អនុសញ្ញាសហប្រជាជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរហោស្ថានកម្ម

Sustainable Land Management in Nangarparkar by mobilizing communities [ប្រទេសបាគីស្ថាន]

 • ការបង្កើត៖
 • បច្ចុប្បន្នភាព
 • អ្នកចងក្រង៖
 • អ្នកកែសម្រួល៖
 • អ្នកត្រួតពិនិត្យ

របាការណ៍អង្គភាព: Society for Conservation & Protection of Environment

សូមបញ្ជាក់ប្រសិនបើបច្ចេកទេសដែលបានព័ណ៌នានៅក្នុងផ្នែកនេះ Template ឬផ្នែកមួយនៃ Template នេះត្រូវបានគ្រប់ដណ្តប់ដោយសិទ្ធិអចលនទ្រព្យ: បាទ/ចា៎

មតិយោបល់: SCOPE Pakistan

មើលប្រវត្តិ

ពិនិត្យមើលគ្រប់ផ្នែក

ពង្រីកមើលទាំងអស់ បង្រួមទាំងអស់
ភាពពេញលេញ៖ 74%

ព័ត៌មានទូទៅ

ព័ត៌មានទូទៅ

ចំណងជើងនៃការអនុវត្តន៍ល្អ:

Sustainable Land Management in Nangarparkar by mobilizing communities

ប្រទេស:

ប្រទេសបាគីស្ថាន

របាការណ៍អង្គភាព:

Society for Conservation & Protection of Environment

សិទ្ធិអចលនទ្រព្យ

សូមបញ្ជាក់ប្រសិនបើបច្ចេកទេសដែលបានព័ណ៌នានៅក្នុងផ្នែកនេះ Template ឬផ្នែកមួយនៃ Template នេះត្រូវបានគ្រប់ដណ្តប់ដោយសិទ្ធិអចលនទ្រព្យ:

បាទ/ចា៎

សូមផ្តល់ព័ត៌មានទាក់ទងទៅលើអ្នកកាន់កាប់សិទ្ធិអចលនទ្រព្យ:

SCOPE Pakistan

ការចាត់ចំណាត់ថ្នាក់

ការប្រើប្រាស់ដីនៅក្នុងទីតាំងដែលបានកំណត់

 • ដីដាំដំណាំ
 • ដីវាលស្មៅសម្រាប់ចិញ្ចឹមសត្វ
 • ដីព្រៃ ដីដាំដើមឈើ
 • ដីខ្សោះជីជាតិ
 • ដីលំនៅដ្ឋាន
សូមបញ្ជាក់:

range land, sparse forest, thorny bushes, hilly

វិធានការក្នុងការួមចំណែកទប់ស្កាត់រហោស្ថានកម្ម ការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី និងគ្រោះរាំងស្ងួត​​ (DLDD)

 • ការបង្ការ
 • ការកាត់បន្ថយ
 • ការបន្សុំា
 • ការស្តារឡើងវិញ

ការរួមចំណែកក្នុងទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្រ

 • ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវលក្ខខណ្ឌរស់នៅរបស់ប្រជាជនដែលរងផលប៉ះពាល់
 • ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវលក្ខខណ្ឌនៃប្រព័ន្ធអ៊ីកូឡូស៊ីដែលរងផលប៉ះពាល់
 • ដើម្បីបង្កើតអត្ថប្រយោជន៍ជាសកលតាមរយៈការអនុវត្តន៍ការអភិវក្សប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព

ទំនាក់ទំនងជាមួយការអនុវត្តន៍ល្អៗផ្សេងទៀត

 • ពង្រឹងសមត្ថភាព និងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង
 • ការស្រាវជ្រាវ/​ការវាយតម្លៃ និងត្រួតពិនិត្យ DLDD និង SLM
 • ការគ្រប់គ្រងចំណេះដឹង និងជំនួយក្នុងការសម្រេចចិត្ត
 • កាចូលរួម ការសហការ និងបណ្តាញ

លក្ខណៈពិសេស

ផ្នែកទី 1.ការអនុវត្តន៍ល្អ៖ លក្ខខណ្ឌ(បរិស្ថានមនុស្ស និងបរិស្ថានធម្មជាតិ)

ការព័ណ៌នាសង្ខេបចំពោះការអនុវត្តន៍ដែលល្អៗ

Nangarparkar, Tharparkar is a fragile arid and semiarid ecosystem which is subjected to desertification due to frequent droughts, pressure on natural vegetative cover due to exploitation by human and livestock (for fodder, timber, firewood, gum resin, medicinal herbs extraction etc.) and limited water resources. Desertification threatened livelihood of about 1.3 million inhabitants and 5 million livestock.
The major causes of desertification are felling of trees and removal of vegetative cover in the result of deforestation and overgrazing. Destruction of Camiphora mukal (gum yielding shrub), by tukka (chemical cut) method, is a major cause of desertification and land degradation here, particularly in Nagarparkar area which is rich in this shrub.
The project aimed at reducing pressure on land and forest resources which is caused by illegal tree chopping, and destruction of natural plantations of guglan (Camiphora mukal) for gum resin extraction. SCOPE organized local communities and other stakeholders to resist illegal gum extraction, which was causing elimination of vegetation

