ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ໃນການຕ້ານ ການກາຍເປັນທະເລຊາຍ

Sustainable Land Management in Nangarparkar by mobilizing communities [ປາກິດສະຖານ]

 • ​ການ​ສ້າງ:
 • ​ປັບ​ປູງ:
 • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ:
 • ບັນນາທິການ:
 • ຜູ້ທົບທວນຄືນ:

ການລາຍງານກິດຈະການ: Society for Conservation & Protection of Environment

ການພັນລະນາ ເຕັກໂນໂລຢີ ຫຼື ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງສິດທິ: ແມ່ນ

​ຄວາມ​ຄິດ​ເຫັນ: SCOPE Pakistan

​ເບິ່ງ​ປະ​ຫວັດ
ຄວາມສົມບູນ: 74%

ຂໍ້​ມູນ​ທົ່ວ​ໄປ

ຂໍ້​ມູນ​ທົ່ວ​ໄປ

ຫົວຂໍ້ຂອງການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ:

Sustainable Land Management in Nangarparkar by mobilizing communities

ປະເທດ:

ປາກິດສະຖານ

ການລາຍງານກິດຈະການ:

Society for Conservation & Protection of Environment

ສິດທິທາງຊັບສິນ

ການພັນລະນາ ເຕັກໂນໂລຢີ ຫຼື ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງສິດທິ:

ແມ່ນ

ກະລຸນາ ສະໜອງ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ສິດທິຜູ້ຖືຄອງດິນ:

SCOPE Pakistan

ການຈັດປະເພດ

ການນໍາໃຊ້ດິນໃນພື້ນທີ່ ທີ່ຕັ້ງສະເພາະ

 • ພື້ນທີ່ການປູກພືດ
 • ທົ່ງຫຍ້າລ້ຽງສັດ
 • ພື້ນທີ່ປູກໄມ້
 • ດິນທີ່ບໍ່ສາມາດທໍາການຜະລິດໄດ້
 • ການຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງມະນຸດ
ລະບຸ:

range land, sparse forest, thorny bushes, hilly

ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນມາດຕະການ ຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາດິນເຊື່ອມໂຊມ ແລະ ແຫ້ງແລ້ງ (DLDD)

 • ການປ້ອງກັນ
 • ການຫຼຸດຜ່ອນ
 • ການປັບຕົວ
 • ການຟື້ນຟູ

ການປະກອບສ່ວນວັດຖຸປະສົງຍຸດທະສາດ

 • ເພື່ອປັບປຸງ ເງື່ອນໄຂດໍາລົງຊີວິດ ຂອງປະຊາກອນ ທີ່ຖືກກະທົບ
 • ເພື່ອປັບປຸງ ສະພາບຂອງລະບົບນິເວດ ທີ່ຖືກກະທົບ
 • ເພື່ອສ້າງຜົນປະໂຫຍດ ລະດັບໂລກ ໂດຍຜ່ານການປະຕິບັດ ສິດທິພາບ ຂອງສົນທິສັນຍາ

ການເຊື່ອມໂຍງ ກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ອື່ນໆທີ່ເຮັດໄດ້ດີ

 • ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ສ້າງຄວາມຮັບຮູ້
 • DLDD ແລະ ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນ / ການຄົ້ນຄວ້າ
 • ການຈັດການຄວາມຮູ້ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ການຕັດສິນໃຈ
 • ການມີສ່ວນຮ່ວມ, ການຮ່ວມມື ແລະ ລະບົບເຄືອຂ່າຍ

ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ

ພາກທີ 1: ສະພາບການຂອງການປະຕິບັດ ທີ່ດີທີ່ສຸດ: ສະພາບການພາ (ສະພາບແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ແລະ ມະນຸດ)

ອະທິບາຍຫຍໍ້ເນື້ອໃນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ

Nangarparkar, Tharparkar is a fragile arid and semiarid ecosystem which is subjected to desertification due to frequent droughts, pressure on natural vegetative cover due to exploitation by human and livestock (for fodder, timber, firewood, gum resin, medicinal herbs extraction etc.) and limited water resources. Desertification threatened livelihood of about 1.3 million inhabitants and 5 million livestock.
The major causes of desertification are felling of trees and removal of vegetative cover in the result of deforestation and overgrazing. Destruction of Camiphora mukal (gum yielding shrub), by tukka (chemical cut) method, is a major cause of desertification and land degradation here, particularly in Nagarparkar area which is rich in this shrub.
The project aimed at reducing pressure on land and forest resources which is caused by illegal tree chopping, and destruction of natural plantations of guglan (Camiphora mukal) for gum resin extraction. SCOPE organized local communities and other stakeholders to resist illegal gum extraction, which was causing elimination of vegetation

