НҮБ ЦТК

Grande Muraille Verte (site de widou-tiengholy Ferlo Sénégal) [Сенегал ]

 • Бүтээн байгуулалт:
 • Шинэчлэх:
 • Цуглуулсан этгээд:
 • Редактор:
 • Хянагч:

Тайлагнах Этгээд: Senegal

Маягтад оруулсан технологи, эсвэл түүний аль нэг хэсэг, өмчийн аливаа нэг эрхээр хамгаалагдсан эсэхийг тодруулна уу. : Үгүй

Бүрэн гүйцэд байдал: 89%

Ерөнхий мэдээлэл

Ерөнхий мэдээлэл

Шилдэг туршлагын нэршил :

Grande Muraille Verte (site de widou-tiengholy Ferlo Sénégal)

Улс :

Сенегал

Тайлагнах Этгээд:

Senegal

Хөрөнгийн эрх

Маягтад оруулсан технологи, эсвэл түүний аль нэг хэсэг, өмчийн аливаа нэг эрхээр хамгаалагдсан эсэхийг тодруулна уу. :

Үгүй

Ангилал

Тодорхой байршилд газар ашиглалтын давуу тал

 • Бэлчээрийн талбай
 • Ой мод

Цөлжилт, газрын доройтол, гангийн (DLDD) арга хэмжээнд оруулах хувь нэмэр

 • Сэргийлэх
 • Дасан зохицох
 • Нөхөн сэргээлт

Бусад сайн туршлагуудтай хэрхэн холбогдох вэ

 • Чадавхийг бэхжүүлэх, мэдлэг дээшлүүлэх
 • ЦГДГ болон ГТМ-ийн моиторинг, үнэлгээ / судалгаа
 • Мэдлэгийн менежмент ба шийдвэрийн гаргалт дахь дэмжлэг

Үзүүлэлтүүд

Хэсэг 1. Шилдэг туршлагын агуулга: Нөхцөл байдал (хүн, байгалийн орчин)

Шилдэг туршлагын товч тодорхойлолт

réhabilition des écosystèmes pastoraux par des activités de reboisement
et d’aménagement et d’autre part amélioration des conditions de vie des
populations locales.

Байршил

widou Tiengholy (Nord Sénégal)

Хэрэв байршил хил хязгаартай бол түүнийг га-гаар илэрхийлнэ үү:

2500.0

Байршилд амьдарч буй хүн амын тооцоо:

3000.0

Тодорхойлсон байршил доторх байгаль орчны товч тодорхойлолт.

sols Sablo-argileux et présence de mares endoréiques
relativement plat.
Steppe à épineux

Байршил болон / эсвэл ойролцоо амьдардаг хүмүүсийн нийгэм, эдийн засгийн нөхцөл байдал

réserve sylvo-pastorale (domaine classé et d'accés libre dans le cadre du pastoralisme. agriculture interdite et limitée à quelques cultures vivrières en hivernage).
Sous produit de l'élevage et vente de bétail.
Pasteurs

Ямар үзүүлэлт, шалгуур(ууд)-ын үндсэн дээр (Стратегид үл хамаарах) санал болгож буй туршлага, түүнд харгалзах технологи "шилдэг" гэж тодорхойлогдсон бэ?

prévention de la dégradation
des terres / atténuation de la dégradation
des terres / réhabilitation des terres dégradées

Хэсэг 2. Шийдвэрлэх асуудал (шууд болон шууд бус шалтгаан), шилдэг туршлагын зорилтууд

Шилдэг туршлагын шийдвэрлэсэн гол асуудлууд

sensibilisation des populations et des
élus locaux
|Dégradation biologique: réduction de la couverture végétale
Dégradation physique: compaction

Шилдэг туршлагын шийдвэрлэсэн газрын доройтлын асуудлуудыг дүрслэх

Destruction et apprauvrissement des pâturages.
Perte de couverture ligneuse.

Шилдэг туршлагын зорилтуудыг тодорхойлно уу

Amélioration de la sécurité alimentaire et de l'autosuffisance

Хэсэг 3. Үйл ажиллагаа

Үндсэн үйл ажиллагааны товч танилцуулга, зорилтуудаар

Activités d’entretien/récurrentes (mode de gestion)
1. Réunions du Comité de gestion et de surveillance
Activités de mise en place (pratiques végétales)
1. Production de plants en pépinière
2. Reboisement
|Activités de mise en place (structures physiques)
1. Confection et pose de grillage
2. Ouverture du pare feu|Activités de mise en place (mode de gestion)
1. Concertation
2. Délibération
3. Approbation
Activités d’entretien/récurrentes (pratiques végétales)
1. Regarnissage
2. Désherbage
Activités d’entretien/récurrentes (structures physiques)
1. Gardiennage
2. Entretien de la clôture
3. Entretien du pare feu

Технологийн техникийн нөхцөл ба товч тодорхойлолт

Clôture et mise en défens
pare feu

Хэсэг 4. Оролцогч байгууллагууд / талууд (хамтын ажиллагаа, оролцоо, оролцогч талуудын үүрэг)

Технологи боловсруулсан байгууллагын нэр, хаяг


DEFCCS/GTZ|BP 1831 Dakar/Hann|Agence Nationale de la Grande Muraille Verte|Sacré coeur III
Dakar

Технологи нь түншлэлийг хөгжүүлсэн уу?

