เทคโนโลยี

Broadleaf Plantations, Assisted Tree Regeneration and Fodder Nurseries for Sustainable Forest Management [อินเดีย]

 • ผู้สร้างสรรค์:
 • การอัพเดท:
 • ผู้รวบรวม:
 • ผู้เรียบเรียง:
 • ผู้ตรวจสอบ:

Trees: Banj Oak (Quercus leucotricophora/glauca), Phalat (Quercus lanata), Fodder: Napier grasses, Bhimal (Grewia optiva), Khadik (Celtis australis)

technologies_5243 - อินเดีย

สมบูรณ์: 92%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของเทคโนโลยี

วิทยากรหลัก

ผู้ใช้ที่ดิน:

Joshi Jagdamba Prashad

Sarpanch (Head) of Nakina Community Forest (Van Panchayat)

อินเดีย

ผู้ใช้ที่ดิน:

Pandey Basant Ballabh

Cucumber Farmer, Nakina Village

อินเดีย

ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Onsite and Offsite Benefits of SLM
ชื่อขององค์กรซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
ICIMOD International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD) - เนปาล
ชื่อขององค์กรซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
G.B. Pant Institute of Himalayan Einvironment & Development (G.B. Pant Institute of Himalayan Einvironment & Development) - อินเดีย

1.3 เงื่อนไขการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกผ่านทาง WOCAT

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

1.4 การเปิดเผยเรื่องความยั่งยืนของเทคโนโลยีที่ได้อธิบายไว้

เทคโนโลยีที่ได้อธิบายไว้นี้เป็นปัญหาของความเสื่อมโทรมโทรมของที่ดินหรือไม่ จึงไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเทคโนโลยีเพื่อการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน:

ไม่ใช่

แสดงความคิดเห็น:

The land is suitable for afforestation and fodder nurseries. There are currently no signs of over exploitation with regards to natural resource use in the plantation area of the Nakina Forest.

1.5 Reference to Questionnaire(s) on SLM Approaches (documented using WOCAT)

Community Forest Management in the Nakina Van Panchayat
approaches

Community Forest Management in the Nakina Van Panchayat [อินเดีย]

Van Panchayats or village forest councils are a impressive example of grassroots community management of natural resources, where a specific administrative unit is locally elected by community members who are responsible for the management of activities related to the forest.

 • ผู้รวบรวม: Jaclyn Bandy
Naula Management and Conservation
approaches

Naula Management and Conservation [อินเดีย]

Naulas are shallow, four-sided stepped wells designed to collect water from subterranean seepages or springs and are used to meet domestic water needs by the local communities. Naula management and conservation encompasses a range of activities that preserve their structure and function.

 • ผู้รวบรวม: Jaclyn Bandy

2. การอธิบายลักษณะของเทคโนโลยี SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของเทคโนโลยี

คำจำกัดความของเทคโนโลยี:

Natural assisted regeneration of broadleaved species, a small oak plantation and a fodder nursery have been established in the Nakina community forest (intervention area: 10 ha), supporting fodder tree species such as Banj Oak and Falyaat, as well as various subtropical temperate fodder grass species. This has improved the livelihood of the land-users by supporting the health and productivity of the forest, increasing the availability of fuel wood, fodder and groundwater for spring restoration.

2.2 การอธิบายแบบละเอียดของเทคโนโลยี

คำอธิบาย:

1. The technology is applied in a natural environment and is located about 1km away from the settlement and the agriculture land of Nakina Village. The village has access to its own forest, which covers a geographical area of 114 hectare. Of this, 94 hectares come under the Village Forest Council, locally referred to as the Van Panchayat.

2. Characteristics of Technology:

a. Broadleaf species have been established over 7 hectares through natural assisted tree regeneration methods. These include Banj Oak (Quercus leucotrichophora), Falyaat (Quercus glauca), Koeraal (Bauhinia verigata), Bhimal (Grewia optiva), Padam Paaya (Prunus cerasoides), Haradh (Terminalia chebula), Reetha (Sapindus Mukorossi), Utees (Alnus napalensis), Ainyar (Lyonia ovalifolia), Khadik (Celtis australis).

b. Nakina Van Panchayat has made an oak plantation site of 2 hectares in collaboration with G.B. Pant Research Institute.

c. A fodder nursery covering 1 hectare hosts a variety of subtropical (Napier: Pennisetum purpureum, Aus, Ginni) and temperate grasses (Guchhi, Dolni, Italian rye: Lolium multiflorum). It was established with the assistance of the NGOs Swati Gramodyog Sansthan and the Himalayan Sewa Samiti. Extraction of fodder leaves and timber are restricted and regulations managed by the Van Panchayat (community forest council).

Purposes/functions:
-Increase trees and grasses to improve availability of fuel and fodder for community, as well as enrich biodiversity.
-Plantation is on a mountain slope (+25% slope), so it will help in preventing soil erosion and landslides.
-Improve soil and water conservation, prevention of surface run-off, support groundwater recharge and spring rejuvenation.

Major activities/Inputs needed to establish and maintain technology:
1. Activities for Assisted Natural Regeneration: protect and facilitate the growth of parent trees inherently present in the area and their regenerations, rather than establishment of entire plantation

2.Activities for the oak plantation: Selection and seed provision of appropriate tree species, clearing of vegetation and preparation of forest top soil, leveling of soil, digging of plantation pits, sowing weeding, watering, occasional pruning, propagation of trees from cuttings, dead sapling replacement, establishment of barrier/fencing for protection from fire.

3. Activities for fodder nursery:- Selection and seed provision of appropriate grass species and polypot materials, preparation of seedbeds; clearing of vegetation, removal of stones/large roots, ploughing/hoeing, mixing sand and compost on areas with poor soil, sowing seeds pre-monsoon, weeding and watering seedlings, propagation from seed or root cuttings, dead sapling replacement, establishment of barrier/fencing protection from fire.

Benefits/Impacts:
•Restores productivity and fodder/fuelwood availability
•Ecosystem stability
•Enhancement of biological diversity to degraded lands.
•Control landslide and soil erosion
•Control forest fire.
•Maintain wildlife habitat
•Increase livelihood of local people, decrease time spent collecting fodder
•Storage carbon on the forest help to reduce the CO2 in the atmosphere.

Likes:
This technology is properly functioning in the implementation area and local people have received many benefits from sustainable managing their natural resources rather than receiving incentives for institutional support, local people of the Nakina village are strongly active to protect the forest with their own coordination.

Dislikes:
1.Improve wildlife habitat, which may increase human wildlife conflicts as it is near to agriculture land and settlements.
2.Require regular maintenance activities, which require organization within the community and can increase periodic workload depending on level of participation

2.3 รูปภาพของเทคโนโลยี

2.5 ประเทศภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่เทคโนโลยีได้นำไปใช้และได้รับการครอบคลุมโดยการประเมินนี้

ประเทศ:

อินเดีย

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด:

Uttarakhand

ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมของสถานที่ตั้ง :

Nakina Village, Pithoragarh Bloc

ระบุการกระจายตัวของเทคโนโลยี:
 • ใช้ ณ จุดที่เฉพาะเจาะจงหรือเน้นไปยังบริเวณพื้นที่ขนาดเล็ก
Is/are the technology site(s) located in a permanently protected area?

