แนวทาง

La gestion de l'atriplex dans la parcelle agroforestière expérimentale de Flilou [โมร็อกโก]

approaches_5183 - โมร็อกโก

สมบูรณ์ 97%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของแนวทาง

วิทยากรหลัก

co-compiler:
ผู้ใช้ที่ดิน:

Ait Lahdoud Mohamed

associationtacharouk@gmail.com

Association Attoucharouk

Flilou

โมร็อกโก

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Azdad Mustapha

mustapha.azdad@fao.org

FAO

siège de CDRF de Taakit.

โมร็อกโก

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Aouddou Said

aouddou@gmail.com

FAO

siège de CDRF de Taakit

โมร็อกโก

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:
ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินแนวทาง (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Projet de Gestion Participative et Intégrée des Bassins Versants pour la Lutte contre l’Erosion (FAO/GPC/MOR/050/SWI)
ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินแนวทาง (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Bern University of Applied Sciences, School of Agricultural, Forest and Food Sciences (HAFL) - สวิตเซอร์แลนด์
ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินแนวทาง (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Institute of Agronomy and Veterinary Hassan II (IAV) - โมร็อกโก

1.3 เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ผ่านทาง WOCAT

วันที่เก็บรวบรวมข้อมูล (ภาคสนาม):

04/07/2019

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

1.4 การอ้างอิงถึงแบบสอบถามเรื่องเทคโนโลยี SLM

Parcelle agroforestière expérimentale à Flilou
technologies

Parcelle agroforestière expérimentale à Flilou [โมร็อกโก]

Dans le cadre d’un projet de la FAO une parcelle agroforestière expérimentale cogérée par la population a été installée à Flilou, pour lutter contre l’érosion hydrique d’une part, et tester des essences forestières susceptibles de s’adapter aux conditions agroécologiques de la zone d’autre part.

 • ผู้รวบรวม Sara Maassou

2. คำอธิบายของแนวทาง SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของแนวทาง

Diverses espèces fourragères, dont l'atriplex, ont été plantées sur des banquettes en pierres sèches afin de réduire l'érosion hydrique. Cet atriplex est géré dans un système fourrager "à couper et à emporter" par l’association Atacharouk afin de nourrir les moutons dans le douar.

2.2 การอธิบายอย่างละเอียดของแนวทาง

การอธิบายอย่างละเอียดของแนวทาง:

Les terrains accidentés et la surexploitation et la mauvaise gestion des ressources naturelles entraînent la dégradation des sols de la zone de Flilou. Cette dégradation est encore renforcée par la sécheresse et les basses températures en hiver et l’augmentation de la population, qui induisent une énorme pression sur des terres qui sont surtout de vocation pastorale.
La lutte contre l’érosion hydrique et la dégradation du sol et l’amélioration des parcours constitue l’un des objectifs d’un projet de la FAO à Midelt. Dans ce but, une parcelles accidentée et dégradée a été identifiée avec la population. Elle a été aménagée par des banquettes en pierres sèches le long des courbes de niveau sur lesquelles des espèces adaptées aux conditions de la zone ont été plantées. Cet aménagement permet de favoriser l’infiltration et diminuer le ruissellement et l’érosion. Certaines des espèces plantées, comme l’atriplex, fournissent en outre un fourrage de bonne qualité.
Trois ans après la plantation, l’atriplex était prêt à être récolté. Un atelier a été organisé par la FAO avec un soutien technique de la haute école spécialisée bernoise HAFL pour négocier et organiser la gestion de l’atriplex par la population selon un système de fourrage « à couper et à emporter » géré par l’association Atacharouk de douar.
Les règles d’utilisation de la parcelle d’atriplex suivantes ont été proposées par les villageois :
•Les villageois qui participent aux travaux de la parcelles et ont des moutons en stabulation qui ne sortent pas du douar, peuvent bénéficier de la récolte de la parcelle.
•Une personne par ménage peut participer aux travaux de la parcelle
•La coupe de l’atriplex se fait par le comité formé à la taille sous forme de Twiza (le comité coupe en groupe)
•La coupe se fait sur un ou plusieurs jours, en fonction de la quantité produite. La période de coupe est de juillet à septembre. Chaque plant d’Atriplex est taillé une seule fois pendant cette période.
•Tous les ménages partagent de manière égale les récoltes de la parcelle
•Si quelqu’un détériore les clôtures, il doit financer la réparation et, en plus, planter 10 arbres ou payer 200 DH.
•Si quelqu’un coupe l’atriplex sans autorisation il doit soit planter 10 arbres, soit payer 200 DH.
•Les amendes vont dans la caisse de l’association Atacharouk qui gère la parcelle.
La population apprécie la parcelle expérimentale, participe au gardiennage, et est intéressée à une gestion de coupe durable afin de profiter du fourrage de bonne qualité.

