បច្ចេកទេស

Protection de la zone tampon par une plantation communautaire [ប្រទេសប៊ូរុនឌី]

 • ការបង្កើត៖
 • បច្ចុប្បន្នភាព
 • អ្នកចងក្រង៖
 • អ្នកកែសម្រួល៖
 • អ្នកត្រួតពិនិត្យច្រើនទៀត៖ ,

GUKINGIRA INKENGERA Z'IKIYAGA COHOHA MU GUTERA IBITI BIBANA N'IBITERWA

technologies_1190 - ប្រទេសប៊ូរុនឌី

ពិនិត្យមើលគ្រប់ផ្នែក

ពង្រីកមើលទាំងអស់ បង្រួមទាំងអស់
ភាពពេញលេញ៖ 84%

1. ព័ត៌មានទូទៅ

1.2 ព័ត៌មានលម្អិតពីបុគ្គលសំខាន់ៗ និងស្ថាប័នដែលចូលរួមក្នុងការវាយតម្លៃ និងចងក្រងឯកសារនៃបច្ចេកទេស

បុគ្គលសំខាន់ម្នាក់ (ច្រើននាក់)

អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:
អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:
អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:

Miburo Adrien

DPAE Kirundo

ប្រទេសប៊ូរុនឌី

អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:

Evariste Mbonimpa

Institut National pour l'environnement et la Conservation de la Nature

ប្រទេសប៊ូរុនឌី

អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:

Nizigiyimana Dieudonné

Direction Générale des forêts et de l'Environnement Kirundo

ប្រទេសប៊ូរុនឌី

ឈ្មោះគម្រោងដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃលើបច្ចេកទេស (បើទាក់ទង)
The Transboundary Agro-ecosystem Management Project for the Kagera River Basin (GEF-FAO / Kagera TAMP )
ឈ្មោះអង្គភាពមួយ (ច្រើន) ដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃបច្ចេកទេស (បើទាក់ទង)
Food and Agriculture Organization (FAO) - ប្រទេសអ៊ីតាលី
ឈ្មោះអង្គភាពមួយ (ច្រើន) ដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃបច្ចេកទេស (បើទាក់ទង)
Institut National pour l'environnement et la Conservation de la Nature (INECN) - ប្រទេសប៊ូរុនឌី

1.3 លក្ខខណ្ឌទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈ វ៉ូខេត

អ្នកចងក្រង និង(បុគ្គលសំខាន់ៗ)យល់ព្រមទទួលយកនូវលក្ខខណ្ឌនានាទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈវ៉ូខេត:

បាទ/ចា៎

1.5 ការយោងទៅលើកម្រងបញ្ជីសំណួរ (មួយ ឬច្រើន) នៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ SLM (ដែលបានចងក្រងដោយទស្សនៈពិភពលោកស្តីពីវិធីសាស្ត្រ និងបច្ចេកទេសងអភិរក្ស WOCAT)

2. ការពណ៌នាពីបច្ចេកទេស SLM

2.1 ការពណ៌នាដោយសង្ខេបពីបច្ចេកទេស

និយមន័យបច្ចេកទេស:

La Protection des eaux internationales et l’habitat de la biodiversité des zones humides par la plantations arbres des agro-forestiers et à usages multiples dans les zones tampons et éducation des communautés à la gestion communautaire de ces dernières.

2.2 ការពណ៌នាលម្អិតពីបច្ចេកទេស

ការពណ៌នា:

Suite à la pression démographique qui sévit dans la province de Kirundo, la majorité de la population n'ont pas assez de terres pour cultiver. Ainsi, pour subvenir à leur besoins, la population cultivent dans les marais et bas fonds sans se sousier des mesures des protection de la biodiversité du lac Cohoha.
Suites à ces mauvaises pratiques agricoles, la population détruit la zone de frayage des poissons. la qualité de l'eau est aussi affectée suite à l'érosion par sédimentation conduisant ainsi vers l'eutrophisation du lac.
Dans le souci de concilier les intérêts de conservation des zones humides ( Lac Cohoha) et le développement des populations riveraines du lac, la technologie consiste à la plantation des arbres agroforestiers et à usages multiples dans la zone tampon sur une bande de 30 m de large. La protection de cette zone tampon permet de limiter la pollution de l'eau du Lac par l'érosion et la création d'une zone de ponte des poissons.

1393/5000
Translate from: French
But de la technologie: L'objectif de cette technologie est de contribuer à la protection de la biodiversité du Lac contre la pollution due à la sédimentation, l'augmentation du taux de séquestre du carbone ainsi que l'amélioration des conditions de vie de la communauté .

Activités d'établissement / maintenance et intrants: La mise en oeuvre de cette technologie commence par la production des plantes agroforestières en pépinière. Avec un écartement de 2,5 mx 2,5 m, le nombre de plantes nécessaires pour couvrir 40 ha est 50 000. Des semences, des intrants agricoles (engrais minéraux et produits phytosanitaires) et de l'outillage (houes, sachets, cordes ), Sont achetés au mois de mai. Cette zone est constituée par un peuplement mélangé de Grevillea robusta, Calliandra calothyrsus, cassia spectabilis, Cassia siamea.
Ces espèces agroforestières ont été choisies pour leur croissance rapide ainsi que leurs usages multiples comme bois de feu, bois de service et bois d'oeuvre. D'autres ont des potentialités méllifères car le projet compte et associé par l'apiculture.

Les travaux de pépinière commencent avec le mois de juin en même temps que la plantation débute avec Décembre. Comme la population installe dans cette exploitation agroforestière des cultures maraîchères, du haricot et du maïs, des travaux d'entretiens supplémlentaires ne sont pas nécessaires.