ສະຖານທີ່

Nangarparkar is an ecologically sensitive area in District Tharparkar in the South East of Pakistan along with India-Pakistan boarder. Tharparkar District is a fragile arid ecosystem in southeast of Pakistan, spread over 19,000 sq. Km, hosting 1 million people and 4 million livestock|

ຖ້າຫາກວ່າສະຖານທີ່ໄດ້ກໍາໜົດໄວ້ຂອບເຂດຊາຍແດນ, ລະບຸການຂະຫຍາຍຂອງຕົນເປັນເຮັກຕາ:

50000.0

ການຄາດຄະເນປະຊາກອນດໍາລົງຊີວິດໃນສະຖານທີ່:

30000.0

ອະທິບາຍຫຍໍ້ ສະພາບແວດລ້ອມ ພາຍໃນພື້ນທີ່

The soils are generally infertile and because of severe wind erosion are overblown with sand.
hilly terrain
he desert vegetation is mostly herbaceous, or of stunted scrub; trees occasionally dot the landscape. The grasses form the main natural resources of the desert and provide nutritive and palatable pasturage. Human and natural induced causes such as deforestation and drought are main causes of land degradation or desertification.  Wind and water erosion are furthering this process. Massive scale illegal, wildlife present with some threatened species|

ສະພາວະທາງສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດ ຂອງຜູ້ຄົນທີ່ດໍາລົງຊີວິດ ໃນສະຖານທີ່ ແລະ / ຫຼືໃກ້ຄຽງ

some land is private, while most of the land belongs to state i.e. forest department, local people get the cultivated land on 1 year lease for cultivtion purposes|
livestock, subsistence farming|
People live below poverty line, mostly pastoralists and subsistence farmers |

ບົນພື້ນຖານປະເພດ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດ (ຫຼາຍ) ອັນໃດ (ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຍຸດທະສາດ) ຊຶ່ງຈຸດປະສົງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ ທີ່ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ ວ່າເປັນການຈັດຕັ້ງທີ່ "ດີທີ່ສູດ"?

Simply because project was able to motivate and mobilize local people to resist against destruction of camiphora mukal shrub. The local youth were organized in the form of Green Guards, who were trained in natural resources management, rangeland management and combating desertification. |

ພາກທີ 2. ການບັນຫາການແກ້ໄຂ (ກົງ ແລະ ທາງອ້ອມສາເຫດ) ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງການປະຕິບັດ ທີ່ດີທີ່ສຸດ

ບັນຫາຕົ້ນຕໍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ

- community was disorganized and involved in indiscriminate gum extraction which was eliminating camiphora mukal
vegetation
- the influential people were backing this gum extraction by making a lot of money by selling the gum in wholesale market
- trees were also chopped down, wildlife was hunted and poached |

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ທີ່ດີແມ່ນແນ່ໃສ່ການແກ້ໃຂບັນຫາ ການເຊື່ອມໂຊມຂອງດິນ

- deforestation

ແຈ້ງຈຸດປະສົງ ຂອງການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ

a.Motivate, organize  and enable local community organizations for sustainable land management (SLM), in order to combat desertification
b.Immediate halt of deforestation and organized destruction of guglan (Camiphora mukal) shrub cover, in the district through local action
c.Rangeland health assessment and rehabilitation
d. Reintroduce and strengthen traditional Gochar (rangeland) management system through consensus and participation
e Create livelihood opportunities for indigenous people
|through sustainable harvesting of gugral (gum from guglan shrub)
f. Cooperate with Sindh Forest Department and local government to protect forest and rangeland

ພາກທີ 3. ກິດຈະກໍາ

ລາຍລະອຽດຂອງກິດຈະກໍາຕົ້ນຕໍ, ໂດຍຈຸດປະສົງ

- Consultation, writing  and adaptation of “traditional gochar (rangeland)  management system” and its wider publicity and adoption by all stakeholders particularly the  District  assembly,  Community Green Groups (CGGs)|
a. Objective: Motivate, organize  and enable local community organizations for sustainable land management (SLM), in order to combat desertification
Activities:
- Community consultation and brainstorming in about 50 main villages of Union Councils of Maijthy, Joro, Bhakao (tehsil Mithi), Jharmario|Baliari (tehsil Diplo), Nagarparkar, Pithapoor, and Haroo (tehsil Nagarparkar), Chilhar, Kantio, of Tehsil Chachro of District Tharparkar on state of natural resources, pressures on land, responsible strategy to reduce pressure and identification of a community action plan to reduce pressure on land|responsible strategy to reduce pressure and identification of a community action plan to reduce pressure on land and remove hurdles
- Formation of village “Community Green Groups (CGGs)”, in 50 villages, as the task force which will work on combating desertification with SCOPE on long term basis. |The CGGs will be well represented by notables, village headmen, youth and women
- Training and orientation of Community Green Groups (CGGs) on sustainable land management including rangeland health assessment, methods of rehabilitation by seed broadcast, protection of woodlots, rotational grazing, |avoiding unsustainable agricultural practices such as use of tractor, pesticides and chemical fertilizers
- Joint rangeland scouting / assessment survey by Community Green Groups (CGGs), along with SCOPE, Forest department, AZRI and assessment of the health of rangeland, carrying capacity, identification of problems, mapping of hotspots under supervision of experts from AZRI and Rangeland section of |Sindh Forest Department
- Development of rangeland rehabilitation action plan, identification of responsibilities,  arrangement of material (seeds from AZRI), seed broadcasting
- Stakeholders dialogue on the issue, identification of culprits and their modes operandi
- Formation of District’s  Joint Action Committee (JAC) consisting on community members, political representatives, District Government, Police, NGOs, media and Forest Department to ensure a complete ban on |commercial tree chopping and destruction of guglan plantations
- Ensuring immediate practical ban on deforestation under section 144

