เทคโนโลยี

Stone Check Walls and Check Dams for Soil and Water Conservation [อินเดีย]

 • ผู้สร้างสรรค์:
 • การอัพเดท:
 • ผู้รวบรวม:
 • ผู้เรียบเรียง:
 • ผู้ตรวจสอบ:

technologies_5210 - อินเดีย

สมบูรณ์: 92%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของเทคโนโลยี

วิทยากรหลัก

ผู้ใช้ที่ดิน:

Jagdamba Joshi

Nakina Village

อินเดีย

ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Onsite and Offsite Benefits of SLM
ชื่อขององค์กรซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
ICIMOD International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD) - เนปาล
ชื่อขององค์กรซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
G.B. Pant Institute of Himalayan Einvironment & Development (G.B. Pant Institute of Himalayan Einvironment & Development) - อินเดีย

1.3 เงื่อนไขการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกผ่านทาง WOCAT

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

1.4 การเปิดเผยเรื่องความยั่งยืนของเทคโนโลยีที่ได้อธิบายไว้

เทคโนโลยีที่ได้อธิบายไว้นี้เป็นปัญหาของความเสื่อมโทรมโทรมของที่ดินหรือไม่ จึงไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเทคโนโลยีเพื่อการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน:

ไม่ใช่

1.5 Reference to Questionnaire(s) on SLM Approaches (documented using WOCAT)

Community Forest Management in the Nakina Van Panchayat
approaches

Community Forest Management in the Nakina Van Panchayat [อินเดีย]

Van Panchayats or village forest councils are a impressive example of grassroots community management of natural resources, where a specific administrative unit is locally elected by community members who are responsible for the management of activities related to the forest.

 • ผู้รวบรวม: Jaclyn Bandy
Naula Management and Conservation
approaches

Naula Management and Conservation [อินเดีย]

Naulas are shallow, four-sided stepped wells designed to collect water from subterranean seepages or springs and are used to meet domestic water needs by the local communities. Naula management and conservation encompasses a range of activities that preserve their structure and function.

 • ผู้รวบรวม: Jaclyn Bandy

2. การอธิบายลักษณะของเทคโนโลยี SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของเทคโนโลยี

คำจำกัดความของเทคโนโลยี:

Stone Check Dams/Walls, Retainment Walls, and a Water Diversion Wall has been constructed in Nakina Village and Nakina Community Forest to help protect their settlements, agriculture land, forest land, and preserve the hilly landscape. These structures serve to reduce the runoff velocity (lowering the rate of erosion and gullying in steep slope channels) and increase infiltration for groundwater recharge.

2.2 การอธิบายแบบละเอียดของเทคโนโลยี

คำอธิบาย:

1. The technology is found in both natural and human environments (forest and settlement areas)

2. Main Characteristics: A check dam or check wall is constructed in a loose or active gully or a rill (shallow channel) that threatens to enlarge, or anywhere on a slope where there is a danger of scour from running water. The structures lower the velocity of flow. In Nakina porous check walls, check dams, and retainment walls were made out of stone gathered from the surrounding area. A porous check dam releases a portion of flow through the structure, decreases the head of flow over the spillway, and decreases the dynamic and hydrostatic forces against the check dam. Porous check dams are simple and more economical for construction.

Once stones are collected they are cut into suitable sizes and surfaces ( "dressing" of stones). The site where the technology is to be constructed is then cleared and, for check dams, the sides are sloped 1:1 (this simply refers to the ratio of the rise and run of the slope, so 1:1 means you'll have a 45 degree slope for your excavation). This is also known as the angle of repose, where the granular material of the embankment will be stable and not slump from its own weight. The base of the dam should be around 70 cm thick if it is 1 meter high. The bed of gully is excavated for foundation and dry stones are packed from that level.

3. Purposes/functions: Interrupts the flow of water and flattens the gradient of a channel, thereby reducing the velocity and inducing infiltration rather than eroding the channel. These structures not only slow flow velocity but also to distribute flows across vegetation. Despite some sedimentation resulting behind the dam, small cracks and porous spaces in the holes of the stones allow some sediment to flow through and the finer particles fill the gaps and strengthen the structure. Check dams can also be designed to create small reservoirs.

4. Major activities include identifying the appropriate site of installation, collection of construction materials, technical planning of the structure dimensions and design, manual labor, and maintenance.

5. Benefits/impacts: These structures decelerate runoff and accelerates groundwater recharging by storing water and facilitating infiltration of water into the soil

6. Like/Dislike:
Advantages
•Inexpensive and relatively easy to install given local building materials and labor availability
•Reduce velocity, prevent gully erosion and cause a high proportion of the sediment load in runoff to settle out, preventing downstream damage
•When carefully located and designed, check dams can remain as permanent installations with very minor regrading

Disadvantages
•Many of these structures have a temporary nature, and need to reconstructed or removed after significant damage
•Removal or reconstruction may be a significant cost depending on the size and design
•May kill grass linings in channels if the water level remains high after rainstorms or if there is significant sedimentation.
•May create turbulence which erodes the channel banks.
•Clogging by organic material may be a problem and hinder the structure's function

2.3 รูปภาพของเทคโนโลยี

2.5 ประเทศภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่เทคโนโลยีได้นำไปใช้และได้รับการครอบคลุมโดยการประเมินนี้

ประเทศ:

อินเดีย

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด:

Uttarakhand

ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมของสถานที่ตั้ง :

Nakina Village, Pithoragarh Bloc

ระบุการกระจายตัวของเทคโนโลยี:
 • ใช้ ณ จุดที่เฉพาะเจาะจงหรือเน้นไปยังบริเวณพื้นที่ขนาดเล็ก
Is/are the technology site(s) located in a permanently protected area?

