เทคโนโลยี

Conversion of grazing land to fruit and fodder plots [ทาจิกิสถาน]

technologies_977 - ทาจิกิสถาน

สมบูรณ์ 76%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของเทคโนโลยี

วิทยากรหลัก

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:
ผู้เชี่ยวชาญ SLM:
ผู้เชี่ยวชาญ SLM:
ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Book project: where the land is greener - Case Studies and Analysis of Soil and Water Conservation Initiatives Worldwide (where the land is greener)
ชื่อขององค์กรซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Soil Science Institute (Soil Science Institute) - ทาจิกิสถาน
ชื่อขององค์กรซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
CDE Centre for Development and Environment (CDE Centre for Development and Environment) - สวิตเซอร์แลนด์
ชื่อขององค์กรซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
NCCR North-South (NCCR North-South) - คีร์กีซสถาน

1.3 เงื่อนไขการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกผ่านทาง WOCAT

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

1.5 Reference to Questionnaire(s) on SLM Approaches (documented using WOCAT)

2. การอธิบายลักษณะของเทคโนโลยี SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของเทคโนโลยี

คำจำกัดความของเทคโนโลยี:

Fencing part of an overgrazed hillside, combined with terracing, manuring and supplementary irrigation for grape, fruit and grass production.

2.2 การอธิบายแบบละเอียดของเทคโนโลยี

คำอธิบาย:

In the Varzob valley of Tajikistan, slopes of around 30% are used communally, and are heavily overgrazed. This has led to a reduction in vegetation cover, to soil compaction, and to severe sheet and rill erosion. In 1982, one innovative land user began to set up half a hectare vineyard/fruit plot with intensive grass/fodder production for cut-and-carry and also a separate section above for hay making - by his own initiative. By the application of various conservation measures, within five years an area exposed to severe water erosion was converted into an area of sustainable use. Fodder and fruits are now flourishing and the natural resources of soil and water are conserved more effectively.

Purpose of the Technology: The start of the process was fencing of the plot to keep out animals. Scrap metal and other materials from a machinery depot were used to build a 1.5 m high fence. To harvest and hold runoff water from the hillside for grapes and fruit trees, narrow backsloping terraces were constructed, each with a water retention ditch along the contour. During the initial phase, the terraces did not harvest enough water for establishment of the seedlings. So water for supplementary irrigation was carried to the plot by donkeys in old inner tubes from car tyres. Manure is applied to the plot to improve soil fertility. The manure is collected on the high pastures where the herders graze their animals during summer. The total amount of manure applied to the plot so far amounts to about 3 t/ha over 20 years.

Establishment / maintenance activities and inputs: The establishment of such a plot is very demanding in terms of manpower. However within 5-6 years the system becomes self-sustaining and the productivity of the land is improved several times over. Following this positive experience, other households in the area have adopted the technology spontaneously, and today about 15 ha of degraded grazing land in the Varzob valley have been converted into productive fruit gardens.

Natural / human environment: For the innovator, his most valuable fruits are grapes, followed by apricots, almonds and plums. He has also successfully grown mulberry, pomegranate and cherry trees. Not all the seedlings survive: the farmer considers a 40% survival rate of grape vines to be reasonable. The fruit harvest is mainly used for home consumption. However, in a good year the table grapes and apricots are sold on the market. The hay harvest, from naturally regenerated grasses and fodder plants between the fruits amounts on average to 0.2 t/ha/year. The pruned branches from the vines are collected and used as firewood.
The establishment of such a plot is very demanding in terms of manpower. However within 5-6 years the system becomes self-sustaining and the productivity of the land is improved several times over. Following this positive experience, other households in the area have adopted the technology spontaneously, and today about 15 ha of degraded grazing land in the Varzob valley have been converted into productive fruit gardens.

2.3 รูปภาพของเทคโนโลยี

2.5 ประเทศภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่เทคโนโลยีได้นำไปใช้และได้รับการครอบคลุมโดยการประเมินนี้

ประเทศ:

ทาจิกิสถาน

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด:

Tajikistan

ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมของสถานที่ตั้ง :

Varzob

แสดงความคิดเห็น:

Total area covered by the SLM Technology is 0.15 km2.

