Арга барилууд

The prevention of soil sealing [Польш]

 • Шинийг нээх:
 • Шинэчлэх:
 • Мэдээлэл цуглуулсан:
 • Редактор:
 • Хянагч:

Zapobieganie zasklepianiu gleb (Polish)

approaches_2540 - Польш

Бүрэн гүйцэд байдал: 72%

1. Ерөнхий мэдээлэл

1.2 Арга барилыг баримтжуулах болон үнэлгээ хийхэд оролцсон хүн эсвэл байгууллагын холбоо барих хаяг

Мэдээлэл өгсөн хүн(с)

ГТМ мэргэжилтэн :
Арга барилыг баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн төслийн нэр (шаардлагатай бол)
Preventing and Remediating degradation of soils in Europe through Land Care (EU-RECARE )
Арга барилыг баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
Institute of Soil Science and Plant Cultivation (Institute of Soil Science and Plant Cultivation) - Польш

1.3 WOCAT-аар баримтжуулсан өгөгдлийг ашиглахтай холбоотой нөхцөл

Мэдээллийг хэзээ (газар дээр нь) цуглуулсан бэ?

03/04/2015

Эмхэтгэгч болон гол мэдээлэгч хүн(хүмүүс) WOCAT аргачлалаар баримтжуулсан мэдээллийг ашиглахтай холбоотой нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн.

Тийм

1.4 ГТМ-ийн технологийн асуулгын(д) суурь мэдээлэл(д)

2. ГТМ Арга барилын тодорхойлолт

2.1 Арга барилын товч тодорхойлолт

The prevention of soil sealing is an approach in which stakeholders are making spatial planning decisions based on the new map of soil sealing, in case of protecting the most valuable soils.

2.2 Арга барилын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт

Арга барилын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт :

Aims / objectives: The aim of this approach is to show how spatial planning decisions, should be made by taking into account the soil sealing problem. As the consequence of urbanization pressure, the urban sprawl is crossing municipal boundaries of Poznań. In the whole study site area, 53,3 % are arable lands, located mostly on loams, silts or sandy clay soils. Wielkopolska province has got the highest farm productivity per ha in Poland. Based on EEA data, sealed surfaces constitute 16 % of the city area. Soil sealing problem is a consequence of the urban sprawl process, which affects mainly the municipalities near by the Poznań city borders. To support decision-making in municipalities spatial planning offices, the data from the soil sealing maps is used to select the most appropriate areas to build new houses mostly on low quality soils.

Methods: Land use maps of at least 10-meter resolution are produced for two historical periods
through classification of the satellite images and using available local land use
information. The information on land use change is superimposed on maps
characterizing soil quality in order to detect to what extend the urbanization took place
on valuable soils. The new sealed area, reflecting the built up sprawl of at least last 15
years, consists with expansion of the following land use classes: continuous residential
area, commercial/industrial area and transport facilities. The soils under these new land
use types fully lost their environmental functions. In the soil sealing forecasts the
Cellular Automata-based Metronamica model is used. The final maps consist of the spatial planning aspect, soil sealing area and the scientific comment about the soil sealing problem.

2.5 Арга барил нэвтрүүлсэн улс орон / бүс нутаг / байршил

Улс :

Польш

Улс/аймаг/сум:

Poland, Wielkopolska

Байршлын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт:

Poznan

2.7 Арга барилын төрөл

 • төсөл / хөтөлбөр дээр үндэслэсэн

2.8 Арга барилын үндсэн зорилго, зорилтууд

The Approach focused on SLM only

The main aim of this Approach is to utilize soil agricultural maps and provide information on quality of sealed soils. Send those maps to the municipal authorities, with a scientific comment on the problem. For the whole province, these maps should be made based on the digital soil maps in scale 1:25 000.

The SLM Approach addressed the following problems: The best type of soil is being sealed by new house constructions sites. People from the city center are moving out to municipalities which are near by the border of the city. They are building their houses mostly on agricultural fields in a chaotic way, in much cases on the highest quality soils. This urban sprawl process, affects negatively the soil ecosystem services by the soil sealing and also decrease the quality of inhabitants life.

2.9 Арга барилын хүрээнд хэрэгжсэн Технологи/Технологиудад дэмжсэн эсвэл саад учруулсан нөхцлүүд

Бүтэц зохион байгуулалт
 • Хазаарлалт

In Poland, for every area there were made soil maps in scale 1:5000 and 1:25000. On those maps besides soil data there is also information about house areas and land use types. Most of those maps are still only in paper version, which makes it very hard to use them in spatial planning.

Treatment through the SLM Approach: We will digitize the paper version of soil maps for the municipalities, and also update the map content about the land use.

3. Оролцогч талуудын оролцоо ба үүргүүд

3.1 Арга барилд оролцогч талууд болон тэдгээрийн үүргүүд

 • ГТМ-ийн мэргэжилтэн/ хөдөө аж ахуйн зөвлөх
 • Орон нутгийн захиргаа
 • Засгийн газар (шийдвэр гаргагч, төлөвлөгч)

Wielkopolska province, the Office of spatial planning in Poznań

3.2 Арга барилын янз бүрийн үе шатанд орон нутгийн газар ашиглагчид / бүлэглэлүүдийг татан оролцуулах
Орон нутгийн газар ашиглагч / орон нутгийн иргэдийн оролцоо Хэн оролцсоныг тодорхойлж, үйл ажиллагааг тайлбарлана уу
санаачлага/идэвхжүүлэлт үгүй The project was introduced throught RECARE project
Төлөвлөгөө интерактив Wielkopolska province, the Office of spatial planning in Poznań. They firstly had chosen in which municipalities there is the biggest soil sealing problem
Хэрэгжилт үгүй Wielkopolska province, the Office of spatial planning in Poznań. It is implemented in the spatial planning strategy in the Wielkopolska province.
Мониторинг/ үнэлгээ өөрийн хүчийг нэгтгэсэн Institute of soil science and plant cultivation in Pulawy. There is a discussion on a regular basis with the stakeholders.
Research үгүй

