แนวทาง

Naula Management and Conservation [อินเดีย]

 • ผู้สร้างสรรค์:
 • การอัพเดท:
 • ผู้รวบรวม:
 • ผู้เรียบเรียง:
 • ผู้ตรวจสอบ:

Naula (depression well, indigenous water harvest technology)

approaches_5202 - อินเดีย

สมบูรณ์: 94%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของแนวทาง

วิทยากรหลัก

ผู้ใช้ที่ดิน:

Jagdamba Joshi

+91 90120 89421

Sarpanch (Chief) of the Nakina Van Panchayat (Forest Council)

Nakina Village, Pithoragarh Bloc, Uttarakhand

อินเดีย

ผู้ใช้ที่ดิน:

Patni Pooran Chandra

+91 94113 48434 / +91 96395 41519

Digtoli Village

Digtoli Village, Pithoragarh Bloc, Uttarakhand

อินเดีย

ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินแนวทาง (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Onsite and Offsite Benefits of SLM
ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินแนวทาง (ถ้าเกี่ยวข้อง)
ICIMOD International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD) - เนปาล
ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินแนวทาง (ถ้าเกี่ยวข้อง)
G.B. Pant Institute of Himalayan Einvironment & Development (G.B. Pant Institute of Himalayan Einvironment & Development) - อินเดีย

1.3 เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ผ่านทาง WOCAT

วันที่เก็บรวบรวมข้อมูล (ภาคสนาม):

18/06/2019

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

1.4 การอ้างอิงถึงแบบสอบถามเรื่องเทคโนโลยี SLM

Recharge Ponds and Recharge Trenches
technologies

Recharge Ponds and Recharge Trenches [อินเดีย]

Recharge ponds (Chaals or khals) and recharge trenches (khanti) are common methods to catch the surface runoff and increase the infiltration to recharge groundwater and aid in natural spring recharge in the middle mountain regions.

 • ผู้รวบรวม: Jaclyn Bandy
Broadleaf Plantations, Assisted Tree Regeneration and Fodder Nurseries for Sustainable Forest Management
technologies

Broadleaf Plantations, Assisted Tree Regeneration and Fodder Nurseries … [อินเดีย]

Natural assisted regeneration of broadleaved species, a small oak plantation and a fodder nursery have been established in the Nakina community forest (intervention area: 10 ha), supporting fodder tree species such as Banj Oak and Falyaat, as well as various subtropical temperate fodder grass species. This has improved the livelihood …

 • ผู้รวบรวม: Jaclyn Bandy
Stone Check Walls and Check Dams for Soil and Water Conservation
technologies

Stone Check Walls and Check Dams for Soil … [อินเดีย]

Stone Check Dams/Walls, Retainment Walls, and a Water Diversion Wall has been constructed in Nakina Village and Nakina Community Forest to help protect their settlements, agriculture land, forest land, and preserve the hilly landscape. These structures serve to reduce the runoff velocity (lowering the rate of erosion and gullying in …

 • ผู้รวบรวม: Jaclyn Bandy

2. คำอธิบายของแนวทาง SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของแนวทาง

Naulas are shallow, four-sided stepped wells designed to collect water from subterranean seepages or springs and are used to meet domestic water needs by the local communities. Naula management and conservation encompasses a range of activities that preserve their structure and function.

2.2 การอธิบายอย่างละเอียดของแนวทาง

การอธิบายอย่างละเอียดของแนวทาง:

Naulas are imperative sources of natural seepage of drinking water and are considered the most important hydraulic structures to the villages in hill regions of Uttarakhand. They appear as a dry stone masonry structure, normally with a four-sided (rectangle or square) shape with stairs on all the sides and are commonly covered by stone slates and an erected wall on three sides. Since ancient times, water rituals are practiced within the communities and the water from these naulas have idols of various deities like the sun, moon, Earth, Vishnu, Ganesh etc. The main motive of keeping idols of gods and goddesses tied to the naulas is to preserve these structures from pollution and other harmful anthropogenic activities.