2.3 รูปภาพของแนวทาง

2.5 ประเทศ ภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่ได้นำแนวทางไปใช้

ประเทศ:

โมร็อกโก

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด: :

Midelt

ข้อมูลเฉพาะเพิ่มเติมของสถานที่ตั้ง:

Flilou

2.6 วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของแนวทาง

ระบุปีที่เริ่ม:

2016

ถ้าไม่รู้ปีที่แน่นอนให้ประมาณวันที่ที่ริเริ่มใช้แนวทางนี้ :

น้อยกว่า 10 ปี (เร็วๆนี้)

ความคิดเห็น:

La parcelle avec l'atriplex a été plantée en 2016. Une autre parcelle, sans atriplex, a été plantée à Flilou en 2011. La phase de négociation et la première coupe d'atriplex ont commencé en 2019.

2.7 ประเภทของแนวทาง

 • ใช้โครงงานหรือแผนงานเป็นฐาน

2.8 เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หลักของแนวทาง

-La lutte contre l’érosion hydrique.
-Le maintien des sols sur les talus.
-La reconstitution de la couverture végétale.
-Produire du fourrage pour le bétail.

2.9 เงื่อนไขที่เอื้ออำนวยหรือเป็นอุปสรรคต่อการนำเทคโนโลยีภายใต้แนวทางนี้ไปปฏิบัติใช้

บรรทัดฐานและค่านิยมทางสังคม วัฒนธรรม ศาสนา
 • เอื้ออำนวย

- Les gens sont sensibilisés à l'importance de l'approche du projet.
- Les habitants ont besoin d’ une telle approche pour améliorer leurs conditions de vie.
- Une bonne organisation de la population.

การมีไว้ให้หรือการเข้าถึงแหล่งการเงินและบริการ
 • เอื้ออำนวย

Accès de la population du douar aux essences forestières auprès de HCEFLCD.

การจัดตั้งระดับองค์กร
 • เอื้ออำนวย

Une association peut gérer des terres collectives et y prélever des amendes avec l'accord du Caïd.

การร่วมมือหรือการทำงานประสานกันของผู้ลงมือปฏิบัติ
 • เอื้ออำนวย

- Haut Commissariat aux Eaux Et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification de Midelt (HCEFLCD) participe par la fourniture des plants, de savoir-faire technique et scientifique.
- La FAO assure une assistance technique et scientifique.
- L’association locale Atacharouk s’occupe de la gestion de la parcelle.
- Les habitants assurent le gardiennage, l’entretien des banquettes, l’arrosage et le regarnissage des plantations.

กรอบแนวทางในการดำเนินการด้านกฎหมาย (การถือครองที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและน้ำ)
 • เอื้ออำนวย

Une association peut gérer des terres collectives et y prélever des amendes avec l'accord du Caïd.

ความรู้เกี่ยวกับ SLM การเข้าถึงการสนับสนุนด้านเทคนิค
 • เอื้ออำนวย

- Une sensibilisation et des formations sont données à la population locale. - Les conseils techniques sont assurés par HCEFLCD et par la FAO.

3. การมีส่วนร่วมและบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

3.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในแนวทางนี้และบทบาท

 • ผู้เชี่ยวชาญ SLM หรือที่ปรึกษาการเกษตร

- FAO.
- Backstopping technique HAFL (Haute école spécialisée Bernoise).

