មានតែទិន្នន័យដែលបានប្រកាសជាសាធារណៈ ទើបអាចមើលឃើញ។

លទ្ធផលស្វែងរករបស់អ្នក (1410)

Bio-fermentation technology for soil improvement
technologies

Bio-fermentation technology for soil improvement [Thailand]

Bio-fermentation technology for soil improvement is an alternative technology that helps to restore degraded land from intensive land usage which lack of soil improvement to get back to be the soil productivity that can provide effective production.

  • អ្នកចងក្រង៖ Kukiat SOITONG
Irrigation branch canals in acid sulfate soils
technologies

Irrigation branch canals in acid sulfate soils [Thailand]

1.To use water in branch canals to supply irrigation water and alternately to leach soil acidity and reduce expenses in managing soil and water 2. The ditch ridge is used as a pathway for agricultural materials and equipment.

  • អ្នកចងក្រង៖ Bunjirtluk Jintaridth
Land Use Change from Rice to Vegetables
technologies

Land Use Change from Rice to Vegetables [Thailand]

Land use change from rice to vegetables was started by a group of farmers with the help of the LDD who provided irrigation from groundwater through a 28m deep bore hole. This enables the groundwater level to be lowered preventing salination in the discharge area lower down.

  • អ្នកចងក្រង៖ supranee sritumboon
Environmental Friendly Pig Farm /Zero Waste Pig Farm
technologies

Environmental Friendly Pig Farm /Zero Waste Pig Farm [Thailand]

หมูหลุม เป็นการจัดการในการเลี้ยงสุกร ด้วยวิธีการจัดการคอกและการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานกับการทำงานของจุลินทรีย์ที่ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์หมูที่ปลอดภัย และสามารถกักเก็บของเสียจากคอกเป็นปุ๋ยอินทรีย์ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนไม่เกิดมลภาวะต่อชุมชน

  • អ្នកចងក្រង៖ Kukiat SOITONG
เกษตรอินทรีย์บนพื้นที่ลาดเชิงเขา Organic Farm on Moderate Hillside Slope
technologies

เกษตรอินทรีย์บนพื้นที่ลาดเชิงเขา Organic Farm on Moderate Hillside Slope [Thailand]

เกษตรอินทรีย์บนพื้นที่ลาดเชิงเขา เป็นการจัดการพื้นที่ ดินและน้ำ ให้สามารถผลิตสินค้าทางการเกษตรที่ปลอดภัยได้อย่างยั่งยืน

  • អ្នកចងក្រង៖ Kukiat SOITONG
Biochar application for land improvement
technologies

Biochar application for land improvement [Thailand]

Biological charcoal, or biochar, is porous charcoal obtained from biomass. Biochar as a soil amendment helps improve soil fertility as well as sequestering carbon in the soil.

  • អ្នកចងក្រង៖ Bunjirtluk Jintaridth
Water Storage Ponds in Small-Scale Agricultural Areas
technologies

Water Storage Ponds in Small-Scale Agricultural Areas [Thailand]

"Bo Bao Kanomkrok" is a storage pond excavated as a source of water for agricultural purposes. It is shaped in the form of a rectangle to store water in the rainy season and thus to be a source of water in the dry season.

  • អ្នកចងក្រង៖ Bunjirtluk Jintaridth
The application of marl to improve acid soils
technologies

The application of marl to improve acid soils [Thailand]

Acid soils are problematic, and the use of alkaline materials such as marl - agricultural lime that is excavated - helps to reduce the acidity and make the soil more productive.

  • អ្នកចងក្រង៖ Bunjirtluk Jintaridth
Integrated Soil Management for Organic Vegetables on the Highland Watershed in the Northern Region
technologies

Integrated Soil Management for Organic Vegetables on the … [Thailand]

Organic vegetable cultivation on the highland area of the northern region of Thailand has been encouraged by local officers in order to produce safe food on degraded land through building up soil fertility and soil organic matter.

  • អ្នកចងក្រង៖ Pitayakon Limtong