ใช่

ถ้าใช่ ระบุ:

Nakina Van Panchayat (community forest)

2.6 วันที่การดำเนินการ

ถ้าไม่รู้ปีที่แน่นอน ให้ระบุวันที่โดยประมาณ:
 • 10-50 ปี

2.7 คำแนะนำของเทคโนโลยี

ให้ระบุว่าเทคโนโลยีถูกแนะนำเข้ามาอย่างไร:
 • ด้วยการริเริ่มของผู้ใช้ที่ดินเอง
 • ทางโครงการหรือจากภายนอก
ความคิดเห็น (ประเภทของโครงการ เป็นต้น) :

After the Nakina Van Panchyat was established in 1952 they already had experience working on plantations. During the British-era, timber extraction, pine plantations and prescribed fire exploded in the region. Much of the oak forests were reverted to pine, and many broadleaved species like were overexploited for construction, fuelwood, and fodder. Nakina's self-initiated plantation efforts were done in hopes to restore it to its original state.

Other supporting organizations and institutions have recognized the need for further support for the following reasons: demand for fuel and fodder is still insufficient during the dry season, water scarcity has become a prevalent issue, and biological interventions are necessary to improve and sustain ecosystem services. Due to the expressed interest and dedication of the community, these projects have been accomplished.

3. การจัดประเภทของเทคโนโลยี SLM

3.1 วัตถุประสงค์หลักของเทคโนโลยี

 • ปรับปรุงการผลิตให้ดีขึ้น
 • ลด ป้องกัน ฟื้นฟู การเสื่อมโทรมของที่ดิน
 • อนุรักษ์ระบบนิเวศน์
 • ป้องกันพื้นที่ลุ่มน้ำ/บริเวณท้ายน้ำ โดยร่วมกับเทคโนโลยีอื่นๆ
 • รักษาสภาพหรือปรับปรุงความหลากหลายทางชีวภาพ
 • ลดความเสี่ยงของภัยพิบัติ
 • ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก สภาพภูมิอากาศที่รุนแรงและผลกระทบ
 • สร้างผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์

3.2 ประเภทของการใช้ที่ดินในปัจจุบันที่ได้นำเทคโนโลยีไปใช้

Land use mixed within the same land unit:

ใช่


ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ที่มีการจัดการแบบเข้มข้นหรือการผลิตอาหารสัตว์:
 • ตัดแล้วขนไป / ไม่มีการปล่อยแทะเล็มเอง (Cut-and-carry / zero grazing)
Animal type:
 • cattle - dairy
 • goats
Is integrated crop-livestock management practiced?

ใช่

ถ้าใช่ ระบุ:

Compost was made from manure of livestock for plantation and fodder nursery preparation.

ผลิตภัณฑ์และบริการ:
 • meat
 • milk
ป่า/พื้นที่ทำไม้

ป่า/พื้นที่ทำไม้

 • ป่ากึ่งธรรมชาติ / พื้นที่ทำไม้
 • ป่า/พื้นที่ทำไม้
(Semi-)natural forests/ woodlands: Specify management type:
 • การตัดไม้ที่มีคัดเลือก (Selective felling)
Type of (semi-)natural forest:
 • subtropical dry forest natural vegetation
Tree plantation, afforestation: Specify origin and composition of species:
 • การปลูกหลายพันธุ์รวมกัน
Type of tree plantation, afforestation:
 • subtropical dry forest plantation - Broadleaf
 • Banj Oak (Quercus leucotricophora), Falyaat (Quercus glauca), Koeraal (Bauhinia verigata), Bhimal (Grewia optiva), Padam Paaya (Prunus cerasoides), Haradh (Terminalia chebula), Reetha (Sapindus Mukorossi), Utees (Alnus napalensis), Ainyar (Lyonia ovalifolia)
Are the trees specified above deciduous or evergreen?
 • deciduous
ผลิตภัณฑ์และบริการ:
 • ไม้ซุง
 • ไม้ที่นำมาทำเป็นเชื้อเพลิง
 • ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากป่า
 • การแทะเล็มหญ้า / การเก็บกินหญ้า
 • การอนุรักษ์ / ป้องกันธรรมชาติ

3.3 Has land use changed due to the implementation of the Technology?

Has land use changed due to the implementation of the Technology?
 • No (Continue with question 3.4)

3.4 การใช้น้ำ

การใช้น้ำของที่ดินที่มีการใช้เทคโนโลยีอยู่:
 • จากน้ำฝน

3.5 กลุ่ม SLM ที่ตรงกับเทคโนโลยีนี้

 • การจัดการป่าธรรมชาติและกึ่งธรรมชาติ
 • การจัดการสวนป่า
 • การปรับปรุงดิน / พืชคลุมดิน

3.6 มาตรการ SLM ที่ประกอบกันเป็นเทคโนโลยี

มาตรการอนุรักษ์ด้วยวิธีพืช

มาตรการอนุรักษ์ด้วยวิธีพืช

 • V1: ต้นไม้และพุ่มไม้คลุมดิน
 • V2: หญ้าและไม้ยืนต้น
 • V3: กำจัดพืชออกให้หมด
 • V4: การแทนที่หรือการนำพันธุ์ต่างถิ่น/ที่รุกล้ำเข้ามา ออกไปจากพื้นที่
 • V5: อื่นๆ
มาตรการอนุรักษ์ด้วยการจัดการ

มาตรการอนุรักษ์ด้วยการจัดการ

 • M1: การเปลี่ยนรูปแบบของการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 • M2: การเปลี่ยนแปลงของการจัดการหรือระดับความเข้มข้น
 • M3: การวางผังตามสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของมนุษย์
 • M5: การควบคุมหรือการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบของชนิดพันธุ์

3.7 รูปแบบหลักของการเสื่อมโทรมของที่ดินที่ได้รับการแก้ไขโดยเทคโนโลยี

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

 • Wt (Loss of topsoil): การสูญเสียดินชั้นบนหรือการกัดกร่อนที่ผิวดิน
 • Wg (Gully erosion): การกัดกร่อนแบบร่องธารหรือการทำให้เกิดร่องน้ำเซาะ
 • Wm (Mass movement): การเคลื่อนตัวของมวลดินหรือดินถล่ม
 • Wo (Offsite degradation): ผลกระทบนอกพื้นที่
การเสื่อมโทรมของดินทางด้านเคมี

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านเคมี

 • Cn (Fertility decline): ความอุดมสมบูรณ์และปริมาณอินทรียวัตถุในดินถูกทำให้ลดลงไป (ไม่ได้เกิดจากสาเหตุการกัดกร่อน)
 • Ca (Acidification): การเกิดกรด
การเสื่อมโทรมของดินทางด้านกายภาพ

