แนวทาง

Gestion communautaire des plantations forestières [บุรุนดี]

 • ผู้สร้างสรรค์
 • การอัพเดท
 • ผู้รวบรวม
 • ผู้เรียบเรียง
 • ผู้ตรวจสอบ

Kubungabunga amashamba rusangi

approaches_2478 - บุรุนดี

สมบูรณ์ 81%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของแนวทาง

วิทยากรหลัก

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:
ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินแนวทาง (ถ้าเกี่ยวข้อง)
The Transboundary Agro-ecosystem Management Project for the Kagera River Basin (GEF-FAO / Kagera TAMP )
ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินแนวทาง (ถ้าเกี่ยวข้อง)
FAO (FAO) - อิตาลี

1.3 เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ผ่านทาง WOCAT

วันที่เก็บรวบรวมข้อมูล (ภาคสนาม):

07/07/2012

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

1.4 การอ้างอิงถึงแบบสอบถามเรื่องเทคโนโลยี SLM

Protection de la zone tampon par une plantation communautaire
technologies

Protection de la zone tampon par une plantation ... [บุรุนดี]

La Protection des eaux internationales et l’habitat de la biodiversité des zones humides par la plantations arbres des agro-forestiers et à usages multiples dans les zones tampons et éducation des communautés à la gestion communautaire de ces dernières.

 • ผู้รวบรวม Salvator Ndabirorere

2. คำอธิบายของแนวทาง SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของแนวทาง

Il s'agit du cash for work (pendant la mise en place des pépinières et plantations forestières) couplé à des séances de sensibilisation pour la pérénnisation des actions

2.2 การอธิบายอย่างละเอียดของแนวทาง

การอธิบายอย่างละเอียดของแนวทาง:

Buts / objectifs: Conservation des eaux et sols; Responsabilisation de la population riveraine du lac Cohoha quant à l'amélioration et la protection de la biodiversité du lac

Méthodes: Payer la main d'oeuvre par mois et par homme-jours prestés

Etapes de mise en œuvre: 1) Réunions de sensibilisation / conscientisation des administrations et des rivières du lac
2) Recrutement de la main d'oeuvre d'appui
3) Organisation et encadrement en champ Ecole des Producteurs (CEP / FFS)

Rôle des parties prenantes: FAO: Appui financier
INECN et DPAE: technique d'appui
Administration: Sensibilisation et responsabilisation de la population riveraine
La communauté riveraine: Mise en oeuvre des activités

Autres informations importantes: La population riveraine était la plus privilégiée dans le recrutement de la main d'oeuvre tandis que les femmes dépassaient 60%.

2.5 ประเทศ ภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่ได้นำแนวทางไปใช้

ประเทศ:

บุรุนดี

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด: :

Kirundo

ข้อมูลเฉพาะเพิ่มเติมของสถานที่ตั้ง:

Busoni

2.6 วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของแนวทาง

ระบุปีที่เริ่ม:

2011

การสิ้นสุดลง (ถ้าแนวทางไม่ได้ใช้อีกต่อไป):

2014

2.7 ประเภทของแนวทาง

 • ใช้โครงงานหรือแผนงานเป็นฐาน

2.8 เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หลักของแนวทาง

L'Approche a principalement porté sur GDT avec d'autres activités (Gestion, communautés, forêts)

Augmenter les revenus des ménages en injectant une certaine masse monétaire au sein des ménages participant à la main d'oeuvre. Renforcement des capacités de la population riveraine du lac Cohoha en matière de gestion durable des terres

L'approche GDT a abordé les problèmes suivants: Les principaux problèmes visés: la pauvreté, la méconnaissance des techniques de GDT

2.9 เงื่อนไขที่เอื้ออำนวยหรือเป็นอุปสรรคต่อการนำเทคโนโลยีภายใต้แนวทางนี้ไปปฏิบัติใช้

บรรทัดฐานและค่านิยมทางสังคม วัฒนธรรม ศาสนา
 • เป็นอุปสรรค

Aucun

การมีไว้ให้หรือการเข้าถึงแหล่งการเงินและบริการ
 • เป็นอุปสรรค

Manque d'intrants nécessaires pour la mise en place des pépinières d'arbres forestiers

