Арга барил

Cluster Level Pasture User Union [Тажикистан]

Чамъияти Чарогохистифодабарандагон дар сатхи кластер

approaches_3443 - Тажикистан

Бүрэн гүйцэд байдал: 94%

1. Ерөнхий мэдээлэл

1.2 Арга барилыг баримтжуулах болон үнэлгээ хийхэд оролцсон хүн эсвэл байгууллагын холбоо барих хаяг

Мэдээлэл өгсөн хүн(с)

ГТМ мэргэжилтэн :

1.3 WOCAT-аар баримтжуулсан өгөгдлийг ашиглахтай холбоотой нөхцөл

Мэдээллийг хэзээ (газар дээр нь) цуглуулсан бэ?

21/05/2014

Эмхэтгэгч болон гол мэдээлэгч хүн(хүмүүс) WOCAT аргачлалаар баримтжуулсан мэдээллийг ашиглахтай холбоотой нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн.

Тийм

1.4 ГТМ-ийн технологийн асуулгын(д) суурь мэдээлэл(д)

2. ГТМ Арга барилын тодорхойлолт

2.1 Арга барилын товч тодорхойлолт

Pasture User Unions (PUUs) at cluster level is consolidating several communities to jointly plan and implement pasture and livestock management related interventions. This approach is supporting to cover big area of pasture lands, which is used by several communities and do not have physical boundaries to define. Therefore joint planning of several communities at cluster level will help communities to meet the need of sustainable pasture and livestock management planning to improve their livelihoods.

2.2 Арга барилын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт

Арга барилын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт :

Pasture User Unions (PUUs) are legally recognized institutional structures under the Law on Pasture of the Republic of Tajikistan (Law of the Republic of Tajikistan on March 19, 2013, #951). Communities and individuals started the establishment of PUUs after the law passed on to organize themselves for better management of their pasture resources. Establishment of PUUs started with introducing development projects immediately after the law passed. The PUU approach had been tested at different levels starting from small units of pasture area, on village level and up to the sub-district level. Under ELMARL project for the purpose for the bigger environmental effects and coverage PUU was tested at cluster level, combining several community level pasture user groups (PUGs) with their representation at cluster level.
The main goal of this approach is to bring several communities under one legal structure for better management of pasture resources, which are interlinked in terms of physical boundaries and social aspects.
The project used participatory methods to bring several villages/communities under one umbrella in the framework of Governmental law on pastures. The planning process for the PUU starts with the first sector on stakeholder analysis, where the main actors are identified. The main stakeholders are community based organizations or village organizations, which also include livestock owners who become members of the PUU, land users of dehkan farms (peasant farms), which are the owners of the pasture/land resources, local governments and their related departments (e.g. land committee, agricultural department, environmental department).
Community based organizations/village organizations are community level structures, which come together to form their legal structure at higher levels for better management of pasture resources. Land/pasture users are the main actors which are responsible for day to day use of the pasture and implementation of technologies and local governments, that takes a leading role in distribution of land and facilitating the process of land use in the area. The majority of community members did like the approach when it was introduced and the purpose was explained, because it contributes to a more sustainable use of their resources. Only those livestock owners that own a big number of livestock are not willing to become part of the PUUs and to participate in the sustainable management of pasture resource. This is because they own big areas of pasture by themselves and are not interested to collaborate with the community.

2.3 Арга барилын зурагууд

Гэрэл зурагтай холбоотой ерөнхий тэмдэглэл:

Livestock owners came together to discuss the possibility of establishing their own community level structure under the Law on Pasture of the Republic of Tajikistan with project experts to explain them the new law and advantages of creating their own institute.

2.5 Арга барил нэвтрүүлсэн улс орон / бүс нутаг / байршил

Улс :

Тажикистан

Улс/аймаг/сум:

Central Asia/Tajikistan/Rasht Valley

Байршлын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт:

Faizobod, Roghun, Lakhsh and sub-ordinate districts

Тайлбар:

Under ELMARL project cluster level PUUs had been established in four districts of Rasht Valley, which are Faizobod, Roghun, Tavildara and Lakhsh.

2.6 Арга барилыг эхлэх, дуусах огноо

Хэрэв арга барилыг хэрэгжүүлэх жил тодорхойгүй бол ойролцоогоор эхлэх огноог зааж өгнө үү :

<10 жилийн өмнө (саяхны)

Тайлбар:

PUUs are still functional in this area.

