เทคโนโลยี

Protection de la zone tampon par une plantation communautaire [บุรุนดี]

 • ผู้สร้างสรรค์
 • การอัพเดท
 • ผู้รวบรวม
 • ผู้เรียบเรียง
 • ผู้ตรวจสอบ ,

GUKINGIRA INKENGERA Z'IKIYAGA COHOHA MU GUTERA IBITI BIBANA N'IBITERWA

technologies_1190 - บุรุนดี

สมบูรณ์ 84%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของเทคโนโลยี

วิทยากรหลัก

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:
ผู้เชี่ยวชาญ SLM:
ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Miburo Adrien

DPAE Kirundo

บุรุนดี

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Evariste Mbonimpa

Institut National pour l'environnement et la Conservation de la Nature

บุรุนดี

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Nizigiyimana Dieudonné

Direction Générale des forêts et de l'Environnement Kirundo

บุรุนดี

ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
The Transboundary Agro-ecosystem Management Project for the Kagera River Basin (GEF-FAO / Kagera TAMP )
ชื่อขององค์กรซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
FAO (FAO) - อิตาลี
ชื่อขององค์กรซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Institut National pour l'environnement et la Conservation de la Nature (INECN) - บุรุนดี

1.3 เงื่อนไขการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกผ่านทาง WOCAT

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

1.5 Reference to Questionnaire(s) on SLM Approaches (documented using WOCAT)

2. การอธิบายลักษณะของเทคโนโลยี SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของเทคโนโลยี

คำจำกัดความของเทคโนโลยี:

La Protection des eaux internationales et l’habitat de la biodiversité des zones humides par la plantations arbres des agro-forestiers et à usages multiples dans les zones tampons et éducation des communautés à la gestion communautaire de ces dernières.

2.2 การอธิบายแบบละเอียดของเทคโนโลยี

คำอธิบาย:

Suite à la pression démographique qui sévit dans la province de Kirundo, la majorité de la population n'ont pas assez de terres pour cultiver. Ainsi, pour subvenir à leur besoins, la population cultivent dans les marais et bas fonds sans se sousier des mesures des protection de la biodiversité du lac Cohoha.
Suites à ces mauvaises pratiques agricoles, la population détruit la zone de frayage des poissons. la qualité de l'eau est aussi affectée suite à l'érosion par sédimentation conduisant ainsi vers l'eutrophisation du lac.
Dans le souci de concilier les intérêts de conservation des zones humides ( Lac Cohoha) et le développement des populations riveraines du lac, la technologie consiste à la plantation des arbres agroforestiers et à usages multiples dans la zone tampon sur une bande de 30 m de large. La protection de cette zone tampon permet de limiter la pollution de l'eau du Lac par l'érosion et la création d'une zone de ponte des poissons.

1393/5000
Translate from: French
But de la technologie: L'objectif de cette technologie est de contribuer à la protection de la biodiversité du Lac contre la pollution due à la sédimentation, l'augmentation du taux de séquestre du carbone ainsi que l'amélioration des conditions de vie de la communauté .

Activités d'établissement / maintenance et intrants: La mise en oeuvre de cette technologie commence par la production des plantes agroforestières en pépinière. Avec un écartement de 2,5 mx 2,5 m, le nombre de plantes nécessaires pour couvrir 40 ha est 50 000. Des semences, des intrants agricoles (engrais minéraux et produits phytosanitaires) et de l'outillage (houes, sachets, cordes ), Sont achetés au mois de mai. Cette zone est constituée par un peuplement mélangé de Grevillea robusta, Calliandra calothyrsus, cassia spectabilis, Cassia siamea.
Ces espèces agroforestières ont été choisies pour leur croissance rapide ainsi que leurs usages multiples comme bois de feu, bois de service et bois d'oeuvre. D'autres ont des potentialités méllifères car le projet compte et associé par l'apiculture.

Les travaux de pépinière commencent avec le mois de juin en même temps que la plantation débute avec Décembre. Comme la population installe dans cette exploitation agroforestière des cultures maraîchères, du haricot et du maïs, des travaux d'entretiens supplémlentaires ne sont pas nécessaires.

Environnement naturel / humain: La population riveraine de la zone tampon et les élus locaux sont mobilisés pour exécuter cette activité et poursuivre la gestion de la plantation forestière.

Un contrat de partage des coût et des bénéfices liés à la gestion de cette plantation a été signée entre la communauté riveraine, l'administration communale et l'Etat représenté ici par le Service forestier provincial.