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านกายภาพ

 • Pc (Compaction): การอัดแน่น
 • Pk (Slaking and crusting): การอุดตันของช่องว่างในดินหรือรูพรุน
 • Pi (Soil sealing)
 • Pu (Loss of bio-productive function): การสูญเสียหน้าที่การผลิตทางชีวภาพอันเนื่องมาจากกิจกรรม อื่นๆ
การเสื่อมโทรมของดินทางด้านชีวภาพ

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านชีวภาพ

 • Bc (Reduction of vegetation cover): การลดลงของจำนวนพืชที่ปกคลุมดิน
 • Bh (Loss of habitat): การสูญเสียแหล่งที่อยู่
 • Bq (Quantity/biomass decline): การลดลงของปริมาณหรือมวลชีวภาพ
 • Bf (Detrimenta leffects of fires): ผลเสียหายจากไฟ
 • Bs (Quality and species composition): องค์ประกอบหรือความหลากหลายทางคุณภาพและชนิดพันธุ์ลดลง
 • Bl (Loss of soil life): การสูญเสียสิ่งมีชีวิตในดิน
 • Bp (Increase of pests/diseases): การเพิ่มขึ้นของศัตรูพืชและโรคพืช
การเสื่อมโทรมของน้ำ

การเสื่อมโทรมของน้ำ

 • Ha (Aridification): การเกิดความแห้งแล้ง
 • Hs (Change in quantity of surface water): การเปลี่ยนแปลงปริมาณของน้ำที่ผิวดิน
 • Hg (Change in groundwater): การเปลี่ยนแปลงของน้ำบาดาลหรือระดับน้ำในแอ่งน้ำบาดาล
 • Hp (Decline of surface water quality): การลดลงของคุณภาพน้ำที่ผิวดิน
 • Hq (Decline of groundwater quality): การลดลงของคุณภาพน้ำบาดาล

3.8 การป้องกัน การลดลง หรือการฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ระบุเป้าหมายของเทคโนโลยีกับความเสื่อมโทรมของที่ดิน:
 • ลดความเสื่อมโทรมของดิน
 • ฟื้นฟูบำบัดที่ดินที่เสื่อมโทรมลงอย่างมาก

4. ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค กิจกรรมการนำไปปฏิบัติใช้ ปัจจัยนำเข้า และค่าใช้จ่าย

4.1 แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค (แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี):

G.B. Pant Plantation: 2 Hectare, pits of (30 cm X 30cm X 45cm) were dug along contour lines, spacing of pits is not less than 2x2 m, about 2,000 Quercus saplings were planted.

Nakina Broadleaf Plantation: 7 Hectare, pits of (30 cm X 30cm X 45cm) were dug along contour lines, spacing of pits is no less that 2x2 m, about 15,000 trees have been planted and the forest is being continually managed in the area.

Species: Banj Oak (Quercus leucotrichophora), Falyaat (Quercus glauca), Koeraal (Bauhinia verigata), Bhimal (Grewia optiva), Padam Paaya (Prunus cerasoides), Haradh (Terminalia chebula), Reetha (Sapindus Mukorossi), Utees (Alnus napalensis), Ainyar (Lyonia ovalifolia), Khadik (Celtis australis)

Fuelwood cutting (lopping), fodder collection, and selective clear cutting for Quercus leucotrichophora and other broadleaved species is done between Nov- April.

Fodder Nursery: 20 Quintals (20,000 kg) of various grassroot slips over 1 Hectare. This provides +175 tonnes/year. (Subtropicals species: napier, aus, ginni, Temperate species: guchhi, dolni, italian rye)

Planting: Grasses are planted during the months of June-July at the advent of rainy season, about 10 cm deep vertically and at a spacing of 45 x 30 cm apart.

Propagation: grasses forms clumps during its growth period. The clump when broken gives a number of small units known as slips, which are the units of propagation and on planting, they establish as individual plants. While preparing the slips for planting, fibrous roots and leaves are be trimmed off. Cuttings with 2 nodes from the middle portion of moderately matured stems (3 – 4 months old) were planted in a slanting position at one side of the ridges with one node buried in the soil. The underground node develops roots and shoots while the upper node shoots only. The soil around the stem is pressed tightly. Farm yard manure is applied after harvest (application rate varies; estimation is 5-8 tonnes). Annually about 6 to 8 cuts are possible.

Oak Nursery: 0.25 ha. The nursery bed is rectangular and measures about 100m x 25 m. The seedlings are uprooted by hand from a seedbed and transplanted (bare-root transplanting). The nursery is on a gently sloping land (23%). Seedlings with poor lateral root development are culled out.

Oak Plantation Alternative:
Acorns are collected and put in water for 24 hours. Acorns that sink are immediately sown in a well tilled seedbed 2-5 cm deep, 15 cm from each other and covered with a thin layer of firm soil. Beds are mulched with straw or leaves. However, not every acorn will germinate and animal predation of acorns can be an issue. In general, probability of success is lower than with seedlings.

ผู้เขียน:

Jaclyn Bandy

วันที่:

25/07/2019

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค (แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี):

Google Map of Plantations and Fodder Nursery locations

ผู้เขียน:

Jaclyn Bandy

วันที่:

25/07/2019

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค (แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี):

Project Budget with Nakina Village and NGO Himalayan Sewa Samiti: Fodder Nursery, 1 hectare and Assisted Natural Regeneration 97 Hectares)

(Citation: Detailed Project Report: Natural Resource Based Livelihood Project in the Gorang Ghati Cluster, NGO Himalayan Sewa Samiti, Submitted to: Sir Ratan Tata Trust (SRTT) Forest Works Manual, 2015 Forest Research Institute, Dehradun, Uttarakhand)

ผู้เขียน:

J Bandy

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค (แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี):

Project Budget for Afforestation of Nakina Community Forest and G.B. Pant Institute of Himalayan Environment and Development: Broadleaf Plantation (2 hectares)

(Citation: Forest Works Manual, 2015 Forest Research Institute, Dehradun, Uttarakhand)

ผู้เขียน:

J Bandy

4.2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการคำนวณปัจจัยนำเข้าและค่าใช้จ่าย

ให้ระบุว่าค่าใช้จ่ายและปัจจัยนำเข้าได้รับการคำนวณอย่างไร:
 • ต่อพื้นที่ที่ใช้เทคโนโลยี
ระบุขนาดและหน่วยพื้นที่:

Afforested Community Forest: 7 hectares, G.B. Pant Plantation: 2 hectares, Fodder Nursery: 1 hectare

อื่นๆ หรือสกุลเงินประจำชาติ (ระบุ):

INR

If relevant, indicate exchange rate from USD to local currency (e.g. 1 USD = 79.9 Brazilian Real): 1 USD =:

70.0

ระบุค่าเฉลี่ยของค่าจ้างในการจ้างแรงงานต่อวัน:

400 INR

4.3 กิจกรรมเพื่อการจัดตั้ง

กิจกรรม Timing (season)
1. Plantations: Survey, demarcation, clearance of shrubs, bushes, Lantana (invasive species) Pre-monsoon
2. Earth work for leveling, Digging pits (30 cm X 30cm X 45cm) along contour lines, spacing of pits no less that 2x2 m, filling of pits with soil/manure mixture Early June
3. Planting of saplings: roots of the plants kept straight and the plant put straight in vertical position; done by digging with the help of a stick or small crow bar Early July
4. Note: Species like Akhrot, Angu, Maple, Pangar, Poplar, Salix, Utis etc. are planted in winter months January/February
5. Dead, dying or dry plants are replaced within 15 days of completion of planting work Mid June
6. Thanwalas (semicircular pit) about 15 cm deep, 25-30 cm apart from the plant were dug for rainwater retention/infiltration Mid June
7. Weeding after first significant rains Monsoon
8. Fodder Nursery: Survey, demarcation, clearance of shrubs, bushes, Lantana (invasive species) Pre-monsoon
9. Plowing/hoeing land, collection and soil, sand, manure preparation (4:2:1 ratio) and seedbed preparation Pre-monsoon
10. Planting of each cane/rootsplit in holes 15-30 cm deep, with a spacing of 0.5m x 0.5m Pre-monsoon
11. Cutting and Harvesting
แสดงความคิดเห็น:

Oak Plantation: Seeds are collected from dominant oak trees that exhibit superior phenotypic traits such as tall straight trunks, good diameter growth rates and well-developed crowns (branches/leaves)
Cuttings:

4.4 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าที่จำเป็นสำหรับการจัดตั้ง

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน Plantation Community Manual labour person-days 400.0 400.0 160000.0 50.0
แรงงาน Skilled labour (advisor, experts) person-days 7.0 2000.0 14000.0
แรงงาน Fodder Nursery Raising Total Cost 1.0 25000.0 25000.0 25.0
อุปกรณ์ Axe, Crow bar, Wheel barrow pieces 10.0 1500.0 15000.0 100.0
อุปกรณ์ Digging forks, Hammers, Hoes, Spade pieces 10.0 1500.0 15000.0 100.0
อุปกรณ์ Scissors, Pruning knives/shears, Budding and Grafting Knives/Tape pieces 10.0 700.0 7000.0 50.0
วัสดุด้านพืช Fodder Grass/20 Quintals of Grassroot slips Total Cost 1.0 45000.0 45000.0 50.0
วัสดุด้านพืช Plantation Material, 3.88 INR per Sapling x 1000 Sapling per hectare x 7 hectare Total Cost 1.0 27160.0 27160.0 50.0
ปุ๋ยและสารฆ่า/ยับยั้งการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต (ไบโอไซด์) Soil/Water Conservation and Soil Fertility Measures: 5,500 INR per Hectare x 2 Total Cost 1.0 11000.0 11000.0 100.0
ปุ๋ยและสารฆ่า/ยับยั้งการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต (ไบโอไซด์) Nakina Forest: Assisted Natural Regeneration preparation and composting Total Cost 1.0 2000.0 2000.0 100.0
ปุ๋ยและสารฆ่า/ยับยั้งการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต (ไบโอไซด์) Fodder Nursery composting Total Cost 1.0 1000.0 1000.0 100.0
อื่น ๆ Plantation Transportation, Pitting, Planting: 6.9 INR per plant X 1000 sapling x 2 hectare Total Cost 1.0 13800.0 13800.0 50.0
อื่น ๆ Fodder Nursery (Rootstock Purchase, Transportation) Total Cost 1.0 5500.0 5500.0 50.0
อื่น ๆ Nakina Village: Assisted Natural Regeneration Activities in Planted Plots, 10,000 INR per hectare X 7 hectares x 3 years Total Cost 1.0 30000.0 30000.0 100.0
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการจัดตั้งเทคโนโลยี 371460.0
Total costs for establishment of the Technology in USD 5306.57
ถ้าผู้ใช้ที่ดินรับภาระน้อยกว่า 100% ของค่าใช้จ่าย ให้ระบุว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที่เหลือ:

UTFD (Forest Department): funds mobilized by the MNEGRA (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act), JICA, G.B. Pant, NGO Himalayan Sewa Samiti (Sir Ratan Tata Trust's Contribution)

แสดงความคิดเห็น:

For G.B. Pant Plantation and Nakina Forest Plantation:
On average we estimated a maximum of 10 people worked on establishing the technology/day = 400 x 10 = 4000 (labor cost/day): 4,000 X 40 days = 160,000 INR Total Cost

Some of the community laborers were compensated for the initial phase of establishing the plantation with G.B. Pant Plantation, but for the Nakina Plantation most of the work was voluntary by the community over many years. Nakina Van Panchayat has a joint bank account (Almora Urban Cooperative Bank) with officials from the Forest Department. Money from the Forest Department/ JICA (Japanese International Cooperation Agency) gets deposited there. A portion of this is used to compensate the village workers (~400 INR/day) .

NGO Himalayan Sewa Samiti (HSS) was involved in supporting the fodder nursery and some plantation support.

For the original project budget outline for the Fodder Nursery, please see the attached document in the Technical Drawing section from the NGO HSS.

For further details on the plantation budget, please see the tables in the Technical Drawing section from the Forest Works Manual/Schedule of rates for forest work in Uttarakhand.

4.5 การบำรุงรักษาสภาพหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

กิจกรรม ช่วงระยะเวลา/ความถี่
1. Second weeding done in September, followed by a third weeding after the winter rains. Post-monsoon
2. A Chowkidar (forest watch guard) is deputed for five years in the plantation area to look after it Post-planting
3. Periodical weeding and removal of grasses suppressing the plants, maintenance and repair of inspection paths Year round
4. Fire Control: Keeping regular watch over the plantation area during the fire season, cleaning of the outer periphery of the plantation area in two meter width Dry season
5. Collective help and co-operation with the villagers in the protection of the plantation; checks on fodder extraction/allowance, prevention of trespassers (human/wildlife) Year round
6. During the second year, dead plants are replaced by planting fresh saplings (ca. 20%) Onset of monsoon
7. Fodder grasses: propagation from cuttings or from root slips
8. Fodder Grasses: Harvesting of grasses every 6-8 weeks, maintaining a stubble height of 5-10 cm from the ground level at each harvest to avoids weakening of root system

4.6 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าและกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำที่ต้องการการบำรุงรักษา (ต่อปี)

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน Maintenance of nursery Total Cost/Year 1.0 3000.0 3000.0 25.0
แรงงาน Maintenance of plantations Total Cost/Year 1.0 4000.0 4000.0 25.0
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการบำรุงรักษาสภาพเทคโนโลยี 7000.0
Total costs for maintenance of the Technology in USD 100.0
ถ้าผู้ใช้ที่ดินรับภาระน้อยกว่า 100% ของค่าใช้จ่าย ให้ระบุว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที่เหลือ:

UTFD (Forest Department): funds mobilized by the MNEGRA (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act), JICA, NGO Himalayan Sewa Samiti (Sir Ratan Tata Trust's Contribution)

แสดงความคิดเห็น:

Please see estimated maintenance costs attached in references.