Environnement naturel / humain: La population riveraine de la zone tampon et les élus locaux sont mobilisés pour exécuter cette activité et poursuivre la gestion de la plantation forestière.

Un contrat de partage des coût et des bénéfices liés à la gestion de cette plantation a été signée entre la communauté riveraine, l'administration communale et l'Etat représenté ici par le Service forestier provincial.

2.3 ​រូបភាពនៃបច្ចេកទេស

2.5 ប្រទេស/តំបន់/ទីតាំងកន្លែង ដែលបច្ចេកទេសត្រូវបានអនុវត្ត និងបានគ្រប់ដណ្តប់ដោយការវាយតម្លៃនេះ

ប្រទេស:

ប្រទេសប៊ូរុនឌី

តំបន់/រដ្ឋ/ខេត្ត:

Burundi

បញ្ជាក់បន្ថែមពីលក្ខណៈនៃទីតាំង:

Province de Kirundo (Busoni)

បញ្ជាក់ពីការសាយភាយនៃបច្ចេកទេស:
 • ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយត្រឹមតំបន់មួយ
ប្រសិនបើបច្ចេកទេសត្រូវបានសាយភាយពាសពេញតំបន់ណាមួយ បញ្ជាក់ទំហំផ្ទៃដីអនុវត្តន៍ (គិតជា គ.ម2):

0,45

មតិយោបល់:

La surface totale couverte par la technologie GDT est de 0,45 km2.

Suite au manque de terre cultivable, la population cultive jusqu'au bord du Lac, détruisant ainsi la zone de frayeur des poissons ainsi que la pollution de la biodiversité du Lac par la sédimentation. Pour faire face à cette situation, le projet TAMP Kagera en collaboration avec l'administration territoriale est entrain de mettre en place des plantations forestières dans la zone tampon du Lac sur une bande de 30 m. Dans un premier, 0,45 km² viennent d'être couverte par cette plantation d'arbres. Pour éviter les conflits entre les populations qui pratiquaient de l'agriculture dans cette zone, ces plantations seront cogérées par la population, les services techniques de l'environnement et l'Administration locale. Un contrat de partage des bénéfices et des responsabilités entre les différentes parties prenantes a été signé.

2.6 កាលបរិច្ឆេទនៃការអនុវត្ត

ប្រសិនបើមិនច្បាស់ឆ្នាំ សូមបញ្ជាក់កាលបរិច្ឆេទដែលប្រហាក់ប្រហែល:
 • តិចជាង 10ឆ្នាំមុន (ថ្មី)

2.7 ការណែនាំពីបច្ចេកទេស

សូមបញ្ជាក់តើបច្ចេកទេសត្រូវបានណែនាំឱ្យអនុវត្តដោយរបៀបណា:
 • ពេលកំពុងពិសោធន៍
 • តាមរយៈគម្រោង / អន្តរាគមន៍ពីខាងក្រៅ
មតិយោបល់ (ប្រភេទនៃគម្រោង ។ល។):

La technologie a débuté en 2011 avec le projet Tamp Kagera

3. ចំណាត់ថ្នាក់នៃបច្ចេកទេស SLM

3.1 គោលបំណងចម្បង (១​ ឬច្រើន)​ នៃបច្ចេកទេសនេះ

 • កាត់បន្ថយ, បង្ការ, ស្តារឡើងវិញនូវការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី
 • ការពារតំបន់ទីជម្រាល/តំបន់ខ្សែទឹកខាងក្រោមបញ្ចូលជាមួយបច្ចេកទេសផ្សេងទៀត

3.2 ប្រភេទដីប្រើប្រាស់មួយប្រភេទ (ច្រើនប្រភេទ) ដែលបានអនុវត្តបច្ចេកទេស

ដីប្រើប្រាស់ចម្រុះនៅលើដីតែមួយ:

បាទ/ចា៎

បញ្ជាក់ពីប្រភេទដីច្រើនប្រភេទ (ដីដាំដំណាំ/ដីចិញ្ចឹមសត្វ/ដីព្រៃឈើ):
 • កសិរុក្ខកម្ម

ដីដាំដំណាំ

ដីដាំដំណាំ

 • ដំណាំប្រចាំឆ្នាំ
ដំណាំប្រចាំឆ្នាំ - បញ្ជាក់ប្រភេទដំណាំ:
 • បន្លែ - បន្លែយកមើម (ការ៉ុត ខ្ទឹមបារាំង ឆៃថាវម្យ៉ាង ផ្សេងៗ)
 • ពពួកសណ្តែក - គ្រាប់ហោឡាំងតាវ
ចំនួនសារដែលដាំដំណាំក្នុងមួយឆ្នាំ:
 • 3
សូមបញ្ជាក់:

Longest growing period in days: 90; Longest growing period from month to month: Février - Mars; Second longest growing period in days: 60; Second longest growing period from month to month: Novembre - Décembre

ដីព្រៃ/ដីដាំដើមឈើ

ដីព្រៃ/ដីដាំដើមឈើ

ប្រភេទឈើ:
 • Grevillea robusta
 • Calliandra calothyrsus, Cassia spectabilis et Cassia siamea
ផលិតផល និងសេវាកម្ម:
 • ឈើហ៊ុប
 • អុស
 • ផលិតផលព្រៃផ្សេងៗ
 • ការអភិរក្ស/ការការពារធម្មជាតិ
 • ការពារពីគ្រោះធម្មជាតិ
មតិយោបល់:

Principaux problèmes d'utilisation des sols (avis du compilateur): Pollution des eaux par sédimentation et par des activités ménagères;
Réduction de la biodiversité;
Exiguïté de terres à la densité démographique;
Extension des terres cultivables jusque sur la rive du lac.

Principaux problèmes d'utilisation des sols (perception des utilisateurs fonciers): Diminution de la production agricole et des ressources halieutiques;
Conflits fonciers.