ใช่

ถ้าใช่ ระบุ:

5 check dams are located in the protected forest of Nakina. The other structures are located in the village settlement (the 5 check walls are within the ravine) or just above the Bhind Spring (Naula).

2.6 วันที่การดำเนินการ

ถ้าไม่รู้ปีที่แน่นอน ให้ระบุวันที่โดยประมาณ:
 • มากกว่า 50 ปี (แบบดั้งเดิม)

2.7 คำแนะนำของเทคโนโลยี

ให้ระบุว่าเทคโนโลยีถูกแนะนำเข้ามาอย่างไร:
 • ด้วยการริเริ่มของผู้ใช้ที่ดินเอง
 • เป็นส่วนหนึ่งของระบบแบบดั้งเดิมที่ทำก้นอยู่ (> 50 ปี)
 • ทางโครงการหรือจากภายนอก
ความคิดเห็น (ประเภทของโครงการ เป็นต้น) :

Check dams and other retainment structures are technologies that have been used for centuries. Some of the structures in the village are nearly +50 years old and have either been constructed with the help of the government (ravine check dams in settlement and above Bhind Naula) and others have been more recently constructed by the villagers themselves to support the forest landscape, specifically springshed recharge.

3. การจัดประเภทของเทคโนโลยี SLM

3.1 วัตถุประสงค์หลักของเทคโนโลยี

 • ลด ป้องกัน ฟื้นฟู การเสื่อมโทรมของที่ดิน
 • อนุรักษ์ระบบนิเวศน์
 • ป้องกันพื้นที่ลุ่มน้ำ/บริเวณท้ายน้ำ โดยร่วมกับเทคโนโลยีอื่นๆ
 • ลดความเสี่ยงของภัยพิบัติ
 • ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก สภาพภูมิอากาศที่รุนแรงและผลกระทบ

3.2 ประเภทของการใช้ที่ดินในปัจจุบันที่ได้นำเทคโนโลยีไปใช้

ป่า/พื้นที่ทำไม้

ป่า/พื้นที่ทำไม้

 • ป่ากึ่งธรรมชาติ / พื้นที่ทำไม้
(Semi-)natural forests/ woodlands: Specify management type:
 • การตัดไม้ที่มีคัดเลือก (Selective felling)
Type of (semi-)natural forest:
 • subtropical dry forest natural vegetation
 • quercus leucotrichophora (Banj oak)
Are the trees specified above deciduous or evergreen?
 • deciduous
ผลิตภัณฑ์และบริการ:
 • ไม้ซุง
 • ไม้ที่นำมาทำเป็นเชื้อเพลิง
 • การแทะเล็มหญ้า / การเก็บกินหญ้า
 • การอนุรักษ์ / ป้องกันธรรมชาติ
การตั้งถิ่นฐาน โครงสร้างพื้นฐาน

การตั้งถิ่นฐาน โครงสร้างพื้นฐาน

 • การตั้งถิ่นฐาน ตึกอาคาร

3.3 Has land use changed due to the implementation of the Technology?

Has land use changed due to the implementation of the Technology?
 • No (Continue with question 3.4)

3.4 การใช้น้ำ

การใช้น้ำของที่ดินที่มีการใช้เทคโนโลยีอยู่:
 • จากน้ำฝน

3.5 กลุ่ม SLM ที่ตรงกับเทคโนโลยีนี้

 • มาตรการปลูกพืชขวางความลาดชัน (cross-slope measure)
 • การผันน้ำและการระบายน้ำ
 • การจัดการน้ำผิวดิน (น้ำพุ แม่น้ำทะเลสาบ ทะเล)

3.6 มาตรการ SLM ที่ประกอบกันเป็นเทคโนโลยี

มาตรการอนุรักษ์ด้วยโครงสร้าง

มาตรการอนุรักษ์ด้วยโครงสร้าง

 • S3: Graded ditches, channels, waterways
 • S6: กำแพง สิ่งกีดขวาง รั้วไม้ รั้วต่างๆ

3.7 รูปแบบหลักของการเสื่อมโทรมของที่ดินที่ได้รับการแก้ไขโดยเทคโนโลยี

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

 • Wt (Loss of topsoil): การสูญเสียดินชั้นบนหรือการกัดกร่อนที่ผิวดิน
 • Wg (Gully erosion): การกัดกร่อนแบบร่องธารหรือการทำให้เกิดร่องน้ำเซาะ
 • Wm (Mass movement): การเคลื่อนตัวของมวลดินหรือดินถล่ม
 • Wr (Riverbank erosion): การกัดกร่อนริมฝั่งแม่น้ำ
 • Wo (Offsite degradation): ผลกระทบนอกพื้นที่
การเสื่อมโทรมของดินทางด้านกายภาพ

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านกายภาพ

 • Ps (Subsidence of organic soils): การยุบตัวของดินอินทรีย์ การทรุดตัวของดิน
การเสื่อมโทรมของดินทางด้านชีวภาพ