The efforts to preserve naulas include; building structural or vegetative barriers on the slope above to prevent physical damage, pollution from runoff and other erosive processes, establishing barriers of entry to deter wildlife and insects, initiating cleaning routines in the villages (scrubbing/disinfecting and clearing debris or weeds around the naulas).

The villages of Nakina, Digtoli, and Bhurmuni have carried out their own traditional measures to conserve these sacred structures and the water that flows into them. Sacred tree species like the peepal and banyan trees have been planted near naulas to signify its sanctity and to protect and shade it. To ensure the potability of a naula's water, biweekly cleaning regimes are undertaken. Structural measures such as check walls, check dams, and water channels have been made above the naulas. Additionally, wildlife entry is inhibited with cloth drapes that cover the naula's entrance, and some villages have established a protective enclosure around the naula.

Routine Naula conservation activities are taken up by those that collect the water, which include mainly the women and children. There is a water queue system in Nakina Village, in which people receive a specific time slot to take the water from the naula. This helps with keeping track of water use and promotes equitable use of water in the village. Other arduous tasks such as constructing the structural technologies include male participation. Monthly or bimonthly community meetings and daily checks on the Naulas help enforce the approach objectives. The villagers are are the sole stakeholders and take up full ownership and water user rights.

Generally, the older community members in these villages stress the need of Naula conservation and management to a greater degree. Members of the younger generation are less concerned and do not exhibit the same level of sensitivity, although they are aware of their importance to the community. The future effectiveness of the approach will depend on village participation and the level of dependency on the Naula for water during the dry season. With the drying of springs and increased use of pipe-schemes (though unreliable), external sources of water may replace this indigenous water harvesting technique.

2.3 รูปภาพของแนวทาง

2.5 ประเทศ ภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่ได้นำแนวทางไปใช้

ประเทศ:

อินเดีย

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด: :

Uttarakhand

ข้อมูลเฉพาะเพิ่มเติมของสถานที่ตั้ง:

Digtoli, Pithoragarh Bloc

ความคิดเห็น:

Villages: Digtoli, Nakina, Bhurmuni

2.6 วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของแนวทาง

ถ้าไม่รู้ปีที่แน่นอนให้ประมาณวันที่ที่ริเริ่มใช้แนวทางนี้ :

มากกว่า 50 ปี (แบบดั้งเดิม)

2.7 ประเภทของแนวทาง

 • แบบดั้งเดิม/ แบบพื้นเมิอง

2.8 เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หลักของแนวทาง

Maintenance and preservation of the indigenous water harvesting technology, the naula. By protecting this structure and the catchment area around it, the villages can protect their precious water resources and sustain a long-lasting tradition.

2.9 เงื่อนไขที่เอื้ออำนวยหรือเป็นอุปสรรคต่อการนำเทคโนโลยีภายใต้แนวทางนี้ไปปฏิบัติใช้

บรรทัดฐานและค่านิยมทางสังคม วัฒนธรรม ศาสนา
 • เอื้ออำนวย

Various religious ceremonies/rituals are still carried out around the naulas to this day. Lord Vishnu is associated with water in Hindu scriptures and mythology. Hence many naula have idols of Vishnu installed in them or sculpted on their stone walls. The need to revere and care for the naula is stressed by older generations.

 • เป็นอุปสรรค

Due to shifting cultural dimensions, government or office jobs are considered to have a higher status than that of farmers in rural areas. These days rural youth have their minds set on getting a government or an office job. They are not willing to toil on their farms. This is severely straining the traditional systems of
managing common property resources

การมีไว้ให้หรือการเข้าถึงแหล่งการเงินและบริการ
 • เอื้ออำนวย

Little external financial resources are required

 • เป็นอุปสรรค

Less attention/investment is being directed to natural resources due to outmigration an off-farm employment opportunities

การจัดตั้งระดับองค์กร
 • เป็นอุปสรรค

With better education and the increasing share of non-farm economy in the national economy, the potential for obtaining off-farm employment is growing rapidly. Non-farm employment (NFE) has affected traditional water management systems. NFE opportunities, particularly for rural males, have changed the traditional occupation structures in the villages. When a family's reliance shifts from agriculture to an off-farm source of income, its incentive to participate in the traditional voluntary chores required to maintain common property resources decreases. This reduces the supply of voluntary labor for tasks like the management and maintenance of naulas. Traditional sanctions against such households are less effective, thereby eroding local norms and authority. Families that are headed by women when the male head is away have difficulty in obtaining their rightful share of water. Interfamily disputes erupt on the return of the male heads, reducing the community's unity that is so essential for managing common property resources.

