เทคโนโลยี

Barley fodder management for livestock production among smallholder farmers [ยูกันดา]

Balle

technologies_3453 - ยูกันดา

สมบูรณ์: 94%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของเทคโนโลยี

วิทยากรหลัก

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Kabanda Fred

0794661269

Kyanja Agricultural Resource Centre

Kyanja Agricultural Research Organizations Gayanza Road ,Parish P.O BOX 7010,KAMPALA

ยูกันดา

ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Scaling-up SLM practices by smallholder farmers (IFAD)
ชื่อขององค์กรซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
National Agricultural Research Organisation (NARO) - ยูกันดา

1.3 เงื่อนไขการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกผ่านทาง WOCAT

วันที่เก็บรวบรวมข้อมูล(ภาคสนาม) :

29/1/2018

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

1.4 การเปิดเผยเรื่องความยั่งยืนของเทคโนโลยีที่ได้อธิบายไว้

เทคโนโลยีที่ได้อธิบายไว้นี้เป็นปัญหาของความเสื่อมโทรมโทรมของที่ดินหรือไม่ จึงไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเทคโนโลยีเพื่อการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน:

ไม่ใช่

แสดงความคิดเห็น:

The technology is not problematic with regard to land degradation

2. การอธิบายลักษณะของเทคโนโลยี SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของเทคโนโลยี

คำจำกัดความของเทคโนโลยี:

Barley fodder technology is a livestock feed that grows under a hydroponic system. This green feed is highly palatable, rich in protein and energy yet cost-effective. It takes few days to maturity (5-6 days) and can be grown in a smaller area. One kilogram of barley seeds can yield up to 6 to 6.5 kg of green feed.

2.2 การอธิบายแบบละเอียดของเทคโนโลยี

คำอธิบาย:

Barley is a cereal grain that grows with hydroponic system to supplement on the feeds for livestock. This system enables crops to grow without soil so easily yet they mature within the shortest time in a smaller area. It is commonly used in finishing rations for livestock. Barley sprouts the best, grows the fastest and is cost-effective. This green feed is less expensive yet highly palatable and nutritious for animals.

To work well for sprouted fodder, the barley seed needs a high germination rate. Sprouting barley consistently and economically needs a climate-controlled space, light (18 hours of light and 6 hours of darkness) and a watering system. The ideal temperature being 75 degrees F and 70% humidity. Air movement is necessary to control mold.
The technology ensures a reduction of pesticides and herbicides because the plants are in a protected environment . The sprouts are high in protein and fiber, and are naturally balanced in protein, fat and energy. Barley fodder has 95% of the energy and higher digestibility hence reducing the occurrence of digestive diseases, such as bloat. It is one of the most nutritious sprouts and is full of essential nutrients, vitamins and minerals. These are absorbed more efficiently due to the lack of enzyme inhibitors in sprouted grain. Dry barley seeds yields between 6-6.5kg of green feed. Feeding barley fodder will improve the overall health and wellbeing of animals. With this technology, farmers can easily anticipate the expected amount of feeds. Despite the benefits, growing barley requires skills, knowledge and constant supervision especially maintaining the conditions required. Barley seeds are at times hard to get. In case of commercial/large livestock farming, the technology is not economically feasible. Bacterial and fungal growth is also another challenge like the common bread mould therefore seeds must be sterilized. The steps taken to grow barley seeds are as follows:

•On day 1, the barley seeds are laid on plastic trays after being soaked in water for 8-12 hours or an overnight. These seeds must be moist and kept clean. In case of any moulds, hydrogen peroxide may be used in the soaking water to kill mould.
•On day 2, the trays are placed on shelves where they are stacked. On this day, initial sprouting begins. Seeds must be kept moist, but not water-logged. Manually, water should be spread every after 4-5 hours. The seeds will usually sprout within 24 hours.
•On the third day, initial shooting begins. Watering still proceeds.
•From the 4-5th day, the root mat or the mat stem begin to grow.
•On the 6-7 the day, the farmers begins to harvest the barley grass and gives to the livestock. The grass has produced a 6-8 inch high grass mat with a 2 inch mat of interwoven roots.