2.3 รูปภาพของเทคโนโลยี

2.5 ประเทศภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่เทคโนโลยีได้นำไปใช้และได้รับการครอบคลุมโดยการประเมินนี้

ประเทศ:

บุรุนดี

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด:

Burundi

ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมของสถานที่ตั้ง :

Province de Kirundo (Busoni)

ระบุการกระจายตัวของเทคโนโลยี:
 • กระจายไปอย่างสม่ำเสมอในพื้นที่
If the Technology is evenly spread over an area, specify area covered (in km2):

0.45

แสดงความคิดเห็น:

La surface totale couverte par la technologie GDT est de 0,45 km2.

Suite au manque de terre cultivable, la population cultive jusqu'au bord du Lac, détruisant ainsi la zone de frayeur des poissons ainsi que la pollution de la biodiversité du Lac par la sédimentation. Pour faire face à cette situation, le projet TAMP Kagera en collaboration avec l'administration territoriale est entrain de mettre en place des plantations forestières dans la zone tampon du Lac sur une bande de 30 m. Dans un premier, 0,45 km² viennent d'être couverte par cette plantation d'arbres. Pour éviter les conflits entre les populations qui pratiquaient de l'agriculture dans cette zone, ces plantations seront cogérées par la population, les services techniques de l'environnement et l'Administration locale. Un contrat de partage des bénéfices et des responsabilités entre les différentes parties prenantes a été signé.

2.6 วันที่การดำเนินการ

ถ้าไม่รู้ปีที่แน่นอน ให้ระบุวันที่โดยประมาณ:
 • น้อยกว่า 10 ปี (ไม่นานนี้)

2.7 คำแนะนำของเทคโนโลยี

ให้ระบุว่าเทคโนโลยีถูกแนะนำเข้ามาอย่างไร:
 • ในช่วงการทดลองหรือการทำวิจัย
 • ทางโครงการหรือจากภายนอก
ความคิดเห็น (ประเภทของโครงการ เป็นต้น) :

La technologie a débuté en 2011 avec le projet Tamp Kagera

3. การจัดประเภทของเทคโนโลยี SLM

3.1 วัตถุประสงค์หลักของเทคโนโลยี

 • ลด ป้องกัน ฟื้นฟู การเสื่อมโทรมของที่ดิน
 • ป้องกันพื้นที่ลุ่มน้ำ/บริเวณท้ายน้ำ โดยร่วมกับเทคโนโลยีอื่นๆ

3.2 ประเภทของการใช้ที่ดินในปัจจุบันที่ได้นำเทคโนโลยีไปใช้

Land use mixed within the same land unit:

ใช่

Specify mixed land use (crops/ grazing/ trees):
 • วนเกษตร (Agroforestry)

พื้นที่ปลูกพืช

พื้นที่ปลูกพืช

 • การปลูกพืชล้มลุกอายุปีเดียว
Annual cropping - Specify crops:
 • vegetables - root vegetables (carrots, onions, beet, other)
 • legumes and pulses - peas
จำนวนของฤดูเพาะปลูกต่อปี:
 • 3
ระบุ:

Longest growing period in days: 90; Longest growing period from month to month: Février - Mars; Second longest growing period in days: 60; Second longest growing period from month to month: Novembre - Décembre

ป่า/พื้นที่ทำไม้

ป่า/พื้นที่ทำไม้

Type of tree:
 • Grevillea robusta
 • Calliandra calothyrsus, Cassia spectabilis et Cassia siamea
ผลิตภัณฑ์และบริการ:
 • ไม้ซุง
 • ไม้ที่นำมาทำเป็นเชื้อเพลิง
 • ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากป่า
 • การอนุรักษ์ / ป้องกันธรรมชาติ
 • การป้องกันภัยธรรมชาติ
แสดงความคิดเห็น:

Principaux problèmes d'utilisation des sols (avis du compilateur): Pollution des eaux par sédimentation et par des activités ménagères;
Réduction de la biodiversité;
Exiguïté de terres à la densité démographique;
Extension des terres cultivables jusque sur la rive du lac.

Principaux problèmes d'utilisation des sols (perception des utilisateurs fonciers): Diminution de la production agricole et des ressources halieutiques;
Conflits fonciers.