การร่วมมือหรือการทำงานประสานกันของผู้ลงมือปฏิบัติ
 • เอื้ออำนวย

The approach is traditionally community driven, site specific and requires little to no external input from other actors outside of the village.

กรอบแนวทางในการดำเนินการด้านกฎหมาย (การถือครองที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและน้ำ)
 • เอื้ออำนวย

There are no formal institutions or rules/written records of water rights and devices for regulating water use and their flow structures. In most traditional settings, water rights of individuals users are known, even if they are not formally recorded. In general all users are expected to participate in operation, maintenance and cleaning chores.

 • เป็นอุปสรรค

In the absence of formal records, however, this can be variable depending on the village.

นโยบาย
 • เอื้ออำนวย

According to traditional law, communities have had the ownership, control and rights to these water resources. They have had the freedom to build a variety of water harvesting structures based on their experiential knowledge and have designed them to fulfill their needs. Although the Kumaon Water
Rules of 1917 transferred ownership of water resources to the state, the colonial government did not enact any specific legislation for water in the Uttarakhand region. As a result, village communities continued to look after their naulas and other water harvesting structures.

การกำกับดูแลที่ดิน (การตัดสินใจ การนำเอาไปปฏิบัติใช้ และการบังคับใช้)
 • เอื้ออำนวย

Traditional water collecting systems in Uttarakhand comprise a variety of community control methods. Their assortments started from the differences in the local circumstances. Many of these plans were
initially made by local leaders, dynasties and kings or by the prosperous people of the society. They display a diversity of technologies and minimal state intervention in water rights or management.

 • เป็นอุปสรรค

Sometimes, these systems failed to ensure social justice. Caste discrimination, appears to be a common feature. In many locations, there are separate naulas for people of upper and lower castes. The
ones for the lower castes are usually smaller and unadorned structures by comparison. Care and maintenance is irregular and a large number are in a decrepit state.

ความรู้เกี่ยวกับ SLM การเข้าถึงการสนับสนุนด้านเทคนิค
 • เอื้ออำนวย
ปริมาณงานที่ทำได้ กำลังคนที่มีให้
 • เอื้ออำนวย

Naulas are typically close to the village (<500m), therefore combined community efforts make the workload and execution of this approach manageable, assuming their is collective participation.

3. การมีส่วนร่วมและบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

3.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในแนวทางนี้และบทบาท

 • ผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่น

Nakina, Digtoli, and Bhurmuni Village

Local village authorities hold regular meetings with the people to organize, discuss and monitor the use/status of their water resources and naula structures/

3.2 การเกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่นในช่วงต่างๆของแนวทาง
ความเกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่น ระบุผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและอธิบายกิจกรรม
การริเริ่มหรือการจูงใจ ระดมกำลังด้วยตนเอง Village heads, community members, Nakina Van Panchayat (community forest council)
การวางแผน ระดมกำลังด้วยตนเอง Village heads organize a Gram Sabha (a meeting of all villagers in each village council area) and fulfill their obligations in local resource decision-making with active community participation.
การดำเนินการ ระดมกำลังด้วยตนเอง
การติดตามตรวจสอบหรือการประเมินผล ระดมกำลังด้วยตนเอง
ไม่มี

3.4 การตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี SLM

ระบุผู้ที่ทำการตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีมากกว่าหนึ่งวิธีไปปฏิบัติใช้:
 • ผู้ใช้ที่ดินเพียงผู้เดียว ( ริเริ่มด้วยตัวเอง)
การอธิบาย:

This is a traditional model of community-driven, decentralized water governance. It is both replicable and sustainable depending on the village's particular leadership, culture, tradition and politics.