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านชีวภาพ

 • Bc (Reduction of vegetation cover): การลดลงของจำนวนพืชที่ปกคลุมดิน
 • Bq (Quantity/biomass decline): การลดลงของปริมาณหรือมวลชีวภาพ
การเสื่อมโทรมของน้ำ

การเสื่อมโทรมของน้ำ

 • Hg (Change in groundwater): การเปลี่ยนแปลงของน้ำบาดาลหรือระดับน้ำในแอ่งน้ำบาดาล

3.8 การป้องกัน การลดลง หรือการฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ระบุเป้าหมายของเทคโนโลยีกับความเสื่อมโทรมของที่ดิน:
 • ป้องกันความเสื่อมโทรมของที่ดิน
 • ลดความเสื่อมโทรมของดิน

4. ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค กิจกรรมการนำไปปฏิบัติใช้ ปัจจัยนำเข้า และค่าใช้จ่าย

4.1 แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี

ผู้เขียน:

Jaclyn Bandy

วันที่:

02/08/2019

ผู้เขียน:

Jaclyn Bandy

วันที่:

02/08/2019

ผู้เขียน:

Jaclyn Bandy

วันที่:

02/08/2019

ผู้เขียน:

Jaclyn Bandy

วันที่:

02/08/2019

4.2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการคำนวณปัจจัยนำเข้าและค่าใช้จ่าย

ให้ระบุว่าค่าใช้จ่ายและปัจจัยนำเข้าได้รับการคำนวณอย่างไร:
 • ต่อหน่วยเทคโนโลยี
โปรดระบุหน่วย:

1. Small Check Dams 2. Large Check Walls 3. Water Diversion Wall 4. Bhind Check Walls/Retainment wall

Specify dimensions of unit (if relevant):

1. 5 units (3.5m x 1.5m x 0.9m) 2. 5 units (8m x 1m x 2.7m) 3. 1 unit (115m x 0.65 x 0.95m) 4. 1 unit (100m x 1m x 1.5m)

อื่นๆ หรือสกุลเงินประจำชาติ (ระบุ):

INR

If relevant, indicate exchange rate from USD to local currency (e.g. 1 USD = 79.9 Brazilian Real): 1 USD =:

70.0

ระบุค่าเฉลี่ยของค่าจ้างในการจ้างแรงงานต่อวัน:

400 INR per head/day

4.3 กิจกรรมเพื่อการจัดตั้ง

กิจกรรม Timing (season)
1. Nakina village built a long water diversion wall over +50 years ago that serves as a water channel, directing runoff away from settlements and towards the ravine Pre-monsoon /dry season
2. Within the ravine/gully in Nakina Village, there is a series of 5 large check walls that were established with the help of the Forest Department Pre-monsoon /dry season
3. There is a series of check walls/check dams in another gully that were established in 1952 above the Bhind Spring/Naula (on the opposite side of the village) to protect it and decrease runoff/further erosion Pre-monsoon/dry season
4. In December 2017 the Nakina Van Panchayat (community forest council) decided to construct 5 new check dams within the Nakina Forest, which lie in the upper catchment area of the Bhind Spring Pre-monsoon/dry season
5. For the establishment of all these structures, the community and technical assistants assessed the topography of the area, size of the gully, catchment area and runoff rate before establishing the check-dam. Pre-monsoon/dry season
6. The sites were selected and prepared by removing debris and other unsuitable material which would interfere with proper placement of the check dam/wall materials. Pre-monsoon/dry season

4.4 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าที่จำเป็นสำหรับการจัดตั้ง

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน Large Water Diversion Wall person-days 60.0 400.0 24000.0 20.0
แรงงาน 5 Large Check Walls person-days 50.0 400.0 20000.0 20.0
แรงงาน Bhind Spring Check Walls/Retainment Wall person-days 19.0 400.0 7600.0 50.0
แรงงาน 5 Small Check Walls in Forest person-days 10.0 400.0 4000.0 100.0
อุปกรณ์ Crate Wire (15m x 2m x 2m) Cum 60.0 75.0 4500.0
อุปกรณ์ Pick pieces 15.0 300.0 4500.0 100.0
อุปกรณ์ Shovel pieces 20.0 500.0 10000.0 100.0
อุปกรณ์ pharuwa (hoe) pieces 15.0 300.0 4500.0 100.0
อุปกรณ์ khanti (digging bar) pieces 10.0 1500.0 15000.0 100.0
อุปกรณ์ hammer (5kg) pieces 10.0 2000.0 20000.0 100.0
อุปกรณ์ chino (chisel) pieces 10.0 500.0 5000.0 100.0
อุปกรณ์ khukuri (knife) pieces 10.0 250.0 2500.0 100.0
วัสดุด้านพืช small hammer (0.5-1 kg) pieces 15.0 300.0 4500.0 100.0
วัสดุสำหรับก่อสร้าง Rocks of various size and shape collected/excavated on site
วัสดุสำหรับก่อสร้าง Small Check Walls in Forest (5) cum 23.625 200.0 4725.0 100.0
วัสดุสำหรับก่อสร้าง Large Check Walls (5) cum 108.0 200.0 21600.0 20.0
วัสดุสำหรับก่อสร้าง Large Water Diversion Wall (1) cum 71.0 200.0 14200.0 100.0
วัสดุสำหรับก่อสร้าง Bhind Check Walls/Retainment Wall (5) cum 150.0 200.0 30000.0 50.0
อื่น ๆ Rocks of various size and shape collected/excavated on site
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการจัดตั้งเทคโนโลยี 196625.0
Total costs for establishment of the Technology in USD 2808.93
ถ้าผู้ใช้ที่ดินรับภาระน้อยกว่า 100% ของค่าใช้จ่าย ให้ระบุว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที่เหลือ:

Uttarakhand Forest Department (Government), JICA (Japan International Cooperation Agency)

แสดงความคิดเห็น:

Cost Estimate: 200 INR/cum
Example:
1. Small Check Dams: 5 units (3.5m x 1.5m x 0.9m) ----- 4.725 cum x 200 INR = 945 INR/unit
945 INR/unit x 5 units = 4,725 Rs
or...
(4.725 cum/unit x 5 unit = 23.625 total cum )
(23.625 total cum x 200 INR = 4,725 Rs.)

2. Large Check Walls: 5 units (8m x 1m x 2.7m) -----21.6 x 200 = 4320
4320 cum x 5 units = 21,600 Rs

3. Water Diversion Wall: 1 unit (115m x 0.65 x 0.95m) ------71 x 200= 14,200
14,200 X 1 unit= 14,200 Rs

3. Bhind Spring Check Walls/Retainment Wall: 1 unit (100m x 1m x 1.5m) = 150 total cum
150 x 200 INR = 30,000 INR Total

4.5 การบำรุงรักษาสภาพหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

กิจกรรม ช่วงระยะเวลา/ความถี่
1. Inspection of the check dam for rock displacement and erosion around the ends of the dam after each significant rainfall event Monsoon/ weekly
2. Sediment accumulation is removed if it reaches a depth of ½ the original dam height Pre-monsoon/Monsoon
3. Sometimes check dams are removed when their useful life is completed Annual inspections

4.6 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าและกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำที่ต้องการการบำรุงรักษา (ต่อปี)

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน Reconstruction of damaged check dams person-days/unit 10.0 400.0 4000.0 100.0
แรงงาน Removal of sediment person-days/unit 5.0 400.0 2000.0 100.0
อุปกรณ์ pick pieces 3.0 70.0 210.0 100.0
อุปกรณ์ shovel pieces 3.0 42.0 126.0 100.0
อุปกรณ์ pharuwa (hoe) pieces 2.0 52.0 104.0 100.0
อุปกรณ์ khanti (digging bar) pieces 2.0 30.0 60.0 100.0
อุปกรณ์ hammer pieces 3.0 25.0 75.0 100.0
อุปกรณ์ chino (chisel) pieces 2.0 75.0 150.0 100.0
อุปกรณ์ khukuri (knife) pieces 2.0 22.0 44.0 100.0
อุปกรณ์ small hammer (0.5-1kg) pieces 3.0 120.0 360.0 100.0
วัสดุสำหรับก่อสร้าง Stones available at site locally
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการบำรุงรักษาสภาพเทคโนโลยี 7129.0
Total costs for maintenance of the Technology in USD 101.84

4.7 ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย

ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ:

Size of the check dam/check wall
Frequency and intensity of the damage to the structures
Labor availability

5. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและของมนุษย์

5.1 ภูมิอากาศ

ฝนประจำปี
 • < 250 ม.ม.
 • 251-500 ม.ม.
 • 501-750 ม.ม.
 • 751-1,000 ม.ม.
 • 1,001-1,500 ม.ม.
 • 1,501-2,000 ม.ม.
 • 2,001-3,000 ม.ม.
 • 3,001-4,000 ม.ม.
 • > 4,000 ม.ม.
ระบุปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี (ถ้ารู้) :หน่วย ม.ม.

1500.00

ข้อมูลจำเพาะ/ความคิดเห็นเรื่องปริมาณน้ำฝน:

Monsoon- mid-June to mid-September; July and August are the rainiest months and the temperature is warm and moist; between 70-85% of the annual precipitation occurs in the monsoon season

Seasons
a. Winter or Cold weather (mid Dec. - mid March)
b. Summer or hot weather (mid March - mid June)
c. Season of general rains (South - West monsoon season)
d. Season of retreating monsoon (mid September to mid November)

ระบุชื่อของสถานีตรวดวัดอากาศที่ใช้อ้างอิงคือ:

India Meteorological Department, Meteorological Centre Dehradun

เขตภูมิอากาศเกษตร
 • กึ่งชุ่มชื้น

The overall climatic condition in the Pithoragarh district is governed by the southwest monsoon. It has a sub-tropical to temperate climate, with three pronounced seasons; summer, winter, and monsoon. The hilly terrain of the Himalayan region has snow cover and is cold during winter with snowfall normally occurring during the months of December to March.

Temperature- The temperature ranges from 0°C to 10°C in winter and from 8°C to 33°C in summer season. However, there is no meteorological observatory in the district. The account of the climate is based mainly on the records of the observations in the neighboring districts where similar meteorological conditions prevail. Variations in temperature are considerable from place to place and depend upon elevation as well as aspect. As the insolation is intense at high altitudes, in summer temperatures are considerably higher in the open than in the shade.