Abattage sélectif de forêts naturelles (semi-): Au moment de l'exploitation, la fréquence SERA précisée

Problèmes / commentaires concernant l'utilisation de la forêt: Les produits exploités et la fréquence sérum précisée dans les plans de gestion communautaire

Produits et services forestiers: bois d'oeuvre, bois de feu, autres produits / utilisation des forêts (miel, pharmacopée, etc.), conservation de la nature / protection, protection contre les risques / catastrophes naturels

Usage futur (final) (après la mise en œuvre de la technologie GDT): Mixte: Mf: Agroforesterie

Type de système de culture et principales récoltes commentaire: Agriculture traditionnelle dominée par les cultures vivrières pour l'autosuffisance et cultures de rente en saison C

3.3 Has land use changed due to the implementation of the Technology?

Has land use changed due to the implementation of the Technology?
 • Yes (Please fill out the questions below with regard to the land use before implementation of the Technology)
พื้นที่ปลูกพืช

พื้นที่ปลูกพืช

 • การปลูกพืชล้มลุกอายุปีเดียว

3.4 Water supply

การใช้น้ำของที่ดินที่มีการใช้เทคโนโลยีอยู่:
 • จากน้ำฝน
แสดงความคิดเห็น:

Aussi pleine irrigation

3.5 กลุ่ม SLM ที่ตรงกับเทคโนโลยีนี้

 • การปลูกป่าร่วมกับพืช
 • การป้องกัน / การจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ

3.6 มาตรการ SLM ที่ประกอบกันเป็นเทคโนโลยี

มาตรการจัดการพืช

มาตรการจัดการพืช

 • A7: Others
มาตรการอนุรักษ์ด้วยวิธีพืช

มาตรการอนุรักษ์ด้วยวิธีพืช

 • V1: ต้นไม้และพุ่มไม้คลุมดิน
 • V2: หญ้าและไม้ยืนต้น
มาตรการอนุรักษ์ด้วยโครงสร้าง

มาตรการอนุรักษ์ด้วยโครงสร้าง

 • S11: อื่น ๆ
มาตรการอนุรักษ์ด้วยการจัดการ

มาตรการอนุรักษ์ด้วยการจัดการ

 • M2: การเปลี่ยนแปลงของการจัดการหรือระดับความเข้มข้น
 • M3: การวางผังตามสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของมนุษย์
แสดงความคิดเห็น:

Mesures économiques: mesures structurelles

Spécification d'autres mesures structurelles: fossé / retenue de rétention / infiltration; Piège à sédiments / sable

Type de mesures agronomiques: fumier / compost / résidus

Type de mesures végétatives: alignées: - le long des limites du terrain

3.7 รูปแบบหลักของการเสื่อมโทรมของที่ดินที่ได้รับการแก้ไขโดยเทคโนโลยี

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

 • Wt (Loss of topsoil): การสูญเสียดินชั้นบนหรือการกัดกร่อนที่ผิวดิน
 • Wo (Offsite degradation): ผลกระทบนอกพื้นที่
การเสื่อมโทรมของดินทางด้านชีวภาพ

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านชีวภาพ

 • Bc (Reduction of vegetation cover): การลดลงของจำนวนพืชที่ปกคลุมดิน
 • Bh (Loss of habitat): การสูญเสียแหล่งที่อยู่
การเสื่อมโทรมของน้ำ

การเสื่อมโทรมของน้ำ

 • Hw (Reduction of the buffering capacity of wetland): การลดลงของความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลง ของพื้นที่ชุ่มน้ำ
แสดงความคิดเห็น:

Principales causes de dégradation: gestion des sols (Défrichement et brûlis), gestion des cultures (annuelles, pérennes, arbre / buissons) (Pratiques culturales traditionnelles), surexploitation de la végétation pour l'usage domestique (Explosion démographique entraînant rareté des ressources naturelles) , Perturbation du cycle de l'eau (infiltration / ruissellement), changement de température (Changements climatiques), changement des prévisions saisonnières (Pluies rares), sécheresses (plus de 6 mois De sécharesse), pression de la population (Forte poussée démographique), régime foncier (Terres exigues)

Causes secondaires de dégradation: surpâturage (Vagabondage du bétail), autres causes induites par l’homme (spécifier) (Villagisation et traçage des pistes en desordre), pauvreté / santé (Extrême pauvreté et santé précaire), gouvernance / institutionnel (Code de l'Eau n'est ni vulgarisé ni appliqué)

3.8 การป้องกัน การลดลง หรือการฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ระบุเป้าหมายของเทคโนโลยีกับความเสื่อมโทรมของที่ดิน:
 • ฟื้นฟูบำบัดที่ดินที่เสื่อมโทรมลงอย่างมาก
แสดงความคิดเห็น:

Objectifs secondaires: prévention de la dégradation des terres, atténuation / réduction de la dégradation des sols

4. ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค กิจกรรมการนำไปปฏิบัติใช้ ปัจจัยนำเข้า และค่าใช้จ่าย

4.1 แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค (แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี):

La zone tampon du lac Cohoha à Rwibikara Hill est protégée par la plantation d'arbres mélangés sous forme décalée sur une bande de 20 à 30 m de largeur et 15 km de long avec un espacement de 2,5 m entre les arbres plantés.

