แนวทาง

Cluster Level Pasture User Union [ทาจิกิสถาน]

 • ผู้สร้างสรรค์
 • การอัพเดท
 • ผู้รวบรวม
 • ผู้เรียบเรียง
 • ผู้ตรวจสอบ ,

Чамъияти Чарогохистифодабарандагон дар сатхи кластер

approaches_3443 - ทาจิกิสถาน

สมบูรณ์ 94%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของแนวทาง

วิทยากรหลัก

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

1.3 เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ผ่านทาง WOCAT

วันที่เก็บรวบรวมข้อมูล (ภาคสนาม):

21/05/2014

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

1.4 การอ้างอิงถึงแบบสอบถามเรื่องเทคโนโลยี SLM

2. คำอธิบายของแนวทาง SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของแนวทาง

Pasture User Unions (PUUs) at cluster level is consolidating several communities to jointly plan and implement pasture and livestock management related interventions. This approach is supporting to cover big area of pasture lands, which is used by several communities and do not have physical boundaries to define. Therefore joint planning of several communities at cluster level will help communities to meet the need of sustainable pasture and livestock management planning to improve their livelihoods.

2.2 การอธิบายอย่างละเอียดของแนวทาง

การอธิบายอย่างละเอียดของแนวทาง:

Pasture User Unions (PUUs) are legally recognized institutional structures under the Law on Pasture of the Republic of Tajikistan (Law of the Republic of Tajikistan on March 19, 2013, #951). Communities and individuals started the establishment of PUUs after the law passed on to organize themselves for better management of their pasture resources. Establishment of PUUs started with introducing development projects immediately after the law passed. The PUU approach had been tested at different levels starting from small units of pasture area, on village level and up to the sub-district level. Under ELMARL project for the purpose for the bigger environmental effects and coverage PUU was tested at cluster level, combining several community level pasture user groups (PUGs) with their representation at cluster level.
The main goal of this approach is to bring several communities under one legal structure for better management of pasture resources, which are interlinked in terms of physical boundaries and social aspects.
The project used participatory methods to bring several villages/communities under one umbrella in the framework of Governmental law on pastures. The planning process for the PUU starts with the first sector on stakeholder analysis, where the main actors are identified. The main stakeholders are community based organizations or village organizations, which also include livestock owners who become members of the PUU, land users of dehkan farms (peasant farms), which are the owners of the pasture/land resources, local governments and their related departments (e.g. land committee, agricultural department, environmental department).
Community based organizations/village organizations are community level structures, which come together to form their legal structure at higher levels for better management of pasture resources. Land/pasture users are the main actors which are responsible for day to day use of the pasture and implementation of technologies and local governments, that takes a leading role in distribution of land and facilitating the process of land use in the area. The majority of community members did like the approach when it was introduced and the purpose was explained, because it contributes to a more sustainable use of their resources. Only those livestock owners that own a big number of livestock are not willing to become part of the PUUs and to participate in the sustainable management of pasture resource. This is because they own big areas of pasture by themselves and are not interested to collaborate with the community.

2.3 รูปภาพของแนวทาง

ข้อสังเกตทั่วไปเกี่ยวกับรูปภาพ:

Livestock owners came together to discuss the possibility of establishing their own community level structure under the Law on Pasture of the Republic of Tajikistan with project experts to explain them the new law and advantages of creating their own institute.

2.5 ประเทศ ภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่ได้นำแนวทางไปใช้

ประเทศ:

ทาจิกิสถาน

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด: :

Central Asia/Tajikistan/Rasht Valley

ข้อมูลเฉพาะเพิ่มเติมของสถานที่ตั้ง:

Faizobod, Roghun, Lakhsh and sub-ordinate districts

ความคิดเห็น:

Under ELMARL project cluster level PUUs had been established in four districts of Rasht Valley, which are Faizobod, Roghun, Tavildara and Lakhsh.

2.6 วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของแนวทาง

ถ้าไม่รู้ปีที่แน่นอนให้ประมาณวันที่ที่ริเริ่มใช้แนวทางนี้ :

น้อยกว่า 10 ปี (เร็วๆนี้)

ความคิดเห็น:

PUUs are still functional in this area.

2.7 ประเภทของแนวทาง

 • เป็นนวัตกรรมท้องถิ่นล่าสุด/ นวัตกรรมใหม่

2.8 เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หลักของแนวทาง

Support and empower legal structures with focus on pasture management and livestock development according to the Pasture Law of the Republic of Tajikistan.