Abattage sélectif de forêts naturelles (semi-): Au moment de l'exploitation, la fréquence SERA précisée

Problèmes / commentaires concernant l'utilisation de la forêt: Les produits exploités et la fréquence sérum précisée dans les plans de gestion communautaire

Produits et services forestiers: bois d'oeuvre, bois de feu, autres produits / utilisation des forêts (miel, pharmacopée, etc.), conservation de la nature / protection, protection contre les risques / catastrophes naturels

Usage futur (final) (après la mise en œuvre de la technologie GDT): Mixte: Mf: Agroforesterie

Type de système de culture et principales récoltes commentaire: Agriculture traditionnelle dominée par les cultures vivrières pour l'autosuffisance et cultures de rente en saison C

3.3 បន្ទាប់ពីអនុវត្តបច្ចេកទេស តើដីប្រើប្រាស់មានការប្រែប្រួលដែររឺទេ?

បន្ទាប់ពីអនុវត្តបច្ចេកទេស តើដីប្រើប្រាស់មានការប្រែប្រួលដែររឺទេ?
 • បាទ/ច៎ា (សូមបំពេញសំណួរខាងក្រោមពីស្ថានភាពដីប្រើប្រាស់មុនពេលអនុវត្តបច្ចេកទេស)
ដីដាំដំណាំ

ដីដាំដំណាំ

 • ដំណាំប្រចាំឆ្នាំ

3.4 ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក

ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកនៅកន្លែងអនុវត្តបច្ចេកទេស:
 • ទឹកភ្លៀង
មតិយោបល់:

Aussi pleine irrigation

3.5 ក្រុម SLM ដែលបច្ចេកទេសស្ថិតនៅក្នុង

 • កសិរុក្ខកម្ម
 • ការគ្រប់គ្រង/ ការការពារតំបន់ដីសើម

3.6 វិធានការ SLM ដែលបញ្ចូលនូវបច្ចេកទេស

វិធានការក្សេត្រសាស្ត្រ

វិធានការក្សេត្រសាស្ត្រ

 • A7: ផ្សេងៗ
វិធានការរុក្ខជាតិ

វិធានការរុក្ខជាតិ

 • V1: ឈើធំៗ និងដើមឈើតូចៗ
 • V2: ស្មៅនិងរុក្ខជាតិៗដែលដុះមានអាយុមិនលើសពី 2ឆ្នាំ
វិធានការរចនាស័ម្ពន្ធ

វិធានការរចនាស័ម្ពន្ធ

 • S11: ផ្សេងៗ
វិធានការគ្រប់គ្រង

វិធានការគ្រប់គ្រង

 • M2: ការផ្លាស់ប្តូរការគ្រប់គ្រង/ កម្រិតអាំងតង់ស៊ីតេ
 • M3: ប្លង់យោងទៅតាមធម្មជាតិ និងបរិស្ថានធម្មជាតិ
មតិយោបល់:

Mesures économiques: mesures structurelles

Spécification d'autres mesures structurelles: fossé / retenue de rétention / infiltration; Piège à sédiments / sable

Type de mesures agronomiques: fumier / compost / résidus

Type de mesures végétatives: alignées: - le long des limites du terrain

3.7 កំណត់ប្រភេទនៃការធ្លាក់ចុះគុណភាពដីសំខាន់ៗដែលបច្ចេកទេសនេះបានដោះស្រាយ

ការហូរច្រោះដីដោយសារទឹក

ការហូរច្រោះដីដោយសារទឹក

 • Wt: ការបាត់ដីស្រទាប់លើដោយការហូរច្រោះ
 • Wo: ផលប៉ះពាល់នៃការធ្លាក់ចុះគុណភាពកន្លែងឆ្ងាយ
ការធ្លាក់ចុះជីវសាស្ត្រនៃដី

ការធ្លាក់ចុះជីវសាស្ត្រនៃដី

 • Bc: ការថយចុះនូវគម្របរុក្ខជាតិ
 • Bh: ការបាត់បង់ទីជំរក
ការបាត់បង់ទឹក

ការបាត់បង់ទឹក

 • Hw៖ ការថយចុះសមត្ថភាព buffering របស់តំបន់ដីសើមដែលដោះស្រាយជាមួយនឹងទឹកជំនន់ និងការបំពុល
មតិយោបល់:

Principales causes de dégradation: gestion des sols (Défrichement et brûlis), gestion des cultures (annuelles, pérennes, arbre / buissons) (Pratiques culturales traditionnelles), surexploitation de la végétation pour l'usage domestique (Explosion démographique entraînant rareté des ressources naturelles) , Perturbation du cycle de l'eau (infiltration / ruissellement), changement de température (Changements climatiques), changement des prévisions saisonnières (Pluies rares), sécheresses (plus de 6 mois De sécharesse), pression de la population (Forte poussée démographique), régime foncier (Terres exigues)

Causes secondaires de dégradation: surpâturage (Vagabondage du bétail), autres causes induites par l’homme (spécifier) (Villagisation et traçage des pistes en desordre), pauvreté / santé (Extrême pauvreté et santé précaire), gouvernance / institutionnel (Code de l'Eau n'est ni vulgarisé ni appliqué)

3.8 ការពារ កាត់បន្ថយ ឬស្តារឡើងវិញនៃការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី

បញ្ជាក់ពីគោលដៅរបស់បច្ចេកទេស ដែលផ្តោតទៅការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី:
 • ការជួសជុល/ ស្តារឡើងវិញនៃឱនភាពដីធ្ងន់ធ្ងរ
មតិយោបល់:

Objectifs secondaires: prévention de la dégradation des terres, atténuation / réduction de la dégradation des sols

4. បច្ចេកទេសជាក់លាក់ សកម្មភាពអនុវត្ត ធាតុចូល និងថ្លៃដើម

4.1 គំនូសបច្ចេកទេសនៃបច្ចេកទេសនេះ

លក្ខណៈពិសេសនៃបច្ចេកទេស (ទាក់ទងនឺងគំនូរបច្ចេកទេស):

La zone tampon du lac Cohoha à Rwibikara Hill est protégée par la plantation d'arbres mélangés sous forme décalée sur une bande de 20 à 30 m de largeur et 15 km de long avec un espacement de 2,5 m entre les arbres plantés.