2.7 Арга барилын төрөл

 • Сүүлийн үеийн орон нутгийн санаачлага / шинэчлэл

2.8 Арга барилын үндсэн зорилго, зорилтууд

Support and empower legal structures with focus on pasture management and livestock development according to the Pasture Law of the Republic of Tajikistan.

2.9 Арга барилын хүрээнд хэрэгжсэн Технологи/Технологиудад дэмжсэн эсвэл саад учруулсан нөхцлүүд

нийгэм / соёл / шашны хэм хэмжээ, үнэт зүйлс
 • Идэвхижүүлэх

Traditionally communities are involved in the management of their pasture resources, previously based on traditional structure, therefore the proposed approach is socially and culturally applicable and well perceived by communities.

санхүүгийн нөөц, үйлчилгээний хүртээмж / боломж
 • Хазаарлалт

only project based, further depends on community and PUU leadership, how active they are

Бүтэц зохион байгуулалт
 • Идэвхижүүлэх

The PUU is a legal structure according to the pasture law.

талуудыг хамтын ажиллагаа/зохицуулалт
 • Идэвхижүүлэх

All partners and stakeholders are involved in managing the PUU.

Хууль, эрхзүйн хүрээ (газар эзэмшил, газар, ус ашиглах эрх)
 • Идэвхижүүлэх

gives rights to the PUU to own the pasture lands

Газрын засаглал (шийдвэр гаргах, хэрэгжүүлэх, шаардлага)
 • Идэвхижүүлэх

Once the land and pasture resources are owned by PUU they are legally enabled to make their own decisions on the use and management of the resources according to the existing laws and regulations.

ГТМ-ийн талаарх мэдлэг, техникийн дэмжлэг авах боломж
 • Идэвхижүүлэх

helps communities and PUU to implement diverse technologies in management and improvement of the pasture lands

зах зээл (материал худалдан авах, бүтээгдэхүүн борлуулах), үнэ
 • Хазаарлалт

Marketing issues are not targeted.

ажлын багтаамж, хүн хүчний нөөц бололцоо
 • Хазаарлалт

Because of the high volume of migration some of the management and leadership teams can migrate and hinder the availability of management. Youth is mainly in migration therefore hindering the availability of manpower.

3. Оролцогч талуудын оролцоо ба үүргүүд

3.1 Арга барилд оролцогч талууд болон тэдгээрийн үүргүүд

 • Орон нутгийн газар ашиглагч / орон нутгийн иргэд

members of PUU and livestock owners

are the main actors of the PUU, responsible for overall management of the PUU and day to day activities' implementation with regards to pasture use. They also responsible for the implementation of the pasture plan which is developed jointly with the support of the project technical team.

 • олон нийтэд түшиглэсэн байгууллагууд

village organization, common interest groups, village technology groups

are direct partners of the PUU, which also mobilize communities to join and participate in the pasture management

 • ГТМ-ийн мэргэжилтэн/ хөдөө аж ахуйн зөвлөх

project technical team

well mainly responsible in development of the pasture management plan methodology, capacity building of the pasture users/PUU members and ensure compliance of technical aspects of pasture management with PUU members

 • ТББ

locally registered Public Organization involved in environmental and natural resource management

in fundraising, introducing the PUU members with innovative technologies and approach

 • Орон нутгийн захиргаа

all departments at local level involved in the management of natural resources like agriculture, environmental protection, land departments, committee of emergency and other

collaborates with PUU and empowers the sector to specify topics and lobby their interests at the district level

 • Засгийн газар (шийдвэр гаргагч, төлөвлөгч)

Land Committee, Ministry of Agriculture, Committee on the Environmental protection

empower and lobby their interest at national level, guidance

 • Олон улсын байгууллага

all existing in the country, including GIZ, Aga Khan Foundation, World Bank, European Commission, ACTED, Caritas etc.,

support with fund raising, provide guidance and exposure on best practices

3.2 Арга барилын янз бүрийн үе шатанд орон нутгийн газар ашиглагчид / бүлэглэлүүдийг татан оролцуулах
Орон нутгийн газар ашиглагч / орон нутгийн иргэдийн оролцоо Хэн оролцсоныг тодорхойлж, үйл ажиллагааг тайлбарлана уу
санаачлага/идэвхжүүлэлт Гадаад дэмжлэг PUU members, livestock owners, mobilization of people to come together, support project team with collecting information, participate in the capacity building campaigns
Төлөвлөгөө интерактив PUU members, livestock owners, active participation in the development of pasture and livestock management plan, participate in the session
Хэрэгжилт өөрийн хүчийг нэгтгэсэн PUU members and other livestock owners. After the pasture and livestock management plan is approved PUU members with support of the PUU management structure were supported with funding and they have implemented different interventions, like fencing of pasture areas, support livestock owners with seeds to grow fodder, income generating activities like beekeeping.
Мониторинг/ үнэлгээ Гадаад дэмжлэг The project team with support of the monitoring and evaluation specialist and technical staff conducted continuos support during the implementation phase.