ระบุว่าการตัดสินใจตั้งอยู่บนพื้นฐานของ:
 • ประสบการณ์และความคิดเห็นส่วนตัว (ไม่ได้ลงบันทึกไว้)

4. การสนับสนุนด้านเทคนิค การสร้างขีดความสามารถ และการจัดการด้านความรู้

4.1 การสร้างขีดความสามารถ / การอบรม

ได้มีการจัดอบรมให้แก่ผู้ใช้ที่ดินหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนอื่น ๆ หรือไม่:

ไม่ใช่

4.2 การบริการให้คำแนะนำ

ผู้ใช้ที่ดินมีการเข้าถึงการรับบริการให้คำปรึกษาหรือไม่:

ใช่

ระบุว่ามีบริการให้คำปรึกษาหรือไม่:
 • ไปเยี่ยมชมสถานที่
 • ที่ศูนย์ถาวร
การอธิบาย/แสดงความคิดเห็น:

There are several active organizations/ advisory services that are frequently engage with and are available to the communities. Some of these organisations include G.B. Pant, the Forest Department, and NGOs: Himalayan Sewa Samiti, CHEA, Swati Gramodyog Sansthan.

4.3 การเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถาบัน (การพัฒนาองค์กร)

สถาบันได้รับการจัดตั้งขึ้นมาหรือเสริมความแข็งแกร่งโดยแนวทางนี้หรือไม่:
 • ใช่ ปานกลาง
ระบุระดับของสถาบันที่ได้รับการเสริมความแข็งแกร่งหรือจัดตั้งขึ้นมา:
 • ท้องถิ่น
อธิบายถึงสถาบัน บทบาทและความรับผิดชอบ สมาชิก เป็นต้น:

Nakina village and Nakina Van Panchayat (community forest council) in particular have strengthened their relationships with external institutions and have been receptive to new projects for sustainable water management and natural resource use. This has increased involvement of the community and strengthened approach participation. Additionally, it has increased awareness and the need for spring restoration interventions and sustainable land use within the catchment areas of the springs/naulas.

ระบุประเภทของการให้ความช่วยเหลือสนับสนุน:
 • ด้านการเงิน
 • การสร้างขีดความสามารถ / การอบรม

4.4 การติดตามตรวจสอบและประเมินผล

การติดตามตรวจสอบและประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางหรือไม่:

ใช่

ความคิดเห็น:

Regular monitoring by the village community

ถ้าตอบว่าใช่ แสดงว่าการจัดเตรียมเอกสารนี้มุ่งหวังที่จะเอาไปใช้สำหรับการติดตามตรวจสอบและประเมินผลใช่หรือไม่:

ไม่ใช่

4.5 การวิจัย

การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางหรือไม่:

ไม่ใช่

5. การสนับสนุนด้านการเงินและวัสดุอุปกรณ์

5.1 ระบุงบประมาณประจำปีสำหรับแนวทาง SLM นี้

ถ้าหากว่างบประมาณประจำปีไม่เป็นที่ทราบแน่นอน ให้ระบุช่วงลงไป:
 • < 2,000

5.2 การสนับสนุนด้านการเงิน / วัสดุอุปกรณ์ให้แก่ผู้ใช้ที่ดิน

ผู้ใช้ที่ดินได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน / วัสดุอุปกรณ์ไปปฏิบัติใช้เทคโนโลยีหรือไม่:

ไม่ใช่

5.3 เงินสนับสนุนสำหรับปัจจัยนำเข้า (รวมถึงแรงงาน)

ถ้าแรงงานโดยผู้ใช้ที่ดินเป็นปัจจัยนำเข้าที่มีอยู่มากมาย ระบุด้วยว่าเนื่องจาก:
 • สมัครใจ

5.4 เครดิต

มีการจัดหาเครดิตมาให้ภายใต้แนวทาง SLM หรือไม่:

ไม่ใช่

5.5 แรงจูงใจหรือเครื่องมืออื่น ๆ

แรงจูงใจหรือเครื่องมืออื่น ๆ ได้ถูกนำไปใช้ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี SLM หรือไม่:

ใช่

ถ้าใช่ ระบุ:

The World Bank aided Uttarakhand Decentralized Watershed Development Project (GRAMYA) implemented by Watershed Development Directorate of Uttarakhand
Government. It is operating since 2005 with the aim to mitigate water problems and addressing issues of other natural resources, with emphasis on women participation.
NITI Aayog (National Institution for Transforming India), Government of India has recently launched a National Programme on Regeneration of Springs in the Himalayan Region 2017).