5.2 สภาพภูมิประเทศ

ค่าเฉลี่ยความลาดชัน:
 • ราบเรียบ (0-2%)
 • ลาดที่ไม่ชัน (3-5%)
 • ปานกลาง (6-10%)
 • เป็นลูกคลื่น (11-15%)
 • เป็นเนิน (16-30%)
 • ชัน (31-60%)
 • ชันมาก (>60%)
ธรณีสัณฐาน:
 • ที่ราบสูง/ที่ราบ
 • สันเขา
 • ไหล่เขา
 • ไหล่เนินเขา
 • ตีนเนิน
 • หุบเขา
ระดับความสูง:
 • 0-100 เมตร
 • 101-500 เมตร
 • 501-1,000 เมตร
 • 1,001-1,500 เมตร
 • 1,501-2,000 เมตร
 • 2,001-2,500 เมตร
 • 2,501-3,000 เมตร
 • 3,001-4,000 เมตร
 • > 4,000 เมตร
ให้ระบุถ้าเทคโนโลยีได้ถูกนำไปใช้:
 • บริเวณแอ่งบนที่ราบ (concave situations)
ความคิดเห็นและข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมเรื่องสภาพภูมิประเทศ:

Altitude of evaluated sites: 1800-1990m
Average Slope: 25-+30%

5.3 ดิน

ค่าเฉลี่ยความลึกของดิน:
 • ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)
 • ตื้น (21-50 ซ.ม.)
 • ลึกปานกลาง (51-80 ซ.ม.)
 • ลึก (81-120 ซ.ม.)
 • ลึกมาก (>120 ซ.ม.)
เนื้อดิน (ดินชั้นบน):
 • หยาบ/เบา (ดินทราย)
 • ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
เนื้อดินล่าง (> 20 ซ.ม.ต่ำจากผิวดิน):
 • ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
อินทรียวัตถุในดิน:
 • ปานกลาง (1-3%)
 • ต่ำ (<1%)
(ถ้ามี) ให้แนบคำอธิบายเรื่องดินแบบเต็มหรือระบุข้อมูลที่มีอยู่ เช่น ชนิดของดิน ค่า pH ของดินหรือความเป็นกรดของดิน ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก ไนโตรเจน ความเค็ม เป็นต้น:

Mountain/hill soils are a collective name given to various types of soils found under the following conditions :
-under sub-tropical, temperate and sub-alpine conditions
-under various forest types

Characteristics: very thin, fertile, and may be less than a centimeter deep on steep slopes; they are mixed with pebbles, shingles (a mass of small rounded pebbles), and gravels; they have a low-medium water holding capacity. Angular and subangular fragments of parent rock may be found mixed with the lower layers of the mountain and hill soils.

Texture: varies from loamy to sandy loam.
Soil Reaction: ranges from acidic to neutral (pH 4.6 to 6.5)
Organic Matter content: 1-5%

Ferrugenous red roils are found in this district and are well developed over Himalayan rocks (quartzite, biotite schist, amphibolite schist). They are free of carbonates and deficient in nitrogen, humus and phosphorus, light textured, porous, and friable (brittle/crumbly). The soil depth ranges from about 10cm-75 cm. These soils may be grouped into two on basis of morphology

1. Red earths- loose, friable topsoil rich in secondary concretions (hard, compact mass of matter formed by the precipitation of mineral cement within the spaces between particles, and is found in sedimentary rock or soil)
2. Red loam- argillaceous soils having a blocky structure (argillaceous minerals may appear silvery upon optical reflection and are minerals containing substantial amounts of clay-like components, e.g. argillaceous limestones are limestones consisting predominantly of calcium carbonate, but including 10-40% of clay minerals)

Brown soil: is found particularly under dense broadleaved temperate and sub-alpine forests. There occurs a thick layer of humus on the forest floor (made of decomposed leaves, branches, twigs) and the topsoil is extremely rich in humus

Podsolic Soil: soil that has developed in humid/temperate conditions usually under coniferous forests (e.g. deodar, blue pine, fir, spruce) over quartzite, granites, schists and gneiss.

Citation: Kumaun: The Land and the People, Sharad Singh Negi (1993)

5.4 ความเป็นประโยชน์และคุณภาพของน้ำ

ระดับน้ำใต้ดิน:

> 50 เมตร

น้ำไหลบ่าที่ผิวดิน:

ปานกลาง

คุณภาพน้ำ (ที่ยังไม่ได้บำบัด):

เป็นน้ำเพื่อการดื่มที่ดี

Water quality refers to:

ground water

ความเค็มของน้ำเป็นปัญหาหรือไม่:

ไม่ใช่

กำลังเกิดน้ำท่วมในพื้นที่หรือไม่:

ไม่ใช่

ความคิดเห็นและข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมเรื่องคุณภาพและปริมาณน้ำ:

Quantity: Water crisis has been a perennial problem in both the rural and urban areas of the Pithoragarh district
There is scarcity of safe drinking water of the villages in the study area. Hand pumps are often not functioning, pipe-water schemes are unreliable and the spring discharges have reduced during the dry season. Hand-pumped water often has a high iron content and bitter taste. Poor quality of groundwater in some of the naulas is mainly due to misuse and/or disuse of the structures.

A block-district groundwater resource estimation could not be carried out as the area is hilly (with slope >20%) and in major part aquifers are small, isolated bodies, and groundwater abstraction is done mainly through hand pumps and springs with small discharges.