3.3 Диаграм (хэрэв боломжтой бол)

Тодорхойлолт :

This is the organizational chart of the PUU, specifically those established at the cluster level with involvement of several communities. Members from each community are represented in the board and the board is selecting the management staff. The highest body as executive is the general meeting of the PUU, which consists of all members of the PUU.

Зохиогч :

Zevarshoev Askarsho

3.4 ГТМ-ийн технологи/технологиуд сонгох шийдвэр

Хэрэгжүүлэх Технологи/Технологиудын сонголтыг хийж шийдвэр гаргасан хүнийг тодорхойлно уу:
 • оролцооны зарчмын хэсэг болох бүх холбогдох талууд
Тайлбар :

During the planning process all stakeholder participate and decide on which kind of action to implement, but separately pasture users are also actively implementing their traditional practices.

Шийдвэрийг юунд үндэслэн гаргасан:
 • ГТМ-ийн мэдлэгийг баримтжуулалтын үнэлгээ (нотолгоонд суурилсан шийдвэр гаргах)

4. Техникийн дэмжлэг, чадавхи бүрдүүлэх, мэдлэгийн менежмент

4.1 Чадавхи бэхжүүлэх/сургалт

Газар эзэмшигчид / бусад оролцогч талуудад сургалт явуулсан уу?

Тийм

Хэн сургалтанд хамрагдсан бэ:
 • Газар ашиглагчид
Хэрэв шаардлагатай бол хүйс, нас, яс үндэс, гэх мэт. нэмнэ үү:

mixed, with special focus on equal participation of gender and balanced ages

Сургалтын хэлбэр :
 • Ажил дээр
 • үзүүлэнгийн талбай
 • Олон нийтийн уулзалт
 • курс дамжаа
Хамрагдсан сэвдүүд:

pasture management, accounting, proposal development, environmental land management

4.2 Зөвлөх үйлчилгээ

Газар ашиглагчдад зөвлөх үйлчилгээ авах боломжтой байдаг уу?

Тийм

Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлсэн эсэхийг тогтоо:
 • Газар ашиглагчийн талбай дээр
Тодорхойлолт / тайлбар:

During visits to the site by the project team consisting of specialists, advisory service was provided to the PUU members. The project also involved specialists from universities and livestock institute who conducted trainings and also provided advisory services.

4.3 Институцийг бэхжүүлэх (байгууллагын хөгжил)

Арга барилаар дамжуулан институц байгуулагдаж эсвэл бэхжсэн үү?
 • Тийм, маш их
Байгууллагууд бэхжиж, үүсэн бий болсон түвшин(үүд)-г тодорхойлно уу:
 • Орон нутгийн
Байгууллага, үүрэг, хариуцлага, гишүүд гэх мэтийг тайлбарлах:

Pasture User Union is a legal institute established at local level, which is mainly involved in the sustainable use and management of pastures and livestock. Almost all livestock owners in the targeted zone become members of the PUU to

Дэмжлэгийн төрлийг ялга:
 • Санхүүгийн
 • чадавхи бэхжүүлэх / сургалт
 • Тоног төхөөрөмж
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгнө үү:

All three type of support were provided to the institute, starting from the establishment up to the development of their plan and implementation of this plan.

4.4 Мониторинг ба үнэлгээ

Мониторинг болон үнэлгээ нь арга барилын хэсэг үү?

Тийм

Тайлбар:

Continous monitoring of the project was made by the project team to ensure effective implementation of planned activities.

Хэрэв тийм бол энэ баримт бичиг нь мониторинг, үнэлгээнд ашиглагдахаар зориулагдсан уу?

Тийм

4.5 Судалгаа

Судалгаа арга барилын хэсэг нь байсан уу?

Үгүй

5. Санхүүгийн болон гадаад материаллаг дэмжлэг

5.1 ГТМ-ийн Арга барилын бүрэлдэхүүн хэсгийн жилийн төсөв

Хэрэв жилийн төсөв тодорхойгүй бол хягаарыг тодруулна уу:
 • 2,000-10,000
Тайлбар (жнь: санхүүжилтийн гол эх үүсвэр / гол хандивлагчид):

Environmental Land Management and Rural Livelihood Project, implemented by the Committee on Environmental Protection of the Republic of Tajikistan

5.2 Газар ашиглагчдад санхүүгийн / материаллаг дэмжлэг үзүүлсэн

Технологи / технологийг хэрэгжүүлэхэд газар ашиглагчид санхүүгийн / материаллаг дэмжлэг авсан уу?