Lieu: Kirundo Rwibikara. Kirundo

Date: 19/02/2013

Connaissances techniques requises pour le personnel de terrain / les conseillers: faible (Un instructeur agricole (niveau 6e) affecté dans le domaine technologique est capable de mettre en œuvre la technologie.)

Connaissances techniques requises pour les utilisateurs fonciers: moyen (Un agriculteur progressif utilise cette technologie.)

Principales fonctions techniques: contrôle des éclaboussures, stabilisation des sols (p. Ex. Par les racines des arbres contre les glissements de terrain), augmentation de l'infiltration, amélioration de la qualité de l'eau, eau filtrée / solution tampon, retenue / capture de sédiments, collecte des sédiments

Mesure agronomique: plantation agroforestière
Matériel / espèce: Grevillea robusta
Quantité / densité: 1250 / ha
Remarques: plantation complète sur 15 km x 30 m

Matériel / espèce: Cassia spectabilis
Quantité / densité: 1250 / ha
Remarques: Plantation complète sur 15 km x 30 m

Sommier / compost / résidus
Matériel / espèce: fumier organique
Quantité / densité: 10 t / ha
Remarques: Supplément de fumier pour accélérer la croissance.

Aligné: -une frontière
Matériel végétatif: T: arbres / arbustes
Nombre de plantes par (ha): 1600
Intervalles verticaux entre les rangées / bandes / blocs (m): 2
Espacement entre les rangées / bandes / blocs (m): 2,5
Intervalles verticaux dans les rangées / bandes / blocs (m): 2,5
Largeur dans les rangées / bandes / blocs (m): 2.5

Espèces d'arbres / arbustes: Grevilea, Cedrela, Cassia, Terminalia

Retenue / infiltration fossé / puits, sédiment / sables
Intervalle vertical entre les structures (m): 25
Espacement entre les structures (m): 25
Profondeur des fossés / puits / barrages (m): 0,5
Largeur des fossés / puits / barrages (m): 0,4
Longueur des fossés / puits / barrages (m): 1000
Hauteur des bunds / banques / autres (m): 0,5
Largeur des bunds / banques / autres (m): 0,4
Longueur des bunds / banques / autres (m): 1000

Matériaux de construction (terre): les lignes de contour sont dessinées pour arrêter le ruissellement.

Pente (qui détermine l'espacement indiqué ci-dessus): 12%

Changement de type d'utilisation des terres: avec l'introduction de l'agroforesterie, les pratiques d'utilisation des terres ont changé. L'agriculture cède la place à l'apiculture et à la cogestion des plantations.

Ces zones tampons sont maintenant conservées et les activités agricoles sont interdites.

La population riveraine de la zone tampon a changé son comportement.

Contrôle / modification de la composition des espèces: avec l'interdiction de l'agriculture dans la région, de nouvelles espèces végétales et animales apparaissent et se diversifient.

ผู้เขียน:

Nizigiyimana Dieudonné, Kirundo, Quartier Bushaza 1

4.2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการคำนวณปัจจัยนำเข้าและค่าใช้จ่าย

อื่นๆ หรือสกุลเงินประจำชาติ (ระบุ):

Franc Burundais

If relevant, indicate exchange rate from USD to local currency (e.g. 1 USD = 79.9 Brazilian Real): 1 USD =:

1540.0

ระบุค่าเฉลี่ยของค่าจ้างในการจ้างแรงงานต่อวัน:

1.16

4.3 กิจกรรมเพื่อการจัดตั้ง

กิจกรรม Timing (season)
1. Production de plants 6 mois
2. Piquetage 2 semaines
3. Trouaison 2 semaines
4. Mise en place des plants 1 mois
5. Regarnissage 2 semaines
6. Gestion des plantations forestières 1 anné

4.4 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าที่จำเป็นสำหรับการจัดตั้ง

