វិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

Gestion communautaire des plantations forestières [ប្រទេសប៊ូរុនឌី]

 • ការបង្កើត៖
 • បច្ចុប្បន្នភាព
 • អ្នកចងក្រង៖
 • អ្នកកែសម្រួល៖
 • អ្នកត្រួតពិនិត្យច្រើនទៀត៖ ,

Kubungabunga amashamba rusangi

approaches_2478 - ប្រទេសប៊ូរុនឌី

ពិនិត្យមើលគ្រប់ផ្នែក

ពង្រីកមើលទាំងអស់
ភាពពេញលេញ៖ 81%

1. ព័ត៌មានទូទៅ

1.2 ព័ត៌មានលម្អិតពីបុគ្គលសំខាន់ៗ និងស្ថាប័នដែលចូលរួមក្នុងការវាយតម្លៃ និងចងក្រងឯកសារនៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

បុគ្គលសំខាន់ម្នាក់ (ច្រើននាក់)

អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:
ឈ្មោះគម្រោងដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃលើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ (បើទាក់ទង)
The Transboundary Agro-ecosystem Management Project for the Kagera River Basin (GEF-FAO / Kagera TAMP )
ឈ្មោះអង្គភាពមួយ (ច្រើន) ដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃលើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ (បើទាក់ទង)
FAO Food and Agriculture Organization (FAO Food and Agriculture Organization) - ប្រទេសអ៊ីតាលី

1.3 លក្ខខណ្ឌទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈវ៉ូខេត

តើពេលណាដែលទិន្នន័យបានចងក្រង (នៅទីវាល)?

07/07/2012

អ្នកចងក្រង និង(បុគ្គលសំខាន់ៗ)យល់ព្រមទទួលយកនូវលក្ខខណ្ឌនានាទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈ​ វ៉ូខេត:

បាទ/ចា៎

1.4 ការយោងមួយ (ច្រើន) ទៅលើ (កម្រង) បញ្ជីសំណួរនៃបច្ចេកទេស SLM

2. ការពណ៌នាអំពីវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ SLM

2.1 ពណ៌នាសង្ខេបខ្លីពីវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

Il s'agit du cash for work (pendant la mise en place des pépinières et plantations forestières) couplé à des séances de sensibilisation pour la pérénnisation des actions

2.2 ពណ៌នាលម្អិតពិវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

ពណ៌នាលម្អិតពិវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ:

Buts / objectifs: Conservation des eaux et sols; Responsabilisation de la population riveraine du lac Cohoha quant à l'amélioration et la protection de la biodiversité du lac

Méthodes: Payer la main d'oeuvre par mois et par homme-jours prestés

Etapes de mise en œuvre: 1) Réunions de sensibilisation / conscientisation des administrations et des rivières du lac
2) Recrutement de la main d'oeuvre d'appui
3) Organisation et encadrement en champ Ecole des Producteurs (CEP / FFS)

Rôle des parties prenantes: FAO: Appui financier
INECN et DPAE: technique d'appui
Administration: Sensibilisation et responsabilisation de la population riveraine
La communauté riveraine: Mise en oeuvre des activités

Autres informations importantes: La population riveraine était la plus privilégiée dans le recrutement de la main d'oeuvre tandis que les femmes dépassaient 60%.

2.5 ប្រទេស/តំបន់/ទីតាំងកន្លែង ដែលវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយត្រូវបានអនុវត្តន៍

ប្រទេស:

ប្រទេសប៊ូរុនឌី

តំបន់/រដ្ឋ/ខេត្ត:

Kirundo

បញ្ជាក់បន្ថែមពីលក្ខណៈនៃទីតាំង:

Busoni

2.6 កាលបរិច្ឆេទនៃការចាប់ផ្តើម និងបញ្ចប់នៃវិធីសាស្រ្តផ្សព្វផ្សាយនេះ

សូមបញ្ជាក់ឆ្នាំដែលបានបង្កើតឡើង:

2011

ឆ្នាំបញ្ចប់ (ប្រសិនបើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយត្រូវបានឈប់ប្រើប្រាស់):

2014

2.7 ប្រភេទនៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

 • ផ្អែកលើគម្រោង/កម្មវិធី

2.8 គោលបំណង/ទិសដៅសំខាន់នៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

L'Approche a principalement porté sur GDT avec d'autres activités (Gestion, communautés, forêts)

Augmenter les revenus des ménages en injectant une certaine masse monétaire au sein des ménages participant à la main d'oeuvre. Renforcement des capacités de la population riveraine du lac Cohoha en matière de gestion durable des terres

L'approche GDT a abordé les problèmes suivants: Les principaux problèmes visés: la pauvreté, la méconnaissance des techniques de GDT

2.9 លក្ខខណ្ឌអនុញ្ញាត ឬរារាំងការអនុវត្តន៍បច្ចេកទេសដែលស្ថិតនៅក្រោមវិធីសាស្រ្តផ្សព្វផ្សាយ

សង្គម/វប្បធម៌/ និងតម្លៃនៃសាសនា
 • រារាំង

Aucun

ភាពអាចរកបាននៃធនធានហិរញ្ញវត្ថុ និងសេវាកម្ម
 • រារាំង

Manque d'intrants nécessaires pour la mise en place des pépinières d'arbres forestiers

Traitement par l'approche GDT: Financement de la FAO pour la production de plants

បរិបទនៃស្ថាប័ន
 • រារាំង

Manque de moyens ausein de l'INECN pour protéger tout le littoral du lac

Traitement par l'approche GDT: Recours au projet TAMP KAGERA de la FAO pour protéger 45 ha sur le littoral

ក្របខណ្ឌច្បាប់ (សិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លី កម្មសិទ្ធីប្រើប្រាស់ដីនិងទឹក)
 • អំណោយផល

La propriété foncière existante, les droits d'utilisation des terres / droits de l'eau ont grandement contribué à la mise en œuvre de l'approche: La vulgarisation et sensibilisation du code foncier, du code de l'eau et du décret important de l'Autorité du Paysage Protégé du Nord

 • រារាំង

Méconnaissance des textes de lois relatifs à la gestion des aires protégées des lacs du nord du burundi

Traitement par l'approche GDT: Vulgarisation du décret loi en rapport avec les aires protégées(code de l'eau, décret de délimitation des aires protégées)

ចំណេះដឹងស្តីពី SLM និងការទទួលបានការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេស
 • រារាំង

Aucune

ទំហំការងារ ភាពអាចរកបាននៃកម្លាំងពលកម្ម
 • រារាំង

Aucune

ផ្សេងៗ
 • រារាំង

Rien à signaler

Traitement par l'approche GDT: RAS

3. ការចូលរួម និងតួនាទីរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ

3.1 អ្នកពាក់ព័ន្ធដែលបានចូលរួមក្នុងវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ និងតួនាទីរបស់ពួកគេ

 • អ្នកប្រើប្រាស់ដីក្នុងតំបន់/សហគមន៍

Les femmes étaient prioritaires dans le recrutement de la main d'oeuvre car sont les plus laborieuses dans les travaux champêtres. Il fallait au moins 60 % des femmes pour la main d'oeuvre recrutée

Les ménages sans terres étaient les plus privilégiés

 • អង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋាន

Communauté locale

 • វិស័យឯកជន

Association(ENG,IDACA)

 • រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់មូលដ្ឋាន

Conseiller collinaire de Rwibikara

 • រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិ (អ្នករៀបចំផែនការ អ្នកសម្រេចចិត្ត)