Тийм

Хэрэв тийм бол дэмжлэгийн төрөл(үүд), нөхцөл, болон нийлүүлэгч(чид) бичнэ үү:

funding support to facilitate communities to establish their PUU and registration fee under the Law of the Republic of Tajikistan on Pasture Management

5.3 Тодорхой зардлыг даахад чиглэсэн дэмжлэгт (хөдөлмөрийн хүчийг оролцуулаад)

 • Тоног төхөөрөмж
Ямар хөрөнгө оруулалт татаасаар олгогдсоныг заана уу Ямар талбайн хэмжээнд Тэтгэмж, урамшууллыг тодорхойлно уу
машин төхөөрөмж Бүрэн санхүүждэг machinery, like tractors, was provided to the PUU for development of their pasture infrastrucutre
Багажууд хэсэгчлэн санхүүждэг funding for other interventions like establishment of veterinarian drug store, improvement of pasture etc.
 • Барилга байгууламж
Ямар хөрөнгө оруулалт татаасаар олгогдсоныг заана уу Ямар талбайн хэмжээнд Тэтгэмж, урамшууллыг тодорхойлно уу
Мод хэсэгчлэн санхүүждэг funding for procurement of wood for construction of animal shed in the remote pasture
 • Дэд бүтэц
Ямар хөрөнгө оруулалт татаасаар олгогдсоныг заана уу Ямар талбайн хэмжээнд Тэтгэмж, урамшууллыг тодорхойлно уу
Зам хэсэгчлэн санхүүждэг cost to rent bulldozer, cost for fuel for the machinery to clean and rehabilitate the road
Хэрэв газар ашиглагчийн хөдөлмөрийн хүч чухал байсан бол энэ нь аль хэлбэр байсан:
 • сайн дурын

5.4 Кредит

Арга барилын хүрээнд ГТМ-ийн үйл ажиллагаанд зориулж зээлд хамрагдсан уу?

Үгүй

5.5 Бусад урамшуулал, хэрэгсэл

ГТМ-ийн технологийг хэрэгжилтийг дэмжихэд ашигласан бусад урамшуулал, хэрэгсэл байсан уу?

Тийм

Хэрэв тийм бол, тодруулна уу:

Specialized training was provided for the PUU members on the new Pasture Law and community participation in the round table discussion on revision and providing feedback to improvement of pasture law organized by the Pasture Network Secretariat.

6. Нөлөөллийн дүн шинжилгээ ба дүгнэлт

6.1 Арга барилын нөлөөллүүд

Арга барил нь орон нутгийн газар ашиглагчдыг чадваржуулах, оролцогч талуудын оролцоог сайжруулсан уу?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

First the approach was brought together under one structure to discuss the common issues, which relates to all involved stakeholder. Land users become the owner of legal structure under the law of the government, which empowered them to lobby their interest at the governmental level.

Арга барил нь нотолгоонд суурилсан шийдвэр гаргах боломж олгосон уу?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

during the process of pasture and livestock management plan development in a participatory manner, where youth and women have also participated

Арга барил нь ГТМ-ийн технологийг хэрэгжүүлж, хадгалахад газар ашиглагчдад тусласан уу?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

The approach lead to the development of the pasture and livestock management plan with a specific action plan for implementation. The implementation plan involves different technologies and approach to test and learn for dissemination and replication to other areas.

Арга барил нь ГТМ-ийн зардал хэмнэсэн хэрэгжилт, зохицуулалтыг сайжруулсан уу?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

Since the approach brought together several communities at cluster level to manage their pasture resources, it required a lot of effort to coordinate the activities among each other in consultation with experts.

Арга барил нь ГТМ-ийн хэрэгжилтийн санхүүгийн эх үүсвэрийн хүртээмжийг сайжруулах / эргэлтэнд оруулахад чиглэсэн үү?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

As a legal structure the PUU is eligible to apply for any available funding.

Арга барил нь ГТМ хэрэгжүүлэхэд газар ашиглагчдын мэдлэг, чадварыг сайжруулахад хүргэсэн үү?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

After establishment of the PUU, a series of trainings and sharing of experiences were provided to the members to learn from best practices and test them in their area.