Traitement par l'approche GDT: Financement de la FAO pour la production de plants

การจัดตั้งระดับองค์กร
 • เป็นอุปสรรค

Manque de moyens ausein de l'INECN pour protéger tout le littoral du lac

Traitement par l'approche GDT: Recours au projet TAMP KAGERA de la FAO pour protéger 45 ha sur le littoral

กรอบแนวทางในการดำเนินการด้านกฎหมาย (การถือครองที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและน้ำ)
 • เอื้ออำนวย

La propriété foncière existante, les droits d'utilisation des terres / droits de l'eau ont grandement contribué à la mise en œuvre de l'approche: La vulgarisation et sensibilisation du code foncier, du code de l'eau et du décret important de l'Autorité du Paysage Protégé du Nord

 • เป็นอุปสรรค

Méconnaissance des textes de lois relatifs à la gestion des aires protégées des lacs du nord du burundi

Traitement par l'approche GDT: Vulgarisation du décret loi en rapport avec les aires protégées(code de l'eau, décret de délimitation des aires protégées)

ความรู้เกี่ยวกับ SLM การเข้าถึงการสนับสนุนด้านเทคนิค
 • เป็นอุปสรรค

Aucune

ปริมาณงานที่ทำได้ กำลังคนที่มีให้
 • เป็นอุปสรรค

Aucune

อื่นๆ
 • เป็นอุปสรรค

Rien à signaler

Traitement par l'approche GDT: RAS

3. การมีส่วนร่วมและบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

3.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในแนวทางนี้และบทบาท

 • ผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่น

Les femmes étaient prioritaires dans le recrutement de la main d'oeuvre car sont les plus laborieuses dans les travaux champêtres. Il fallait au moins 60 % des femmes pour la main d'oeuvre recrutée

Les ménages sans terres étaient les plus privilégiés

 • องค์กรที่ขึ้นอยู่กับชุมชน

Communauté locale

 • ภาคเอกชน

Association(ENG,IDACA)

 • รัฐบาลระดับท้องถิ่น

Conseiller collinaire de Rwibikara

 • รัฐบาลแห่งชาติ (ผู้วางแผน ผู้ทำการตัดสินใจ)

DPAE; INECN, Inspection des forêts

 • องค์การระหว่างประเทศ

TAMP KAGERA/FAO

3.2 การเกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่นในช่วงต่างๆของแนวทาง
ความเกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่น ระบุผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและอธิบายกิจกรรม
การริเริ่มหรือการจูงใจ ไม่มี L'approche a été initiée par le projet TAMP KAGERA en collaboration avec les partenaires techniques(DPAE, INECN, Forestier)
การวางแผน ปฏิสัมพันธ์ La population a été consultée par le projet et ses partenaires dans la programmation des activités
การดำเนินการ ปฏิสัมพันธ์ La main d'oeuvre était essentiellement constituée par la population riveraine pour l'exécution des activités,la FAO a fourni la rémunération de la main d'oeuvre,les services techniques déconcentrés ont participé à l'encadrement technique
การติดตามตรวจสอบหรือการประเมินผล ปฏิสัมพันธ์ Le suivi évaluation est assuré par la population rivéraine, le projet et les partenaires techniques
Research ไม่มี La recherche n'intéresse pas les exploitants agricoles

3.4 การตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี SLM

ระบุผู้ที่ทำการตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีมากกว่าหนึ่งวิธีไปปฏิบัติใช้:
 • ผู้เชี่ยวชาญ SLM เป็นผู้ตัดสินใจหลัก ที่ติดตามให้คำปรึกษากับผู้ใช้ที่ดิน
การอธิบาย:

L'initiative a été conçue par le projet TAMP KAGERA/FAO en collaboration avec les autres partenaires techniques(DPAE, INECN, Inspection des forêts). Puis, par l'intermédiaire de ces partenaires, on a sensibilisé les administratifs d'abord puis la population riveraine du lac qui a accueilli favorablement l'initiative.