ទីតាំង

Nangarparkar is an ecologically sensitive area in District Tharparkar in the South East of Pakistan along with India-Pakistan boarder. Tharparkar District is a fragile arid ecosystem in southeast of Pakistan, spread over 19,000 sq. Km, hosting 1 million people and 4 million livestock|

ប្រសិនបើទីតាំងត្រូវបានកំណត់ព្រំប្រទល់ច្បាស់លាស់ សូមបញ្ជាក់ពីទំហំខ្នាតជាហិកតា:

50000.0

សូមកំណត់ពីចំនួនប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នោះ:

30000.0

ការព័ណ៌នាសង្ខេបនៃបរិស្ថានធម្មជាតិនៅក្នុងតំបន់ជាក់លាក់

The soils are generally infertile and because of severe wind erosion are overblown with sand.
hilly terrain
he desert vegetation is mostly herbaceous, or of stunted scrub; trees occasionally dot the landscape. The grasses form the main natural resources of the desert and provide nutritive and palatable pasturage. Human and natural induced causes such as deforestation and drought are main causes of land degradation or desertification.  Wind and water erosion are furthering this process. Massive scale illegal, wildlife present with some threatened species|

លក្ខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៃការរស់នៅក្នុងតំបន់ និង ក្បែរតំបន់

some land is private, while most of the land belongs to state i.e. forest department, local people get the cultivated land on 1 year lease for cultivtion purposes|
livestock, subsistence farming|
People live below poverty line, mostly pastoralists and subsistence farmers |

តើផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ និង/ឬ (ការចង្អុរបង្ហាញ)(ដែលមិនទាក់ទឹងទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រ) ការអនុវត្តដែលលើកឡើង និងទាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកទេសត្រូវបានពិចារណាថា ''ល្អ"?

Simply because project was able to motivate and mobilize local people to resist against destruction of camiphora mukal shrub. The local youth were organized in the form of Green Guards, who were trained in natural resources management, rangeland management and combating desertification. |

ផ្នែកទី 2.បញ្ហាដែលដោះស្រាយ(មូលហេតុដោយផ្ទាល់ និងមិនដោយផ្ទាល់)​​ និងទិសដៅនៃការអនុវត្ត

កំណត់បញ្ហាចំបងៗដែលបានដោះស្រាយតាមរយៈការអនុវត្តដែលល្អ

- community was disorganized and involved in indiscriminate gum extraction which was eliminating camiphora mukal
vegetation
- the influential people were backing this gum extraction by making a lot of money by selling the gum in wholesale market
- trees were also chopped down, wildlife was hunted and poached |

ចំណុចសំខាន់ៗជាក់លាក់នៃបញ្ហាការធ្លាក់ចុះគុណភាពដីដែលត្រូវបានដោះស្រាយតាមរយៈការអនុត្តន៍ដែលល្អ

- deforestation

សូមបញ្ជាក់ទិសដៅនៃការអនុវត្តន៍ដែលល្អ

a.Motivate, organize  and enable local community organizations for sustainable land management (SLM), in order to combat desertification
b.Immediate halt of deforestation and organized destruction of guglan (Camiphora mukal) shrub cover, in the district through local action
c.Rangeland health assessment and rehabilitation
d. Reintroduce and strengthen traditional Gochar (rangeland) management system through consensus and participation
e Create livelihood opportunities for indigenous people
|through sustainable harvesting of gugral (gum from guglan shrub)
f. Cooperate with Sindh Forest Department and local government to protect forest and rangeland