DPAE; INECN, Inspection des forêts

 • អង្គការអន្តរជាតិ

TAMP KAGERA/FAO

3.2 ការចូលរួមរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដីក្នុងតំបន់/ សហគមន៍ក្នុងតំបន់ក្នុងដំណាក់កាលផ្សេងគ្នានៃវិធីសាស្រ្តផ្សព្វផ្សាយ
ការចូលរួមរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដីក្នុងតំបន់/សហគមន៍ក្នុងតំបន់ សូមបញ្ជាក់នរណាត្រូវបានចូលរួម ព្រមទាំងពណ៌នាសកម្មភាពទាំងនោះ
ការចាប់ផ្តើម/ការលើកទឹកចិត្ត គ្មាន L'approche a été initiée par le projet TAMP KAGERA en collaboration avec les partenaires techniques(DPAE, INECN, Forestier)
ការរៀបចំផែនការ អន្តរកម្ម La population a été consultée par le projet et ses partenaires dans la programmation des activités
ការអនុវត្តន៍ អន្តរកម្ម La main d'oeuvre était essentiellement constituée par la population riveraine pour l'exécution des activités,la FAO a fourni la rémunération de la main d'oeuvre,les services techniques déconcentrés ont participé à l'encadrement technique
ការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ អន្តរកម្ម Le suivi évaluation est assuré par la population rivéraine, le projet et les partenaires techniques
Research គ្មាន La recherche n'intéresse pas les exploitants agricoles

3.4 ការសម្រេចចិត្តលើការជ្រើសរើសបច្ចេកទេស SLM

សូមបញ្ជាក់តើអ្នកណាជាអ្នកបានសម្រេចចិត្តក្នុងការជ្រើសរើសបច្ចេកទេសដើម្បីយកមកអនុវត្តន៍:
 • អ្នកជំនាញឯកទេស SLM បន្ទាប់ពីបានប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ដី
ចូរពន្យល់:

L'initiative a été conçue par le projet TAMP KAGERA/FAO en collaboration avec les autres partenaires techniques(DPAE, INECN, Inspection des forêts). Puis, par l'intermédiaire de ces partenaires, on a sensibilisé les administratifs d'abord puis la population riveraine du lac qui a accueilli favorablement l'initiative.

Des décisions sur la méthode de mise en œuvre de la technologie SLM ont été faites principalement par des spécialistes de GDT avec consultation des exploitants. Le projet TAMP KAGERA/FAO a recruté un prestataire de service pour la production des plants , la plantation et le regarnissage. Ce dernier devait recruter la main d'oeuvre nécessaire pour la mise en oeuvre des activités. La population avait été préalablement consultée par les partenaires techniques de la FAO sur le mode de motivation opportun et nécessaire pour la main d'oeuvre.

4. ជំនួយបច្ចេកទេស ការកសាងសមត្ថភាព និងការគ្រប់គ្រងចំណេះដឹង

4.1 ការកសាងសមត្ថភាព/ បណ្តុះបណ្តាល

តើវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបានផ្តល់ឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ដី/អ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

សូមបញ្ជាក់តើអ្នកណាត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាល:
 • អ្នកប្រើប្រាស់ដី
 • បុគ្គលិកចុះទីវាល/អ្នកផ្តល់ប្រឹក្សាយោបល់
ប្រសិនទាក់ទង សូមបញ្ជាក់ ភេទ អាយុ ស្ថានភាពគ្រួសារ ជនជាតិដើមភាគតិច។ល។:

Toute la population riveraine ignorait les techniques de gestion durable des terres et de protection des eaux. Les femmes ont répondu massivement aux réunions de sensibilisation.

ទម្រង់នៃការបណ្តុះបណ្តាល:
 • ពីកសិករទីកសិករ
 • ទីតាំងបង្ហាញ
 • ការប្រជុំជាសាធារណៈ
 • វគ្គបណ្តុះបណ្តាល
ប្រធានបទបណ្តុះបណ្តាល:

Education environnementale, technique de conservation des eaux et sols, vulgarisation des textes de lois sur la gestion des aires protégées y compris les lacs du nord au sein du Paysage Aquatique Protégé du Nord .

4.2 សេវាផ្តល់ប្រឹក្សាយោបល់

តើអ្នកប្រើប្រាស់ដីបានទទួលនូវសេវាផ្តល់ប្រឹក្សាដែរ ឬទេ?