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน Production de plants personnes/jour 1300.0 2000.0 2600000.0
แรงงาน Piquetage personnes/jour 157.5 12698.4127 2000000.0
แรงงาน Trouaison personnes/jour 1000.0 2000.0 2000000.0
แรงงาน Mise en place des plants personnes/jour 400.0 6562.5 2625000.0
อุปกรณ์ Outils piquetage ha 1.0 35000.0 35000.0 100.0
อุปกรณ์ Outils pour trouaison ha 1.0 1600000.0 1600000.0 100.0
อุปกรณ์ Outils pour planter morceaux 250.0 3500.0 875000.0 100.0
อุปกรณ์ Outils pour regarnissage ha 1.0 135000.0 135000.0 100.0
ปุ๋ยและสารฆ่า/ยับยั้งการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต (ไบโอไซด์) Semences ha 1.0 340000.0 340000.0
ปุ๋ยและสารฆ่า/ยับยั้งการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต (ไบโอไซด์) Biocides ha 1.0 310000.0 310000.0
ปุ๋ยและสารฆ่า/ยับยั้งการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต (ไบโอไซด์) Engrais ha 1.0 120000.0 120000.0
อื่น ๆ Labour: Regarnissage personnes/jour 4000.0 2000.0 8000000.0
อื่น ๆ Labour: Gestion des plantations forestières personnes/jour 1000.0 2000.0 2000000.0 20.0
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการจัดตั้งเทคโนโลยี 22640000.0
Total costs for establishment of the Technology in USD 14701.3
แสดงความคิดเห็น:

Durée de l'établissement: 9 mois

4.5 การบำรุงรักษาสภาพหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

กิจกรรม ช่วงระยะเวลา/ความถี่
1. Dégagement en rond (50 cm autour du plant) 1 fois/an
2. Entretiens 1 année

4.6 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าและกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำที่ต้องการการบำรุงรักษา (ต่อปี)

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน Dégagement en rond personnes/jour 2000.0 2000.0 4000000.0
แรงงาน Entretiens ha 0.45 2222222.22222 1000000.0 40.0
อุปกรณ์ Outils morceaux 120.0 3416.666 409999.92 100.0
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการบำรุงรักษาสภาพเทคโนโลยี 5409999.92
Total costs for maintenance of the Technology in USD 3512.99
แสดงความคิดเห็น:

La superficie protégée est de 45ha à raison de 1600 plants par ha soit 70000 plants. La mise en place de pépinière débute en juin tandis que la plantation se fait en novembre/décembre. Le coût de la main d'oeuvre est de 2000 BIF par homme jour (1.16 USD).
Rendement trouaison et plantation: 40 trous/ plants par h/j.

4.7 ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย

ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ:

Le coût de la main d'oeuvre et la superficie de la zone tampon à protéger

5. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและของมนุษย์

5.1 ภูมิอากาศ

ฝนประจำปี
 • < 250 ม.ม.
 • 251-500 ม.ม.
 • 501-750 ม.ม.
 • 751-1,000 ม.ม.
 • 1,001-1,500 ม.ม.
 • 1,501-2,000 ม.ม.
 • 2,001-3,000 ม.ม.
 • 3,001-4,000 ม.ม.
 • > 4,000 ม.ม.
ระบุปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี (ถ้ารู้) :หน่วย ม.ม.

900.00

เขตภูมิอากาศเกษตร
 • กึ่งชุ่มชื้น

Classe de climat thermique: tropiques. Température moyenne: 25 ° C, toujours supérieure à 18 ° C.

6 mois de précipitations.

5.2 สภาพภูมิประเทศ

ค่าเฉลี่ยความลาดชัน:
 • ราบเรียบ (0-2%)
 • ลาดที่ไม่ชัน (3-5%)
 • ปานกลาง (6-10%)
 • เป็นลูกคลื่น (11-15%)
 • เป็นเนิน (16-30%)
 • ชัน (31-60%)
 • ชันมาก (>60%)
ธรณีสัณฐาน:
 • ที่ราบสูง/ที่ราบ
 • สันเขา
 • ไหล่เขา
 • ไหล่เนินเขา
 • ตีนเนิน
 • หุบเขา
ระดับความสูง:
 • 0-100 เมตร
 • 101-500 เมตร
 • 501-1,000 เมตร
 • 1,001-1,500 เมตร
 • 1,501-2,000 เมตร
 • 2,001-2,500 เมตร
 • 2,501-3,000 เมตร
 • 3,001-4,000 เมตร
 • > 4,000 เมตร
ให้ระบุถ้าเทคโนโลยีได้ถูกนำไปใช้:
 • บริเวณแอ่งบนที่ราบ (concave situations)
ความคิดเห็นและข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมเรื่องสภาพภูมิประเทศ:

Pentes moyennes: Bandes de terres allongées et plates avec faible pente

Zones altitudinales: Une dépression du nord est du pays caractérisé par une longue saison sèche qui dure plus de 6 mois.

