to the field time 15.0 30.2 453.0
อื่น ๆ Transporation of seedlings time 1.0 51.4 51.4
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการจัดตั้งเทคโนโลยี 7246.06
ถ้าผู้ใช้ที่ดินรับภาระน้อยกว่า 100% ของค่าใช้จ่าย ให้ระบุว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที่เหลือ:

GIZ Project

แสดงความคิดเห็น:

The above calculation is not made on purely 1 ha, since the project did not implement afforestation on 1 ha. This calculation was done on 2.6 ha, then the costs are proportionally distributed for 1 ha.

4.6 การบำรุงรักษาสภาพหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

กิจกรรม ประเภทของมาตรการ ช่วงระยะเวลา/ความถี่
1. Irrigation of young seedlings with 5-10 l ด้วยการจัดการ 2-4 times per year for the first two years
2. Preparation of fire protection trenches ด้วยโครงสร้าง if needed
3. Mowing to prevent overgrowth of seedlings ด้วยวิธีพืช 1-2 times per year
4. Renew mulch layer ด้วยการจัดการ annually after hay harvest in summer
5. Replanting of seedlings (10% each year) ด้วยการจัดการ annually to be done for the first 5 years

4.7 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าและกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำที่ต้องการการบำรุงรักษา (ต่อปี)

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน Irrigation of young seedlings with 5-10 l Man/day 1.0 10.0 10.0 100.0
แรงงาน Preparation of fire protection trenches rm 150.0 0.34 51.0 100.0
แรงงาน Mowing to prevent overgrowth of seedlings Man/day 4.0 10.0 40.0 50.0
แรงงาน Renew mulch layer (including mulch value) Man/day 5.0 10.0 50.0 50.0
วัสดุด้านพืช Seedlings for replantation (including labour) seedlings 1200.0 0.51 612.0 50.0
อื่น ๆ Petrol for irrigation liter 7.0 0.8 5.6
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการบำรุงรักษาสภาพเทคโนโลยี 768.6
ถ้าผู้ใช้ที่ดินรับภาระน้อยกว่า 100% ของค่าใช้จ่าย ให้ระบุว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที่เหลือ:

GIZ project

แสดงความคิดเห็น:

The rather high costs are mostly linked to the permanent fence to protect seedlings against grazing and to high number of seedlings per hectare. In some parts initial irrigation was necessary due to dry summer conditions. Maintenance activities such as irrigation of seedlings in summer, anti-fire measures, replantation of seedlings (10 % each year for 5 years), mowing of grass and renewing of mulch layer are needed.

4.8 ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย

ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ:

With costs of approximately 5,700 USD/ha including fencing (30%), planting (30%) and seedlings (40%) afforestation is very intensive in financial resources. It is very likely that these high costs will limit the upscaling of the afforestation process. There are some options to reduce costs:
•Fence large areas and try to have sites in square or circle shape
•Increase number of seedlings planted by person by using soil-drillers
•Use cheaper fencing material (e.g. game protection fence, poles without concrete)
•Reduce seedling number to 2000-3000 seedlings/ha
•Using seeds (e.g. oak) instead of seedlings
•Regrow seeds in local low-cost nurseries (e.g. Lusagyugh)

5. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและของมนุษย์

5.1 ภูมิอากาศ

ฝนประจำปี
 • < 250 ม.ม.
 • 251-500 ม.ม.
 • 501-750 ม.ม.
 • 751-1,000 ม.ม.
 • 1,001-1,500 ม.ม.
 • 1,501-2,000 ม.ม.
 • 2,001-3,000 ม.ม.
 • 3,001-4,000 ม.ม.
 • > 4,000 ม.ม.
ระบุปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี (ถ้ารู้) :หน่วย ม.ม.

521.00

ข้อมูลจำเพาะ/ความคิดเห็นเรื่องปริมาณน้ำฝน:

Precipitation peak between May and June.