In general, the land users bear the labor costs of maintenance, but they received inputs and other support to maintain the fodder nursery and plantations for a few years (2-3) after the projects were executed. Otherwise, remaining funds in the joint bank account with Nakina Van Panchayat and UTFD/JICA are accessed for necessary supplies and labor compensation.

4.7 ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย

ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ:

-Length and amount of available funding, as plantation projects require substantial investment and long term care.

-Damage or survival rate of the saplings/trees/fodder species can be severely affected by climatic, anthropogenic, or wildlife disturbances. The success and cost of a plantation and nursery project can vary widely depending on size, topographic characteristics, access, labor availability and overall appropriateness of site selection.

5. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและของมนุษย์

5.1 ภูมิอากาศ

ฝนประจำปี
 • < 250 ม.ม.
 • 251-500 ม.ม.
 • 501-750 ม.ม.
 • 751-1,000 ม.ม.
 • 1,001-1,500 ม.ม.
 • 1,501-2,000 ม.ม.
 • 2,001-3,000 ม.ม.
 • 3,001-4,000 ม.ม.
 • > 4,000 ม.ม.
ระบุปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี (ถ้ารู้) :หน่วย ม.ม.

1500.00

ข้อมูลจำเพาะ/ความคิดเห็นเรื่องปริมาณน้ำฝน:

Monsoon- mid-June to mid-September; July and August are the rainiest months and the temperature is warm and moist; between 70-85% of the annual precipitation occurs in the monsoon season

Seasons
a. Winter or Cold weather (mid Dec. - mid March)
b. Summer or hot weather (mid March - mid June)
c. Season of general rains (South - West monsoon season)
d. Season of retreating monsoon (mid September to mid November)

ระบุชื่อของสถานีตรวดวัดอากาศที่ใช้อ้างอิงคือ:

India Meteorological Department, Meteorological Centre Dehradun

เขตภูมิอากาศเกษตร
 • กึ่งชุ่มชื้น

The overall climatic condition in the Pithoragarh district is governed by the southwest monsoon. It has a sub-tropical to temperate climate, with three pronounced seasons; summer, winter, and monsoon. The hilly terrain of the Himalayan region has snow cover and is cold during winter with snowfall normally occurring during the months of December to March.

Temperature- The temperature ranges from 0°C to 10°C in winter and from 8°C to 33°C in summer season. However, there is no meteorological observatory in the district. The account of the climate is based mainly on the records of the observations in the neighboring districts where similar meteorological conditions prevail. Variations in temperature are considerable from place to place and depend upon elevation as well as aspect. As the insolation is intense at high altitudes, in summer temperatures are considerably higher in the open than in the shade.

5.2 สภาพภูมิประเทศ

ค่าเฉลี่ยความลาดชัน:
 • ราบเรียบ (0-2%)
 • ลาดที่ไม่ชัน (3-5%)
 • ปานกลาง (6-10%)
 • เป็นลูกคลื่น (11-15%)
 • เป็นเนิน (16-30%)
 • ชัน (31-60%)
 • ชันมาก (>60%)
ธรณีสัณฐาน:
 • ที่ราบสูง/ที่ราบ
 • สันเขา
 • ไหล่เขา
 • ไหล่เนินเขา
 • ตีนเนิน
 • หุบเขา
ระดับความสูง:
 • 0-100 เมตร
 • 101-500 เมตร
 • 501-1,000 เมตร
 • 1,001-1,500 เมตร
 • 1,501-2,000 เมตร
 • 2,001-2,500 เมตร
 • 2,501-3,000 เมตร
 • 3,001-4,000 เมตร
 • > 4,000 เมตร
ให้ระบุถ้าเทคโนโลยีได้ถูกนำไปใช้:
 • บริเวณแอ่งบนที่ราบ (concave situations)
ความคิดเห็นและข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมเรื่องสภาพภูมิประเทศ:

Altitude of evaluated sites: 1850-1990m
Slope: 23-30%

5.3 ดิน

ค่าเฉลี่ยความลึกของดิน:
 • ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)
 • ตื้น (21-50 ซ.ม.)
 • ลึกปานกลาง (51-80 ซ.ม.)
 • ลึก (81-120 ซ.ม.)
 • ลึกมาก (>120 ซ.ม.)
เนื้อดิน (ดินชั้นบน):
 • หยาบ/เบา (ดินทราย)
 • ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
เนื้อดินล่าง (> 20 ซ.ม.ต่ำจากผิวดิน):
 • ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
อินทรียวัตถุในดิน:
 • ปานกลาง (1-3%)
 • ต่ำ (<1%)
(ถ้ามี) ให้แนบคำอธิบายเรื่องดินแบบเต็มหรือระบุข้อมูลที่มีอยู่ เช่น ชนิดของดิน ค่า pH ของดินหรือความเป็นกรดของดิน ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก ไนโตรเจน ความเค็ม เป็นต้น:

Mountain/hill soils are a collective name given to various types of soils found under the following conditions :
-under sub-tropical, temperate and sub-alpine conditions
-under various forest types

Characteristics: very thin, fertile, and may be less than a centimeter deep on steep slopes; they are mixed with pebbles, shingles (a mass of small rounded pebbles), and gravels; they have a low-medium water holding capacity. Angular and subangular fragments of parent rock may be found mixed with the lower layers of the mountain and hill soils.

Texture: varies from loamy to sandy loam.
Soil Reaction: ranges from acidic to neutral (pH 4.6 to 6.5)
Organic Matter content: 1-5%

Ferrugenous red roils are found in this district and are well developed over Himalayan rocks (quartzite, biotite schist, amphibolite schist). They are free of carbonates and deficient in nitrogen, humus and phosphorus, light textured, porous, and friable (brittle/crumbly). The soil depth ranges from about 10cm-75 cm. These soils may be grouped into two on basis of morphology

1. Red earths- loose, friable topsoil rich in secondary concretions (hard, compact mass of matter formed by the precipitation of mineral cement within the spaces between particles, and is found in sedimentary rock or soil)
2. Red loam- argillaceous soils having a blocky structure (argillaceous minerals may appear silvery upon optical reflection and are minerals containing substantial amounts of clay-like components, e.g. argillaceous limestones are limestones consisting predominantly of calcium carbonate, but including 10-40% of clay minerals)

Brown soil: is found particularly under dense broadleaved temperate and sub-alpine forests. There occurs a thick layer of humus on the forest floor (made of decomposed leaves, branches, twigs) and the topsoil is extremely rich in humus

Podsolic Soil: soil that has developed in humid/temperate conditions usually under coniferous forests (e.g. deodar, blue pine, fir, spruce) over quartzite, granites, schists and gneiss.