- Aides, conseils, formations, renseignements et encadrements.
- Facilitation des ateliers pour la gestion participative de la parcelle de l'Atriplex.

 • รัฐบาลระดับท้องถิ่น

- Caïd.
- Mokaddem.

- Participer et être informé.
- Donne le droit à l’association de gérer une terre collective.

 • องค์การระหว่างประเทศ

FAO.

Assure une assistance technique et scientifique.

 • Association Atacharouk

Population locale.

La gestion de la parcelle. Assurent le gardiennage, l’entretien des banquettes, l’arrosage et le regarnissage des plantations.

3.2 การเกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่นในช่วงต่างๆของแนวทาง
ความเกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่น ระบุผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและอธิบายกิจกรรม
การริเริ่มหรือการจูงใจ ไม่ลงมือ L’équipe FAO et Backstopping technique HAFL (Haute école spécialisée Bernoise) : formations au profit des exploitants des terres.
การวางแผน จ่ายเงินหรือสนับสนุนจากภายนอก L'équipe de la FAO et les habitants du douar : choix de la parcelle et des espèces à planter.
การดำเนินการ ปฏิสัมพันธ์ Les habitants du douar : Contribution par le premier arrosage, nécessaire au premier démarrage du développement des plantules. Et, par le gardiennage de la parcelle. et la restauration des plantules.
การติดตามตรวจสอบหรือการประเมินผล ปฏิสัมพันธ์ L'association Atacharouk : La gestion de la parcelle s'est décidé de manière interactive par une partie des gens du douar avec une facilitation externe.

3.3 แผนผังแสดงขั้นตอนการทำงาน (ถ้ามี)

คำอธิบาย:

Ce diagramme montre avec un nuage coloré les participants à la phase de négociation juillet 2019 concernant la gestion de l’atriplex de la parcelle expérimentale de Flilou, prêt à être récolté.
Cette négociation a eu lieu entre plusieurs membres de l’association Atacharouk et a été facilitée par l’équipe FAO de Midelt avec un backstopping technique de la haute école spécialisée Bernoise HAFL. La manière d’effectuer la coupe contrôlée de l’atriplex a d’abord été expliquée. Ensuite, les membres de l’association présents ont défini qui pouvait bénéficier de l’atriplex, sous quelles conditions, et quelles sont les conséquences si les règles définies ne sont pas respectées.
Ainsi, il a été décidé que :
- Les bénéficiaires de l’atriplex sont les habitants du douar de Flilou qui participent à l’entretien de parcelle agroforestière et qui détiennent des moutons en stabulation;
-La coupe a lieu une fois par an, entre juillet et septembre par le comité formé à la taille, sous forme de « twiza » (travail collectif en groupe);
-Chaque plant d’atriplex est coupé d’un tiers une fois par an.
-La distribution d’atriplex se fait une portion égale par ménage.
-Une personne par ménage participe à l’entretien de la parcelle;
-En cas de non-respect de ces règles et d’utilisation abusive de l’atriplex (pâturage à l’intérieur de la parcelle, coupes illicites), une amende sera perçue qui ira alimenter la caisse de l’association Atacharouk ou alors le contrevenant devra planter des arbres dans la parcelle.

ผู้เขียน:

Stefan Graf

3.4 การตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี SLM

ระบุผู้ที่ทำการตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีมากกว่าหนึ่งวิธีไปปฏิบัติใช้:
 • ผู้เชี่ยวชาญ SLM เป็นผู้ตัดสินใจหลัก ที่ติดตามให้คำปรึกษากับผู้ใช้ที่ดิน
การอธิบาย:

La plupart des plantes dans la parcelle (dont l'atriplex) ont été sélectionnées par des spécialistes externes. La manière de tailler l'atriplex a aussi été montrée à la population, qui a décidé de la manière de s'organiser pour gérer la coupe.