ระบุชื่อของสถานีตรวดวัดอากาศที่ใช้อ้างอิงคือ:

Aparan, Aragatsotn Marz, Armenia

เขตภูมิอากาศเกษตร
 • กึ่งแห้งแล้ง

According to Köppen and Geiger, the climate is classified as Dfb (Cold/continental, no dry season, warm summers). Annual mean temperature is 5.2. °C. The warmest month of the year is August, with an average temperature of 16.4 °C. January has the lowest average temperature of the year with -6.9 °C.
based on data from the following source: https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?layers=3ac478a468c245ef9bfd5533f7edbf93

5.2 สภาพภูมิประเทศ

ค่าเฉลี่ยความลาดชัน:
 • ราบเรียบ (0-2%)
 • ลาดที่ไม่ชัน (3-5%)
 • ปานกลาง (6-10%)
 • เป็นลูกคลื่น (11-15%)
 • เป็นเนิน (16-30%)
 • ชัน (31-60%)
 • ชันมาก (>60%)
ธรณีสัณฐาน:
 • ที่ราบสูง/ที่ราบ
 • สันเขา
 • ไหล่เขา
 • ไหล่เนินเขา
 • ตีนเนิน
 • หุบเขา
ระดับความสูง:
 • 0-100 เมตร
 • 101-500 เมตร
 • 501-1,000 เมตร
 • 1,001-1,500 เมตร
 • 1,501-2,000 เมตร
 • 2,001-2,500 เมตร
 • 2,501-3,000 เมตร
 • 3,001-4,000 เมตร
 • > 4,000 เมตร
ให้ระบุถ้าเทคโนโลยีได้ถูกนำไปใช้:
 • ไม่เกี่ยวข้อง

5.3 ดิน

ค่าเฉลี่ยความลึกของดิน:
 • ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)
 • ตื้น (21-50 ซ.ม.)
 • ลึกปานกลาง (51-80 ซ.ม.)
 • ลึก (81-120 ซ.ม.)
 • ลึกมาก (>120 ซ.ม.)
เนื้อดิน (ดินชั้นบน):
 • ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
เนื้อดินล่าง (> 20 ซ.ม.ต่ำจากผิวดิน):
 • ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
อินทรียวัตถุในดิน:
 • ปานกลาง (1-3%)

5.4 ความเป็นประโยชน์และคุณภาพของน้ำ

ระดับน้ำใต้ดิน:

5-50 เมตร

น้ำไหลบ่าที่ผิวดิน:

ปานกลาง

คุณภาพน้ำ (ที่ยังไม่ได้บำบัด):

เป็นน้ำเพื่อการดื่มที่ไม่ดี (จำเป็นต้องได้รับการบำบัด)

ความเค็มของน้ำเป็นปัญหาหรือไม่:

ไม่ใช่

กำลังเกิดน้ำท่วมในพื้นที่หรือไม่:

ไม่ใช่

5.5 ความหลากหลายทางชีวภาพ

ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์:
 • ปานกลาง
ความหลากหลายของแหล่งที่อยู่:
 • ต่ำ

5.6 ลักษณะของผู้ใช้ที่ดินที่นำเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้

อยู่กับที่หรือเร่ร่อน:
 • อยู่กับที่
แนวทางการตลาดของระบบการผลิต:
 • ผสม (การเลี้ยงชีพ/ทำการค้า)
รายได้ที่มาจากนอกฟาร์ม:
 • 10-50% ของรายได้ทั้งหมด
ระดับของความมั่งคั่งโดยเปรียบเทียบ:
 • จน
 • พอมีพอกิน
เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน:
 • กลุ่ม/ชุมชน
 • สหกรณ์
ระดับของการใช้เครื่องจักรกล:
 • งานที่ใช้แรงกาย
 • การใช้เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์
เพศ:
 • หญิง
 • ชาย
อายุของผู้ใช้ที่ดิน:
 • วัยกลางคน
 • ผู้สูงอายุ

5.7 พื้นที่เฉลี่ยของที่ดินที่เป็นเจ้าของหรือเช่าโดยผู้ใช้ที่ดินที่นำเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้

 • < 0.5 เฮกตาร์
 • 0.5-1 เฮกตาร์
 • 1-2 เฮกตาร์
 • 2-5 เฮกตาร์
 • 5-15 เฮกตาร์
 • 15-50 เฮกตาร์
 • 50-100 เฮกตาร์
 • 100-500 เฮกตาร์
 • 500-1,000 เฮกตาร์
 • 1,000-10,000 เฮกตาร์
 • >10,000 เฮกตาร์
พิจารณาว่าเป็นขนาดเล็ก กลาง หรือขนาดใหญ่ (ซึ่งอ้างอิงถึงบริบทระดับท้องถิ่น):
 • ขนาดเล็ก

5.8 กรรมสิทธิ์ในที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและสิทธิในการใช้น้ำ

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน:
 • เป็นแบบชุมชนหรือหมู่บ้าน
สิทธิในการใช้ที่ดิน:
 • เกี่ยวกับชุมชน (ถูกจัดระเบียบ)
สิทธิในการใช้น้ำ:
 • เกี่ยวกับชุมชน (ถูกจัดระเบียบ)