Lieu: Kirundo Rwibikara. Kirundo

Date: 19/02/2013

Connaissances techniques requises pour le personnel de terrain / les conseillers: faible (Un instructeur agricole (niveau 6e) affecté dans le domaine technologique est capable de mettre en œuvre la technologie.)

Connaissances techniques requises pour les utilisateurs fonciers: moyen (Un agriculteur progressif utilise cette technologie.)

Principales fonctions techniques: contrôle des éclaboussures, stabilisation des sols (p. Ex. Par les racines des arbres contre les glissements de terrain), augmentation de l'infiltration, amélioration de la qualité de l'eau, eau filtrée / solution tampon, retenue / capture de sédiments, collecte des sédiments

Mesure agronomique: plantation agroforestière
Matériel / espèce: Grevillea robusta
Quantité / densité: 1250 / ha
Remarques: plantation complète sur 15 km x 30 m

Matériel / espèce: Cassia spectabilis
Quantité / densité: 1250 / ha
Remarques: Plantation complète sur 15 km x 30 m

Sommier / compost / résidus
Matériel / espèce: fumier organique
Quantité / densité: 10 t / ha
Remarques: Supplément de fumier pour accélérer la croissance.

Aligné: -une frontière
Matériel végétatif: T: arbres / arbustes
Nombre de plantes par (ha): 1600
Intervalles verticaux entre les rangées / bandes / blocs (m): 2
Espacement entre les rangées / bandes / blocs (m): 2,5
Intervalles verticaux dans les rangées / bandes / blocs (m): 2,5
Largeur dans les rangées / bandes / blocs (m): 2.5

Espèces d'arbres / arbustes: Grevilea, Cedrela, Cassia, Terminalia

Retenue / infiltration fossé / puits, sédiment / sables
Intervalle vertical entre les structures (m): 25
Espacement entre les structures (m): 25
Profondeur des fossés / puits / barrages (m): 0,5
Largeur des fossés / puits / barrages (m): 0,4
Longueur des fossés / puits / barrages (m): 1000
Hauteur des bunds / banques / autres (m): 0,5
Largeur des bunds / banques / autres (m): 0,4
Longueur des bunds / banques / autres (m): 1000

Matériaux de construction (terre): les lignes de contour sont dessinées pour arrêter le ruissellement.

Pente (qui détermine l'espacement indiqué ci-dessus): 12%

Changement de type d'utilisation des terres: avec l'introduction de l'agroforesterie, les pratiques d'utilisation des terres ont changé. L'agriculture cède la place à l'apiculture et à la cogestion des plantations.

Ces zones tampons sont maintenant conservées et les activités agricoles sont interdites.

La population riveraine de la zone tampon a changé son comportement.

Contrôle / modification de la composition des espèces: avec l'interdiction de l'agriculture dans la région, de nouvelles espèces végétales et animales apparaissent et se diversifient.

ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ:

Nizigiyimana Dieudonné, Kirundo, Quartier Bushaza 1

4.2 ព័ត៌មានទូទៅដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការគណនាធាតុចូល និងថ្លៃដើម

ផ្សេងៗ/ រូបិយប័ណ្ណជាតិ (បញ្ជាក់):

Franc Burundais

បើពាក់ព័ន្ធសូមកំណត់អត្រាប្តូរប្រាក់ពីដុល្លាទៅរូបិយប័ណ្ណតំបន់ (ឧ.​​ 1 ដុល្លារ​ = 79.9 រៀលនៃរូបិយប័ណ្ណប្រេស៊ីល) ៖ 1 ដុល្លារ =:

1540,0

កំណត់ថ្លៃឈ្នួលជាមធ្យមនៃការជួលកម្លាំងពលកម្មក្នុងមួយថ្ងៃ:

1.16

4.3 សកម្មភាពបង្កើត

សកម្មភាព រយៈពេល​ (រដូវកាល)
1. Production de plants 6 mois
2. Piquetage 2 semaines
3. Trouaison 2 semaines
4. Mise en place des plants 1 mois
5. Regarnissage 2 semaines
6. Gestion des plantations forestières 1 anné

4.4 ថ្លៃដើម និងធាតុចូលដែលត្រូវការសម្រាប់ការបង្កើតបច្ចេកទេស

បញ្ជាក់ពីធាតុចូល ឯកតា បរិមាណ ថ្លៃដើមក្នុងមួយឯកតា ថ្លៃធាតុចូលសរុប % នៃថ្លៃដើមដែលចំណាយដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដី
កម្លាំងពលកម្ម Production de plants personnes/jour 1300,0 2000,0 2600000,0
កម្លាំងពលកម្ម Piquetage personnes/jour 157,5 12698,4127 2000000,0
កម្លាំងពលកម្ម Trouaison personnes/jour 1000,0 2000,0 2000000,0
កម្លាំងពលកម្ម Mise en place des plants personnes/jour 400,0 6562,5 2625000,0
សម្ភារៈ Outils piquetage ha 1,0 35000,0 35000,0 100,0
សម្ភារៈ Outils pour trouaison ha 1,0 1600000,0 1600000,0 100,0
សម្ភារៈ Outils pour planter morceaux 250,0 3500,0 875000,0 100,0
សម្ភារៈ Outils pour regarnissage ha 1,0 135000,0 135000,0 100,0
ជី និងសារធាតុពុល Semences ha 1,0 340000,0 340000,0
ជី និងសារធាតុពុល Biocides ha 1,0 310000,0 310000,0
ជី និងសារធាតុពុល Engrais ha 1,0 120000,0 120000,0
ផ្សេងៗ Labour: Regarnissage personnes/jour 4000,0 2000,0 8000000,0
ផ្សេងៗ Labour: Gestion des plantations forestières personnes/jour 1000,0 2000,0 2000000,0 20,0
ថ្លៃដើមសរុបក្នុងការបង្កើតបច្ចេកទេស 22640000,0
ថ្លៃដើមសរុបក្នុងការបង្កើតបច្ចេកទេសគិតជាដុល្លារ 14701,3
មតិយោបល់:

Durée de l'établissement: 9 mois

4.5 សកម្មភាពថែទាំ

សកម្មភាព ពេលវេលា/ ភាពញឹកញាប់
1. Dégagement en rond (50 cm autour du plant) 1 fois/an
2. Entretiens 1 année

4.6 កំណត់ថ្លៃដើមសម្រាប់ការថែទាំ/ សកម្មភាពរបស់បច្ចេកទេស (ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ)

បញ្ជាក់ពីធាតុចូល ឯកតា បរិមាណ ថ្លៃដើមក្នុងមួយឯកតា ថ្លៃធាតុចូលសរុប % នៃថ្លៃដើមដែលចំណាយដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដី
កម្លាំងពលកម្ម Dégagement en rond personnes/jour 2000,0 2000,0 4000000,0
កម្លាំងពលកម្ម Entretiens ha 0,45 2222222,22222 1000000,0 40,0
សម្ភារៈ Outils morceaux 120,0 3416,666 409999,92 100,0
ថ្លៃដើមសរុបសម្រាប់ការថែទាំដំណាំតាមបច្ចេកទេស 5409999,92
ថ្លៃដើមសរុបសម្រាប់ការថែទាំដំណាំតាមបច្ចេកទេសគិតជាដុល្លារ 3512,99
មតិយោបល់:

La superficie protégée est de 45ha à raison de 1600 plants par ha soit 70000 plants. La mise en place de pépinière débute en juin tandis que la plantation se fait en novembre/décembre. Le coût de la main d'oeuvre est de 2000 BIF par homme jour (1.16 USD).
Rendement trouaison et plantation: 40 trous/ plants par h/j.

4.7 កត្តាសំខាន់បំផុតដែលមានឥទ្ធិពលដល់ការចំណាយ

ពណ៌នាពីកត្តាប៉ះពាល់ចម្បងៗទៅលើថ្លៃដើម:

Le coût de la main d'oeuvre et la superficie de la zone tampon à protéger

5. លក្ខណៈបរិស្ថានធម្មជាតិ និងមនុស្ស

5.1 អាកាសធាតុ

បរិមាណទឹកភ្លៀងប្រចាំឆ្នាំ
 • < 250 មម
 • 251-500 មម
 • 501-750 មម
 • 751-1,000 មម
 • 1,001-1,500 មម
 • 1,501-2,000 មម
 • 2,001-3,000 មម
 • 3,001-4,000 មម
 • > 4,000 មម
កំណត់បរិមាណទឹកភ្លៀង (បើដឹង) ជា មីលីម៉ែត្រ:

900,00

តំបន់កសិអាកាសធាតុ
 • មានភ្លៀងមធ្យម

Classe de climat thermique: tropiques. Température moyenne: 25 ° C, toujours supérieure à 18 ° C.

6 mois de précipitations.

5.2 សណ្ឋានដី

ជម្រាលជាមធ្យម:
 • រាបស្មើ (0-2%)
 • ជម្រាលតិចតួច (3-5%)
 • មធ្យម (6-10%)
 • ជម្រាលខ្ពស់បន្តិច (11-15%)
 • ទីទួល (16-30%)
 • ទីទួលចោត (31-60%)
 • ទីទួលចោតខ្លាំង (>60%)
ទម្រង់ដី:
 • ខ្ពង់រាប
 • កំពូលភ្នំ
 • ជម្រាលភ្នំ
 • ជម្រាលទួល
 • ជម្រាលជើងភ្នំ
 • បាតជ្រលងភ្នំ
តំបន់តាមរយៈកម្ពស់ :
 • 0-100 ម​
 • 101-500 ម
 • 501-1,000 ម
 • 1,001-1,500 ម
 • 1,501-2,000 ម
 • 2,001-2,500 ម
 • 2,501-3,000 ម
 • 3,001-4,000 ម
 • > 4,000 ម
បញ្ជាក់ថាតើបច្ចេកទេសនេះត្រូវបានអនុវត្តន៍នៅក្នុង:
 • សណ្ឋានដីផត
មតិយោបល់ និងបញ្ចាក់បន្ថែមអំពីសណ្ឋានដី :

Pentes moyennes: Bandes de terres allongées et plates avec faible pente

Zones altitudinales: Une dépression du nord est du pays caractérisé par une longue saison sèche qui dure plus de 6 mois.

5.3 ដី

ជម្រៅដីជាមធ្យម:
 • រាក់ខ្លាំង (0-20 សម)
 • រាក់ (21-50 សម)
 • មធ្យម (51-80 សម)
 • ជ្រៅ (81-120 សម)
 • ជ្រៅខ្លាំង (> 120 សម)
វាយនភាពដី (ស្រទាប់លើ):
 • គ្រើម/ មានពន្លឺ (ខ្សាច់)
 • មធ្យម (ល្បាយ, ល្បាប់)
សារធាតុសរីរាង្គនៅស្រទាប់ដីខាងលើ:
 • ខ្ពស់ (>3%)
 • មធ្យម (1-3%)
បើអាចសូមភ្ជាប់ការពណ៌នាពីដីឱ្យបានច្បាស់ ឬព័ត៌មានដែលអាចទទួលបាន ឧ. ប្រភេទដី, pH ដី/ ជាតិអាស៊ីត, សមត្ថភាពផ្លាស់ប្តូរកាចុង, វត្តមាននីត្រូសែន, ភាពប្រៃ ។ល។:

Profondeur moyenne du sol: Sol profond dans les bas fonds.