(Citation: Kumaun: The Land and the People, Sharad Singh Negi (1993)

5.4 ความเป็นประโยชน์และคุณภาพของน้ำ

ระดับน้ำใต้ดิน:

5-50 เมตร

น้ำไหลบ่าที่ผิวดิน:

ปานกลาง

คุณภาพน้ำ (ที่ยังไม่ได้บำบัด):

เป็นน้ำเพื่อการดื่มที่ดี

Water quality refers to:

ground water

ความเค็มของน้ำเป็นปัญหาหรือไม่:

ไม่ใช่

กำลังเกิดน้ำท่วมในพื้นที่หรือไม่:

ไม่ใช่

ความคิดเห็นและข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมเรื่องคุณภาพและปริมาณน้ำ:

Quantity: Water crisis has been a perennial problem in both the rural and urban areas of the Pithoragarh district
There is scarcity of safe drinking water of the villages in the study area. Hand pumps are often not functioning, pipe-water schemes are unreliable and the spring discharges have reduced during the dry season. Hand-pumped water often has a high iron content and bitter taste. Poor quality of groundwater in some of the naulas is mainly due to misuse and/or disuse of the structures.

A block-district groundwater resource estimation could not be carried out as the area is hilly (with slope >20%) and in major part aquifers are small, isolated bodies, and groundwater abstraction is done mainly through hand pumps and springs with small discharges.

However, we collected some physicochemical parameters that indicate the water (sourced from springs) is of good quality:

Water Quality Parameters of Springs:
pH: 6.29-8.18
Temp: 19.0-23.5 ºC
Electrical Conductivity: 109-504 µmsiemens
Total Dissolved Solids: 75-385 ppm

5.5 ความหลากหลายทางชีวภาพ

ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์:
 • ปานกลาง
ความหลากหลายของแหล่งที่อยู่:
 • ปานกลาง
ความคิดเห็นและข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมของความหลากหลายทางชีวภาพ:

Uttarakhand has more than 7000 species of medicinal plants and 500 species of fauna. Floral diversity contributes 31% of total floral density of India. Fauna contributes just 1.58% of the total faunal density of the country. There are 119 endemic species of flowering plants in the state that exhibited 2.35% endemism and 35 faunal endemic species. Because it lies at the juncture of India, Nepal and the Tibeten Autononmous region, there often cases of poaching and smuggling of wildlife contrabands, including bear bile, musk pods and leopard skins through the borders. Yarsa Gumba Ophiocordyceps sinensis, commonly known as Caterpillar Fungus, is also illegally traded transboundary in the region, together with various plant species. Due to anthropogenic impacts, changes is soil quality, and climatic elements, the biodiversity of our study site is not as high as in other areas of the Pithoragarh district.

Citation: Sundriyal, M. & Sharma, B. (2016). Status of Biodiversity in Central Himalaya, Applied Ecology and Environmental Sciences, 4( 2), 37-43.

5.6 ลักษณะของผู้ใช้ที่ดินที่นำเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้

อยู่กับที่หรือเร่ร่อน:
 • อยู่กับที่
แนวทางการตลาดของระบบการผลิต:
 • เพื่อการยังชีพ (หาเลี้ยงตนเอง)
 • mixed (subsistence/ commercial)
รายได้ที่มาจากนอกฟาร์ม:
 • 10-50% ของรายได้ทั้งหมด
 • > 50% ของรายได้ทั้งหมด
ระดับของความมั่งคั่งโดยเปรียบเทียบ:
 • จน
เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน:
 • กลุ่ม/ชุมชน
ระดับของการใช้เครื่องจักรกล:
 • งานที่ใช้แรงกาย
เพศ:
 • หญิง
 • ชาย
อายุของผู้ใช้ที่ดิน:
 • ผู้เยาว์
 • วัยกลางคน
 • ผู้สูงอายุ
ระบุลักษณะอื่นๆที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดิน:

With recent development in Pithoragarh, an influx of funds coming from outside sources has caused a decline in the importance of agriculture production, which in now marginalized, based on female labour, and mainly conducted for subsistence with little surplus to sell. High caste men do not work in cultivation at all, and male tasks such as ploughing are performed by the Scheduled Caste.

Although most women are still cultivating, their work has lost economic importance. For most families, the produce does not cover the needs of the household and surplus must be bought from the market. Many of the terraces that were formerly fruit orchards (mainly citrus) have been completely abandoned. Farming is less intensive and landholdings are small and fragmented. The main crops are wheat, millet, and pulses, but yields are low as the land is not irrigated. Less livestock (cows, goats, buffalo) is kept because of the labor involved. Very little capital is returned to farming. Crops produced for the markets in the plains are replacing traditional crops to sustain the household.

With exposure to the“Modern” lifestyle, new values have also been accepted. Two children are the norm (the ideal being one son and one daughter, but at least one son in a must). Although access to education is quite good, it does not seem to result in working careers for women.

5.7 Average area of land used by land users applying the Technology

 • < 0.5 เฮกตาร์
 • 0.5-1 เฮกตาร์
 • 1-2 เฮกตาร์
 • 2-5 เฮกตาร์
 • 5-15 เฮกตาร์
 • 15-50 เฮกตาร์
 • 50-100 เฮกตาร์
 • 100-500 เฮกตาร์
 • 500-1,000 เฮกตาร์
 • 1,000-10,000 เฮกตาร์
 • >10,000 เฮกตาร์
พิจารณาว่าเป็นขนาดเล็ก กลาง หรือขนาดใหญ่ (ซึ่งอ้างอิงถึงบริบทระดับท้องถิ่น):
 • ขนาดเล็ก

5.8 กรรมสิทธิ์ในที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและสิทธิในการใช้น้ำ

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน:
 • เป็นแบบชุมชนหรือหมู่บ้าน
สิทธิในการใช้ที่ดิน:
 • เกี่ยวกับชุมชน (ถูกจัดระเบียบ)
สิทธิในการใช้น้ำ:
 • เข้าถึงได้แบบเปิด (ไม่ได้จัดระเบียบ)
 • เกี่ยวกับชุมชน (ถูกจัดระเบียบ)
Are land use rights based on a traditional legal system?

ใช่

ระบุ:

Under the Kumaun Panchayat forest rules of 1931 (amended in 1976): A Van Panchayat, (community forest council), can be formed out of non-private land within the settlement boundaries of a village. Accordingly, all villagers are members of the VP upon their approval by a Sub-Divisional Magistrate under the state Revenue Department. The members are collectively referred to as the general body, which selects the management committee members through a democratic process.

แสดงความคิดเห็น:

5-9 elected members assume control of the forest and the extent of villager use. They additionally raise funds and mobilize the village to protect and support sustainable land use. Presently 12,089 Van Panchayats are entrusted with the management of over 5,449.64 km2 of forests.

5.9 การเข้าถึงบริการและโครงสร้างพื้นฐาน

สุขภาพ:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การศึกษา:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การจ้างงาน (เช่น ภายนอกฟาร์ม):
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ตลาด:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
พลังงาน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ถนนและการขนส่ง:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
น้ำดื่มและการสุขาภิบาล:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
บริการด้านการเงิน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
แสดงความคิดเห็น:

The situation of infrastructure is difficult and inconsistent in the hill regions because of the terrain. The major infrastructural issues are drinking water and irrigation facilities, electricity, transportation and communication facilities and social infrastructure (housing and education). As for financial services, only the State Bank of India (SBI) is active in the hill regions where it is trying to achieve the objective of 100% financial inclusion. Some villages mentioned buying into into agricultural insurance in the past, however this was a temporary enterprise and they were never compensated after extreme climatic events that occurred and damaged over 70% of their crop.