បាទ/ចា៎

សូមបញ្ជាក់ប្រសិនបើសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់ត្រូវបានផ្តល់ឱ្យ:
 • នៅលើដីរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី
ពណ៌នា/ពន្យល់:

Nom de la méthode utilisée pour le service de conseil: Méthode accélerée de recherche participative (MARP); Principaux éléments: Arbre à problèmes, Arbre à solution, Gestion axée sur les résultats; Sur la base d'un amende la population à identifier les problèmes liés à l'agriculture dans le littoral du lac jusqu'aux berges du lac et à prendre des solutions et les parents.

Le service consultatif est suffisant pour assurer la poursuite des activités de conservation des terres; La population a été sensibilisée et conscientisée sur les dangers liés à l'exploitation anarchique du littoral du lac ainsi que sur les pratiques de gestion durable des terres applicables autour du lac. De même les services techniques de proximités sont résolus à accroître le bien être des populations à encadrer

4.3 ការពង្រឹងសមត្ថភាពស្ថាប័ន (ការអភិរឌ្ឍន៍អង្គភាព)

តើស្ថាប័នទាំងអស់ត្រូវបានបង្កើតឡើង ឬពង្រឹងសមត្ថភាពតាមរយៈវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយដែរ ឬទេ?
 • បាទ/ច៎ា តិចតួច
សូមបញ្ជាក់ថាតើស្ថាប័នត្រូវបានពង្រឹង ឬបង្កើតឡើងនៅត្រឹមកម្រិតណា(ច្រើន)?
 • ថ្នាក់មូលដ្ឋាន
សូមបញ្ជាក់ប្រភេទនៃការគាំទ្រ:
 • ការកសាងសមត្ថភាព/ បណ្តុះបណ្តាល
សូមផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមទៀតឱ្យបានលម្អិត:

Le chef de colline devait être parmi les bénéficiaires de la formation

4.4 ការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ

តើការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃគឺជាផ្នែកមួយនៃវិធីសាស្ត្រដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

មតិយោបល់:

Les aspects bio-physiques ont été contrôlés par les exploitants agricoles par des observations; Indicateurs: La population observe régulièrement les impacts et effets de la technologie
Les aspects économiques / de production ont été surveillés par les exploitants agricoles par des observations; Indicateurs: La population observe la superficie sur laquelle repose la technologie
Les aspects de surface traitée ont été contrôlés par les exploitants agricoles par des observations; Indicateurs: Le projet et ses partenaires techniques ont effectué des mesures sur la superficie traitée
Les aspects superficie traitée ont été surveillés par l'équipe du projet à travers des mesures; Indicateurs: les partenaires techniques du projet observent l'accroissement du nombre d'exploitants agricoles impliqués dans la gestion durable des terres
Nombre d'exploitants impliqués les aspects ont été contrôlés par le gouvernement par des observations; Indicateurs: les partenaires techniques effectuent des dénombrements des exploitants impliqués
Nombre d'exploitants impliqués les aspects contrôlés par le gouvernement par des mesures
Il y a eu peu de changements dans l'approche en raison du suivi et de l'évaluation: Organisation des exploitants en groupements avec signature de convention sur la gestion efficace du littoral
Il y a eu peu de changements dans la technologie en raison du suivi et de l'évaluation: sur un constaté que les ensembles forestiers mis en place ne couvrent pas totalement le sol. Raison pour laquelle on va planter d'autres espèces herbacées et arbustives pouvant servir de fourrage pour des animaux élevés en stabulation permanente.

4.5 ការស្រាវជ្រាវ

តើការស្រាវជ្រាវ គឺជាផ្នែកមួយនៃវិធីសាស្រ្តដែរឬទេ?