ระบุว่าการตัดสินใจตั้งอยู่บนพื้นฐานของ:
 • สิ่งที่ค้นพบจากงานวิจัย
 • ประสบการณ์และความคิดเห็นส่วนตัว (ไม่ได้ลงบันทึกไว้)

4. การสนับสนุนด้านเทคนิค การสร้างขีดความสามารถ และการจัดการด้านความรู้

4.1 การสร้างขีดความสามารถ / การอบรม

ได้มีการจัดอบรมให้แก่ผู้ใช้ที่ดินหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนอื่น ๆ หรือไม่:

ใช่

ให้ระบุว่าใครเป็นผู้ได้รับการอบรม:
 • ผู้ใช้ที่ดิน
ถ้าเกี่ยวข้อง ให้ระบุ เพศ อายุ สถานภาพ ชาติพันธุ์ เป็นต้น:

Des jeunes hommes qui appartiennent au douar.

รูปแบบการอบรม:
 • กำลังดำเนินการ
 • ใช้พื้นที่ทำการสาธิต
 • จัดการประชุมสู่สาธารณชน
หัวข้อที่พูด:

La gestion de la parcelle expérimentale.

ความคิดเห็น:

Les formateurs ont aidé les gens du douar à s'organiser et à déterminer la manière de la gestion.
Une formation sur la taille a été dispensée au profit des habitants.

4.2 การบริการให้คำแนะนำ

ผู้ใช้ที่ดินมีการเข้าถึงการรับบริการให้คำปรึกษาหรือไม่:

ใช่

ระบุว่ามีบริการให้คำปรึกษาหรือไม่:
 • ไปเยี่ยมชมสถานที่
การอธิบาย/แสดงความคิดเห็น:

Les formations sont assurées dans la parcelle expérimentale.

4.3 การเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถาบัน (การพัฒนาองค์กร)

สถาบันได้รับการจัดตั้งขึ้นมาหรือเสริมความแข็งแกร่งโดยแนวทางนี้หรือไม่:
 • ใช่ อย่างมาก
ระบุระดับของสถาบันที่ได้รับการเสริมความแข็งแกร่งหรือจัดตั้งขึ้นมา:
 • ท้องถิ่น
อธิบายถึงสถาบัน บทบาทและความรับผิดชอบ สมาชิก เป็นต้น:

L'association Attacharouk.

ระบุประเภทของการให้ความช่วยเหลือสนับสนุน:
 • ด้านการเงิน
 • การสร้างขีดความสามารถ / การอบรม
 • อุปกรณ์
ให้รายละเอียดเพิ่มเติม :

L'association a bénéficié d'un budget de la FAO, de la technicité et des formation assurées par l’équipe de l'organisation et des plants livrés gratuitement par HCEFLCD.

4.4 การติดตามตรวจสอบและประเมินผล

การติดตามตรวจสอบและประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางหรือไม่:

ใช่

ความคิดเห็น:

La population du douar surveille la parcelle afin que le bétail n'y entre pas.

ถ้าตอบว่าใช่ แสดงว่าการจัดเตรียมเอกสารนี้มุ่งหวังที่จะเอาไปใช้สำหรับการติดตามตรวจสอบและประเมินผลใช่หรือไม่:

ใช่

4.5 การวิจัย

การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางหรือไม่:

ใช่

ระบุหัวข้อเรื่อง:
 • นิเวศวิทยา
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมและให้ระบุผู้ทำการวิจัย:

Différentes espèces sont testées pour vérifier leur adaptabilité.

5. การสนับสนุนด้านการเงินและวัสดุอุปกรณ์

5.1 ระบุงบประมาณประจำปีสำหรับแนวทาง SLM นี้

ถ้าหากว่างบประมาณประจำปีไม่เป็นที่ทราบแน่นอน ให้ระบุช่วงลงไป:
 • < 2,000
แสดงความคิดเห็น (แหล่งของการระดมทุน ผู้บริจาคคนสำคัญ):

Le budget annuel est limité, parce que l'installation est déjà accomplie et les plantes sont toujours à la disposition de l'association Attacharouk gratuitement par les services forestiers.