6. การวิเคราะห์ผลกระทบและการสรุป

6.1 ผลกระทบของแนวทาง

ทำให้ผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นมีอำนาจขึ้น ปรับปรุงการเข้าร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ดีขึ้นหรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Increased awareness of naula importance; enhanced collaborative water conservation and use within the community

ช่วยในการตัดสินใจโดยดูจากหลักฐาน ได้หรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Traditional approaches encompass ecosystem thinking, and therefore good practices such as planting trees above the naula and creating a favorable environment in the catchment area have been adopted by these communities for many generations. Though there has been improvements in infrastructure, officially provided water supply systems have either not reached the remote rural villages or where provided are unreliable, poorly maintained, and not the preferred source of drinking water.

ช่วยให้ผู้ใช้ที่ดินนำเอาเทคโนโลยี SLMไปใช้และบำรุงรักษาสภาพไว้ได้หรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Increased sensitivity to the importance and impact of the surrounding ecosystem to the springs/naula function.

ปรับปรุงความร่วมมือกันและการดำเนิน งานของ SLM ได้อย่างมีประสิทธิผลหรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

The approach supported community ecosystem-based thinking and has extended to interventions with the Nakina Van Panchayat (community forest council)

ระดมกำลังหรือปรับปรุงการเข้าถึงแหล่ง เงินทุนสำหรับการดำเนินการ SLM หรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Active participation of the community and strong organizational qualities have helped extend their network and resource base

ปรับปรุงความรู้และความสามารถของผู้ใช้ที่ดินในการดำเนินการ SLM หรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

This approach increased engagement and refined attention to their main drinking water resources. Because spring discharge is decreasing, people have started to extend interventions in the microwatersheds or catchment areas of the springs for ground water recharge. This includes establishing plantations, avoiding overgrazing in the forests, and building recharge ponds and trenches.

ปรับปรุงความรู้และความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนอื่น ๆ ให้ดีขึ้นหรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Increased the combined interest of village-institution cooperation to understand the hydrogeological science behind spring recharge and develop recharge schemes to improve water security.

ทำให้ผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นมีอำนาจขึ้น ปรับปรุงการเข้าร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ดีขึ้นหรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

ICIMOD, G.B. Pant, the Forest Dept., and local NGOS are improving the merging of their efforts when working with particular communities that are open and curious to new projects and scientific technologies.

ช่วยบรรเทาความขัดแย้งหรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

There is a systematic organization of naula use and care in the villages, which is generally obeyed and thus conflict is avoided.

ทำให้กลุ่มด้อยโอกาสมีอำนาจทางสังคมและเศรษฐกิจหรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Upper caste members in the villages continue to determine social inclusion/exclusion with access to water sources. The culture excludes the Dalits in Chuni (lower castes) from accessing or using any Naula in the village except the one that is assigned as theirs. Despite this, the naulas of the lower caste are still considered important for management and conservation.

ปรับปรุงความทัดเทียมกันด้านเพศและให้อำนาจแก่ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงหรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Improved the realization and need for woman empowerment in decision-making for the water resource use and management. Women in Nakina village feel comfortable to speak up and voice their concerns in group discussions. However, when the water in the naulas reduces, women are still blamed for accessing the spring in an "impure" condition (when menstruating) and are consequently banned from using the naula and sent to live in small huts outside the domains of the main house.