The sprouted grain is harvested by removing the tray or sliding the mat off the tray in one long sheet. The mats can be cut to the appropriate size and fed to animals. Livestock will eat the whole thing like seeds, roots, and grass therefore, there is minimal waste. Barley is a major feeding option when pastureland and/or hay are in short supply, or adds a highly nutritious and relished supplement to traditional grazing.
Initial costs involved to a small scale farmer are minimal. This includes buying clean seeds, 5 kg costing 15,000/=, 10 plastic trays (50000), 2 watering cans (20000), 1 bucket for soaking seeds (10000), watering seeds 6 times (18000), soaking seeds (3000), labour for making shelves (30000), papyrus mat (20000) ,2 kg of nails (10000), timber for making shelves (50000), chopping ready folder (3000) totalling to 232,000/= for a start. However, this depends on the amount of fodder a farmer wants to produce.

A kg of barley seeds yields to 7-10 kg of green fodder. Each kg of fodder is sold at 1500 hence in a kg planted (i.e. 3000 invested), a farmer is likely to earn 15000/=
The technology is advantageous in that there is little or insignificant costs involved on maintenance of the technology. Maintenance only involves daily watering of seeds (18000 for 6 days), cleaning the treys after use (3000) and supervision on barley during growing for 6 days (18000) totaling to 39000/=.

2.3 รูปภาพของเทคโนโลยี

2.4 วีดีโอของเทคโนโลยี

วันที่:

29/01/2018

สถานที่:

Kyanja Agricultural Resource Centre

ชื่อผู้ถ่ายวีดีโอ:

Babirye Sarah

2.5 ประเทศภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่เทคโนโลยีได้นำไปใช้และได้รับการครอบคลุมโดยการประเมินนี้

ประเทศ:

ยูกันดา

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด:

KAMPALA

ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมของสถานที่ตั้ง :

Kyanja, Gayaza

2.6 วันที่การดำเนินการ

ถ้าไม่รู้ปีที่แน่นอน ให้ระบุวันที่โดยประมาณ:
 • น้อยกว่า 10 ปี (ไม่นานนี้)

2.7 คำแนะนำของเทคโนโลยี

ให้ระบุว่าเทคโนโลยีถูกแนะนำเข้ามาอย่างไร:
 • ในช่วงการทดลองหรือการทำวิจัย

3. การจัดประเภทของเทคโนโลยี SLM

3.1 วัตถุประสงค์หลักของเทคโนโลยี

 • ปรับปรุงการผลิตให้ดีขึ้น
 • สร้างผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์

3.2 ประเภทของการใช้ที่ดินในปัจจุบันที่ได้นำเทคโนโลยีไปใช้

อื่น ๆ

อื่น ๆ

ระบุ:

Laboratory

ข้อสังเกต:

The demonstration was done at Kyanja National Research Organization in a laboratory.

3.3 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ที่ดิน

การใช้น้ำของที่ดินที่มีการใช้เทคโนโลยีอยู่:
 • น้ำฝนร่วมกับการชลประทาน
แสดงความคิดเห็น:

Water can be collected from national water (water supplied to people by the government of Uganda, National Water and Sewage Cooperation). Water from rainfall is be used in the process.

ระบุ:

Not seseonal, can be grown any time

3.4 กลุ่ม SLM ที่ตรงกับเทคโนโลยีนี้

 • การจัดการปลูกพืชร่วมกับปศุสัตว์
 • การรบกวนดินให้น้อยที่สุด

3.5 กระจายตัวของเทคโนโลยี

ระบุการกระจายตัวของเทคโนโลยี:
 • ใช้ ณ จุดที่เฉพาะเจาะจงหรือเน้นไปยังบริเวณพื้นที่ขนาดเล็ก
แสดงความคิดเห็น:

Basically after building a structure with shelves, barley seeds are planted into trays.