2.9 เงื่อนไขที่เอื้ออำนวยหรือเป็นอุปสรรคต่อการนำเทคโนโลยีภายใต้แนวทางนี้ไปปฏิบัติใช้

บรรทัดฐานและค่านิยมทางสังคม วัฒนธรรม ศาสนา
 • เอื้ออำนวย

Traditionally communities are involved in the management of their pasture resources, previously based on traditional structure, therefore the proposed approach is socially and culturally applicable and well perceived by communities.

การมีไว้ให้หรือการเข้าถึงแหล่งการเงินและบริการ
 • เป็นอุปสรรค

only project based, further depends on community and PUU leadership, how active they are

การจัดตั้งระดับองค์กร
 • เอื้ออำนวย

The PUU is a legal structure according to the pasture law.

การร่วมมือหรือการทำงานประสานกันของผู้ลงมือปฏิบัติ
 • เอื้ออำนวย

All partners and stakeholders are involved in managing the PUU.

กรอบแนวทางในการดำเนินการด้านกฎหมาย (การถือครองที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและน้ำ)
 • เอื้ออำนวย

gives rights to the PUU to own the pasture lands

การกำกับดูแลที่ดิน (การตัดสินใจ การนำเอาไปปฏิบัติใช้ และการบังคับใช้)
 • เอื้ออำนวย

Once the land and pasture resources are owned by PUU they are legally enabled to make their own decisions on the use and management of the resources according to the existing laws and regulations.

ความรู้เกี่ยวกับ SLM การเข้าถึงการสนับสนุนด้านเทคนิค
 • เอื้ออำนวย

helps communities and PUU to implement diverse technologies in management and improvement of the pasture lands

ตลาด (จัดซื้อปัจจัยนำเข้า ขายผลิตภัณฑ์) และราคา
 • เป็นอุปสรรค

Marketing issues are not targeted.

ปริมาณงานที่ทำได้ กำลังคนที่มีให้
 • เป็นอุปสรรค

Because of the high volume of migration some of the management and leadership teams can migrate and hinder the availability of management. Youth is mainly in migration therefore hindering the availability of manpower.

3. การมีส่วนร่วมและบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

3.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในแนวทางนี้และบทบาท

 • ผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่น

members of PUU and livestock owners

are the main actors of the PUU, responsible for overall management of the PUU and day to day activities' implementation with regards to pasture use. They also responsible for the implementation of the pasture plan which is developed jointly with the support of the project technical team.

 • องค์กรที่ขึ้นอยู่กับชุมชน

village organization, common interest groups, village technology groups

are direct partners of the PUU, which also mobilize communities to join and participate in the pasture management

 • ผู้เชี่ยวชาญ SLM หรือที่ปรึกษาการเกษตร

project technical team

well mainly responsible in development of the pasture management plan methodology, capacity building of the pasture users/PUU members and ensure compliance of technical aspects of pasture management with PUU members

 • องค์กรพัฒนาเอกชน

locally registered Public Organization involved in environmental and natural resource management

in fundraising, introducing the PUU members with innovative technologies and approach

 • รัฐบาลระดับท้องถิ่น

all departments at local level involved in the management of natural resources like agriculture, environmental protection, land departments, committee of emergency and other

collaborates with PUU and empowers the sector to specify topics and lobby their interests at the district level

 • รัฐบาลแห่งชาติ (ผู้วางแผน ผู้ทำการตัดสินใจ)

Land Committee, Ministry of Agriculture, Committee on the Environmental protection

empower and lobby their interest at national level, guidance

 • องค์การระหว่างประเทศ

all existing in the country, including GIZ, Aga Khan Foundation, World Bank, European Commission, ACTED, Caritas etc.,

support with fund raising, provide guidance and exposure on best practices

3.2 การเกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่นในช่วงต่างๆของแนวทาง
ความเกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่น ระบุผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและอธิบายกิจกรรม
การริเริ่มหรือการจูงใจ จ่ายเงินหรือสนับสนุนจากภายนอก PUU members, livestock owners, mobilization of people to come together, support project team with collecting information, participate in the capacity building campaigns
การวางแผน ปฏิสัมพันธ์ PUU members, livestock owners, active participation in the development of pasture and livestock management plan, participate in the session
การดำเนินการ ระดมกำลังด้วยตนเอง PUU members and other livestock owners. After the pasture and livestock management plan is approved PUU members with support of the PUU management structure were supported with funding and they have implemented different interventions, like fencing of pasture areas, support livestock owners with seeds to grow fodder, income generating activities like beekeeping.
การติดตามตรวจสอบหรือการประเมินผล จ่ายเงินหรือสนับสนุนจากภายนอก The project team with support of the monitoring and evaluation specialist and technical staff conducted continuos support during the implementation phase.

