អនុសញ្ញាសហប្រជាជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរហោស្ថានកម្ម

les courbes de niveau [ប្រទេសប៊ូរុនឌី]

 • ការបង្កើត៖
 • បច្ចុប្បន្នភាព
 • អ្នកចងក្រង៖
 • អ្នកកែសម្រួល៖
 • អ្នកត្រួតពិនិត្យ

របាការណ៍អង្គភាព: Burundi

សូមបញ្ជាក់ប្រសិនបើបច្ចេកទេសដែលបានព័ណ៌នានៅក្នុងផ្នែកនេះ Template ឬផ្នែកមួយនៃ Template នេះត្រូវបានគ្រប់ដណ្តប់ដោយសិទ្ធិអចលនទ្រព្យ: ទេ

មើលប្រវត្តិ

ពិនិត្យមើលគ្រប់ផ្នែក

ពង្រីកមើលទាំងអស់ បង្រួមទាំងអស់
ភាពពេញលេញ៖ 91%

ព័ត៌មានទូទៅ

ព័ត៌មានទូទៅ

ចំណងជើងនៃការអនុវត្តន៍ល្អ:

les courbes de niveau

ប្រទេស:

ប្រទេសប៊ូរុនឌី

របាការណ៍អង្គភាព:

Burundi

សិទ្ធិអចលនទ្រព្យ

សូមបញ្ជាក់ប្រសិនបើបច្ចេកទេសដែលបានព័ណ៌នានៅក្នុងផ្នែកនេះ Template ឬផ្នែកមួយនៃ Template នេះត្រូវបានគ្រប់ដណ្តប់ដោយសិទ្ធិអចលនទ្រព្យ:

ទេ

ការចាត់ចំណាត់ថ្នាក់

ការប្រើប្រាស់ដីនៅក្នុងទីតាំងដែលបានកំណត់

 • ដីដាំដំណាំ
 • ដីលំនៅដ្ឋាន
 • ផ្សេងៗ (សូមបញ្ជាក់)
សូមបញ្ជាក់:

élevage

វិធានការក្នុងការួមចំណែកទប់ស្កាត់រហោស្ថានកម្ម ការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី និងគ្រោះរាំងស្ងួត​​ (DLDD)

 • ការបង្ការ
 • ការកាត់បន្ថយ
 • ការបន្សុំា

ការរួមចំណែកក្នុងទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្រ

 • ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវលក្ខខណ្ឌរស់នៅរបស់ប្រជាជនដែលរងផលប៉ះពាល់
 • ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវលក្ខខណ្ឌនៃប្រព័ន្ធអ៊ីកូឡូស៊ីដែលរងផលប៉ះពាល់

ទំនាក់ទំនងជាមួយការអនុវត្តន៍ល្អៗផ្សេងទៀត

 • ពង្រឹងសមត្ថភាព និងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង
 • កាចូលរួម ការសហការ និងបណ្តាញ

លក្ខណៈពិសេស

ផ្នែកទី 1.ការអនុវត្តន៍ល្អ៖ លក្ខខណ្ឌ(បរិស្ថានមនុស្ស និងបរិស្ថានធម្មជាតិ)

ការព័ណ៌នាសង្ខេបចំពោះការអនុវត្តន៍ដែលល្អៗ

- Evaluation de la pente en vue de mesurer les équidistances entre les courbes de
 niveau;
- Mobilisation de la population riveraine ou habitant sur le site,
- Mesurage et piquetage,
- Traçage des courbes de niveau,
- Creusement des fosses d'absorption et implantation de graminées fixatrices   
 (pennisetum, seataria)  |

ទីតាំង

Muramvya  et Muyinga

សូមកំណត់ពីចំនួនប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នោះ:

6000000.0

ការព័ណ៌នាសង្ខេបនៃបរិស្ថានធម្មជាតិនៅក្នុងតំបន់ជាក់លាក់

Ce sont des plateaux centraux d'altitude moyenne pour MUYINGA et de haute altitude pour MURAMVYA.
Les sols sont en général des ferralsols et des ferrisols en haute altitude. Des sols bruns tropicaux; des sols peu évolués; des lithosols se rencontrent sur les pentes et les crêtes.
C'est un climat tropical influencé par son altitude élevée. Les précipitations varient avec les saisons; de façon générale; on a une saison sèche qui dure quatre mois (de juin à septembre. La saison des pluies est la plus importante et a lieu d'octobre à mai.