5.2 การสนับสนุนด้านการเงิน / วัสดุอุปกรณ์ให้แก่ผู้ใช้ที่ดิน

ผู้ใช้ที่ดินได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน / วัสดุอุปกรณ์ไปปฏิบัติใช้เทคโนโลยีหรือไม่:

ใช่

ถ้าใช่ ให้ระบุประเภทของการสนับสนุน เงื่อนไขและผู้จัดหามาให้:

Service forestier (HCEFLCD) : fourniture gratuite des plants.

5.3 เงินสนับสนุนสำหรับปัจจัยนำเข้า (รวมถึงแรงงาน)

 • แรงงาน
เห็นด้วยระดับไหน ระบุเงินสนับสนุน
ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินบางส่วน subventionnée par la FAO
 • อุปกรณ์
ระบุปัจจัยนำเข้าที่ได้รับการสนับสนุน เห็นด้วยระดับไหน ระบุเงินสนับสนุน
clôture et portail ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินแบบเต็ม contribution de la FAO
 • การเกษตร
ระบุปัจจัยนำเข้าที่ได้รับการสนับสนุน เห็นด้วยระดับไหน ระบุเงินสนับสนุน
Plantes ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินแบบเต็ม Les plants (d'atriplex entres autres) sont fournis par les services forestiers HCEFLCD.
 • วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
ระบุปัจจัยนำเข้าที่ได้รับการสนับสนุน เห็นด้วยระดับไหน ระบุเงินสนับสนุน
หิน ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินแบบเต็ม financées par la FAO
ถ้าแรงงานโดยผู้ใช้ที่ดินเป็นปัจจัยนำเข้าที่มีอยู่มากมาย ระบุด้วยว่าเนื่องจาก:
 • ให้ค่าตอบแทนด้วยการสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ

5.4 เครดิต

มีการจัดหาเครดิตมาให้ภายใต้แนวทาง SLM หรือไม่:

ไม่ใช่

5.5 แรงจูงใจหรือเครื่องมืออื่น ๆ

แรงจูงใจหรือเครื่องมืออื่น ๆ ได้ถูกนำไปใช้ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี SLM หรือไม่:

ใช่

ถ้าใช่ ระบุ:

L'équipe locale de la FAO a réalisé plusieurs actions dans le douar (distribution d'arbres fruitiers, construction de gabions, etc) afin de gagner la confiance de la population et augmenter sa crédibilité.

6. การวิเคราะห์ผลกระทบและการสรุป

6.1 ผลกระทบของแนวทาง

ทำให้ผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นมีอำนาจขึ้น ปรับปรุงการเข้าร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ดีขึ้นหรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

L'autogestion de la parcelle par les exploitants locaux.

ช่วยในการตัดสินใจโดยดูจากหลักฐาน ได้หรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

L’adaptabilité des espèces plantées est déjà testée et assurée.

ช่วยให้ผู้ใช้ที่ดินนำเอาเทคโนโลยี SLMไปใช้และบำรุงรักษาสภาพไว้ได้หรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Des formations sont dispensées au profit des exploitants des terres dans le cadre de l'approche.

ปรับปรุงความร่วมมือกันและการดำเนิน งานของ SLM ได้อย่างมีประสิทธิผลหรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Amélioration des ressources fourragères sans détruire les ressources en sol.

ระดมกำลังหรือปรับปรุงการเข้าถึงแหล่ง เงินทุนสำหรับการดำเนินการ SLM หรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Une disponibilité gratuite des plants.

ปรับปรุงความรู้และความสามารถของผู้ใช้ที่ดินในการดำเนินการ SLM หรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Des formations sont dispensées au profit des exploitants des terres dans le cadre de l'approche.

ปรับปรุงความทัดเทียมกันด้านเพศและให้อำนาจแก่ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงหรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Les femmes et les filles n'ont pas été impliquées dans l'approche.

ส่งเสริมให้เยาวชนหรือบุตรหลานของผู้ใช้ที่ดินให้เข้าร่วมใน SLM:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

L'approche a fait participer les jeunes dans les formations et l’exécution des ateliers.