Texture du sol (de la couche arable): Zone de retrait du lac en grande partie pour plus grossier / léger (sablonneux). Zone de culture annuelle pour moyen.

La fertilité du sol est élevée: Forte productivité même sans amendement, mais moyen dans la zone érodée sur forte pente

Matière organique de la couche arable: Forte productivité même sans amemdement, sur forte pente, faible végétation, cas de sécheresse.

Le drainage des sols / l'infiltration est bon dans les sol sablonneux et moyen-sol avec terreaux.

La capacité de stockage de l'eau du sol est moyenne dans la zone proche du lac, influence de la nappe phréatique et basse dans les sols sablonneux en éloignant des eaux du lac.

5.4 ទឹកដែលអាចទាញមកប្រើប្រាស់បាន និងគុណភាពទឹក

នីវ៉ូទឹកក្រោមដី:

< 5 ម

ទឹកលើដីដែលអាចទាញយកប្រើប្រាស់បាន:

កម្រិតមធ្យម

គុណភាពទឹក (មិនបានធ្វើប្រត្តិកម្ម):

ទឹកពិសារដែលគ្មានគុណភាព (តម្រូវឱ្យមានការសំអាត)

មតិយោបល់ និងលក្ខណៈពិសេសផ្សេងៗទៀតលើគុណភាព និងបរិមាណទឹក​ :

Profondeur estimée de l’eau dans le sol: En surface dans la zone de retrait du lac, forme plane inondable et majeure partie de la zone tampon au < 5 m.

Disponibilité de l’eau de surface: En cas de fortes pluies (Mars - Avril)

Qualité de l’eau (non traitée): Eaux douces faiblement polluées

5.5 ជីវៈចម្រុះ

ភាពសម្បូរបែបនៃប្រភេទ:
 • កម្រិតមធ្យម
មតិយោបល់ និងលក្ខណៈពិសេសផ្សេងទៀតលើជីវចម្រុះ:

L'exploitation de la zone tampon menace l' habitat de certaines espèces.

5.6 លក្ខណៈនៃអ្នកប្រើប្រាស់ដីដែលអនុវត្តបច្ចេកទេស

ទីផ្សារនៃប្រព័ន្ធផលិតកម្ម:
 • សម្រាប់ហូបក្នុងគ្រួសារ (ផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនឯង)
 • ពាណិជ្ជកម្ម/ ទីផ្សារ
ចំណូលក្រៅកសិកម្ម:
 • តិចជាង 10% នៃចំណូល
កម្រិតជីវភាព:
 • មិនល្អខ្លាំង
 • មិនល្អ
ឯកជន ឬក្រុម:
 • ជាក្រុម/ សហគមន៍
កម្រិតប្រើប្រាស់គ្រឿងយន្ត:
 • ប្រើកម្លាំងពលកម្ម
យេនឌ័រ:
 • ស្ត្រី
 • បុរស
សូមបញ្ជាក់ពីលក្ខណៈពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតអំពីអ្នកប្រើប្រាស់ដី:

Land users applying the Technology are mainly common / average land users

Difference in the involvement of women and men: Pas de différence, la participation est volontaire avec le privilège pour ceux qui disposent d'exploitations près de la zone tampon.

Population density: 200-500 persons/km2

Annual population growth: 2% - 3%

5% of the land users are average wealthy and own 15% of the land.
65% of the land users are poor and own 80% of the land.
30% of the land users are poor and own 5% of the land.

Off-farm income specification: Plus de 90% de la population vivent de l'agriculture de subsistance

Orientation du système de production: Subsistance pur les cultures vivrières et commercial/ de marché pour les cultures maraîchères.

Niveau de mécanisation: Travail à la houe.

5.7 ទំហំផ្ទៃដីជាមធ្យមនៃដីប្រើប្រាស់ដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដី ក្នុងការអនុវត្ត​បច្ចេកទេស

 • < 0.5 ហិកតា
 • 0.5-1 ហិកតា
 • 1-2 ហិកតា
 • 2-5 ហិកតា
 • 5-15 ហិកតា
 • 15-50 ហិកតា
 • 50-100 ហិកតា
 • 100-500 ហិកតា
 • 500-1,000 ហិកតា
 • 1,000-10,000 ហិកតា
 • > 10,000 ហិកតា
តើផ្ទៃដីនេះចាត់ទុកជាទំហំកម្រិតណាដែរ ខ្នាតតូច មធ្យម ឬខ្នាតធំ (ធៀបនឹងបរិបទតំបន់)?
 • ខ្នាតតូច
មតិយោបល់:

Tous les proriétaires fonciers ont moins de 0.5 ha de superficie.