3.3 แผนผังแสดงขั้นตอนการทำงาน (ถ้ามี)

คำอธิบาย:

This is the organizational chart of the PUU, specifically those established at the cluster level with involvement of several communities. Members from each community are represented in the board and the board is selecting the management staff. The highest body as executive is the general meeting of the PUU, which consists of all members of the PUU.

ผู้เขียน:

Zevarshoev Askarsho

3.4 การตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี SLM

ระบุผู้ที่ทำการตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีมากกว่าหนึ่งวิธีไปปฏิบัติใช้:
 • ผู้ลงมือปฏิบัติที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในฐานะที่เป็นส่วนรวมของแนวทาง
การอธิบาย:

During the planning process all stakeholder participate and decide on which kind of action to implement, but separately pasture users are also actively implementing their traditional practices.

ระบุว่าการตัดสินใจตั้งอยู่บนพื้นฐานของ:
 • การประเมินความรู้ SLM ที่ได้ทำการบันทึกไว้เป็นอย่างดี (การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ)

4. การสนับสนุนด้านเทคนิค การสร้างขีดความสามารถ และการจัดการด้านความรู้

4.1 การสร้างขีดความสามารถ / การอบรม

ได้มีการจัดอบรมให้แก่ผู้ใช้ที่ดินหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนอื่น ๆ หรือไม่:

ใช่

ให้ระบุว่าใครเป็นผู้ได้รับการอบรม:
 • ผู้ใช้ที่ดิน
ถ้าเกี่ยวข้อง ให้ระบุ เพศ อายุ สถานภาพ ชาติพันธุ์ เป็นต้น:

mixed, with special focus on equal participation of gender and balanced ages

รูปแบบการอบรม:
 • กำลังดำเนินการ
 • ใช้พื้นที่ทำการสาธิต
 • จัดการประชุมสู่สาธารณชน
 • จัดคอร์ส
หัวข้อที่พูด:

pasture management, accounting, proposal development, environmental land management

4.2 การบริการให้คำแนะนำ

ผู้ใช้ที่ดินมีการเข้าถึงการรับบริการให้คำปรึกษาหรือไม่:

ใช่

ระบุว่ามีบริการให้คำปรึกษาหรือไม่:
 • ไปเยี่ยมชมสถานที่
การอธิบาย/แสดงความคิดเห็น:

During visits to the site by the project team consisting of specialists, advisory service was provided to the PUU members. The project also involved specialists from universities and livestock institute who conducted trainings and also provided advisory services.

4.3 การเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถาบัน (การพัฒนาองค์กร)

สถาบันได้รับการจัดตั้งขึ้นมาหรือเสริมความแข็งแกร่งโดยแนวทางนี้หรือไม่:
 • ใช่ อย่างมาก
ระบุระดับของสถาบันที่ได้รับการเสริมความแข็งแกร่งหรือจัดตั้งขึ้นมา:
 • ท้องถิ่น
อธิบายถึงสถาบัน บทบาทและความรับผิดชอบ สมาชิก เป็นต้น:

Pasture User Union is a legal institute established at local level, which is mainly involved in the sustainable use and management of pastures and livestock. Almost all livestock owners in the targeted zone become members of the PUU to

ระบุประเภทของการให้ความช่วยเหลือสนับสนุน:
 • ด้านการเงิน
 • การสร้างขีดความสามารถ / การอบรม
 • อุปกรณ์
ให้รายละเอียดเพิ่มเติม :

All three type of support were provided to the institute, starting from the establishment up to the development of their plan and implementation of this plan.

4.4 การติดตามตรวจสอบและประเมินผล

การติดตามตรวจสอบและประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางหรือไม่:

ใช่

ความคิดเห็น:

Continous monitoring of the project was made by the project team to ensure effective implementation of planned activities.