5.3 ดิน

ค่าเฉลี่ยความลึกของดิน:
 • ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)
 • ตื้น (21-50 ซ.ม.)
 • ลึกปานกลาง (51-80 ซ.ม.)
 • ลึก (81-120 ซ.ม.)
 • ลึกมาก (>120 ซ.ม.)
เนื้อดิน (ดินชั้นบน):
 • หยาบ/เบา (ดินทราย)
 • ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
อินทรียวัตถุในดิน:
 • สูง (>3%)
 • ปานกลาง (1-3%)
(ถ้ามี) ให้แนบคำอธิบายเรื่องดินแบบเต็มหรือระบุข้อมูลที่มีอยู่ เช่น ชนิดของดิน ค่า pH ของดินหรือความเป็นกรดของดิน ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก ไนโตรเจน ความเค็ม เป็นต้น:

Profondeur moyenne du sol: Sol profond dans les bas fonds.

Texture du sol (de la couche arable): Zone de retrait du lac en grande partie pour plus grossier / léger (sablonneux). Zone de culture annuelle pour moyen.

La fertilité du sol est élevée: Forte productivité même sans amendement, mais moyen dans la zone érodée sur forte pente

Matière organique de la couche arable: Forte productivité même sans amemdement, sur forte pente, faible végétation, cas de sécheresse.

Le drainage des sols / l'infiltration est bon dans les sol sablonneux et moyen-sol avec terreaux.

La capacité de stockage de l'eau du sol est moyenne dans la zone proche du lac, influence de la nappe phréatique et basse dans les sols sablonneux en éloignant des eaux du lac.

5.4 ความเป็นประโยชน์และคุณภาพของน้ำ

ระดับน้ำใต้ดิน:

<5 เมตร

น้ำไหลบ่าที่ผิวดิน:

ปานกลาง

คุณภาพน้ำ (ที่ยังไม่ได้บำบัด):

เป็นน้ำเพื่อการดื่มที่ไม่ดี (จำเป็นต้องได้รับการบำบัด)

ความคิดเห็นและข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมเรื่องคุณภาพและปริมาณน้ำ:

Profondeur estimée de l’eau dans le sol: En surface dans la zone de retrait du lac, forme plane inondable et majeure partie de la zone tampon au < 5 m.

Disponibilité de l’eau de surface: En cas de fortes pluies (Mars - Avril)

Qualité de l’eau (non traitée): Eaux douces faiblement polluées

5.5 ความหลากหลายทางชีวภาพ

ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์:
 • ปานกลาง
ความคิดเห็นและข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมของความหลากหลายทางชีวภาพ:

L'exploitation de la zone tampon menace l' habitat de certaines espèces.

5.6 ลักษณะของผู้ใช้ที่ดินที่นำเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้

แนวทางการตลาดของระบบการผลิต:
 • เพื่อการยังชีพ (หาเลี้ยงตนเอง)
 • ทำการค้า/การตลาด
รายได้ที่มาจากนอกฟาร์ม:
 • < 10% ของรายได้ทั้งหมด
ระดับของความมั่งคั่งโดยเปรียบเทียบ:
 • ยากจนมาก
 • จน
เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน:
 • กลุ่ม/ชุมชน
ระดับของการใช้เครื่องจักรกล:
 • งานที่ใช้แรงกาย
เพศ:
 • หญิง
 • ชาย
ระบุลักษณะอื่นๆที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดิน:

Land users applying the Technology are mainly common / average land users

Difference in the involvement of women and men: Pas de différence, la participation est volontaire avec le privilège pour ceux qui disposent d'exploitations près de la zone tampon.

Population density: 200-500 persons/km2

Annual population growth: 2% - 3%

5% of the land users are average wealthy and own 15% of the land.
65% of the land users are poor and own 80% of the land.
30% of the land users are poor and own 5% of the land.

Off-farm income specification: Plus de 90% de la population vivent de l'agriculture de subsistance

Orientation du système de production: Subsistance pur les cultures vivrières et commercial/ de marché pour les cultures maraîchères.

Niveau de mécanisation: Travail à la houe.

5.7 Average area of land used by land users applying the Technology

 • < 0.5 เฮกตาร์
 • 0.5-1 เฮกตาร์
 • 1-2 เฮกตาร์
 • 2-5 เฮกตาร์
 • 5-15 เฮกตาร์
 • 15-50 เฮกตาร์
 • 50-100 เฮกตาร์
 • 100-500 เฮกตาร์
 • 500-1,000 เฮกตาร์
 • 1,000-10,000 เฮกตาร์
 • >10,000 เฮกตาร์
พิจารณาว่าเป็นขนาดเล็ก กลาง หรือขนาดใหญ่ (ซึ่งอ้างอิงถึงบริบทระดับท้องถิ่น):
 • ขนาดเล็ก
แสดงความคิดเห็น:

Tous les proriétaires fonciers ont moins de 0.5 ha de superficie.

