НҮБ-ын ЦТК

Sustainable Land Management in Nangarparkar by mobilizing communities [Пакистан]

 • Шинийг нээх:
 • Шинэчлэх:
 • Мэдээлэл цуглуулсан:
 • Редактор:
 • Хянагч:

Тайлагнах Этгээд: Society for Conservation & Protection of Environment

Маягтад оруулсан технологи, эсвэл түүний аль нэг хэсэг, өмчийн аливаа нэг эрхээр хамгаалагдсан эсэхийг тодруулна уу. : Тийм

Тайлбар: SCOPE Pakistan

Түүх үзэх
Бүрэн гүйцэд байдал: 74%

Ерөнхий мэдээлэл

Ерөнхий мэдээлэл

Шилдэг туршлагын нэршил :

Sustainable Land Management in Nangarparkar by mobilizing communities

Улс :

Пакистан

Тайлагнах Этгээд:

Society for Conservation & Protection of Environment

Хөрөнгийн эрх

Маягтад оруулсан технологи, эсвэл түүний аль нэг хэсэг, өмчийн аливаа нэг эрхээр хамгаалагдсан эсэхийг тодруулна уу. :

Тийм

Эрх эзэмшигчийн талаар холбогдох мэдээллийг оруулна уу:

SCOPE Pakistan

Ангилал

Тодорхой байршилд газар ашиглалтын давуу тал

 • Тариалангийн талбай
 • Бэлчээрийн талбай
 • Ой мод
 • Бүтээмж үгүй газар
 • Суурьшлын бүс
Тодорхойлно уу:

range land, sparse forest, thorny bushes, hilly

Цөлжилт, газрын доройтол, гангийн (DLDD) арга хэмжээнд оруулах хувь нэмэр

 • Сэргийлэх
 • Бууруулах
 • Дасан зохицох
 • Нөхөн сэргээлт

Стратеги зорилтод оруулах хувь нэмэр

 • Нөлөөлөлд өртсөн хүн амын амьдрах нөхцлийг сайжруулах
 • Нөлөөлөлд өртсөн экосистемийн нөхцлийг сайжруулах
 • Конвенцийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх замаар даян дэлхийн үр ашгийг бий болгох

Бусад сайн туршлагуудтай хэрхэн холбогдох вэ

 • Чадавхийг бэхжүүлэх, мэдлэг дээшлүүлэх
 • ЦГДГ болон ГТМ-ийн моиторинг, үнэлгээ / судалгаа
 • Мэдлэгийн менежмент ба шийдвэрийн гаргалт дахь дэмжлэг
 • Оролцоо, хамтын ажиллагаа, сүлжээ

Үзүүлэлтүүд

Хэсэг 1. Шилдэг туршлагын агуулга: Нөхцөл байдал (хүн, байгалийн орчин)

Шилдэг туршлагын товч тодорхойлолт

Nangarparkar, Tharparkar is a fragile arid and semiarid ecosystem which is subjected to desertification due to frequent droughts, pressure on natural vegetative cover due to exploitation by human and livestock (for fodder, timber, firewood, gum resin, medicinal herbs extraction etc.) and limited water resources. Desertification threatened livelihood of about 1.3 million inhabitants and 5 million livestock.
The major causes of desertification are felling of trees and removal of vegetative cover in the result of deforestation and overgrazing. Destruction of Camiphora mukal (gum yielding shrub), by tukka (chemical cut) method, is a major cause of desertification and land degradation here, particularly in Nagarparkar area which is rich in this shrub.
The project aimed at reducing pressure on land and forest resources which is caused by illegal tree chopping, and destruction of natural plantations of guglan (Camiphora mukal) for gum resin extraction. SCOPE organized local communities and other stakeholders to resist illegal gum extraction, which was causing elimination of vegetation

Байршил

Nangarparkar is an ecologically sensitive area in District Tharparkar in the South East of Pakistan along with India-Pakistan boarder. Tharparkar District is a fragile arid ecosystem in southeast of Pakistan, spread over 19,000 sq. Km, hosting 1 million people and 4 million livestock|

Хэрэв байршил хил хязгаартай бол түүнийг га-гаар илэрхийлнэ үү:

50000.0

Байршилд амьдарч буй хүн амын тооцоо:

30000.0

Тодорхойлсон байршил доторх байгаль орчны товч тодорхойлолт.