นำไปสู่ความมั่นคงด้านอาหารหรือปรับปรุงโภชนาการให้ดีขึ้น:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

L'atriplex fournit du fourrage pour le bétail.

ปรับปรุงความสามารถของผู้ใช้ที่ดินในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศหรือสภาพที่รุนแรงและภัยพิบัติหรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Diminution de l’écoulement et de l’apport des sédiments et de la boue.

6.2 แรงจูงใจหลักของผู้ใช้ที่ดินเพื่อที่จะนำ SLM ไปปฏิบัติใช้

 • การผลิตที่เพิ่มขึ้น

Amélioration des ressources fourragères.

 • กำไร (ความสามารถ) อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้น

Diminuer le coût d'alimentation du cheptel.

 • การเสื่อมของที่ดินลดลง

Lutter contre l’érosion hydrique.

 • ความเสี่ยงของภัยพิบัติลดลง

Atténuer l’écoulement, l’apport des sédiments et de la boue.

 • กฎและระเบียบ (ค่าปรับ) หรือการบังคับใช้

Promulguer des lois de sanction pour le non respect de l'utilisation de l'espace.

 • ความรู้และทักษะ SLM ที่เพิ่มพูนขึ้น

les exploitants des terres de la zone ont été formés sur la manière de la gestion de l'atriplex et des autres espèces plantées dans la parcelle, et ont compris l'importance de l'approche

6.3 ความยั่งยืนของกิจกรรมของแนวทาง

ผู้ใช้ที่ดินสามารถทำให้สิ่งต่างๆ ที่ได้ปฏิบัติใช้โดยแนวทางนี้ยั่งยืนได้หรือไม่ (โดยไม่มีการสนับสนุนจากภายนอก):
 • ไม่แน่ใจ
ถ้าตอบว่าไม่หรือไม่แน่ใจ ให้ระบุและแสดงความคิดเห็น :

Cela dépend de la manière de la gestion de la parcelle par l'association, et de l'application du règlement posé.

6.4 จุดแข็งและข้อได้เปรียบของแนวทาง

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบของแนวทางในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน
Permet de s'organiser de manière adaptée localement.
จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบของแนวทางในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
La souplesse de la réalisation de l'approche.
La participation de la population locale.

6.5 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบของแนวทางและวิธีในการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไร
Les femmes n'ont pas participé à l'approche. - Les femmes doivent aussi pouvoir participer aux ateliers et y intervenir.
- Une spécialiste de l’équipe du projet doit être chargée de l'encadrement des femmes du douar.
Seuls peu d'habitants du douar ont participé à la phase de négociation. Officialiser le processus par la présence du Caïd ou du Mokaddem.

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการหรือแหล่งข้อมูล

 • ไปเยี่ยมชมภาคสนาม การสำรวจพื้นที่ภาคสนาม

Une dizaine d'habitants.

 • การสัมภาษณ์กับผู้ใช้ที่ดิน

Mr. Mohamed Ait Lahdoud.

 • การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้าน SLM หรือผู้ชำนาญ

- Backstopping technique de la Haute école des sciences agronomiques, forestières et alimentaires HAFL, Berne, Suisse
- Spécialistes de la FAO de Midelt.

7.2 การอ้างอิงถึงสิ่งตีพิมพ์

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Introductory Guidelines to Participatory Rangeland Management in Pastoral Areas, Flintan & Cullis, 2010, ISBN 978-99944-847-1-3

ช่องทางในการสืบค้น และราคา:

http://www.fao.org/tempref/AG/Reserved/DAD-Net/PRM.pdf

7.3 เชื่อมโยงกับข้อมูลที่มีอยู่บนออนไลน์

ชื่อเรื่องหรือคำอธิบาย:

De la parole aux gestes...: éléments de réflexion sur les dispositifs de gestion concertée des ressources forestières et pastorales...

URL:

http://www.documentation.ird.fr/hor/fdi:010043360

โมดูล