ส่งเสริมให้เยาวชนหรือบุตรหลานของผู้ใช้ที่ดินให้เข้าร่วมใน SLM:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

The approach has gained momentum for participation in preservation and restoration of naula structures. If water scarcity persists, the next generation can't expect to make a sustainable livelihood in their home villages.

นำไปสู่ความมั่นคงด้านอาหารหรือปรับปรุงโภชนาการให้ดีขึ้น:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Increased available water supply for small vegetable patch watering and water for livestock

นำไปสู่การเข้าถึงเรื่องน้ำและสุขาภิบาลได้ดีขึ้นหรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Decreased risks of pollution from run off, water-born diseases and water availability

ปรับปรุงความสามารถของผู้ใช้ที่ดินในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศหรือสภาพที่รุนแรงและภัยพิบัติหรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Decreased effects and damage of extreme weather events on naula structure (e.g. reduced impact of erosion and pollution from run-off, protection from fire)

6.2 แรงจูงใจหลักของผู้ใช้ที่ดินเพื่อที่จะนำ SLM ไปปฏิบัติใช้

 • การเสื่อมของที่ดินลดลง

The people are aware of the implications that land degradation have on their water resources.

 • ภาระงานลดลง

Preservation and protection of a naula results in less work than repairing a physically damaged naula

 • กฎและระเบียบ (ค่าปรับ) หรือการบังคับใช้

There is a strictly enforced rotation system to use the Naula at given times in the dry season (morning: 7-9am), (evening: 6-8pm). Penalties result for violating these rules.

 • เกียรติภูมิ แรงกดดันทางสังคม ความเชื่อมแน่นทางสังคม

The approach builds more equity into the community

 • การเข้าร่วมสมทบในขบวนการ โครงการ กลุ่ม เครือข่าย

With collective ownership of natural resources, villagers build better relationships among neighbors. With more resources and access to water, people are were willing to share and address the needs of others.

 • จิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม
 • ประเพณีและความเชื่อ ศีลธรรม

Lord Vishnu is worshipped where naulas are built, and thus the water contained within these nauals is considered a deity.

 • ความรู้และทักษะ SLM ที่เพิ่มพูนขึ้น
 • การปรับปรุงด้านสุทรียภาพ
 • การบรรเทาด้านความขัดแย้ง

Responsible and respectable use of this precious resource is essential for conflict mitigation

6.3 ความยั่งยืนของกิจกรรมของแนวทาง

ผู้ใช้ที่ดินสามารถทำให้สิ่งต่างๆ ที่ได้ปฏิบัติใช้โดยแนวทางนี้ยั่งยืนได้หรือไม่ (โดยไม่มีการสนับสนุนจากภายนอก):
 • ใช่
ถ้าตอบว่าใช่ ให้อธิบายว่าอย่างไร :

The community is and has historically been dependent on these water harvesting structures. What has been implemented through the approach needs to be perpetuated for generation to come, along with management of the forests aand other natural resources within the catchments of the springs.

6.4 จุดแข็งและข้อได้เปรียบของแนวทาง

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบของแนวทางในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน
Improved awareness and action in the community to preserve Naulas; daily users incorporate habitual care and the naulas are well-preserved, clean and respected. Water quality is improved.
Increased cohesion of village members and inclusion of women participation with water use and other natural resource management. This is especially recognized in Nakina village.
Aesthetic of area is improved, and this is important for spiritual purposes within the communities. Rituals associated with water and naula more appreciated and celebrated. Enhancement of these cultural aspects improves harmony and connectedness within social groups and to nature.
จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบของแนวทางในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
Improved understanding of the Naula's respective catchment area (origin of water source/storage) and the need for SLM practices upstream in springsheds
Maintains and strengthens social order and awareness of water resource use/requirements