លក្ខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៃការរស់នៅក្នុងតំបន់ និង ក្បែរតំបន់

Le niveau du revenu de la population burundaise est en général bas, soit un revenu annuel moyen par habitant de moins de 110 Dollars américains par an. |
L'économie repose principalemnet sur le secteur primaire généralement l'agriculture car elle est pratiquée par plus de 90% de la population active et occupe 80% de la superficie des terres.
Les terres appartiennent à l'Etat

តើផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ និង/ឬ (ការចង្អុរបង្ហាញ)(ដែលមិនទាក់ទឹងទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រ) ការអនុវត្តដែលលើកឡើង និងទាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកទេសត្រូវបានពិចារណាថា ''ល្អ"?

L'érosion étant la base de l'augmentation du taux de perte en sol se référant aux critères d'érodibilité,d'érosivité à cause du climat, de topographie et de couvert végétal, la mise en place des courbes de niveau est un moyen de diminuer ce taux de perte en sol arable. |

ផ្នែកទី 2.បញ្ហាដែលដោះស្រាយ(មូលហេតុដោយផ្ទាល់ និងមិនដោយផ្ទាល់)​​ និងទិសដៅនៃការអនុវត្ត

កំណត់បញ្ហាចំបងៗដែលបានដោះស្រាយតាមរយៈការអនុវត្តដែលល្អ

Les principaux problèmes abordés par la meilleure pratique sont les suivants:
- la lutte contre l'érosion,
- la diminution de la production agricole,
- la conservation du  sol et de l'eau|

ចំណុចសំខាន់ៗជាក់លាក់នៃបញ្ហាការធ្លាក់ចុះគុណភាពដីដែលត្រូវបានដោះស្រាយតាមរយៈការអនុត្តន៍ដែលល្អ

L'érosion est caractérisée par un départ massif du sol arable et le ruissellement des eaux pluviales. Cela a pour conséquence les ravinements, les mouvements de masse causant des pertes de champs de cultures, la destruction des infrastructures et des accidents chez les personnes et les animaux. |

សូមបញ្ជាក់ទិសដៅនៃការអនុវត្តន៍ដែលល្អ

La meilleure pratique a pour objectifs de:
- réduire les pertes en sol arable et conserver l'eau;
- protéger les champs de cultures et les infrastructures;
- contribuer à assurer la sécurité alimentaire.

ផ្នែកទី 3.សកម្មភាព

ការព័ណ៌នាសង្ខេបនៃសកម្មភាពសំខាន់ៗ ទៅតាមទិសដៅរបស់វា

Protection des champs de cultures et des infrastructures: la principale activité est la mise en place des herbes fixatrices du sol sous forme de haie anti-érosive
Réduction des pertes en sol arable et conservation de l'eau:
l'activité principale est la mise en place des bassins de retenue des eaux pluviales
Contribution à la sécurité alimentaire: la principale activité est l'association des activités agro-sylvo-pastorales

ការព័ណ៌នាសង្ខេប និងភាពជាក់លាក់នៃបច្ចេកទេស

Confère section 5.2.1 point 8
On utilise le matériel biologique (le splantes fixatrices de sol et les outils aratoires). C'est une technique accessible à toute la population.

ផ្នែកទី 4. ស្ថាប័ន/ភាគីពាក់ព័ន្ធដែលចូលរួម (ការសហការ ការចូលរួម តួនាទីរបស់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ)

ឈ្មោះ និងអាសយដ្ឋានរបស់ស្ថាប័នដែលបង្កើតបច្ចេកទេស


Programme Nationale de Lutte Anti- Erosive (PNLAE)|Ministère de l'Eau, de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme

តើបច្ចេកទេសត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងភាពជាដៃគូដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

បញ្ជីរាយនាមឈ្មោះដៃគូ:

- Les OSC;
- La population;
- Les ONGs locales et internationales

សូមបញ្ជាក់ពីរបៀបនៃការលើកទឹកចិត្តឳ្យអនុវត្តបច្ចេកទេស

 • គំនិតផ្តួចផ្តើមថ្នាក់ជាតិ-ដឹកនាំដោយរាជរដ្ឋាភិបាល
 • គំនិតផ្តួចផ្តើមថ្នាក់ជាតិ-មិនដឹកនាំដោយរាជរដ្ឋាភិបាល
 • គំនិតផ្តួចផ្តើមដោយកម្មវិធី/គម្រោងជាមូលដ្ឋាន

តើមានការចូលរួមរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងតំបន់ រួមទាំង CSOs ជំរុញក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកទេសនេះដែរ ឬទេ?