3.4 ГТМ-ийн технологи/технологиуд сонгох шийдвэр

Хэрэгжүүлэх Технологи/Технологиудын сонголтыг хийж шийдвэр гаргасан хүнийг тодорхойлно уу:
 • ГТМ-ийн мэргэжилтэн дангаараа
Тайлбар :

Decisions on the method of implementing the SLM Technology were made by by SLM specialists alone (top-down)

4. Техникийн дэмжлэг, чадавхи бүрдүүлэх, мэдлэгийн менежмент

4.1 Чадавхи бэхжүүлэх/сургалт

Газар эзэмшигчид / бусад оролцогч талуудад сургалт явуулсан уу?

Тийм

 • office workers form the Office of spatial planning

4.2 Зөвлөх үйлчилгээ

Газар ашиглагчдад зөвлөх үйлчилгээ авах боломжтой байдаг уу?

Тийм

Тодорхойлолт / тайлбар:

Advisory service is quite adequate to ensure the continuation of land conservation activities

4.3 Институцийг бэхжүүлэх (байгууллагын хөгжил)

Арга барилаар дамжуулан институц байгуулагдаж эсвэл бэхжсэн үү?
 • Тийм, бага
Байгууллагууд бэхжиж, үүсэн бий болсон түвшин(үүд)-г тодорхойлно уу:
 • Орон нутгийн
Дэмжлэгийн төрлийг ялга:
 • чадавхи бэхжүүлэх / сургалт
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгнө үү:

On the first workshop.

4.4 Мониторинг ба үнэлгээ

Мониторинг болон үнэлгээ нь арга барилын хэсэг үү?

Тийм

Тайлбар:

technical aspects were ad hoc monitored by government through observations; indicators: Advisory meetings

area treated aspects were ad hoc monitored by government through observations; indicators: only in municipalities with the highest soil sealing threat

management of Approach aspects were regular monitored by project staff through observations; indicators: advisory meetings

There were no changes in the Approach as a result of monitoring and evaluation

There were no changes in the Technology as a result of monitoring and evaluation

4.5 Судалгаа

Судалгаа арга барилын хэсэг нь байсан уу?

Тийм

Сэдвийг тодруулна уу:
 • Технологи
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгч, хэн судалгаа явуулсныг бичнэ үү:

Research was carried out on station

5. Санхүүгийн болон гадаад материаллаг дэмжлэг

5.1 ГТМ-ийн Арга барилын бүрэлдэхүүн хэсгийн жилийн төсөв

Тайлбар (жнь: санхүүжилтийн гол эх үүсвэр / гол хандивлагчид):

Approach costs were met by the following donors: international non-government: 90.0%; local government (district, county, municipality, village etc): 10.0%

5.4 Кредит

Арга барилын хүрээнд ГТМ-ийн үйл ажиллагаанд зориулж зээлд хамрагдсан уу?

Үгүй

6. Нөлөөллийн дүн шинжилгээ ба дүгнэлт

6.1 Арга барилын нөлөөллүүд

Арга барил нь ГТМ-ийн технологийг хэрэгжүүлж, хадгалахад газар ашиглагчдад тусласан уу?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

It had raised the awareness about the value of soil ecosystem services, and had shown how big is the scale of soil sealing. This information have started to be very useful in case of taking new spatial planning decisions by the planners.

Арга барил нь эмзэг бүлгийнхнийг нийгэм, эдийн засгийн хувьд чадавхижуулсан уу?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

This isn't connected with the soil sealing threat

Арга барил нь ГТМ-ийн технологийг хэрэгжүүлэхэд саад учруулсан газрын эзэмшил / ашиглах эрхийг сайжруулахад чиглэсэн үү?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их
Did other land users / projects adopt the Approach?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

Our every stakeholder have adopted the Approach.

Did the Approach lead to improved livelihoods / human well-being?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

This isn't connected with the soil sealing threat

Did the Approach help to alleviate poverty?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

This isn't connected with the soil sealing threat

6.2 ГТМ-ийг хэрэгжүүлэх газар ашиглагчидын гол санаачилга

 • Байгаль орчны ухамсар

6.3 Арга барилын үйл ажиллагааны тогтвортой байдал

Газар ашиглагчид арга барилаар дамжуулан хэрэгжүүлсэн арга хэмжээг тогтвортой хадгалж чадах уу (гадны дэмжлэггүйгээр)?
 • Тийм
Хэрэв тийм бол яаж гэдгийг тайлбарлана уу:

Yes, they can continue the Approach activities without support. But we are opened for cooperation/consulting if there will be a need to make some improvements in this Approach.

6.4 Арга барилын тогтвортой/давуу тал/боломжууд

Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
The analysis are made base on the low scale maps : 1:5000 and 1:25000. (How to sustain/ enhance this strength: Update the land use information in spatial data format)

6.5 Арга барилын дутагдалтай/сул тал/аюул болон тэдгээрийн хэрхэн даван туулах арга замууд

Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
The commune authorities don't think about long therm consequences in soil loss. They don't see soil sealing as a threat. Raise the awareness about soil ecosystem services, especially about soil sealing threat. Showing them on the maps, the results of various prediction model, in which the urban sprawl will be still uncontrolled.

7. Суурь мэдээлэл болон холбоосууд

7.1 Мэдээллийн эх үүсвэр/аргууд

 • Хээрийн уулзалт, судалгаа
 • Газар ашиглагчтай хийсэн ярилцлага

Модулууд