5.8 กรรมสิทธิ์ในที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและสิทธิในการใช้น้ำ

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน:
 • รัฐ
 • รายบุคคล ไม่ได้รับสิทธิครอบครอง
สิทธิในการใช้ที่ดิน:
 • เกี่ยวกับชุมชน (ถูกจัดระเบียบ)
 • รายบุคคล
สิทธิในการใช้น้ำ:
 • เข้าถึงได้แบบเปิด (ไม่ได้จัดระเบียบ)
แสดงความคิดเห็น:

Le code de l'eau, de l'environnement et décret sur les aires protégées classent la zone tampon dans le domaine de l'Etat

5.9 การเข้าถึงบริการและโครงสร้างพื้นฐาน

สุขภาพ:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การศึกษา:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การจ้างงาน (เช่น ภายนอกฟาร์ม):
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ตลาด:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
พลังงาน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ถนนและการขนส่ง:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
น้ำดื่มและการสุขาภิบาล:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
บริการด้านการเงิน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี

6. ผลกระทบและสรุปคำบอกกล่าว

6.1 ผลกระทบในพื้นที่ดำเนินการ (On-site) จากการใช้เทคโนโลยี

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

การผลิต

การผลิตไม้

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Augmentation de la production ligneuse

ความเป็นประโยชน์และคุณภาพของน้ำ

ความต้องการน้ำจากการชลประทาน

เพิ่มขึ้น
ลดลง

ผลกระทบด้านสังคมวัฒนธรรมอื่น ๆ

ความมั่นคงด้านอาหาร / พึ่งตนเองได้

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น

สถานการณ์ด้านสุขภาพ

แย่ลง
ปรับปรุงดีขึ้น

โอกาสทางด้านสันทนาการ

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Space is created for riparian sports including fishing, swimming

สถาบันของชุมชน

อ่อนแอลง
เสริมให้แข็งแรง

สถาบันแห่งชาติ

อ่อนแอลง
เสริมให้แข็งแรง

SLM หรือความรู้เรื่องความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น

การบรรเทาความขัดแย้ง

แย่ลง
ปรับปรุงดีขึ้น

สถานการณ์ของกลุ่มด้อยโอกาส ทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ

แย่ลง
ปรับปรุงดีขึ้น

moyens de subsistance et bien-être humain

réduit
amélioré
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Augmentation de la production halieutique, production du bois à usage multiple, climat aéré

ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา

วัฐจักรน้ำหรือน้ำบ่า

ปริมาณน้ำ

ลดลง
เพิ่มขึ้น

คุณภาพน้ำ

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Less turbid water (biofiltration)

การเก็บเกี่ยวหรือการกักเก็บน้ำ

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น

น้ำไหลบ่าที่ผิวดิน

เพิ่มขึ้น
ลดลง

น้ำบาดาลหรือระดับน้ำในแอ่งน้ำบาดาล

ต่ำลง
ซึมลงเติม

การระเหย

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

The vegetation surrounding the stream helps to shade the water

ดิน

ความชื้นในดิน

ลดลง
เพิ่มขึ้น

สิ่งปกคลุมดิน

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น

การสูญเสียดิน

เพิ่มขึ้น
ลดลง

การหมุนเวียนและการเติมของธาตุอาหาร

ลดลง
เพิ่มขึ้น

อินทรียวัตถุในดิน/ต่ำกว่าดินชั้น C

ลดลง
เพิ่มขึ้น
ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์

มวลชีวภาพ/เหนือดินชั้น C

ลดลง
เพิ่มขึ้น

ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช

ลดลง
เพิ่มขึ้น

ความหลากหลายของสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
ลดความเสี่ยงของภัยพิบัติ

ผลกระทบจากน้ำท่วม

เพิ่มขึ้น
ลดลง

การปล่อยคาร์บอนและก๊าซเรือนกระจก

เพิ่มขึ้น
ลดลง

6.2 ผลกระทบนอกพื้นที่ดำเนินการ (Off-site) จากการใช้เทคโนโลยี

การไหลของน้ำคงที่และสม่ำเสมอในช่วงฤดูแล้ง

ลดลง
เพิ่มขึ้น

น้ำท่วมพื้นที่ท้ายน้ำ

เพิ่มขึ้น
ลดลง

การทับถมของดินตะกอนพื้นที่ท้ายน้ำ

เพิ่มขึ้น
ลดลง

การเกิดมลพิษในน้ำบาดาลหรือแม่น้ำ

เพิ่มขึ้น
ลดลง

ความสามารถต้านทานการเปลี่ยนแปลง / ความสามารถในการคัดกรอง

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น

ตะกอนที่ถูกพัดพามาโดยลม

เพิ่มขึ้น
ลดลง

ความเสียหายต่อพื้นที่เพาะปลูกของเพื่อนบ้าน

เพิ่มขึ้น
ลดลง

ความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานของรัฐหรือของเอกชน

เพิ่มขึ้น
ลดลง

6.3 การเผชิญและความตอบสนองของเทคโนโลยีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป และสภาพรุนแรงของภูมิอากาศ / ภัยพิบัติ (ที่รับรู้ได้โดยผู้ใช้ที่ดิน)