5.9 การเข้าถึงบริการและโครงสร้างพื้นฐาน

สุขภาพ:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การศึกษา:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การจ้างงาน (เช่น ภายนอกฟาร์ม):
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ตลาด:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
พลังงาน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ถนนและการขนส่ง:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
น้ำดื่มและการสุขาภิบาล:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
บริการด้านการเงิน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี

6. ผลกระทบและสรุปคำบอกกล่าว

6.1 ผลกระทบในพื้นที่ดำเนินการ (On-site) จากการใช้เทคโนโลยี

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

การผลิต

การผลิตพืชที่ใช้เลี้ยงปศุสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Within the fenced afforestation site, the grass could be cut and used as hay. The protection from grazing helps biomass development which leads to better protection from Surface water Erosion and this lead to soil-regeneration and increase of productivity.

คุณภาพป่า /พื้นที่ทำไม้

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

The natural forest was removed for the purpose of grazing and the forest cover will be now re-established on the afforestation sites.

การผลิตของจากป่าทุกชนิดยกเว้นไม้

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

We mixed shrub species like raspberries and fruit-trees (wilde plumb) between the main tree species to create short time Benefit for the village people.

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

In addition to the wide spread grazing land use now the hay production in the fenced afforestation site is increased for the first 1-2 decades (until the canopy is too dense) and the collection of berries and fruits give additional income opportunities. In the Long terme fuel wood production can be expected from the forested land.

พื้นที่สำหรับการผลิต

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

The grazing range is limited by the fenced afforestation site. This is relevant in the first couple of years before hay or fruit/berry productivity is able to fully compensate the loss of grazing range.

รายได้และค่าใช้จ่าย

ภาระงาน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

The maintenance of the afforestation site lead to increase of workload especially in the first 2-4 years when hay cutting and Irrigation is needed until the tree seedlings are well established.

ผลกระทบด้านสังคมวัฒนธรรมอื่น ๆ

โอกาสทางด้านสันทนาการ

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

As there is almost no forest near to the villages every woodland is very attractive for recreational purpose, but it will Need 2-3 decades until this function will be fulfilled by the afforestation site.

SLM หรือความรู้เรื่องความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

The local stakeholders got hands on training on fencing, afforestation and maintenance of afforestation sites.

ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา

วัฐจักรน้ำหรือน้ำบ่า

น้ำไหลบ่าที่ผิวดิน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

The fencing of the afforestation site immediately stops the heavy grazing Impact which leads to fast recovery of the Vegetation. The improved Vegetation cover and better development of the root System reduce Surface water run of Speed and increase water Infiltration.

การระเหย

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

An increase of vegetation and the leaf area index will lead to an increase of evaporation.

ดิน

การสูญเสียดิน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Increase of vegetation cover and reduction of water runoff will lead to decrease of soil loss.

อินทรียวัตถุในดิน/ต่ำกว่าดินชั้น C

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

The increase of vegetation leads to an increase of root development. Additionally, the increase of vegetation produces more litter, as no grazing is applied. The increase in litter leads to an increase of an humus layer and therefore to more below ground carbon.

ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์

การปกคลุมด้วยพืช

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Especially the fencing leads to fast increase of vegetation cover.

มวลชีวภาพ/เหนือดินชั้น C

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

The local stakeholders got hands on training on fencing, afforestation and maintenance of afforestation sites.

ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

The stop of grazing and the new micro-habitats created by the shadow of the tree seedlings have let to an increase in plant diversity. This process might be reverse when the tree canopy is closed and less light is available for the herb-layer, but this will take several decades.

ความหลากหลายของสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

The plain grasslands habitats are diversified by patches of forest.

6.2 ผลกระทบนอกพื้นที่ดำเนินการ (Off-site) จากการใช้เทคโนโลยี

ความสามารถต้านทานการเปลี่ยนแปลง / ความสามารถในการคัดกรอง

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

The decrease of water run off increase the water capacity of the habitat and the afforested area will provide increase buffer capacity in the case of intensive rainfalls.

ตะกอนที่ถูกพัดพามาโดยลม

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

The high grass and trees reduce wind speed at ground level.

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบ:

Most of the afforestation sites are locate uphill of villages. Village people are expecting protection from cold down-hill winds from the mountain and an increase of air-moisture by the evapo-transpiration of the forest.