Энэ арга барил бусад сонирхогч талуудын мэдлэг, чадавхийг сайжруулсан уу?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

Through establishment the PUUs their management as an institute conducted meeting with other involved stakeholders and explained them their structure. Other identified stakeholders, like land users from neighbor communities were also invited to the capacity building sessions and trainings.

Арга барил нь оролцогч талуудын хооронд институци, хамтын ажиллагааг бий болгож, бэхжүүлсэн үү?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

In the action plan of the PUU roles and responsibilities of direct involved stakeholders were defined and their roles to interact with other relevant institutions identified. The approach of participatory planning took all stakeholders interests into consideration.

Энэ арга барил зөрчилдөөнийг багасгасан уу?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

Several communities came together with all stakeholders to talk on the existing challenges and mitigate the possible conflict arising from the use of pasture resources.

Арга барил нь жендэрийн тэгш байдлыг сайжруулж, эмэгтэйчүүд, охидыг чадавхжуулсан уу?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

Women's roles in the management of livestock and pasture management were identified and taken into consideration to involve them in the decision making process.

Арга барил нь ГТМ-ийн технологийг хэрэгжүүлэхэд саад учруулсан газрын эзэмшил / ашиглах эрхийг сайжруулахад чиглэсэн үү?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

PUU enabled the members to own certain amount of pasture land and have to go through certain procedures to improve the ownership over their land.

Арга барил нь газар ашиглагчид уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох чадварыг дээшлүүлж, уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотой гамшгийг бууруулах чадавхийг сайжруулсан уу?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

PUU enabled land users and its members to get introduced to the best practices on improvment of pasture management, which also helps them to mitigate the climate change and prevention of possible disasters like landslide and mudflow which is common as a result of pasture degradation

Арга барил нь хөдөлмөр эрхлэлт, орлогын боломжид хүргэсэн үү?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

With establishment of PUU three people already became official employees of the institute and other got income through implementation of intervention. Once the pasture condition improves, the livestock productivity will also improve and will increase income.

6.2 ГТМ-ийг хэрэгжүүлэх газар ашиглагчидын гол санаачилга

 • үйлдвэрлэл нэмэгдсэн

increase pasture productivity and livestock products

 • Газрын доройтол буурсан

PUU to contribute to improve ownership over land resource and prevent overgrazing in the realm of degradation protection

 • Гамшигийн эрсдэл буурсан

Pasture degradation usually is mainly caused by land slides and mudflows in this area. Once the condition of pastures is improved, it will also prevent natural hazards.

 • Байгаль орчны ухамсар

As the project mainly focuses on environmental land management the approach considers also improvement of pasture condition to contribute to environmental protection.

6.3 Арга барилын үйл ажиллагааны тогтвортой байдал

Газар ашиглагчид арга барилаар дамжуулан хэрэгжүүлсэн арга хэмжээг тогтвортой хадгалж чадах уу (гадны дэмжлэггүйгээр)?
 • Тийм
Хэрэв тийм бол яаж гэдгийг тайлбарлана уу:

The PUU is a legal structure according to the law of the country and empowers the communities to become owner of their pasture resources. Through coordination from the local government there is continuous supervision on the performance of the structure, which contribute to its sustainability.

6.4 Арга барилын тогтвортой/давуу тал/боломжууд

Газар ашиглагчдын тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
can participate in the decision making, the communities own the resources, have their own structure
better opportunities for getting access to financial resources
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
owned by communities, legally registered according to the official law on pasture of the country
as a legal and community based structure recognized taking into consideration of all stakeholders and involves women and youth into decision making

6.5 Арга барилын дутагдалтай/сул тал/аюул болон тэдгээрийн хэрхэн даван туулах арга замууд

Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
Comparing to other PUUs established only at one community level it is a more complicated structure and difficult to manage. empower the community and the PUU leadership in management and leadership skills, more capacity building campaigns
Pasture resources owned by separate dekhkan farms, which are also legal structure according to the law More facilitation processes should be applied to support and empower the PUU to become the full and only owners of the pasture resource.

7. Суурь мэдээлэл болон холбоосууд

7.1 Мэдээллийн эх үүсвэр/аргууд

 • ГТМ-ийн мэргэжилтэн/шинжээчтэй хийсэн ярилцлага

through direct interviews with the Implementing Agency technical experts and field facilitators

 • тайлан болон бусад эх сурвалжийн бүрдэл

1

7.3 Холбогдох мэдээллийн интернет дэх нээлттэй холбоосууд

Гарчиг/ тодорхойлолт :

Pasture Management Networking Platform (PMNP)

URL:

https://pasture.klink.asia/dms/documents/groups/796?page=2

Модулууд