However, we collected some physicochemical parameters that indicate the water (sourced from springs) is of good quality:

Water Quality Parameters of Springs:
pH: 6.29-8.18
Temp: 19.0-23.5 ºC
Electrical Conductivity: 109-504 µmsiemens
Total Dissolved Solids: 75-385 ppm

Other Parameters (from springs of nearby district, Champawat)
Electrical Conductivity: 127-222 µmsiemens
pH: 7.69-8.24
Calcium: 16-36 mg/l
Magnesium: 4.9-7.3 mg/l
Bicarbonate: 61-134 mg/l
Chloride: 5.3- 8.9 mg/l
Total Hardness as CaCO3: 70-110 mg/l

Source: Government of India Ministry of Water Resources, Central Ground Water Board, 2009 Groundwater Brochure of Champawat District (2009)

5.5 ความหลากหลายทางชีวภาพ

ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์:
 • ปานกลาง
ความหลากหลายของแหล่งที่อยู่:
 • ปานกลาง
ความคิดเห็นและข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมของความหลากหลายทางชีวภาพ:

Uttarakhand has more than 7000 species of medicinal plants and 500 species of fauna. Floral diversity contributes 31% of total floral density of India. Fauna contributes just 1.58% of the total faunal density of the country. There are 119 endemic species of flowering plants in the state that exhibited 2.35% endemism and 35 faunal endemic species. Because it lies at the juncture of India, Nepal and the Tibeten Autononmous region, there often cases of poaching and smuggling of wildlife contrabands, including bear bile, musk pods and leopard skins through the borders. Yarsa Gumba Ophiocordyceps sinensis, commonly known as Caterpillar Fungus, is also illegally traded transboundary in the region, together with various plant species. Due to anthropogenic impacts, changes is soil quality, and climatic elements, the biodiversity of our study site is not as high as in other areas of the Pithoragarh district.

Citation: Sundriyal, M. & Sharma, B. (2016). Status of Biodiversity in Central Himalaya, Applied Ecology and Environmental Sciences, 4( 2), 37-43.

5.6 ลักษณะของผู้ใช้ที่ดินที่นำเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้

อยู่กับที่หรือเร่ร่อน:
 • อยู่กับที่
แนวทางการตลาดของระบบการผลิต:
 • เพื่อการยังชีพ (หาเลี้ยงตนเอง)
 • mixed (subsistence/ commercial)
รายได้ที่มาจากนอกฟาร์ม:
 • 10-50% ของรายได้ทั้งหมด
ระดับของความมั่งคั่งโดยเปรียบเทียบ:
 • จน
เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน:
 • กลุ่ม/ชุมชน
ระดับของการใช้เครื่องจักรกล:
 • งานที่ใช้แรงกาย
เพศ:
 • หญิง
 • ชาย
อายุของผู้ใช้ที่ดิน:
 • ผู้เยาว์
 • วัยกลางคน
 • ผู้สูงอายุ
ระบุลักษณะอื่นๆที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดิน:

With recent development in Pithoragarh, an influx of funds coming from outside sources has caused a decline in the importance of agriculture production, which in now marginalized, based on female labour, and mainly conducted for subsistence with little surplus to sell. High caste men do not work in cultivation at all, and male tasks such as ploughing are performed by the Scheduled Caste.

Although most women are still cultivating, their work has lost economic importance. For most families, the produce does not cover the needs of the household and surplus must be bought from the market. Many of the terraces that were formerly fruit orchards (mainly citrus) have been completely abandoned. Farming is less intensive and landholdings are small and fragmented. The main crops are wheat, millet, and pulses, but yields are low as the land is not irrigated. Less livestock (cows, goats, buffalo) is kept because of the labor involved. Very little capital is returned to farming. Crops produced for the markets in the plains are replacing traditional crops to sustain the household.

With exposure to the“Modern” lifestyle, new values have also been accepted. Two children are the norm (the ideal being one son and one daughter, but at least one son in a must). Although access to education is quite good, it does not seem to result in working careers for women. The women, both young and old, spend their days with domestic and agriculture work. Several village persons stated that it would be best to educate their daughters so they could get a government job.

5.7 Average area of land used by land users applying the Technology

 • < 0.5 เฮกตาร์
 • 0.5-1 เฮกตาร์
 • 1-2 เฮกตาร์
 • 2-5 เฮกตาร์
 • 5-15 เฮกตาร์
 • 15-50 เฮกตาร์
 • 50-100 เฮกตาร์
 • 100-500 เฮกตาร์
 • 500-1,000 เฮกตาร์
 • 1,000-10,000 เฮกตาร์
 • >10,000 เฮกตาร์
พิจารณาว่าเป็นขนาดเล็ก กลาง หรือขนาดใหญ่ (ซึ่งอ้างอิงถึงบริบทระดับท้องถิ่น):
 • ขนาดเล็ก

5.8 กรรมสิทธิ์ในที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและสิทธิในการใช้น้ำ

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน:
 • เป็นแบบชุมชนหรือหมู่บ้าน
สิทธิในการใช้ที่ดิน:
 • เกี่ยวกับชุมชน (ถูกจัดระเบียบ)
สิทธิในการใช้น้ำ:
 • เข้าถึงได้แบบเปิด (ไม่ได้จัดระเบียบ)
 • เกี่ยวกับชุมชน (ถูกจัดระเบียบ)
Are land use rights based on a traditional legal system?