បាទ/ចា៎

សូមរាយបញ្ជីភាគីពាក់ព័ន្ធដែលជាប់ទាក់ទង:

- ENVIRO-PROTEC;
- Action Ceinture Verte pour la protection de l'Environnement (ACVE),
- Association Femme et Environnement au BURUNDI(AFEB)|

ចំពោះបញ្ជីរាយនាមភាគីពាក់ព័ន្ធ​ខាងលើ សូមបញ្ជាក់ពីតួនាទីរបស់ភាគីទាំងនោះក្នុងការរៀបចំ ការណែនាំ ការប្រើប្រាស់ និងថែទាំបច្ចេកទេស ប្រសិនបើមាន

Ces ONGs ont contribué dans l'identification des sites où la technologie pouvait être implantée. Elles ont aussi contribué à la sensibilisation de la population, à l'identification des espèces végétales à introduire et à la vulgarisation de la technologie|

តើប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ និងក្បែរតំបន់ /ឬប្រជាជនក្បែរតំបន់ចូលរួមក្នុងការបង្កើតឬអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកទេសដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

តើតាមមធ្យោបាយអ្វីខ្លះ?
 • ការប្រឹក្សាយោបល់
 • វិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយដោយមានការចូលរួម

វិភាគ

ផ្នែកទី 5.ការួមចំណែកទៅលើផលប៉ះពាល់

សូមព័ណ៌នាផលប៉ះពាល់ក្នុងបរិវេណអនុវត្ត (ផលប៉ះពាល់ពីរសំខាន់ៗទៅតាមផ្នែក)

Par rapport aux autres zones où il n'y a pas eu d'intervention, la productivité a relativement été améliorée|
A ce niveau, il y a eu diminution des pertes en sol arable, protection des bassins versants et des marais et bas fonds|
Le rendement agricole et le revenu familial ont été rehaussés;

សូមព័ណ៌នាផលប៉ះពាល់ខាងក្រៅបរិវេញអនុវត្តចំនួនពីរ (ឧ.មិនមែនកើតនៅក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែកើតឡើងនៅតំបន់ជុំវិញតំបន់នោះ)

- Diminution de la productivité agricole,
Perte en terre arable

ផលប៉ះពាល់ទៅលើជីវៈចម្រុះ និងការកែប្រែអាកាសធាតុ

សូមពន្យល់ពីហេតុផល:

L'augmentationdu taux de séquéstration des émissions de gaz à effets de serre
La protection des infrastructures et des champs de cultures
- L'introduction de nouvelles espèces végétales,
- La limitation de la dégradation du sol,

តើការវិភាគថ្លៃដើម និងអត្ថប្រយោជន៍ត្រូវបានធ្វើឡើងដែរឬទេ?

តើការវិភាគថ្លៃដើម និងអត្ថប្រយោជន៍ត្រូវបានធ្វើឡើងដែរឬទេ?

ទេ

ផ្នែកទី 6.ការទទួលយក និងការថតចម្លង

តើបច្ចេកទេសត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ/ណែនាំទៅទីតាំងផ្សេងៗទៀតដែរឬទេ?

តើបច្ចេកទេសត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ/ណែនាំទៅទីតាំងផ្សេងៗទៀតដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

តើនៅកន្លែងណា?

KAYANZA

តើអ្នកអាចកំណត់លក្ខខណ្ឌសំខាន់ៗចំនួនបីដែលនាំឱ្យទទួលបានជោគជ័យទៅលើការអនុវត្តន៍ល្អ/បច្ចេកទេសដែលបានបង្ហាញដែរឬទេ?

Les conditions bio-physiques de la zone: celles-ci sont adaptées à la technologie précitée.
Motivation de la population locale: la population a accueilli favorablement la nouvelle technologie et contribue à sa vulgarisation.
Motivation des gouvernements locaux: la lutte anti-érosive est une des priorités du Gouvernement. Ainsi, un programme nommé PNLAE a été mis en place à cet effet. Cette condition est liée au contexte local.|

ការថងចម្លង

ទៅតាមទស្សនៈរបស់អ្នក តើការអនុវត្តន៍ល្អ/បច្ចេកទេសដែលអ្នកបានលើកឡើងអាចជាន់គ្នា បើទោះបីជាមានកម្រិតខ្លះនៃការបន្សុំា​ មាននៅកន្លែងផ្សេងដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

តើនៅត្រឹមកម្រិតណា?
 • ថ្នាក់តំបន់
 • ថ្នាក់ក្រោមជាតិ

ផ្នែកទី 7.មេរៀនដែលបានរៀន

ទាក់ទងទៅនឹងធនធានមនុស្ស

Les ressources humaines sont disponibles et adéquates pour la vulgarisation de la technologie

ទាក់ទងទៅនឹងប្រភពហិរញ្ញវត្ថុ

Les ressources financières sont insuffisantes car la technologie nécessite d'importants moyens financiers.

ទាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកទេស

Les méthodes utilisées sont simples et ne nécessitent pas une formation spécifique.

ម៉ូឌុល