ถ้าตอบว่าใช่ แสดงว่าการจัดเตรียมเอกสารนี้มุ่งหวังที่จะเอาไปใช้สำหรับการติดตามตรวจสอบและประเมินผลใช่หรือไม่:

ใช่

4.5 การวิจัย

การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางหรือไม่:

ไม่ใช่

5. การสนับสนุนด้านการเงินและวัสดุอุปกรณ์

5.1 ระบุงบประมาณประจำปีสำหรับแนวทาง SLM นี้

ถ้าหากว่างบประมาณประจำปีไม่เป็นที่ทราบแน่นอน ให้ระบุช่วงลงไป:
 • 2,000-10,000
แสดงความคิดเห็น (แหล่งของการระดมทุน ผู้บริจาคคนสำคัญ):

Environmental Land Management and Rural Livelihood Project, implemented by the Committee on Environmental Protection of the Republic of Tajikistan

5.2 การสนับสนุนด้านการเงิน / วัสดุอุปกรณ์ให้แก่ผู้ใช้ที่ดิน

ผู้ใช้ที่ดินได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน / วัสดุอุปกรณ์ไปปฏิบัติใช้เทคโนโลยีหรือไม่:

ใช่

ถ้าใช่ ให้ระบุประเภทของการสนับสนุน เงื่อนไขและผู้จัดหามาให้:

funding support to facilitate communities to establish their PUU and registration fee under the Law of the Republic of Tajikistan on Pasture Management

5.3 เงินสนับสนุนสำหรับปัจจัยนำเข้า (รวมถึงแรงงาน)

 • อุปกรณ์
ระบุปัจจัยนำเข้าที่ได้รับการสนับสนุน เห็นด้วยระดับไหน ระบุเงินสนับสนุน
เครื่องจักร ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินแบบเต็ม machinery, like tractors, was provided to the PUU for development of their pasture infrastrucutre
เครื่องมือ ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินบางส่วน funding for other interventions like establishment of veterinarian drug store, improvement of pasture etc.
 • วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
ระบุปัจจัยนำเข้าที่ได้รับการสนับสนุน เห็นด้วยระดับไหน ระบุเงินสนับสนุน
ไม้ ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินบางส่วน funding for procurement of wood for construction of animal shed in the remote pasture
 • โครงสร้างพื้นฐาน
ระบุปัจจัยนำเข้าที่ได้รับการสนับสนุน เห็นด้วยระดับไหน ระบุเงินสนับสนุน
ถนน ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินบางส่วน cost to rent bulldozer, cost for fuel for the machinery to clean and rehabilitate the road
ถ้าแรงงานโดยผู้ใช้ที่ดินเป็นปัจจัยนำเข้าที่มีอยู่มากมาย ระบุด้วยว่าเนื่องจาก:
 • สมัครใจ

5.4 เครดิต

มีการจัดหาเครดิตมาให้ภายใต้แนวทาง SLM หรือไม่:

ไม่ใช่

5.5 แรงจูงใจหรือเครื่องมืออื่น ๆ

แรงจูงใจหรือเครื่องมืออื่น ๆ ได้ถูกนำไปใช้ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี SLM หรือไม่:

ใช่

ถ้าใช่ ระบุ:

Specialized training was provided for the PUU members on the new Pasture Law and community participation in the round table discussion on revision and providing feedback to improvement of pasture law organized by the Pasture Network Secretariat.

6. การวิเคราะห์ผลกระทบและการสรุป

6.1 ผลกระทบของแนวทาง

ทำให้ผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นมีอำนาจขึ้น ปรับปรุงการเข้าร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ดีขึ้นหรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

First the approach was brought together under one structure to discuss the common issues, which relates to all involved stakeholder. Land users become the owner of legal structure under the law of the government, which empowered them to lobby their interest at the governmental level.

ช่วยในการตัดสินใจโดยดูจากหลักฐาน ได้หรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

during the process of pasture and livestock management plan development in a participatory manner, where youth and women have also participated

ช่วยให้ผู้ใช้ที่ดินนำเอาเทคโนโลยี SLMไปใช้และบำรุงรักษาสภาพไว้ได้หรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

The approach lead to the development of the pasture and livestock management plan with a specific action plan for implementation. The implementation plan involves different technologies and approach to test and learn for dissemination and replication to other areas.

ปรับปรุงความร่วมมือกันและการดำเนิน งานของ SLM ได้อย่างมีประสิทธิผลหรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Since the approach brought together several communities at cluster level to manage their pasture resources, it required a lot of effort to coordinate the activities among each other in consultation with experts.

ระดมกำลังหรือปรับปรุงการเข้าถึงแหล่ง เงินทุนสำหรับการดำเนินการ SLM หรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

As a legal structure the PUU is eligible to apply for any available funding.

ปรับปรุงความรู้และความสามารถของผู้ใช้ที่ดินในการดำเนินการ SLM หรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

After establishment of the PUU, a series of trainings and sharing of experiences were provided to the members to learn from best practices and test them in their area.