ใช่

ระบุ:

Under the Kumaun Panchayat forest rules of 1931 (amended in 1976): A Van Panchayat, (community forest council), can be formed out of non-private land within the settlement boundaries of a village. Accordingly, all villagers are members of the VP upon their approval by a Sub-Divisional Magistrate under the state Revenue Department. The members are collectively referred to as the general body, which selects the management committee members through a democratic process.

แสดงความคิดเห็น:

5-9 elected members assume control and regulation of forest resources. They additionally raise funds and mobilize the village to protect and support sustainable land use.

5.9 การเข้าถึงบริการและโครงสร้างพื้นฐาน

สุขภาพ:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การศึกษา:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การจ้างงาน (เช่น ภายนอกฟาร์ม):
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ตลาด:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
พลังงาน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ถนนและการขนส่ง:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
น้ำดื่มและการสุขาภิบาล:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
บริการด้านการเงิน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
แสดงความคิดเห็น:

The situation of infrastructure is difficult and inconsistent in the hill regions because of the terrain. The major infrastructural issues are drinking water and irrigation facilities, electricity, transportation and communication facilities and social infrastructure (housing and education). As for financial services, only the State Bank of India (SBI) is active in the hill regions where it is trying to achieve the objective of 100% financial inclusion. Some villages mentioned buying into into agricultural insurance in the past, however this was a temporary enterprise and they were never compensated after extreme climatic events that occurred and damaged over 70% of their crop.

Though infrastructure and education has generally improved over the years, institutional and marketing networks in the region aimed at supporting hill-farmers are lacking.

6. ผลกระทบและสรุปคำบอกกล่าว

6.1 ผลกระทบในพื้นที่ดำเนินการ (On-site) จากการใช้เทคโนโลยี

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

การผลิต

คุณภาพป่า /พื้นที่ทำไม้

ลดลง
เพิ่มขึ้น

การจัดการที่ดิน

ขัดขวาง
ทำให้ง่ายขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

The check dams helped deter the damage from runoff to their settlements and conserved the forest trail that is commonly used to access the areas where fodder/grass collection is permitted.

ผลกระทบด้านสังคมวัฒนธรรมอื่น ๆ

SLM หรือความรู้เรื่องความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

People have seen the benefits of constructing these structures, and they continue to participate in maintaining and building more check dams to reduce erosion and increase groundwater recharge.

ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา

วัฐจักรน้ำหรือน้ำบ่า

ปริมาณน้ำ

ลดลง
เพิ่มขึ้น

การเก็บเกี่ยวหรือการกักเก็บน้ำ

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น

น้ำไหลบ่าที่ผิวดิน

เพิ่มขึ้น
ลดลง

การระบายน้ำส่วนเกิน

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น

น้ำบาดาลหรือระดับน้ำในแอ่งน้ำบาดาล

ต่ำลง
ซึมลงเติม

การระเหย

เพิ่มขึ้น
ลดลง
ดิน

ความชื้นในดิน

ลดลง
เพิ่มขึ้น

สิ่งปกคลุมดิน

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น

การสูญเสียดิน

เพิ่มขึ้น
ลดลง

การสะสมของดิน

ลดลง
เพิ่มขึ้น

การเกิดแผ่นแข็งที่ผิวดิน /การเกิดชั้นดาน

เพิ่มขึ้น
ลดลง

การอัดแน่นของดิน

เพิ่มขึ้น
ลดลง

การหมุนเวียนและการเติมของธาตุอาหาร

ลดลง
เพิ่มขึ้น
ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์

การปกคลุมด้วยพืช

ลดลง
เพิ่มขึ้น

มวลชีวภาพ/เหนือดินชั้น C

ลดลง
เพิ่มขึ้น
ลดความเสี่ยงของภัยพิบัติ

ดินถล่ม/ ซากต่าง ๆ ที่ถูกพัดพามา

เพิ่มขึ้น
ลดลง

ผลกระทบจากภัยแล้ง

เพิ่มขึ้น
ลดลง

ผลกระทบของพายุไซโคลน พายุฝน

เพิ่มขึ้น
ลดลง

ความเสี่ยงจากไฟ

เพิ่มขึ้น
ลดลง

ภูมิอากาศจุลภาค

แย่ลง
ปรับปรุงดีขึ้น

6.2 ผลกระทบนอกพื้นที่ดำเนินการ (Off-site) จากการใช้เทคโนโลยี

น้ำที่ใช้ประโยชน์ได้

ลดลง
เพิ่มขึ้น

การไหลของน้ำคงที่และสม่ำเสมอในช่วงฤดูแล้ง

ลดลง
เพิ่มขึ้น

การทับถมของดินตะกอนพื้นที่ท้ายน้ำ

เพิ่มขึ้น
ลดลง

ความสามารถต้านทานการเปลี่ยนแปลง / ความสามารถในการคัดกรอง

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น

ความเสียหายต่อพื้นที่เพาะปลูกของเพื่อนบ้าน

เพิ่มขึ้น
ลดลง

ความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานของรัฐหรือของเอกชน

เพิ่มขึ้น
ลดลง

6.3 การเผชิญและความตอบสนองของเทคโนโลยีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป และสภาพรุนแรงของภูมิอากาศ / ภัยพิบัติ (ที่รับรู้ได้โดยผู้ใช้ที่ดิน)