3.6 มาตรการ SLM ที่ประกอบกันเป็นเทคโนโลยี

มาตรการอนุรักษ์ด้วยการจัดการ

มาตรการอนุรักษ์ด้วยการจัดการ

 • M2: การเปลี่ยนแปลงของการจัดการหรือระดับความเข้มข้น
แสดงความคิดเห็น:

Barley seeds are cleaned before being planted to avoid the risks of fungal attack e.g moulds

3.7 รูปแบบหลักของการเสื่อมโทรมของที่ดินที่ได้รับการแก้ไขโดยเทคโนโลยี

อื่น ๆ

อื่น ๆ

แสดงความคิดเห็น:

Not applicable

3.8 การป้องกัน การลดลง หรือการฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ระบุเป้าหมายของเทคโนโลยีกับความเสื่อมโทรมของที่ดิน:
 • ไม่สามารถใช้ได้

4. ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค กิจกรรมการนำไปปฏิบัติใช้ ปัจจัยนำเข้า และค่าใช้จ่าย

4.1 แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี

ผู้เขียน:

Prossy Kaheru

วันที่:

3/23/2018

4.2 ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิคและการอธิบายแบบแปลนทางเทคนิค

The shelter is constructed at 20 feet long and 20 feet wide
Trays(10) of 30cm wide and 30 cm length
Barley seeds (5kg)
Shelves (20) of 3m wide and 3m long
Papyrus mats (2) of 20 feet wide and 40 feet long
Shelves stand of 5m long

4.3 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการคำนวณปัจจัยนำเข้าและค่าใช้จ่าย

ให้ระบุว่าค่าใช้จ่ายและปัจจัยนำเข้าได้รับการคำนวณอย่างไร:
 • ต่อหน่วยเทคโนโลยี
ระบุปริมาตร ความยาว เป็นต้น (ถ้าเกี่ยวข้อง):

20feet long*20feet wide

อื่นๆ หรือสกุลเงินประจำชาติ (ระบุ):

UGX

ระบุอัตราแลกเปลี่ยนจากดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินท้องถิ่น (ถ้าเกี่ยวข้อง) คือ 1 เหรียญสหรัฐ =:

3600.0

ระบุค่าเฉลี่ยของค่าจ้างในการจ้างแรงงานต่อวัน:

3000/= per day

4.4 กิจกรรมเพื่อการจัดตั้ง

กิจกรรม ประเภทของมาตรการ ช่วงเวลาดำเนินการ
1. Buying seeds มาตรการอื่น ๆ Every planting time
2. Clean the seeds if dirty to avoid molds ด้วยการจัดการ Before planting if they are dirty
3. Soak the seeds for 8-12 hours ด้วยการจัดการ 8-12 hours
4. Place the trays on the shelves ด้วยการจัดการ Once from 1-5 day
5. Water the seeds planted on the tray every 4-8 hours ด้วยการจัดการ 4-8 hours for 5 days after planting
6. Harvest and chop the leaves,stems and roots,then give to the livestock จัดการพืช After harvesting

4.5 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าที่จำเป็นสำหรับการจัดตั้ง

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน Making shelves Man day 1.0 30000.0 30000.0
แรงงาน Clean the seeds if they are dirty Man day 1.0 3000.0 3000.0
แรงงาน Soaking the seeds into water Man day 1.0 3000.0 3000.0
แรงงาน Chop the fodder ready for feeding Man day 1.0 3000.0 3000.0
อุปกรณ์ Water the seeds planted on the trey in every 4-8 hours Man day 6.0 3000.0 18000.0
อุปกรณ์ Buying trays piece 10.0 5000.0 50000.0
วัสดุด้านพืช Buying seeds Kg 5.0 3000.0 15000.0
วัสดุด้านพืช Buying a watering can piece 2.0 10000.0 20000.0
วัสดุด้านพืช Buying a bucket piece 1.0 10000.0 10000.0
วัสดุสำหรับก่อสร้าง Timber making shelves piece 5.0 10000.0 50000.0
วัสดุสำหรับก่อสร้าง Nails Kg 2.0 5000.0 10000.0
วัสดุสำหรับก่อสร้าง Papyrus mats piece 2.0 10000.0 20000.0
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการจัดตั้งเทคโนโลยี 232000.0
ถ้าผู้ใช้ที่ดินรับภาระน้อยกว่า 100% ของค่าใช้จ่าย ให้ระบุว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที่เหลือ:

All costs are covered by the Resource Centre

แสดงความคิดเห็น:

The costs are estimated.

4.6 การบำรุงรักษาสภาพหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

กิจกรรม ประเภทของมาตรการ ช่วงระยะเวลา/ความถี่
1. Watering the seeds จัดการพืช Every day after planting to harvest
2. Maintaining the room temperature จัดการพืช Every day after planting to harvest
3. Replacing poles ด้วยโครงสร้าง Once a year
4. Cleaning the equipments like treys มาตรการอื่น ๆ After harvesting
5. Replacement of shelves ด้วยโครงสร้าง Once a year
แสดงความคิดเห็น:

Maintenance activities are few. Equipments are only replaced when damaged which can take a year.

4.7 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าและกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำที่ต้องการการบำรุงรักษา (ต่อปี)

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน Watering seeds Man day 6.0 3000.0 18000.0
แรงงาน Cleaning the equipments( trays) Man day 1.0 3000.0 3000.0
อุปกรณ์ Spervision of the growing barley Man day 6.0 3000.0 18000.0
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการบำรุงรักษาสภาพเทคโนโลยี 39000.0
ถ้าผู้ใช้ที่ดินรับภาระน้อยกว่า 100% ของค่าใช้จ่าย ให้ระบุว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที่เหลือ:

The Resource Centre caters for all the costs.

แสดงความคิดเห็น:

These are estimated but almost in the range. This makes the technology more cost efficient.

4.8 ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย

ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ:

Labour costs represent the largest cost element.

5. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและของมนุษย์

5.1 ภูมิอากาศ

ฝนประจำปี
 • < 250 ม.ม.
 • 251-500 ม.ม.
 • 501-750 ม.ม.
 • 751-1,000 ม.ม.
 • 1,001-1,500 ม.ม.
 • 1,501-2,000 ม.ม.
 • 2,001-3,000 ม.ม.
 • 3,001-4,000 ม.ม.
 • > 4,000 ม.ม.
เขตภูมิอากาศเกษตร
 • กึ่งชุ่มชื้น

5.2 สภาพภูมิประเทศ

ค่าเฉลี่ยความลาดชัน:
 • ราบเรียบ (0-2%)
 • ลาดที่ไม่ชัน (3-5%)
 • ปานกลาง (6-10%)
 • เป็นลูกคลื่น (11-15%)
 • เป็นเนิน (16-30%)
 • ชัน (31-60%)
 • ชันมาก (>60%)
ธรณีสัณฐาน:
 • ที่ราบสูง/ที่ราบ
 • สันเขา
 • ไหล่เขา
 • ไหล่เนินเขา
 • ตีนเนิน
 • หุบเขา
ระดับความสูง:
 • 0-100 เมตร
 • 101-500 เมตร
 • 501-1,000 เมตร
 • 1,001-1,500 เมตร
 • 1,501-2,000 เมตร
 • 2,001-2,500 เมตร
 • 2,501-3,000 เมตร
 • 3,001-4,000 เมตร
 • > 4,000 เมตร
ให้ระบุถ้าเทคโนโลยีได้ถูกนำไปใช้:
 • ไม่เกี่ยวข้อง

5.3 ดิน

ค่าเฉลี่ยความลึกของดิน:
 • ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)
 • ตื้น (21-50 ซ.ม.)
 • ลึกปานกลาง (51-80 ซ.ม.)
 • ลึก (81-120 ซ.ม.)
 • ลึกมาก (>120 ซ.ม.)
เนื้อดิน (ดินชั้นบน):
 • ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
เนื้อดินล่าง (> 20 ซ.ม.ต่ำจากผิวดิน):
 • ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
อินทรียวัตถุในดิน:
 • ปานกลาง (1-3%)

5.4 ความเป็นประโยชน์และคุณภาพของน้ำ

ระดับน้ำใต้ดิน:

<5 เมตร

น้ำไหลบ่าที่ผิวดิน:

ดี

คุณภาพน้ำ (ที่ยังไม่ได้บำบัด):

เป็นน้ำเพื่อการดื่มที่ดี

ความเค็มของน้ำเป็นปัญหาหรือไม่:

ไม่ใช่

กำลังเกิดน้ำท่วมในพื้นที่หรือไม่:

ไม่ใช่

5.5 ความหลากหลายทางชีวภาพ

ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์:
 • ปานกลาง
ความหลากหลายของแหล่งที่อยู่:
 • ปานกลาง

5.6 ลักษณะของผู้ใช้ที่ดินที่นำเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้

อยู่กับที่หรือเร่ร่อน:
 • อยู่กับที่
แนวทางการตลาดของระบบการผลิต:
 • ผสม (การเลี้ยงชีพ/ทำการค้า)
รายได้ที่มาจากนอกฟาร์ม:
 • 10-50% ของรายได้ทั้งหมด
ระดับของความมั่งคั่งโดยเปรียบเทียบ:
 • พอมีพอกิน
เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน:
 • ลูกจ้าง (บริษัท รัฐบาล)
ระดับของการใช้เครื่องจักรกล:
 • งานที่ใช้แรงกาย
เพศ:
 • ชาย
อายุของผู้ใช้ที่ดิน:
 • ผู้เยาว์

5.7 พื้นที่เฉลี่ยของที่ดินที่เป็นเจ้าของหรือเช่าโดยผู้ใช้ที่ดินที่นำเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้

 • < 0.5 เฮกตาร์
 • 0.5-1 เฮกตาร์
 • 1-2 เฮกตาร์
 • 2-5 เฮกตาร์
 • 5-15 เฮกตาร์
 • 15-50 เฮกตาร์
 • 50-100 เฮกตาร์
 • 100-500 เฮกตาร์
 • 500-1,000 เฮกตาร์
 • 1,000-10,000 เฮกตาร์
 • >10,000 เฮกตาร์
พิจารณาว่าเป็นขนาดเล็ก กลาง หรือขนาดใหญ่ (ซึ่งอ้างอิงถึงบริบทระดับท้องถิ่น):
 • ขนาดเล็ก

5.8 กรรมสิทธิ์ในที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและสิทธิในการใช้น้ำ

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน:
 • รัฐ
สิทธิในการใช้ที่ดิน:
 • เช่า
สิทธิในการใช้น้ำ:
 • เช่า

5.9 การเข้าถึงบริการและโครงสร้างพื้นฐาน

สุขภาพ:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การศึกษา:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การจ้างงาน (เช่น ภายนอกฟาร์ม):
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ตลาด:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
พลังงาน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ถนนและการขนส่ง:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
น้ำดื่มและการสุขาภิบาล:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
บริการด้านการเงิน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี

6. ผลกระทบและสรุปคำบอกกล่าว

6.1 ผลกระทบในพื้นที่ดำเนินการ (On-site) จากการใช้เทคโนโลยี

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

การผลิต

คุณภาพพืชที่ใช้เลี้ยงปศุสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Improves on fodder for animals. That is 1 kg of barley yields 7-10 kg of green fodder

การผลิตสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

The animals that feed on barley supplements reduced suffering from bloating because of high digestibility

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Barley is a supplement to the conventional grass

พื้นที่สำหรับการผลิต

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

It requires a small production area

การจัดการที่ดิน

ขัดขวาง
ทำให้ง่ายขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Land well managed

รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากฟาร์ม

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Barley grass is highly nutritious with a lot of protein content. Coupled with being a very palatable fodder, the growth rate of animals increases.

ความหลากหลายของแหล่งผลิตรายได้

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

One kg of harvested green fodder is sold between 1500-2000/= hence increase in income to a farmer

ผลกระทบด้านสังคมวัฒนธรรมอื่น ๆ

สถานการณ์ด้านสุขภาพ

แย่ลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

The health situations of animals is improved. Barley fodder has 95% of the energy and higher digestibility hence reducing the occurrence of digestive diseases, such as bloat. It is one of the most nutritious sprouts and is full of essential nutrients, vitamins and minerals.