The soils are generally infertile and because of severe wind erosion are overblown with sand.
hilly terrain
he desert vegetation is mostly herbaceous, or of stunted scrub; trees occasionally dot the landscape. The grasses form the main natural resources of the desert and provide nutritive and palatable pasturage. Human and natural induced causes such as deforestation and drought are main causes of land degradation or desertification.  Wind and water erosion are furthering this process. Massive scale illegal, wildlife present with some threatened species|

Байршил болон / эсвэл ойролцоо амьдардаг хүмүүсийн нийгэм, эдийн засгийн нөхцөл байдал

some land is private, while most of the land belongs to state i.e. forest department, local people get the cultivated land on 1 year lease for cultivtion purposes|
livestock, subsistence farming|
People live below poverty line, mostly pastoralists and subsistence farmers |

Ямар үзүүлэлт, шалгуур(ууд)-ын үндсэн дээр (Стратегид үл хамаарах) санал болгож буй туршлага, түүнд харгалзах технологи "шилдэг" гэж тодорхойлогдсон бэ?

Simply because project was able to motivate and mobilize local people to resist against destruction of camiphora mukal shrub. The local youth were organized in the form of Green Guards, who were trained in natural resources management, rangeland management and combating desertification. |

Хэсэг 2. Шийдвэрлэх асуудал (шууд болон шууд бус шалтгаан), шилдэг туршлагын зорилтууд

Шилдэг туршлагын шийдвэрлэсэн гол асуудлууд

- community was disorganized and involved in indiscriminate gum extraction which was eliminating camiphora mukal
vegetation
- the influential people were backing this gum extraction by making a lot of money by selling the gum in wholesale market
- trees were also chopped down, wildlife was hunted and poached |

Шилдэг туршлагын шийдвэрлэсэн газрын доройтлын асуудлуудыг дүрслэх

- deforestation

Шилдэг туршлагын зорилтуудыг тодорхойлно уу

a.Motivate, organize  and enable local community organizations for sustainable land management (SLM), in order to combat desertification
b.Immediate halt of deforestation and organized destruction of guglan (Camiphora mukal) shrub cover, in the district through local action
c.Rangeland health assessment and rehabilitation
d. Reintroduce and strengthen traditional Gochar (rangeland) management system through consensus and participation
e Create livelihood opportunities for indigenous people
|through sustainable harvesting of gugral (gum from guglan shrub)
f. Cooperate with Sindh Forest Department and local government to protect forest and rangeland