ទេ

5. ថវិកា និងសម្ភារៈឧបត្ថម្ភពីខាងក្រៅ

5.1 ថវិកាប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយ SLM

ប្រសិនបើចំនួនពិតប្រាកដនៃថវិកាប្រចាំឆ្នាំមិនត្រូវបានដឹងច្បាស់ សូមប្រាប់ពីចន្លោះនៃថវិកានោះ:
 • 10,000-100,000
មតិយោបល់ (ឧ. ប្រភពសំខាន់នៃមូលនិធិ/ម្ចាស់ជំនួយចំបង):

Les coûts suivants ont été atteints par les donateurs suivants: gouvernement (encadrement technique et sensibilisation): 10.0%; institution non-gouvernementale internationale (frais de production des plants, plantation et d'encadrement): 70.0%; communauté locale / exploitants agricoles (apport des houes, entretien,suivi évaluation, pérénisation): 20.0%

5.2 ការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ / សម្ភារៈដែលបានផ្តល់ទៅឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ដី

តើអ្នកប្រើប្រាស់ដីបានទទួលការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថ/សម្ភារៈសម្រាប់ការអនុវត្តន៍បច្ចេកទេសដែរឬទេ:

បាទ/ចា៎

5.3 សូមបញ្ជាក់ពីធាតុចូលត្រូវបានផ្តល់បដិភាគ (រួមទាំងកម្លាំងពលកម្ម)

 • កសិកម្ម
សូមបញ្ជាក់ ធាតុចូលណាខ្លះដែលបានផ្តល់បដិភាគ កម្រិតទំហំប៉ុណ្ណា សូមបញ្ជាក់ពីការបដិភាគ
គ្រាប់ពូជ ផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុទាំងស្រុង
ជី ផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុទាំងស្រុង
ប្រសិនបើកម្លាំងពលកម្មធ្វើដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដី តើវាជាធាតុចូលដ៏សំខាន់មួយដែរ ឬទេ:
 • បង់ជាសាច់ប្រាក់
មតិយោបល់:

La main d'oeuvre employé lors de la production, plantation des plants forestiers était rémunérée en espèces. Cependant pour l'entretien, le suivi et la pérennisation, la main d'oeuvre est volontaire.

5.4 ឥណទាន

តើឥណទានដែលបានផ្តល់នៅក្រោមវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់សកម្មភាព SLM នេះយ៉ាងដូចម្តេច?

ទេ

6. ការវិភាគរកផលប៉ះពាល់ និងសេចក្តីសន្និដ្ឋាន

6.1 ផលប៉ះពាល់នៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

តើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយជួយអ្នកប្រើប្រាស់ដីដើម្បីអនុវត្តន៍ និងថែទាំបច្ចេកទេស SLM?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

Les exploitants ont été sensibilisés sur les textes de loi régissant la protection des aires protégées. L'eau du lac devient de plus en plus propre à la vie aquatique et à l'emploi par les riverains du lac Cohoha.

តើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយនេះផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់សង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលក្រុមមិនទទួលបានផលប្រយោជន៍?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

Les personnes sans terres nouvellement rapatriés ont pu avoir un peu de revenu pour s'acheter de quoi manger et se vétir

តើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយបានឱ្យប្រសើរឡើងនូវបញ្ហាកាន់កាប់ដីធ្លី/សិទ្ធិអ្នកប្រើប្រាស់ដែលរារាំងដល់ការអនុវត្ត SLM?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

Les riverains du lac sont convaincus que la zone tampon de 50m est le domaine de l'Etat sans aucune supéculation après la vulgarisation des textes de loi sur la protection de l'environnement méconnus auparavant.

Est-ce que d'autres utilisateurs de terres/projets ont adopté l'approche?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

Le programme d'appui institutionnel et opérationnel au secteur agricole(PAIOSA)a initié des activités similaires sur ce lac en commune Kirundo, Bugabira et Busoni Le projet d'aménagement du bassin du lac Victoria(LVEMPII) a démarré un programme de délimitation pour l'aménagement d'une zone tampon du lac Rweru en commune de Busoni;le projet Water Climate Developpement Program(WACDEP/GWP) est en train d'aménager une zone tampon de 130ha sur le lac Cohoha en commune de Bugabira, le Projet d'Appui aux Infrastructures Rurales de la Région naturelle de Bugesera(PAIRB) est entrain d'aménager une zone tampon à Nyamabuye en commune de Bugabira.