Des décisions sur la méthode de mise en œuvre de la technologie SLM ont été faites principalement par des spécialistes de GDT avec consultation des exploitants. Le projet TAMP KAGERA/FAO a recruté un prestataire de service pour la production des plants , la plantation et le regarnissage. Ce dernier devait recruter la main d'oeuvre nécessaire pour la mise en oeuvre des activités. La population avait été préalablement consultée par les partenaires techniques de la FAO sur le mode de motivation opportun et nécessaire pour la main d'oeuvre.

4. การสนับสนุนด้านเทคนิค การสร้างขีดความสามารถ และการจัดการด้านความรู้

4.1 การสร้างขีดความสามารถ / การอบรม

ได้มีการจัดอบรมให้แก่ผู้ใช้ที่ดินหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนอื่น ๆ หรือไม่:

ใช่

ให้ระบุว่าใครเป็นผู้ได้รับการอบรม:
 • ผู้ใช้ที่ดิน
 • เจ้าหน้าที่ภาคสนาม / ที่ปรึกษา
ถ้าเกี่ยวข้อง ให้ระบุ เพศ อายุ สถานภาพ ชาติพันธุ์ เป็นต้น:

Toute la population riveraine ignorait les techniques de gestion durable des terres et de protection des eaux. Les femmes ont répondu massivement aux réunions de sensibilisation.

รูปแบบการอบรม:
 • เกษตรกรกับเกษตรกร
 • ใช้พื้นที่ทำการสาธิต
 • จัดการประชุมสู่สาธารณชน
 • จัดคอร์ส
หัวข้อที่พูด:

Education environnementale, technique de conservation des eaux et sols, vulgarisation des textes de lois sur la gestion des aires protégées y compris les lacs du nord au sein du Paysage Aquatique Protégé du Nord .

4.2 การบริการให้คำแนะนำ

ผู้ใช้ที่ดินมีการเข้าถึงการรับบริการให้คำปรึกษาหรือไม่:

ใช่

ระบุว่ามีบริการให้คำปรึกษาหรือไม่:
 • ไปเยี่ยมชมสถานที่
การอธิบาย/แสดงความคิดเห็น:

Nom de la méthode utilisée pour le service de conseil: Méthode accélerée de recherche participative (MARP); Principaux éléments: Arbre à problèmes, Arbre à solution, Gestion axée sur les résultats; Sur la base d'un amende la population à identifier les problèmes liés à l'agriculture dans le littoral du lac jusqu'aux berges du lac et à prendre des solutions et les parents.

Le service consultatif est suffisant pour assurer la poursuite des activités de conservation des terres; La population a été sensibilisée et conscientisée sur les dangers liés à l'exploitation anarchique du littoral du lac ainsi que sur les pratiques de gestion durable des terres applicables autour du lac. De même les services techniques de proximités sont résolus à accroître le bien être des populations à encadrer

4.3 การเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถาบัน (การพัฒนาองค์กร)

สถาบันได้รับการจัดตั้งขึ้นมาหรือเสริมความแข็งแกร่งโดยแนวทางนี้หรือไม่:
 • ใช่ เล็กน้อย
ระบุระดับของสถาบันที่ได้รับการเสริมความแข็งแกร่งหรือจัดตั้งขึ้นมา:
 • ท้องถิ่น
ระบุประเภทของการให้ความช่วยเหลือสนับสนุน:
 • การสร้างขีดความสามารถ / การอบรม
ให้รายละเอียดเพิ่มเติม :

Le chef de colline devait être parmi les bénéficiaires de la formation

4.4 การติดตามตรวจสอบและประเมินผล

การติดตามตรวจสอบและประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางหรือไม่:

ใช่

ความคิดเห็น:

Les aspects bio-physiques ont été contrôlés par les exploitants agricoles par des observations; Indicateurs: La population observe régulièrement les impacts et effets de la technologie
Les aspects économiques / de production ont été surveillés par les exploitants agricoles par des observations; Indicateurs: La population observe la superficie sur laquelle repose la technologie
Les aspects de surface traitée ont été contrôlés par les exploitants agricoles par des observations; Indicateurs: Le projet et ses partenaires techniques ont effectué des mesures sur la superficie traitée
Les aspects superficie traitée ont été surveillés par l'équipe du projet à travers des mesures; Indicateurs: les partenaires techniques du projet observent l'accroissement du nombre d'exploitants agricoles impliqués dans la gestion durable des terres
Nombre d'exploitants impliqués les aspects ont été contrôlés par le gouvernement par des observations; Indicateurs: les partenaires techniques effectuent des dénombrements des exploitants impliqués
Nombre d'exploitants impliqués les aspects contrôlés par le gouvernement par des mesures
Il y a eu peu de changements dans l'approche en raison du suivi et de l'évaluation: Organisation des exploitants en groupements avec signature de convention sur la gestion efficace du littoral
Il y a eu peu de changements dans la technologie en raison du suivi et de l'évaluation: sur un constaté que les ensembles forestiers mis en place ne couvrent pas totalement le sol. Raison pour laquelle on va planter d'autres espèces herbacées et arbustives pouvant servir de fourrage pour des animaux élevés en stabulation permanente.

4.5 การวิจัย

การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางหรือไม่:

ไม่ใช่

5. การสนับสนุนด้านการเงินและวัสดุอุปกรณ์

5.1 ระบุงบประมาณประจำปีสำหรับแนวทาง SLM นี้

ถ้าหากว่างบประมาณประจำปีไม่เป็นที่ทราบแน่นอน ให้ระบุช่วงลงไป:
 • 10,000-100,000
แสดงความคิดเห็น (แหล่งของการระดมทุน ผู้บริจาคคนสำคัญ):

Les coûts suivants ont été atteints par les donateurs suivants: gouvernement (encadrement technique et sensibilisation): 10.0%; institution non-gouvernementale internationale (frais de production des plants, plantation et d'encadrement): 70.0%; communauté locale / exploitants agricoles (apport des houes, entretien,suivi évaluation, pérénisation): 20.0%

5.2 การสนับสนุนด้านการเงิน / วัสดุอุปกรณ์ให้แก่ผู้ใช้ที่ดิน

ผู้ใช้ที่ดินได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน / วัสดุอุปกรณ์ไปปฏิบัติใช้เทคโนโลยีหรือไม่:

ใช่

5.3 เงินสนับสนุนสำหรับปัจจัยนำเข้า (รวมถึงแรงงาน)

 • การเกษตร
ระบุปัจจัยนำเข้าที่ได้รับการสนับสนุน เห็นด้วยระดับไหน ระบุเงินสนับสนุน
เมล็ด ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินแบบเต็ม
ปุ๋ย ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินแบบเต็ม
ถ้าแรงงานโดยผู้ใช้ที่ดินเป็นปัจจัยนำเข้าที่มีอยู่มากมาย ระบุด้วยว่าเนื่องจาก:
 • จ่ายเป็นเงินสด
ความคิดเห็น:

La main d'oeuvre employé lors de la production, plantation des plants forestiers était rémunérée en espèces. Cependant pour l'entretien, le suivi et la pérennisation, la main d'oeuvre est volontaire.

5.4 เครดิต

มีการจัดหาเครดิตมาให้ภายใต้แนวทาง SLM หรือไม่:

ไม่ใช่

6. การวิเคราะห์ผลกระทบและการสรุป

6.1 ผลกระทบของแนวทาง

ช่วยให้ผู้ใช้ที่ดินนำเอาเทคโนโลยี SLMไปใช้และบำรุงรักษาสภาพไว้ได้หรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Les exploitants ont été sensibilisés sur les textes de loi régissant la protection des aires protégées. L'eau du lac devient de plus en plus propre à la vie aquatique et à l'emploi par les riverains du lac Cohoha.

ทำให้กลุ่มด้อยโอกาสมีอำนาจทางสังคมและเศรษฐกิจหรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Les personnes sans terres nouvellement rapatriés ont pu avoir un peu de revenu pour s'acheter de quoi manger et se vétir

 ปรับปรุงประเด็นของการถือครองที่ดินหรือสิทธิในการใช้ ซึ่งขัดขวางการนำเทคโนโลยีไปใช้ให้ดีขึ้น:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Les riverains du lac sont convaincus que la zone tampon de 50m est le domaine de l'Etat sans aucune supéculation après la vulgarisation des textes de loi sur la protection de l'environnement méconnus auparavant.