ปรับปรุงความรู้และความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนอื่น ๆ ให้ดีขึ้นหรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Through establishment the PUUs their management as an institute conducted meeting with other involved stakeholders and explained them their structure. Other identified stakeholders, like land users from neighbor communities were also invited to the capacity building sessions and trainings.

ทำให้ผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นมีอำนาจขึ้น ปรับปรุงการเข้าร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ดีขึ้นหรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

In the action plan of the PUU roles and responsibilities of direct involved stakeholders were defined and their roles to interact with other relevant institutions identified. The approach of participatory planning took all stakeholders interests into consideration.

ช่วยบรรเทาความขัดแย้งหรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Several communities came together with all stakeholders to talk on the existing challenges and mitigate the possible conflict arising from the use of pasture resources.

ปรับปรุงความทัดเทียมกันด้านเพศและให้อำนาจแก่ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงหรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Women's roles in the management of livestock and pasture management were identified and taken into consideration to involve them in the decision making process.

 ปรับปรุงประเด็นของการถือครองที่ดินหรือสิทธิในการใช้ ซึ่งขัดขวางการนำเทคโนโลยีไปใช้ให้ดีขึ้น:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

PUU enabled the members to own certain amount of pasture land and have to go through certain procedures to improve the ownership over their land.

ปรับปรุงความสามารถของผู้ใช้ที่ดินในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศหรือสภาพที่รุนแรงและภัยพิบัติหรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

PUU enabled land users and its members to get introduced to the best practices on improvment of pasture management, which also helps them to mitigate the climate change and prevention of possible disasters like landslide and mudflow which is common as a result of pasture degradation

นำไปสู่โอกาสในการจ้างงาน รายได้หรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

With establishment of PUU three people already became official employees of the institute and other got income through implementation of intervention. Once the pasture condition improves, the livestock productivity will also improve and will increase income.

6.2 แรงจูงใจหลักของผู้ใช้ที่ดินเพื่อที่จะนำ SLM ไปปฏิบัติใช้

 • การผลิตที่เพิ่มขึ้น

increase pasture productivity and livestock products

 • การเสื่อมของที่ดินลดลง

PUU to contribute to improve ownership over land resource and prevent overgrazing in the realm of degradation protection

 • ความเสี่ยงของภัยพิบัติลดลง

Pasture degradation usually is mainly caused by land slides and mudflows in this area. Once the condition of pastures is improved, it will also prevent natural hazards.

 • จิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม

As the project mainly focuses on environmental land management the approach considers also improvement of pasture condition to contribute to environmental protection.

6.3 ความยั่งยืนของกิจกรรมของแนวทาง

ผู้ใช้ที่ดินสามารถทำให้สิ่งต่างๆ ที่ได้ปฏิบัติใช้โดยแนวทางนี้ยั่งยืนได้หรือไม่ (โดยไม่มีการสนับสนุนจากภายนอก):
 • ใช่
ถ้าตอบว่าใช่ ให้อธิบายว่าอย่างไร :

The PUU is a legal structure according to the law of the country and empowers the communities to become owner of their pasture resources. Through coordination from the local government there is continuous supervision on the performance of the structure, which contribute to its sustainability.

6.4 จุดแข็งและข้อได้เปรียบของแนวทาง

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบของแนวทางในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน
can participate in the decision making, the communities own the resources, have their own structure
better opportunities for getting access to financial resources
จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบของแนวทางในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
owned by communities, legally registered according to the official law on pasture of the country
as a legal and community based structure recognized taking into consideration of all stakeholders and involves women and youth into decision making

6.5 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบของแนวทางและวิธีในการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไร
Comparing to other PUUs established only at one community level it is a more complicated structure and difficult to manage. empower the community and the PUU leadership in management and leadership skills, more capacity building campaigns
Pasture resources owned by separate dekhkan farms, which are also legal structure according to the law More facilitation processes should be applied to support and empower the PUU to become the full and only owners of the pasture resource.

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการหรือแหล่งข้อมูล

 • การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้าน SLM หรือผู้ชำนาญ

through direct interviews with the Implementing Agency technical experts and field facilitators

 • การเก็บรวบรวมมาจากรายงานและเอกสารที่มีอยู่

1

7.3 เชื่อมโยงกับข้อมูลที่มีอยู่บนออนไลน์

ชื่อเรื่องหรือคำอธิบาย:

Pasture Management Networking Platform (PMNP)

URL:

https://pasture.klink.asia/dms/documents/groups/796?page=2

โมดูล