5.8 ភាពជាម្ចាស់ដី កម្មសិទ្ធប្រើប្រាស់ដី និងកម្មសិទ្ធប្រើប្រាស់ទឹក

ភាពជាម្ចាស់ដី:
 • រដ្ឋ
 • ឯកជន មិនមានកម្មសិទ្ធ
កម្មសិទ្ធិប្រើប្រាស់ដី:
 • ជាក្រុម (មានដែនកំណត់)
 • ឯកជន
កម្មសិទ្ធប្រើប្រាស់ទឹក:
 • អាស្រ័យផលសេរី (មិនមានការកំណត់)
មតិយោបល់:

Le code de l'eau, de l'environnement et décret sur les aires protégées classent la zone tampon dans le domaine de l'Etat

5.9 ការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ

សុខភាព:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ការអប់រំ:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ជំនួយបច្ចេកទេស:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ការងារ (ឧ. ការងារក្រៅកសិដ្ឋាន):
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ទីផ្សារ:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ថាមពល:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ផ្លូវ និងការដឹកជញ្ជូន:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ទឹកផឹក និងអនាម័យ:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ

6. ផលប៉ះពាល់ និងការសន្និដ្ឋាន

6.1 ផលប៉ះពាល់ក្នុងបរិវេណអនុវត្តបច្ចេកទេសដែលកើតមាន

ផលប៉ះពាល់លើសេដ្ឋកិច្ចសង្គម

ផលិតផល

ផលិតកម្មឈើ

ថយចុះ
កើនឡើង
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Augmentation de la production ligneuse

ទឹកដែលអាចទាញមកប្រើប្រាស់បាន និងគុណភាពទឹក

តម្រូវការទឹកសម្រាប់ស្រោចស្រព

កើនឡើង
ថយចុះ

ផលប៉ះពាល់ទៅលើវប្បធម៌សង្គម

សន្តិសុខស្បៀង/ ភាពគ្រប់គ្រាន់ខ្លួនឯង

កាត់បន្ថយ
ប្រសើរជាងមុន

ស្ថានភាពសុខភាព

អាក្រក់ជាងមុន
ប្រសើរជាងមុន

ឱកាសនៃការបង្កើតថ្មី

កាត់បន្ថយ
ប្រសើរជាងមុន
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Space is created for riparian sports including fishing, swimming

ស្ថាប័នសហគមន៍

ភាពខ្សោយ
ភាពខ្លាំង

ស្ថាប័នជាតិ

ភាពខ្សោយ
ភាពខ្លាំង

ចំណេះដឹង SLM / ការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី

កាត់បន្ថយ
ប្រសើរជាងមុន

ការកាត់បន្ថយជម្លោះ

អាក្រក់ជាងមុន
ប្រសើរជាងមុន

ស្ថានភាពក្រុមដែលមានបញ្ហាក្នុងសង្គម និងសេដ្ឋកិច្ច

អាក្រក់ជាងមុន
ប្រសើរជាងមុន

moyens de subsistance et bien-être humain

réduit
amélioré
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Augmentation de la production halieutique, production du bois à usage multiple, climat aéré

ផលប៉ះពាល់ទៅលើអេកូឡូស៊ី

វដ្តទឹក/លំហូរ

បរិមាណទឹក

ថយចុះ
កើនឡើង

គុណភាពទឹក

ថយចុះ
កើនឡើង
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Less turbid water (biofiltration)

ការប្រមូលស្តុកទុកទឹក

កាត់បន្ថយ
ប្រសើរជាងមុន

លំហូរទឹកលើផ្ទៃដី

កើនឡើង
ថយចុះ

នីវ៉ូទឹកក្រោមដី/ ដង្ហើមទឹក

ទាបជាង
លំហូរទឹកចូល

រំហួត

កើនឡើង
ថយចុះ
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

The vegetation surrounding the stream helps to shade the water

ដី

សំណើមដី

ថយចុះ
កើនឡើង

គម្របដី

កាត់បន្ថយ
ប្រសើរជាងមុន

ការបាត់បង់ដី

កើនឡើង
ថយចុះ

វដ្តនៃសារធាតុចិញ្ចឹម/ការទទួល​​បាន

ថយចុះ
កើនឡើង

សារធាតុសរីរាង្គដី/ការបូនក្រោមដី

ថយចុះ
កើនឡើង
ជីវចម្រុះ៖ ដំណាំ, សត្វ

ជីវម៉ាស/ កាបូនលើដី

ថយចុះ
កើនឡើង

ភាពសម្បូរបែបនៃរុក្ខជាតិ

ថយចុះ
កើនឡើង

ភាពសម្បូរបែបនៃទីជំរក

ថយចុះ
កើនឡើង
ការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយ និងគ្រោះអាកាសធាតុ

ផលប៉ះពាល់នៃទឹកជំនន់

កើនឡើង
ថយចុះ

ការបំភាយនៃកាបូន និងឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់

កើនឡើង
ថយចុះ

6.2 ផលប៉ះពាល់ក្រៅបរិវេណអនុវត្តបច្ចេកទេសដែលកើតមាន

លំហូរទឹកដែលអាចប្រើប្រាស់បាននៅរដូវប្រាំង

កាត់បន្ថយ
កើនឡើង

ទឹកជំនន់ខ្សែទឹកខាងក្រោម

កើនឡើង
កាត់បន្ថយ

កំណកល្បាប់ខ្សែទឹកខាងក្រោម

កើនឡើង
ថយចុះ

ទឹកក្រោមដី/ ការបំពុលទឹកទន្លេ

កើនឡើង
កាត់បន្ថយ

Buffering/សមត្ថភាពចម្រោះ

កាត់បន្ថយ
ប្រសើរជាងមុន

ខ្យល់នាំយកនូវធូរលី

កើនឡើង
កាត់បន្ថយ

ខូចខាតដល់ស្រែអ្នកជិតខាង

កើនឡើង
កាត់បន្ថយ

ខូចខាតដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈ/ឯកជន

កើនឡើង
កាត់បន្ថយ

6.3 ភាពប្រឈម និងភាពរួសនៃបច្ចេកទេសទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងគ្រោះអាកាសធាតុ/ គ្រោះមហន្តរាយ (ដែលដឹងដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដី)

ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
រដូវកាល កើនឡើង ឬថយចុះ លក្ខណៈឆ្លើយតបនៃបច្ចេកទេសទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
សីតុណ្ហភាពប្រចាំឆ្នាំ កើនឡើង មិនល្អ