Though infrastructure and education has generally improved over the years, institutional and marketing networks in the region aimed at supporting hill-farmers are lacking.

6. ผลกระทบและสรุปคำบอกกล่าว

6.1 ผลกระทบในพื้นที่ดำเนินการ (On-site) จากการใช้เทคโนโลยี

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

การผลิต

การผลิตพืชที่ใช้เลี้ยงปศุสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
จำนวนก่อน SLM:

2 ton/ha

หลังจาก SLM:

30 ton/hectare

คุณภาพพืชที่ใช้เลี้ยงปศุสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น

การผลิตสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น

การผลิตไม้

ลดลง
เพิ่มขึ้น

คุณภาพป่า /พื้นที่ทำไม้

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Tree lopping for fodder was decreased by 15%

พื้นที่สำหรับการผลิต

ลดลง
เพิ่มขึ้น

การจัดการที่ดิน

ขัดขวาง
ทำให้ง่ายขึ้น
รายได้และค่าใช้จ่าย

ค่าใช่จ่ายของปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Decreased the amount of supplementary fodder required for livestock. The amount of grasses, fodder, and fuelwood has increased significantly.

ภาระงาน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Less time spent collecting forest resources, as the area where the technology is near the village and supports fodder/fuelwood growth (broadleaf forest/oak nursery area)

ผลกระทบด้านสังคมวัฒนธรรมอื่น ๆ

ความมั่นคงด้านอาหาร / พึ่งตนเองได้

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Improved self sufficiency of village, as the technology has helped increase animal productivity (more fodder, better quality) and increased water availability.

สถานการณ์ด้านสุขภาพ

แย่ลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Water condition has improved and people spend less time spent collecting fodder in the forest.

การใช้ที่ดิน / สิทธิในการใช้น้ำ

แย่ลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

There is less friction between the villages of Bhurimuni and Nakina. Nakina did not have to go ask for permission to access the Bhurimuni Naula for water during the dry season.

โอกาสทางวัฒนธรรม

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

The improvements of forest resource security and resilience to disasters/climatic extremes have allowed the villagers have more free time to build up a communal gathering area for ceremonial events and festivals around the Vaishnavi Temple.

โอกาสทางด้านสันทนาการ

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Recreation opportunities for villagers have increased. Particularly women, (some of whom are involved in a self help group and active Van Panchayat members), expressed that they saved approximately 1-2 hours/day in fodder collection time.

สถาบันของชุมชน

อ่อนแอลง
เสริมให้แข็งแรง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

The partnerships formed between land-users, the Nakina Van Panchayat, the Forest Department and external institutions are leading examples of necessary cooperation between all levels of governance for project harmonization.

SLM หรือความรู้เรื่องความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

People are taking forest management seriously and making innovative plans for further SLM interventions, whether it be community-initiated or with the help of external institutions/agencies.

การบรรเทาความขัดแย้ง

แย่ลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Conflict has decreased in the village do to increased availability of resources. The overall morale of the village is better and less frantic due to an improvement in dodder, fuel and water provision. This has further enhanced cooperation for interventions that require participation and effort in the community forest.

ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา

วัฐจักรน้ำหรือน้ำบ่า

ปริมาณน้ำ

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

The technologies improve water holding capacity of the soil by decreasing runoff velocity and improve overall water storage.

การเก็บเกี่ยวหรือการกักเก็บน้ำ

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น

น้ำไหลบ่าที่ผิวดิน

เพิ่มขึ้น
ลดลง

น้ำบาดาลหรือระดับน้ำในแอ่งน้ำบาดาล

ต่ำลง
ซึมลงเติม

การระเหย

เพิ่มขึ้น
ลดลง
ดิน

ความชื้นในดิน

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Soil moisture of common land was increased by about 15%

สิ่งปกคลุมดิน

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น

การสูญเสียดิน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Trees and other vegetation has helped mitigate displacement of soil from upstream areas to the lowlands

การสะสมของดิน

ลดลง
เพิ่มขึ้น

การเกิดแผ่นแข็งที่ผิวดิน /การเกิดชั้นดาน

เพิ่มขึ้น
ลดลง

การอัดแน่นของดิน

เพิ่มขึ้น
ลดลง

การหมุนเวียนและการเติมของธาตุอาหาร

ลดลง
เพิ่มขึ้น

อินทรียวัตถุในดิน/ต่ำกว่าดินชั้น C

ลดลง
เพิ่มขึ้น

ความเป็นกรด

เพิ่มขึ้น
ลดลง
ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์

การปกคลุมด้วยพืช

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Vegetation growth and cover has improved due to more shade and water availability

มวลชีวภาพ/เหนือดินชั้น C

ลดลง
เพิ่มขึ้น

ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Increased species diversity due to improved moisture availability, soil conditions and microclimate.

พืชพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกล้ำเข้ามา

เพิ่มขึ้น
ลดลง

ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Provide more water and habitat for small animals/birds.

ชนิดพันธุ์ที่ให้ประโยชน์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Healthy afforested areas provide more water, habitat, and protection for microorganisms and insect species. They support native grasses and vegetation.

ความหลากหลายของสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
ลดความเสี่ยงของภัยพิบัติ

ดินถล่ม/ ซากต่าง ๆ ที่ถูกพัดพามา

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Incidents of landslides decreased due to less surface flow velocity and soil destabilisation. Villagers also noted that there were that less displaced soil and sediment accumulation in the ravine that normally incurs damage from upstream debris flow in the monsoon season.

ผลกระทบจากภัยแล้ง

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Drought impacts decreased due improved surface and subsurface hydrological functioning in the upper watershed catchment areas. This increased microwatershed/ springshed groundwater stores and enhanced stream and spring flows in the dry season.

ผลกระทบของพายุไซโคลน พายุฝน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Erosion impacts from extreme rain storms is reduced by decreasing flow velocity

การปล่อยคาร์บอนและก๊าซเรือนกระจก

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Carbon storage is increased by the plantation. It has been previously studied that Uttarakhand Van Panchayat forests sequester carbon at the average rate of 3.5 t ha -1 yr-1. This varies depending on forest distribution, species and land management.
.

ความเสี่ยงจากไฟ

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

The forest intervention area is protected by the villagers from anthropogenic and wild fires, therefore the forest has rehabilitated more quickly and has a lower risk of burning due to improved green vegetation cover and less flammable pine needle accumulation. In the case of pine forests, pine needles are a major source of fuel for fire and the removal of buildup remains a major challenge for the land users.

ภูมิอากาศจุลภาค

แย่ลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Because of the interventions, vegetation/biomass, soil cover and water availability has improved and created a more suitable microclimate for microorganisms, plants, animals and people. The microclimate has improved due to decreased surface temperatures from exposed, bare soil or ground that is covered with pine needles. This improved microclimate is visible, as it has additionally allowed a wider range of species (grasses, shrubs, wildflowers, insects, birds) to inhabit the intervention site.