ផ្នែកទី 3.សកម្មភាព

ការព័ណ៌នាសង្ខេបនៃសកម្មភាពសំខាន់ៗ ទៅតាមទិសដៅរបស់វា

- Consultation, writing  and adaptation of “traditional gochar (rangeland)  management system” and its wider publicity and adoption by all stakeholders particularly the  District  assembly,  Community Green Groups (CGGs)|
a. Objective: Motivate, organize  and enable local community organizations for sustainable land management (SLM), in order to combat desertification
Activities:
- Community consultation and brainstorming in about 50 main villages of Union Councils of Maijthy, Joro, Bhakao (tehsil Mithi), Jharmario|Baliari (tehsil Diplo), Nagarparkar, Pithapoor, and Haroo (tehsil Nagarparkar), Chilhar, Kantio, of Tehsil Chachro of District Tharparkar on state of natural resources, pressures on land, responsible strategy to reduce pressure and identification of a community action plan to reduce pressure on land|responsible strategy to reduce pressure and identification of a community action plan to reduce pressure on land and remove hurdles
- Formation of village “Community Green Groups (CGGs)”, in 50 villages, as the task force which will work on combating desertification with SCOPE on long term basis. |The CGGs will be well represented by notables, village headmen, youth and women
- Training and orientation of Community Green Groups (CGGs) on sustainable land management including rangeland health assessment, methods of rehabilitation by seed broadcast, protection of woodlots, rotational grazing, |avoiding unsustainable agricultural practices such as use of tractor, pesticides and chemical fertilizers
- Joint rangeland scouting / assessment survey by Community Green Groups (CGGs), along with SCOPE, Forest department, AZRI and assessment of the health of rangeland, carrying capacity, identification of problems, mapping of hotspots under supervision of experts from AZRI and Rangeland section of |Sindh Forest Department
- Development of rangeland rehabilitation action plan, identification of responsibilities,  arrangement of material (seeds from AZRI), seed broadcasting
- Stakeholders dialogue on the issue, identification of culprits and their modes operandi
- Formation of District’s  Joint Action Committee (JAC) consisting on community members, political representatives, District Government, Police, NGOs, media and Forest Department to ensure a complete ban on |commercial tree chopping and destruction of guglan plantations
- Ensuring immediate practical ban on deforestation under section 144

ផ្នែកទី 4. ស្ថាប័ន/ភាគីពាក់ព័ន្ធដែលចូលរួម (ការសហការ ការចូលរួម តួនាទីរបស់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ)

ឈ្មោះ និងអាសយដ្ឋានរបស់ស្ថាប័នដែលបង្កើតបច្ចេកទេស


Society for Conservation and Protection of Environment (SCOPE),
|D-141 (annexy) Block 2, P.E.C.H.S
Karachi-75400 Pakistan

តើបច្ចេកទេសត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងភាពជាដៃគូដែរឬទេ?

ទេ

សូមបញ្ជាក់ពីរបៀបនៃការលើកទឹកចិត្តឳ្យអនុវត្តបច្ចេកទេស

 • គំនិតផ្តួចផ្តើមនៅក្នុងតំបន់

តើមានការចូលរួមរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងតំបន់ រួមទាំង CSOs ជំរុញក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកទេសនេះដែរ ឬទេ?

បាទ/ចា៎

សូមរាយបញ្ជីភាគីពាក់ព័ន្ធដែលជាប់ទាក់ទង:

local communities, forest department, rangeland research institutions, police, district administration, NGOs, CBOs|

ចំពោះបញ្ជីរាយនាមភាគីពាក់ព័ន្ធ​ខាងលើ សូមបញ្ជាក់ពីតួនាទីរបស់ភាគីទាំងនោះក្នុងការរៀបចំ ការណែនាំ ការប្រើប្រាស់ និងថែទាំបច្ចេកទេស ប្រសិនបើមាន

community: take part in guarding range land and forest
forest department:cooperation
Arid zone rangeland research institute (AZRI)rangeland management technologies
Administrtin: cooperation
people and CBOs: full participation

តើប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ និងក្បែរតំបន់ /ឬប្រជាជនក្បែរតំបន់ចូលរួមក្នុងការបង្កើតឬអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកទេសដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

តើតាមមធ្យោបាយអ្វីខ្លះ?
 • ការប្រឹក្សាយោបល់
 • វិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយដោយមានការចូលរួម
សូមបញ្ជាក់:

full ownership of the project, by setting a defensive mechanism against forest clearing

វិភាគ

ផ្នែកទី 5.ការួមចំណែកទៅលើផលប៉ះពាល់

សូមព័ណ៌នាផលប៉ះពាល់ក្នុងបរិវេណអនុវត្ត (ផលប៉ះពាល់ពីរសំខាន់ៗទៅតាមផ្នែក)

-regeneration can be seen
-fresh cuts to sgrub are not seen
-people are highly motivated
-

សូមព័ណ៌នាផលប៉ះពាល់ខាងក្រៅបរិវេញអនុវត្តចំនួនពីរ (ឧ.មិនមែនកើតនៅក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែកើតឡើងនៅតំបន់ជុំវិញតំបន់នោះ)

- awareness among stakeholders
- shortage of wood in local saw mills, because trees are not being chopped |

ផលប៉ះពាល់ទៅលើជីវៈចម្រុះ និងការកែប្រែអាកាសធាតុ

សូមពន្យល់ពីហេតុផល:

- density of tree cover increasing
- hunting poaching of animals stopped
definitely, |
The carbon sequestration capacity increases by the sving of trees and vegetation and cultivation of more shrubs

ផ្នែកទី 7.មេរៀនដែលបានរៀន

ទាក់ទងទៅនឹងធនធានមនុស្ស

people can understand very well their long term benefit if proper mobilization is done

ទាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកទេស

regeneration of vegetation in the rangeland is possible thrugh controlled natural resouces management

ម៉ូឌុល