6.3 การเผชิญและความตอบสนองของเทคโนโลยีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป และสภาพรุนแรงของภูมิอากาศ / ภัยพิบัติ (ที่รับรู้ได้โดยผู้ใช้ที่ดิน)

สภาพรุนแรงของภูมิอากาศ (ภัยพิบัติ)

ภัยพิบัติทางอุตุนิยมวิทยา
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
พายุฝนฟ้าคะนองประจำท้องถิ่น ปานกลาง
พายุลูกเห็บประจำท้องถิ่น ปานกลาง
พายุหิมะประจำท้องถิ่น ดี
ภัยพิบัติทางชีวภาพ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
การบุกรุกของแมลง / หนอน ปานกลาง

ผลลัพธ์ตามมาที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศอื่น ๆ

ผลลัพธ์ตามมาที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศอื่น ๆ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
ช่วงการปลูกพืชที่ขยายออกไป ดี

6.4 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้รับ

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งเป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านลบ

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวกเล็กน้อย

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นซ้ำอีก เป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านลบเล็กน้อย

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวก

แสดงความคิดเห็น:

In the first decade the efforts on maintenance are high and it can be expected that the return of natural resources (hay, berries, fruits) is significantly lower the the maintenance efforts. As soon the trees are established and larger than 1.3 the root system is well establish and the trees are resistant to droughts, no vegetation cutting is needed and even game or cattle browsing will not necessarily lead to lethal damage.

6.5 การปรับตัวของเทคโนโลยี

 • ครั้งเดียวหรือเป็นการทดลอง
จากทั้งหมดที่ได้รับเทคโนโลยีเข้ามามีจำนวนเท่าใดที่ทำแบบทันที โดยไม่ได้รับการจูงใจด้านวัสดุหรือการเงินใด ๆ:
 • 0-10%

6.6 การปรับตัว

เทคโนโลยีได้รับการปรับเปลี่ยนเมื่อเร็วๆนี้ เพื่อให้ปรับตัวเข้ากับสภาพที่กำลังเปลี่ยนแปลงหรือไม่:

ใช่

ถ้าตอบว่าใช่ ให้ระบุว่าเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงใดที่ถูกปรับตัว:
 • การเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปและสภาพรุนแรงของภูมิอากาศ
ให้ระบุการปรับตัวของเทคโนโลยี (การออกแบบ วัสดุหรือชนิดพันธุ์ เป็นต้น):

drought-adapted species, adaptation of planting schemes

6.7 จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสของเทคโนโลยี

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน
Extension of forest cover of communities, new habitat for wild creators, forest will be a fire wood and non timber products source for local inhabitants, attraction of tourists into the communities, increased water regulating function, improved soil quality, increased vegetation, microclimate formation function, wind velocity reduction, reduced land degradation, nice view of the area due to afforestation,increased fodder for cattle
empowerment of the local capacities on sustainable land management
successful demonstration of erosion control measures
จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
Diversification of land use options for local stakeholders. Future options for sustainable firewood supply, non-timber forests products (berries) and recreation
Option to use grass from cutting in between as fodder/hay production
side-effect of fencing is increase in biodiversity of grassland species due to exclusion from grazing.

6.8 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงของเทคโนโลยีและวิธีการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
Reduces pasture land of community, which was converted into a forest Villagers/farmers need to increase the amount of hay from their homestead gardens using irrigation
จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
strong need for care taking in the first years community commitment, strong ownership
Expensive due to high costs for fencing Consider alternative, cheaper fencing methods (e.g. wildlife protection fence)
Complicated decision making processes by the project More mandate given to the implementing NGOs

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการและแหล่งข้อมูล

 • ไปเยี่ยมชมภาคสนาม การสำรวจพื้นที่ภาคสนาม
 • การสัมภาษณ์กับผู้ใช้ที่ดิน
 • การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้าน SLM หรือผู้ชำนาญ

2 international (Huber, Kirchmeir)
national?

 • การเก็บรวบรวมมาจากรายงานและเอกสารที่มีอยู่

Information extracted from different project reports and submitted financial statements from implementation

7.2 การอ้างอิงถึงสิ่งตีพิมพ์

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Handbook on Integrated Erosion Control A Practical Guide for Planning and Implementing Integrated Erosion Control Measures in Armenia, GIZ (ed.), 2018, ISBN 978-9939-1-0721-9

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

GIZ Armenia

7.3 เชื่อมโยงกับข้อมูลที่มีอยู่บนออนไลน์

ชื่อเรื่องหรือคำอธิบาย:

Project website of the GIZ program

URL:

http://biodivers-southcaucasus.org/

โมดูล