6.2 ผลกระทบนอกพื้นที่ดำเนินการ (Off-site) จากการใช้เทคโนโลยี

น้ำที่ใช้ประโยชน์ได้

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Improved spring discharge in the peak dry season

การไหลของน้ำคงที่และสม่ำเสมอในช่วงฤดูแล้ง

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Bhind and Vaishnavi Naulas (springs) have improved discharge in the peak dry season. According to villagers, there was little to no water available in May/June, and since 10 years the flow has returned due to the plantation efforts combination with structural technologies.

น้ำท่วมพื้นที่ท้ายน้ำ

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

impact of flash flood is minimized

การทับถมของดินตะกอนพื้นที่ท้ายน้ำ

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Helped slow down sediment and runoff

ความสามารถต้านทานการเปลี่ยนแปลง / ความสามารถในการคัดกรอง

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

No direct evidence, but statements from the locals indicate that there are less sediments in the spring water ( due to improved soil infiltration and buffering capacity)

ความเสียหายต่อพื้นที่เพาะปลูกของเพื่อนบ้าน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Less damage from runoff

ความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานของรัฐหรือของเอกชน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Decreased intensity of runoff on the roadside and settlement below

6.3 การเผชิญและความตอบสนองของเทคโนโลยีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป และสภาพรุนแรงของภูมิอากาศ / ภัยพิบัติ (ที่รับรู้ได้โดยผู้ใช้ที่ดิน)

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป
ฤดู increase or decrease เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
อุณหภูมิประจำปี เพิ่มขึ้น ปานกลาง
ฝนตามฤดู ฤดูแล้ง ลดลง ดี
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไปอื่น ๆ Irregular rainfall patterns/ delayed monsoon เพิ่มขึ้น ปานกลาง

สภาพรุนแรงของภูมิอากาศ (ภัยพิบัติ)

ภัยพิบัติทางอุตุนิยมวิทยา
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
พายุฝนประจำท้องถิ่น ดี
พายุฝนฟ้าคะนองประจำท้องถิ่น ดี
พายุลูกเห็บประจำท้องถิ่น ปานกลาง
ภัยพิบัติจากสภาพภูมิอากาศ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
ภัยจากฝนแล้ง ปานกลาง
ไฟป่า ดี
ภัยพิบัติจากน้ำ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
ดินถล่ม ปานกลาง

6.4 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้รับ

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งเป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวก

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวกอย่างมาก

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นซ้ำอีก เป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวกเล็กน้อย

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวกอย่างมาก

6.5 การปรับตัวของเทคโนโลยี

 • 11-50%
Of all those who have adopted the Technology, how many did so spontaneously, i.e. without receiving any material incentives/ payments?
 • 0-10%
แสดงความคิดเห็น:

Establishing plantations is often a substantial investment and external monetary and technical support is required by the land-users.

6.6 การปรับตัว

เทคโนโลยีได้รับการปรับเปลี่ยนเมื่อเร็วๆนี้ เพื่อให้ปรับตัวเข้ากับสภาพที่กำลังเปลี่ยนแปลงหรือไม่:

ไม่ใช่

6.7 จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสของเทคโนโลยี

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน
Improves livelihood of villagers by addressing and significantly improving the fodder, fuel, water nexus. Increased fodder availability and decreased time spent collecting fodder/fuel in the forest has greatly benefited the village, and women in particular. Animal health and productivity has also increased.
Reduces erosion, improves catchment of runoff, increases groundwater availability and aids in spring recharge.
Supports soil quality and existing broadleaf forest; increased filtration, improved soil moisture and water availability.
Reduces impact of landslides and further downstream damage to settlements (water erosion, siltation)
จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
Aligned with landuser
Improved microclimate, overall ecosystem health, and increased carbon sequestration.

6.8 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงของเทคโนโลยีและวิธีการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
Risk of damage to plantation and nursery from fires Maintain protective barrier (wall and fire lane); more prominent live-fencing could be established around the fodder nursery, as it is under greater susceptibility to fire damage due to its location near the stone wall border and pine-dominant forest.
Moisture stress from weed competition reduces the growth of broadleaves Consistent monitoring of weed and invasive species control (lantana) and eupatorium (Ageratina adenophora).
จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
There can be poor survival and slow growth of newly planted trees from damage while handling; e.g. the oak nursery has the potential to support many more plants, but it seems there is a need for more care when handling young broadleaved species. Careful attention to plant handling, avoiding root damage, and appropriate timing of transplanting (e.g. avoid heat exposure)
Young oaks appeared somewhat nutrient deficient and are exposed in the forest; there were signs of animal intrusion or possibly damage by human crossing as the oak nursery is next to a small dirt trail. The survivability of the young oaks could be improved through mulching and establishing an enclosure or live fencing around the nursery.

In the future, contour trenching and ponding can be also done before the plantations to improve the soil moisture.

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการและแหล่งข้อมูล

 • ไปเยี่ยมชมภาคสนาม การสำรวจพื้นที่ภาคสนาม

4: various villagers, Van panchayat community meeting

 • การสัมภาษณ์กับผู้ใช้ที่ดิน

2: Mr. Joshi and woman who is an active member in the Van Panchayat

 • การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้าน SLM หรือผู้ชำนาญ

3, NGO Himalayan Sewa Samiti,
2 G.B. Pant, Dr. Ranbeer Rawal, Dr. Subodh Airy

วันที่เก็บรวบรวมข้อมูล(ภาคสนาม) :

25/07/2019

7.2 การอ้างอิงถึงสิ่งตีพิมพ์

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Plant Nursery Management: Principles and Practices, P. Ratha Krishnan Rajwant K. Kalia J.C. Tewari M.M. Roy, 2014, ISO 9001 : 2008

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

http://www.cazri.res.in/publications/PRathaKrishnan.pdf

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Forest Works Manual and schedule of rates for Forestry Related Works, Uttarakhand, 2005, Forestry Research Institute, Dehradun

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

https://nrega.nic.in/1ForestWorksManual-FRI.pdf

7.3 Links to relevant online information

ชื่อเรื่องหรือคำอธิบาย:

Nursery Manual for Native Plants: A guide for tribal nurseries

URL:

https://www.fs.fed.us/rm/pubs_series/wo/wo_ah730.pdf

ชื่อเรื่องหรือคำอธิบาย:

Fodder and Forage Production

URL:

http://www.fao.org/3/T0706E/T0706E07.htm

ชื่อเรื่องหรือคำอธิบาย:

Nursery Technology

URL:

http://agritech.tnau.ac.in/forestry/nursery_major_activities.html

ชื่อเรื่องหรือคำอธิบาย:

Policy Brief: Spring Revival through Sustainable Land Management (SLM) in the Himalayan Foothills: Uttarakhand, North India. Author: Liniger HP, Bandy J, Year: 2020

URL:

https://www.wocat.net/en/projects-and-countries/projects/onsite-and-offsite-benefits-sustainable-land-management/india

ชื่อเรื่องหรือคำอธิบาย:

Video: SLM for Himalayan Spring Revival. Author: Liniger HP, Bandy J, Year: 2020

URL:

https://vimeo.com/429988881

โมดูล