Тийм

Түншүүдийн жагсаалт:

Organisations des éleveurs des Forages concernés

Технологи ямар хүрээнд хэлэлцэгдэж баримтжуулагдсаныг тодорхойлно уу

 • Үндэсний санаачлага-төрийн оролцоотой

Олон нутгийн сонирхогч талууд, түүн дотроо ИНБ-ын оролцоо, технологийг илүү сайжруулахад түлхэц үзүүлсэн үү?

Тийм

Оролцсон орон нутгийн оролцогч талуудын жагсаалт:

Comités de gestion des Unités Pastorales

Дээр дурдсан сонирхогч талуудын хувьд, технологийн дизайн, танилцуулга, ашиглалт, засвар үйлчилгээний үүргийг тодорхойлно уу.

Organisation des parcours et réglements d'accès aux ressources mis en défens.
Protection, surveillance de l'ouvrage.|

Тухайн байршилд болон түүний ойр орчимд амьдрах ард иргэд технологи хөгжүүлэхэд оролцсон уу?

Тийм

Юуны тусламжтайгаар?
 • Зөвлөх үйлчилгээ
 • Оролцооны аргачлал

Дүн шинжилгээ

Хэсэг 5. Нөлөөлөлд хувь нэмэр

Талбай дахь үр нөлөөг тодорхойлно уу (гол хоёр үр нөлөөг төрлөөр)

Augmentation de la biomasse
Augmentation en nutriments recyclés
Augmentation de l'humidité du sol
Augmentation des espèces bénéfiques
Augmentation de la qualité du fourrage
Augmentation de la production de fourrage
Augmentation des revenus agricoles
Réduction des frais pour les intrants agricoles
Réduction des risques de perte de production
Augmentation / maintien de la diversité des habitats Augmentation de la diversité végétale
Réduction du risque de feu
Réduction des émissions de carbone
Réduction de la compaction du sol
Réduction de la vitesse du vent
Réduction de l'évaporation

Тадбайн гадна илэрсэн хамгийн чухал хоёр нөлөөг (өөрөөр хэлбэл тухайн талбайд үгүй харин эргэн тойронд байгаа) тодорхойлно уу

Réduction de la transhumance
Contribution aux conditions d’existence / bien-être humain
Réduction de la transhumance

Биологийн төрөл зүйл, уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөлөл

Шалтгааныг тайлбарлана уу: :

multiplication de la flore et de la faune (espèces herbacées disparues: Latipes,Zornia,...et des rongeurs et oiseaux,...)|
Diminution de l'érosion éolienne.

Зардал-үр ашгийн шинжилгээ хийгдсэн үү?

Зардал-үр ашгийн шинжилгээ хийгдсэн үү?

Тийм

Тодорхойлно уу:

Daniel, André., 2000. Dix-sept ans de suivi de la végétation ligneuse et herbacée
dans le périmètre expérimental de Widou-Tiengholy (Ferlo, Nord-Sénégal).
In : E. Tielkes, E. Schlecht et P. Hiernaux (eds), Elevage et gestion de
parcours au Sahel, implication pour le développement. Compte rendu d’un
atelier régional tenu à Niamey, Niger du 2 au 6 octobre 2000. Verlag Ulrich
Grauer, Stuttgart, pp. 35-46.|

Бүлэг 6. Нэвтрүүлэх ба хуулбарлах боломж

Технологийг бусад газарт танилцуулж/нэвтрүүлсэн байсан уу?

Технологийг бусад газарт танилцуулж/нэвтрүүлсэн байсан уу?

Тийм

Хаана?

Zone du Ferlo

Шилдэг туршлага / технологийг амжилтанд хүргэхэд хүргэсэн гурван үндсэн нөхцөлийг та тодорхойлж чадах уу?

Raréfaction des espèces pastorales de valeur
départ en transhumance
Perte de pâturage

Хуулбарлах боломж

Таны бодлоор таны санал болгож буй сайн туршлага ба технологийг өөр газар ямар нэг зүйлийг нь өөрчилж, засч, шинэчилэх замаар хуулбарлан хэрэгжүүлж болох уу?

Тийм

Аль түвшинд?
 • Орон нутгийн
 • Хагас үндэсний
 • Үндэсний
 • Хагас бүс нутгийн
 • Бүс нутгийн

Хэсэг 7. Сургамж

Хүний нөөцтэй холбоотой

Capacité de réflexion et d'organisation des communautés pastorales

Санхүүгийн нөөцтэй холбоотой

peu de moyens financiers nécessaires

Техникийн нөөцтэй холбоотой

Forte dynamique de régénération de la végétation.

Модулууд