ພາກທີ 4: ສະຖາບັນ / ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ (ການຮ່ວມມື, ການມີສ່ວນຮ່ວມ,​ ພາລະບົດບາດຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ)

ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ່ຂອງສະຖາບັນການພັດທະນາ ເຕັກໂນໂລຢີ


Society for Conservation and Protection of Environment (SCOPE),
|D-141 (annexy) Block 2, P.E.C.H.S
Karachi-75400 Pakistan

ການພັດທະນາ ເຕັກໂນໂລຢີ ມີການຮ່ວມມືບໍ່?

ບໍ່ແມ່ນ

ລະບຸ ຂົງເຂດວຽກງານໃດ ທີ່ໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມໃຫ້ນໍາໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຢີ

 • ການລິເລີ່ມພາຍໃນປະເທດ

ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ປະກອບດ້ວຍ CSOs, ຜຸ້ທີ່ມີສ່ວນໃນການພັດທະນາ ເຕັກໂນໂລຢີບໍ່?

ແມ່ນ

ລາຍຊື່ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນທ້ອງຖິ່ນມີສ່ວນຮ່ວມ:

local communities, forest department, rangeland research institutions, police, district administration, NGOs, CBOs|

ສໍາລັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ລະບຸໄວ້ຂ້າງເທິງ, ລະບຸ ພາລະບົດບາດ ຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການອອກແບບ, ການແນະນໍາ, ການນໍາໃຊ້ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ ເຕັກໂນໂລຢີ, ຖ້າມີ.

community: take part in guarding range land and forest
forest department:cooperation
Arid zone rangeland research institute (AZRI)rangeland management technologies
Administrtin: cooperation
people and CBOs: full participation

ມີປະຊາກອນ ທີ່ອາໃສຢຸ່ໃນພື້ນທີ່ ແລະ ພື້ນທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໃນການພັດທະນາ ເຕັກໂນໂລຢີບໍ່?

ແມ່ນ

ໂດຍຄ່າຫຍັງ?
 • ປຶກສາຫາລື
 • ວິທີການ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ
ລະບຸ:

full ownership of the project, by setting a defensive mechanism against forest clearing

ການວິເຄາະ

ພາກທີ 5. ການປະກອບສ່ວນໃສ່ຜົນກະທົບ

ອະທິບາຍ ຜົນກະທົບ ທາງກົງຕໍ່ພື້ນທີ່ການຜະລິດ (2 ຜົນກະທົບຫຼັກໂດຍແບ່ງໝວດໝູ່)

-regeneration can be seen
-fresh cuts to sgrub are not seen
-people are highly motivated
-

ພັນລະນາ ຄວາມໝາຍ ຂອງຜົນກະທົບ ທາງອ້ອມ ທີ່ກະທົບໃສ່ນອກພື້ນທີ່ (ຕົວຢ່າງ, ທີ່ບໍ່ປະກົດໃນພື້ນທີ່ ແຕ່ຢູ່ອ້ອມແອ້ມພື້ນທີ່)

- awareness among stakeholders
- shortage of wood in local saw mills, because trees are not being chopped |

ຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

ອະທິບາຍເຫດຜົນ:

- density of tree cover increasing
- hunting poaching of animals stopped
definitely, |
The carbon sequestration capacity increases by the sving of trees and vegetation and cultivation of more shrubs

ພາກທີ 7. ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊັບພະຍາກອນມະນຸດ

people can understand very well their long term benefit if proper mobilization is done

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລັກສະນະດ້ານວິຊາການ

regeneration of vegetation in the rangeland is possible thrugh controlled natural resouces management

ຂໍ້ມູນການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ເນື້ອໃນ

ຂະຫຍາຍທັງໝົດ ຍຸບທັງໝົດ

ເນື້ອໃນ