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป
ฤดู increase or decrease เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
อุณหภูมิประจำปี เพิ่มขึ้น ดี
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไปอื่น ๆ Irregular rainfall เพิ่มขึ้น ดี

สภาพรุนแรงของภูมิอากาศ (ภัยพิบัติ)

ภัยพิบัติทางอุตุนิยมวิทยา
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
พายุฝนประจำท้องถิ่น ดี
ภัยพิบัติจากสภาพภูมิอากาศ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
ภัยจากฝนแล้ง ดี
ไฟป่า ดี
ภัยพิบัติจากน้ำ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
น้ำท่วมฉับพลัน ดี
ดินถล่ม ปานกลาง
แสดงความคิดเห็น:

Some check dams and check walls are more durable than others. Depending on the site specific conditions, some do very well after incidences such as after an extreme rainstorm. However this depends on the design/structural soundness, the level of maintenance, and overall hydrological impact. For example, the large check walls in the ravine of Nakina have required immense reconstruction and have required significant effort to maintain, as they receive a huge amount of flow during monsoon each year. The size and slope of the gully are impactful determinants for how sensitive/enduring the structure is.

6.4 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้รับ

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งเป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวก

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวกอย่างมาก

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นซ้ำอีก เป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวก

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวก

แสดงความคิดเห็น:

Although maintenance can be troublesome and require lots of manual labor for repair, the long term benefits and avoided damage from monsoon runoff outweigh the costs/effort.

6.5 การปรับตัวของเทคโนโลยี

 • > 50%
Of all those who have adopted the Technology, how many did so spontaneously, i.e. without receiving any material incentives/ payments?
 • 11-50%
แสดงความคิดเห็น:

In many cases, collective action is encountered at all stages for these technologies, from planning and construction, to demolition of temporary check-dams without any technical or financial backing from the state.

6.6 การปรับตัว

เทคโนโลยีได้รับการปรับเปลี่ยนเมื่อเร็วๆนี้ เพื่อให้ปรับตัวเข้ากับสภาพที่กำลังเปลี่ยนแปลงหรือไม่:

ไม่ใช่

6.7 จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสของเทคโนโลยี

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน
Decrease velocity of runoff and erosive processes to the landscape
Support recharge of groundwater/springshed recharge
Increase water availability for surrounding vegetation
Well constructed check dams function as permanent installations and require little maintenance
The technology is relatively inexpensive and easy to install
จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
Views aligned with the land-user
There is potential for the village to construct more check dams and use the water for storage/irrigation purposes

6.8 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงของเทคโนโลยีและวิธีการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
Removal and reconstruction can be costly for some types of check dams Give thorough attention to the criteria for the site selection to avoid the need for removal; stress the need for maintenance and structure check ups.
There can be turbulence downstream, causing erosion of the channel banks. Vegetative interventions can support these structures, so trees or shrubs can be planted around and in the spaces between check dams to further decrease runoff velocity, increase infiltration, and act as a shock absorber.
จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
Aligned with the land user The government should consider providing appropriate incentives for constructing and managing check-dams, which enable more efficient use of water and also generate the positive externality of recharging ground water in surrounding areas.
Check dam construction, if not done by skilled labour, can fail. These situations often arise and become noticeable to the land users when check-dams located upstream are damaged and there is a rapid flow of water to check-dams located downstream. Special maintenance can be performed by designated people to monitor the status of check dams upstream
The large check dams have consistent issues and appear to require more reconstruction. These structures are located downstream and must bear more pressure. The reason for their damage could be inconsistency in repairing existing damage before monsoon. Construction cost is then increased, as additional cost is incurred in removing the accumulated silt and arranging new boulders. The land users should organize themselves more formally for check dam reconstruction is this area. Collectively generating the necessary capital and labor needed for timely reconstruction may be required from external sources like the Forest Department or JICA organization.

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการและแหล่งข้อมูล

 • ไปเยี่ยมชมภาคสนาม การสำรวจพื้นที่ภาคสนาม

4

 • การสัมภาษณ์กับผู้ใช้ที่ดิน

2

วันที่เก็บรวบรวมข้อมูล(ภาคสนาม) :

26/06/2019

7.2 การอ้างอิงถึงสิ่งตีพิมพ์

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Evaluation of the effect of porous check dam location on fine sediment retention (a case study), A. M. Hassanli, A. Esmaeli Nameghi, S. Beecham, 2007.

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

DOI 10.1007/s10661-008-0318-2

7.3 Links to relevant online information

ชื่อเรื่องหรือคำอธิบาย:

Mainstreaming Slope Stability Management

URL:

http://www.research4cap.org/Library/ScottWilson-LaoPDR-2009-Slopes+Theme8.5+6+Retaining+Wall+Design+PPT+E-SEACAP21-v111220.pdf

ชื่อเรื่องหรือคำอธิบาย:

Policy Brief: Spring Revival through Sustainable Land Management (SLM) in the Himalayan Foothills: Uttarakhand, North India. Author: Liniger HP, Bandy J, Year: 2020

URL:

https://www.wocat.net/en/projects-and-countries/projects/onsite-and-offsite-benefits-sustainable-land-management/india

ชื่อเรื่องหรือคำอธิบาย:

Video: SLM for Himalayan Spring Revival. Author: Liniger HP, Bandy J, Year: 2020

URL:

https://vimeo.com/429988881

โมดูล