Хэсэг 3. Үйл ажиллагаа

Үндсэн үйл ажиллагааны товч танилцуулга, зорилтуудаар

- Consultation, writing  and adaptation of “traditional gochar (rangeland)  management system” and its wider publicity and adoption by all stakeholders particularly the  District  assembly,  Community Green Groups (CGGs)|
a. Objective: Motivate, organize  and enable local community organizations for sustainable land management (SLM), in order to combat desertification
Activities:
- Community consultation and brainstorming in about 50 main villages of Union Councils of Maijthy, Joro, Bhakao (tehsil Mithi), Jharmario|Baliari (tehsil Diplo), Nagarparkar, Pithapoor, and Haroo (tehsil Nagarparkar), Chilhar, Kantio, of Tehsil Chachro of District Tharparkar on state of natural resources, pressures on land, responsible strategy to reduce pressure and identification of a community action plan to reduce pressure on land|responsible strategy to reduce pressure and identification of a community action plan to reduce pressure on land and remove hurdles
- Formation of village “Community Green Groups (CGGs)”, in 50 villages, as the task force which will work on combating desertification with SCOPE on long term basis. |The CGGs will be well represented by notables, village headmen, youth and women
- Training and orientation of Community Green Groups (CGGs) on sustainable land management including rangeland health assessment, methods of rehabilitation by seed broadcast, protection of woodlots, rotational grazing, |avoiding unsustainable agricultural practices such as use of tractor, pesticides and chemical fertilizers
- Joint rangeland scouting / assessment survey by Community Green Groups (CGGs), along with SCOPE, Forest department, AZRI and assessment of the health of rangeland, carrying capacity, identification of problems, mapping of hotspots under supervision of experts from AZRI and Rangeland section of |Sindh Forest Department
- Development of rangeland rehabilitation action plan, identification of responsibilities,  arrangement of material (seeds from AZRI), seed broadcasting
- Stakeholders dialogue on the issue, identification of culprits and their modes operandi
- Formation of District’s  Joint Action Committee (JAC) consisting on community members, political representatives, District Government, Police, NGOs, media and Forest Department to ensure a complete ban on |commercial tree chopping and destruction of guglan plantations
- Ensuring immediate practical ban on deforestation under section 144

Хэсэг 4. Оролцогч байгууллагууд / талууд (хамтын ажиллагаа, оролцоо, оролцогч талуудын үүрэг)

Технологи боловсруулсан байгууллагын нэр, хаяг


Society for Conservation and Protection of Environment (SCOPE),
|D-141 (annexy) Block 2, P.E.C.H.S
Karachi-75400 Pakistan

Технологи нь түншлэлийг хөгжүүлсэн уу?

Үгүй

Технологи ямар хүрээнд хэлэлцэгдэж баримтжуулагдсаныг тодорхойлно уу

 • Орон нутгийн санаачлага

Олон нутгийн сонирхогч талууд, түүн дотроо ИНБ-ын оролцоо, технологийг илүү сайжруулахад түлхэц үзүүлсэн үү?

Тийм

Оролцсон орон нутгийн оролцогч талуудын жагсаалт:

local communities, forest department, rangeland research institutions, police, district administration, NGOs, CBOs|

Дээр дурдсан сонирхогч талуудын хувьд, технологийн дизайн, танилцуулга, ашиглалт, засвар үйлчилгээний үүргийг тодорхойлно уу.

community: take part in guarding range land and forest
forest department:cooperation
Arid zone rangeland research institute (AZRI)rangeland management technologies
Administrtin: cooperation
people and CBOs: full participation

Тухайн байршилд болон түүний ойр орчимд амьдрах ард иргэд технологи хөгжүүлэхэд оролцсон уу?

Тийм

Юуны тусламжтайгаар?
 • Зөвлөх үйлчилгээ
 • Оролцооны аргачлал
Тодорхойлно уу:

full ownership of the project, by setting a defensive mechanism against forest clearing

Дүн шинжилгээ

Хэсэг 5. Нөлөөлөлд хувь нэмэр

Талбай дахь үр нөлөөг тодорхойлно уу (гол хоёр үр нөлөөг төрлөөр)

-regeneration can be seen
-fresh cuts to sgrub are not seen
-people are highly motivated
-

Тадбайн гадна илэрсэн хамгийн чухал хоёр нөлөөг (өөрөөр хэлбэл тухайн талбайд үгүй харин эргэн тойронд байгаа) тодорхойлно уу

- awareness among stakeholders
- shortage of wood in local saw mills, because trees are not being chopped |

Биологийн төрөл зүйл, уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөлөл

Шалтгааныг тайлбарлана уу: :

- density of tree cover increasing
- hunting poaching of animals stopped
definitely, |
The carbon sequestration capacity increases by the sving of trees and vegetation and cultivation of more shrubs

Хэсэг 7. Сургамж

Хүний нөөцтэй холбоотой

people can understand very well their long term benefit if proper mobilization is done

Техникийн нөөцтэй холбоотой

regeneration of vegetation in the rangeland is possible thrugh controlled natural resouces management

Модулууд