គ្រោះអាកាសធាតុ (មហន្តរាយ) ​

គ្រោះមហន្តរាយអាកាសធាតុ
លក្ខណៈឆ្លើយតបនៃបច្ចេកទេសទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
រាំងស្ងួត ល្អ

ផលវិបាកដែលទាក់ទងនឹងបរិយាកាសផ្សេងៗទៀត

ផលវិបាកដែលទាក់ទងនឹងបរិយាកាសផ្សេងៗទៀត
លក្ខណៈឆ្លើយតបនៃបច្ចេកទេសទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
កាត់បន្ថយពេលដាំដុះ ល្អ

6.4 ការវិភាគថ្លៃដើម និងអត្ថប្រយោជន៍

តើផលចំណេញ និងថ្លៃដើមត្រូវបានប្រៀបធៀបគ្នាយ៉ាងដូចម្តេច (ទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី)?
រយៈពេលខ្លី:

វិជ្ជមាន

រយៈពេលវែង:

វិជ្ជមាន

តើផលចំណេញ និងការថែទាំ/ ជួសជុលត្រូវបានប្រៀបធៀបគ្នាយ៉ាងដូចម្តេច (ទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី)?
រយៈពេលខ្លី:

វិជ្ជមាន

រយៈពេលវែង:

វិជ្ជមាន

មតិយោបល់:

Paiement en espèces de la main d'oeuvre lors de la mise en place (court terme) et entretien (vente des produits d'élagage et d'éclaircie)

6.5 ការទទួលយកបច្ចេកទេស

 • 11-50%
បើអាច សូមបញ្ជាក់ពីបរិមាណ (ចំនួនគ្រួសារ និង/ ឬតំបន់គ្របដណ្តប់):

181 ménages couvrant 25% de la superficie déclarée

ក្នុងចំណោមគ្រួសារទាំងអស់ដែលបានអនុវត្តបច្ចេកទេស តើមានប៉ុន្មាន​គ្រួសារ​ដែល​ចង់​ធ្វើ​ដោយ​ខ្លួន​ឯង ដោយមិន​ទទួល​បាន​សម្ភារៈ​លើក​​ទឹកចិត្ត/​ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ?​:
 • 11-50%
មតិយោបល់:

121 land user families have adopted the Technology with external material support

Comments on acceptance with external material support: Les propriétaires fonciers de la zone tampon ont été tous recrutés pour les travaux manuels ( MO).

60 land user families have adopted the Technology without any external material support

Comments on spontaneous adoption: La production, la mise en place et l'entretien ( dégagement en rond) ont été financés exclusivement par les fonds de la FAO. Toutefois, suite à la sensibilisation des communautés sur l'importance des arbres agroforestiers, 20 % d'exploitants privés ont adoptés spontanément la technologie.

There is a moderate trend towards spontaneous adoption of the Technology

Comments on adoption trend: La technologie de protection de la zone tampon par l' agroforesterie est une innovation dans la zone d'action. Avec des séances de sensibilisation des communautés sur la cogestion des peuplements installés dans la zone tampon, le Lac Cohoha sera protégé contre toute pollution.

6.7 ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាសនៃបច្ចេកទេស

ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាសនៅកន្លែងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី
Augmentation de la production des ressources halieutiques

Comment peuvent-ils être soutenus / améliorés? Usages de filets aux normes recommandées par les services de la pêche
Augmentation de la production ligneuse

Comment peuvent-ils être soutenus / améliorés? Eviter les coupes abusives de produits ligneux
ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាស​ ទស្សនៈរបស់បុគ្គលសំខាន់ៗ
Restauration de la biodiversité du lac

Comment peuvent-ils être soutenus / améliorés? Protection de toute la zone tampon du lac Cohoha qui est une ressource naturelle hydrique importante transfrontalière entre le Burundi et le Rwanda
Amélioration de l'habitat/écosystème

Comment peuvent-ils être soutenus / améliorés? Sensibilisation de la population pour ne pas faire des prélèvements abusifs des produits ligneux dans la zone tampon;
Bannir les cultures dans la zone tampon.
Réduction des gaz à effet de serre par la fixation du carbone

Comment peuvent-ils être soutenus / améliorés? Maintenir en place les boisement installés pour garder la biomasse intacte;

6.8 ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យនៃបច្ចេកទេស និងវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយ

ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យ ទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី តើបច្ចេកទេសទាំងនោះបានដោះស្រាយបញ្ហាដូចម្តេច?
Réduction de l'espace cultivable surtout pour le maraîchage Appuyer les riverains avec des pompes à pédale pour développer la micro irrigation
ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យ ទស្សនៈរបស់អ្នកចងក្រងឬបុគ្គលសំខាន់ៗ តើបច្ចេកទេសទាំងនោះបានដោះស្រាយបញ្ហាដូចម្តេច?
Faible superficie ( 45 ha ) aménagée de la zone tampon Augmenter les moyens pour protéger tout le lac
Non adoption de la technologie à travers des actions individuelles Sensibilisation accrue des bénéficiaires pour s'adonner à des initiatives individuelles
Non implication individuelle de certains membres de l'administration locale Renforcement des capacités des administratifs à la prévention de l'environnement
Présence des termites dans la zone d'action de la technologie Mise en place des espèces résistantes aux termites

7. ឯកសារយោង និងវេបសាយ

7.1 វិធីសាស្ត្រ/ ប្រភពនៃព័ត៌មាន

7.2 ឯកសារយោងដែលបានចេញផ្សាយ

ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ឆ្នាំ ISBN:

Kagera TAMP project website

មានប្រភពមកពីណា? ថ្លៃដើមប៉ុន្មាន?

http://www.fao.org/nr/kagera/en/

ម៉ូឌុល