6.5 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบของแนวทางและวิธีในการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไร
If naulas get severely damaged there is hardly anyone in the village today with knowledge of how these structures were constructed and the engineering techniques behind them. Consultations with older members of the community and with nearby villages could be organized. This would effectively be combined with interventions from institutions like G.B. Pant, who can also combine research efforts on the geohydrology of springs an engineering methods to improve naula/spring discharge.
2 years ago, Nakina village members used bleaching powder to clean the naula. A small amount of bleaching powder (2 teaspoons) was suggested for each Naula (approx Volume: 1mx 1m x 0.8m), however there is no strict monitoring of the water quality. Now Nakina has recently switched to chlorine tablets, which make measurements easier. They use them about once a month or when there is some incidence of pollution. Traditional methods of naula disinfection could be reintegrated in the cleaning regime (e.g. using the leaves of Amla: Emblica officinalis Gaertn and Neem, Azadirachta indica A Juss)
There are times when the water overflows from the confines of the naula structure. Overflow can be harvested in earthen/ polyethylene ponds or recharge trenches below.
จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไร
In the absence of documentation about the engineering and the science behind the traditional water management systems, it is very difficult to revive these structures once they have been neglected. Studies that integrate land use changes, traditional knowledge on water management systems, hydrogeological aspects of springs, and potential structural/biological interventions for spring revival need to be implemented with the help of coordinated actors and stakeholders across all agency levels.
There are sometimes pipes connected to the naulas leading to reservoirs (storage tanks). The pipes or taps of these reservoirs often have leaks. The community trouble-shoots this issue by plugging the open taps with a fitted wooden stick or ball of plastic trash. There is still significant leakage. Pipes need to be monitored and repaired; open taps need to be properly plugged (perhaps with a rubber stopper). Twist-taps need to be repaired, and if this is not possible then the leaking droplets can be harvested with a bucket.
There is still discrimination of water use within the caste system. Dalits remain excluded from authorities that make decisions about water at the village level. Similarly, women in many villages are still excluded from any decision-making. Both groups are perceived to be highly susceptible in "spoiling" the water collected from nauala structures. Deep-rooted caste and gender inequities are not simply erased at the local level, despite the policy efforts to improve economic and political mobility within these groups. To equitably improve access to water for the Dalits and women, the root causes of the determinants of social inequity need to be identified, exposed and addressed locally. Nakina village is taking strides to incorporate women and Dalits into decision making processes, as they are the ones remaining in the village. Nakina recognizes this need to involve these formerly excluded groups, as the phenomenon of unidirectional outmigration will simultaneously amplify the necessity of group-cohesion and dedication for sustainable land/resource management .

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการหรือแหล่งข้อมูล

 • ไปเยี่ยมชมภาคสนาม การสำรวจพื้นที่ภาคสนาม

FGD's in Nakina, Digtoli, ad-hoc interviews in Bhurmuni

 • การสัมภาษณ์กับผู้ใช้ที่ดิน

Village head of Digtoli, Naikina, Bhurmuni

 • การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้าน SLM หรือผู้ชำนาญ

G.B. Pant (1) Dr. Ranbeer Rawat

7.2 การอ้างอิงถึงสิ่งตีพิมพ์

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Traditional Knowledge of Water Management, Rawat A.S., Sah R. 2009, Indian Journal of Traditional Knowledge, Vol. 8(2) pp. 249-254

ช่องทางในการสืบค้น และราคา:

http://nopr.niscair.res.in/bitstream/123456789/3942/1/IJTK%208(2)%20249-254.pdf

7.3 เชื่อมโยงกับข้อมูลที่มีอยู่บนออนไลน์

ชื่อเรื่องหรือคำอธิบาย:

Report of Working Group I Inventory and Revival of Springs in the Himalayas for Water Security

URL:

https://niti.gov.in/writereaddata/files/document_publication/doc1.pdf

ชื่อเรื่องหรือคำอธิบาย:

Policy Brief: Spring Revival through Sustainable Land Management (SLM) in the Himalayan Foothills: Uttarakhand, North India. Author: Liniger HP, Bandy J, Year: 2020

URL:

https://www.wocat.net/en/projects-and-countries/projects/onsite-and-offsite-benefits-sustainable-land-management/india

ชื่อเรื่องหรือคำอธิบาย:

Video: SLM for Himalayan Spring Revival. Author: Liniger HP, Bandy J, Year: 2020

URL:

https://vimeo.com/429988881

โมดูล