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป
ฤดู increase or decrease เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
อุณหภูมิประจำปี เพิ่มขึ้น ไม่ค่อยดี

สภาพรุนแรงของภูมิอากาศ (ภัยพิบัติ)

ภัยพิบัติจากสภาพภูมิอากาศ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
ภัยจากฝนแล้ง ดี

ผลลัพธ์ตามมาที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศอื่น ๆ

ผลลัพธ์ตามมาที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศอื่น ๆ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
ช่วงการปลูกพืชที่ลดลงมา ดี

6.4 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้รับ

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งเป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวก

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวก

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นซ้ำอีก เป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวก

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวก

แสดงความคิดเห็น:

Paiement en espèces de la main d'oeuvre lors de la mise en place (court terme) et entretien (vente des produits d'élagage et d'éclaircie)

6.5 การปรับตัวของเทคโนโลยี

 • 11-50%
ถ้ามีข้อมูลให้บอกปริมาณด้วย (จำนวนของครัวเรือนหรือครอบคลุมพื้นที่):

181 ménages couvrant 25% de la superficie déclarée

Of all those who have adopted the Technology, how many did so spontaneously, i.e. without receiving any material incentives/ payments?
 • 11-50%
แสดงความคิดเห็น:

121 land user families have adopted the Technology with external material support

Comments on acceptance with external material support: Les propriétaires fonciers de la zone tampon ont été tous recrutés pour les travaux manuels ( MO).

60 land user families have adopted the Technology without any external material support

Comments on spontaneous adoption: La production, la mise en place et l'entretien ( dégagement en rond) ont été financés exclusivement par les fonds de la FAO. Toutefois, suite à la sensibilisation des communautés sur l'importance des arbres agroforestiers, 20 % d'exploitants privés ont adoptés spontanément la technologie.

There is a moderate trend towards spontaneous adoption of the Technology

Comments on adoption trend: La technologie de protection de la zone tampon par l' agroforesterie est une innovation dans la zone d'action. Avec des séances de sensibilisation des communautés sur la cogestion des peuplements installés dans la zone tampon, le Lac Cohoha sera protégé contre toute pollution.

6.7 จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสของเทคโนโลยี

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน
Augmentation de la production des ressources halieutiques

Comment peuvent-ils être soutenus / améliorés? Usages de filets aux normes recommandées par les services de la pêche
Augmentation de la production ligneuse

Comment peuvent-ils être soutenus / améliorés? Eviter les coupes abusives de produits ligneux
จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
Restauration de la biodiversité du lac

Comment peuvent-ils être soutenus / améliorés? Protection de toute la zone tampon du lac Cohoha qui est une ressource naturelle hydrique importante transfrontalière entre le Burundi et le Rwanda
Amélioration de l'habitat/écosystème

Comment peuvent-ils être soutenus / améliorés? Sensibilisation de la population pour ne pas faire des prélèvements abusifs des produits ligneux dans la zone tampon;
Bannir les cultures dans la zone tampon.
Réduction des gaz à effet de serre par la fixation du carbone

Comment peuvent-ils être soutenus / améliorés? Maintenir en place les boisement installés pour garder la biomasse intacte;

6.8 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงของเทคโนโลยีและวิธีการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
Réduction de l'espace cultivable surtout pour le maraîchage Appuyer les riverains avec des pompes à pédale pour développer la micro irrigation
จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
Faible superficie ( 45 ha ) aménagée de la zone tampon Augmenter les moyens pour protéger tout le lac
Non adoption de la technologie à travers des actions individuelles Sensibilisation accrue des bénéficiaires pour s'adonner à des initiatives individuelles
Non implication individuelle de certains membres de l'administration locale Renforcement des capacités des administratifs à la prévention de l'environnement
Présence des termites dans la zone d'action de la technologie Mise en place des espèces résistantes aux termites

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการและแหล่งข้อมูล

7.2 การอ้างอิงถึงสิ่งตีพิมพ์

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Kagera TAMP project website

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

http://www.fao.org/nr/kagera/en/

โมดูล