L'approche a-t-elle permis d'améliorer les moyens de subsistance / le bien-être humain?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

La somme d'argent réçu comme rémunération a augmenté le niveau de revenu quotidien pour satisfaire leurs besoins

L'approche a-t-elle contribué à atténuer la pauvreté?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

Dans cette région semi aride le plus souvent frappée par la famine avec mouvement de la population vers le Rwanda voisin et les province de l'intérieures du pays , on n'a pas remarqué de migration de la population à la reherche de la nourriture souvent pendant l'approche.

6.2 ការលើកទឹកចិត្តចម្បងៗរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដីសម្រាប់ការអនុវត្តបច្ចេកទេស SLM

 • ការចំណាយ/បដិភាគ

La rémunération de la main d'oeuvre employée

 • ច្បាប់ និងបទបញ្ជា (ផាកពិន័យ)/ការប្រតិបត្តិ

La vulgarisation des textes de lois sur la gestion des aires protégées

 • ពង្រឹងស្មារតីផ្នែកបរិស្ថាន

Sensibilisée, la population a compris l'importance de la protection environnementale

 • Amélioration du bien-être et des moyens de subsistance

Amélioration de la qualité de l'eau et de la production halieutique

6.3 សកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយដែលប្រកបដោយចីរភាព

តើអ្នកប្រើប្រាស់ដីអាចធ្វើឱ្យមានចីរភាពនូវអ្វីដែលត្រូវបានអនុវត្តន៍តាមរយៈវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយដែរឬទេ(ដោយពុំមានការគាំទ្រពីអ្នកខាងក្រៅ)?
 • មិនប្រាកដ
ប្រសិន ទេ ឬមិនប្រាកដសូមបញ្ជាក់ និងពន្យល់:

La zone tampon que l'on veut protéger est fertile, toujours humide alors que la région est semi aride. La démographie galopante fait qu'il yait réduction des surfaces cultivables par habitant d'où la population aura tendance à faire recours à l'exploitation de la zone tampon du lac.

6.4 ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិនៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាស ទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី
Permet le gain de revenu au quotidien (Comment soutenir / renforcer cette force: Développer les activités génératrices de revenu dans la zone tampon sans nuire à la biodiversité du lac(ex: apiculture, pratiquer les cultures fourragères,...))
ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាស​ ទស្សនៈរបស់បុគ្គលសំខាន់ៗ
Permet de mobiliser une main d'oeuvre suffisante pendant tout le temps des travaux

(Comment soutenir / renforcer cette force: Mise en place des comités de gestion de la zone tampon du lac)

6.5 ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិនៃវិធីសាស្ត្រ និងរកដំណោះស្រាយ

ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យ ទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី តើបច្ចេកទេសទាំងនោះបានដោះស្រាយបញ្ហាដូចម្តេច?
Diminution de l'espace cultivable et fertile Le gouvernement et ses partenaires techniques et financiers devraient disponibiliser des intrants agricoles améliorés pour accroître la production en dehors de la zone tampon.
ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យក្នុងទស្សនៈរបស់បុគ្គលសំខាន់ៗ តើបច្ចេកទេសទាំងនោះបានដោះស្រាយបញ្ហាដូចម្តេច?
Les exploitants risquent de ne se contenter que de l'argent perçu sans se préoccuper de l'importance de la protection de l'environnement. Sensibilisation continue par les cadres techniques(INECN, DPAE)

7. ឯកសារយោង និងវេបសាយ

7.1 វិធីសាស្ត្រ/ ប្រភពនៃព័ត៌មាន

 • តាមការចុះទីវាល​ ការស្រាវជ្រាវនៅទីវាល
 • ការសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ដី

ម៉ូឌុល