6.2 ผลกระทบนอกพื้นที่ดำเนินการ (Off-site) จากการใช้เทคโนโลยี

น้ำที่ใช้ประโยชน์ได้

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

The technology requires enough supply of water for watering the growing barley

6.3 การเผชิญและความตอบสนองของเทคโนโลยีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป และสภาพรุนแรงของภูมิอากาศ / ภัยพิบัติ (ที่รับรู้ได้โดยผู้ใช้ที่ดิน)

สภาพรุนแรงของภูมิอากาศ (ภัยพิบัติ)

ภัยพิบัติจากสภาพภูมิอากาศ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
ภัยจากฝนแล้ง ไม่ดี
ภัยพิบัติทางชีวภาพ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
การบุกรุกของแมลง / หนอน ไม่ดี
สภาพรุนแรงของภูมิอากาศ (ภัยพิบัติ) อื่น ๆ
อื่น ๆ (ระบุ) เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
Too high temperature ไม่ดี

6.4 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้รับ

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งเป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวกอย่างมาก

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวกอย่างมาก

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นซ้ำอีก เป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวกอย่างมาก

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวกอย่างมาก

6.5 การปรับตัวของเทคโนโลยี

 • 10-50%
จากทั้งหมดที่ได้รับเทคโนโลยีเข้ามามีจำนวนเท่าใดที่ทำแบบทันที โดยไม่ได้รับการจูงใจด้านวัสดุหรือการเงินใด ๆ:
 • 10-50%

6.6 การปรับตัว

เทคโนโลยีได้รับการปรับเปลี่ยนเมื่อเร็วๆนี้ เพื่อให้ปรับตัวเข้ากับสภาพที่กำลังเปลี่ยนแปลงหรือไม่:

ใช่

ถ้าตอบว่าใช่ ให้ระบุว่าเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงใดที่ถูกปรับตัว:
 • การเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปและสภาพรุนแรงของภูมิอากาศ
ให้ระบุการปรับตัวของเทคโนโลยี (การออกแบบ วัสดุหรือชนิดพันธุ์ เป็นต้น):

It is operated in a moist, cool environment

6.7 จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสของเทคโนโลยี

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน
It is less cost effective yet highly nutritious. A kg of barley is nutritionally equivalent to 3Kg of other grass like the lucerne.
Barley grows in a very short period of time
It requires a small piece of area to grow barley
จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
Barley improves the overall health and well-being of animals
It has higher digestibility hence reduces on some diseases like bloat
Barley growing does not involve the use of soil hence cost effective

6.8 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงของเทคโนโลยีและวิธีการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
The technology requires skills and knowledge especially to manage the conditions for growth Encouraging farmers to train from model farmers
Barley seeds are at times hard to get. Promoting the barley seed multiplication in large quantities
The technology requires maximum supervision Always endeavor to do maximum supervision
จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
Bacterial and fungal growth is also another challenge e.g the common bread mould. Seeds must be sterilized
Barley is not economically feasible for large scale farmers on pasture production To grow more pastures in addition to barley as feed supplements
It cannot be stored for a long period of time Serve it in the first days after harvest.

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการและแหล่งข้อมูล

 • ไปเยี่ยมชมภาคสนาม การสำรวจพื้นที่ภาคสนาม

2

 • การสัมภาษณ์กับผู้ใช้ที่ดิน

2

 • การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้าน SLM หรือผู้ชำนาญ

7.2 การอ้างอิงถึงสิ่งตีพิมพ์

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Growing Sprouted Fodder For Livestock by Jason Wiskerchen Monday, March 19, 2012,

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

https://www.peakprosperity.com/growing-sprouted-fodder-for-livestock-2/

7.3 เชื่อมโยงกับข้อมูลที่มีอยู่บนออนไลน์

ชื่อเรื่องหรือคำอธิบาย:

https://www.hydroponics-simplified.com/hydroponic-fodder-advantages.html

URL:

http://www.fodderconsultants.com/advantages.html

โมดูล