Est-ce que d'autres utilisateurs de terres/projets ont adopté l'approche?
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Le programme d'appui institutionnel et opérationnel au secteur agricole(PAIOSA)a initié des activités similaires sur ce lac en commune Kirundo, Bugabira et Busoni Le projet d'aménagement du bassin du lac Victoria(LVEMPII) a démarré un programme de délimitation pour l'aménagement d'une zone tampon du lac Rweru en commune de Busoni;le projet Water Climate Developpement Program(WACDEP/GWP) est en train d'aménager une zone tampon de 130ha sur le lac Cohoha en commune de Bugabira, le Projet d'Appui aux Infrastructures Rurales de la Région naturelle de Bugesera(PAIRB) est entrain d'aménager une zone tampon à Nyamabuye en commune de Bugabira.

L'approche a-t-elle permis d'améliorer les moyens de subsistance / le bien-être humain?
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

La somme d'argent réçu comme rémunération a augmenté le niveau de revenu quotidien pour satisfaire leurs besoins

L'approche a-t-elle contribué à atténuer la pauvreté?
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Dans cette région semi aride le plus souvent frappée par la famine avec mouvement de la population vers le Rwanda voisin et les province de l'intérieures du pays , on n'a pas remarqué de migration de la population à la reherche de la nourriture souvent pendant l'approche.

6.2 แรงจูงใจหลักของผู้ใช้ที่ดินเพื่อที่จะนำ SLM ไปปฏิบัติใช้

 • การจ่ายเงินหรือการช่วยเหลือ

La rémunération de la main d'oeuvre employée

 • กฎและระเบียบ (ค่าปรับ) หรือการบังคับใช้

La vulgarisation des textes de lois sur la gestion des aires protégées

 • จิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม

Sensibilisée, la population a compris l'importance de la protection environnementale

 • Amélioration du bien-être et des moyens de subsistance

Amélioration de la qualité de l'eau et de la production halieutique

6.3 ความยั่งยืนของกิจกรรมของแนวทาง

ผู้ใช้ที่ดินสามารถทำให้สิ่งต่างๆ ที่ได้ปฏิบัติใช้โดยแนวทางนี้ยั่งยืนได้หรือไม่ (โดยไม่มีการสนับสนุนจากภายนอก):
 • ไม่แน่ใจ
ถ้าตอบว่าไม่หรือไม่แน่ใจ ให้ระบุและแสดงความคิดเห็น :

La zone tampon que l'on veut protéger est fertile, toujours humide alors que la région est semi aride. La démographie galopante fait qu'il yait réduction des surfaces cultivables par habitant d'où la population aura tendance à faire recours à l'exploitation de la zone tampon du lac.

6.4 จุดแข็งและข้อได้เปรียบของแนวทาง

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบของแนวทางในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน
Permet le gain de revenu au quotidien (Comment soutenir / renforcer cette force: Développer les activités génératrices de revenu dans la zone tampon sans nuire à la biodiversité du lac(ex: apiculture, pratiquer les cultures fourragères,...))
จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบของแนวทางในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
Permet de mobiliser une main d'oeuvre suffisante pendant tout le temps des travaux

(Comment soutenir / renforcer cette force: Mise en place des comités de gestion de la zone tampon du lac)

6.5 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบของแนวทางและวิธีในการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไร
Diminution de l'espace cultivable et fertile Le gouvernement et ses partenaires techniques et financiers devraient disponibiliser des intrants agricoles améliorés pour accroître la production en dehors de la zone tampon.
จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไร
Les exploitants risquent de ne se contenter que de l'argent perçu sans se préoccuper de l'importance de la protection de l'environnement. Sensibilisation continue par les cadres techniques(INECN, DPAE)

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการหรือแหล่งข้อมูล

 • ไปเยี่ยมชมภาคสนาม การสำรวจพื้นที่ภาคสนาม
 • การสัมภาษณ์กับผู้ใช้ที่ดิน

โมดูล