មានតែទិន្នន័យដែលបានប្រកាសជាសាធារណៈ ទើបអាចមើលឃើញ។

លទ្ធផលស្វែងរករបស់អ្នក (1199)

Integrated stone wall and poplar tree perimeter fencing
technologies

Integrated stone wall and poplar tree perimeter fencing [Таджикистан]

Stones cleared from land within a narrow valley floor where flat land is at a premium, was used to construct a perimeter stone wall which was subsequently supplemented with a row of poplar tree to protect an agro-forestry area with small scale supplementary irrigation.

  • អ្នកចងក្រង៖ Habib Kamolidinov