2.6 วันที่การดำเนินการ

ถ้าไม่รู้ปีที่แน่นอน ให้ระบุวันที่โดยประมาณ:
 • 10-50 ปี

2.7 คำแนะนำของเทคโนโลยี

ให้ระบุว่าเทคโนโลยีถูกแนะนำเข้ามาอย่างไร:
 • ด้วยการริเริ่มของผู้ใช้ที่ดินเอง

3. การจัดประเภทของเทคโนโลยี SLM

3.1 วัตถุประสงค์หลักของเทคโนโลยี

 • ปรับปรุงการผลิตให้ดีขึ้น
 • ลด ป้องกัน ฟื้นฟู การเสื่อมโทรมของที่ดิน

3.2 ประเภทของการใช้ที่ดินในปัจจุบันที่ได้นำเทคโนโลยีไปใช้

Land use mixed within the same land unit:

ใช่

Specify mixed land use (crops/ grazing/ trees):
 • การปลูกพืชร่วมกับปศุสัตว์และการทำป่าไม้ (Agro-silvopastoralism)

พื้นที่ปลูกพืช

พื้นที่ปลูกพืช

 • การปลูกพืชล้มลุกอายุปีเดียว
 • การปลูกพืชยืนต้นที่ไม่มีเนื้อไม้
 • การปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม
Annual cropping - Specify crops:
 • fodder crops - grasses
 • fodder crops - other
Perennial (non-woody) cropping - Specify crops:
 • berries
Tree and shrub cropping - Specify crops:
 • grapes
 • stone fruits (peach, apricot, cherry, plum, etc)
 • tree nuts (brazil nuts, pistachio, walnuts, almonds, etc.)
 • pome fruits (apples, pears, quinces, etc.)
จำนวนของฤดูเพาะปลูกต่อปี:
 • 1
ระบุ:

Longest growing period in days: 210Longest growing period from month to month: March-October

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ที่มีการจัดการแบบเข้มข้นหรือการผลิตอาหารสัตว์:
 • ตัดแล้วขนไป / ไม่มีการปล่อยแทะเล็มเอง (Cut-and-carry / zero grazing)
ป่า/พื้นที่ทำไม้

ป่า/พื้นที่ทำไม้

ผลิตภัณฑ์และบริการ:
 • ไม้ที่นำมาทำเป็นเชื้อเพลิง
แสดงความคิดเห็น:

Major land use problems (compiler’s opinion): - shortage of cultivable land on the gentle slopes next to the rivers
- low yield of natural pastures due to overgrazing
- heavy erosion taking place near residential areas

Major land use problems (land users’ perception): heavy erosion near the settlements

Future (final) land use (after implementation of SLM Technology): Mixed: Ma: Agro-silvopastoralism

3.3 Has land use changed due to the implementation of the Technology?

Land use mixed within the same land unit:

ใช่

Specify mixed land use (crops/ grazing/ trees):
 • การปลูกพืชร่วมกับปศุสัตว์และการทำป่าไม้ (Agro-silvopastoralism)
ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

3.4 Water supply

การใช้น้ำของที่ดินที่มีการใช้เทคโนโลยีอยู่:
 • การชลประทานแบบเต็มรูปแบบ

3.5 กลุ่ม SLM ที่ตรงกับเทคโนโลยีนี้

 • การปลูกป่าร่วมกับพืช
 • สวนครัว

3.6 มาตรการ SLM ที่ประกอบกันเป็นเทคโนโลยี

มาตรการจัดการพืช

มาตรการจัดการพืช

 • A2: อินทรียวัตถุในดิน/ความอุดมสมบูรณ์ในดิน
มาตรการอนุรักษ์ด้วยวิธีพืช

มาตรการอนุรักษ์ด้วยวิธีพืช

 • V1: ต้นไม้และพุ่มไม้คลุมดิน
มาตรการอนุรักษ์ด้วยโครงสร้าง

มาตรการอนุรักษ์ด้วยโครงสร้าง

 • S1: คันดิน
มาตรการอนุรักษ์ด้วยการจัดการ

มาตรการอนุรักษ์ด้วยการจัดการ

 • M1: การเปลี่ยนรูปแบบของการใช้ประโยชน์ที่ดิน
แสดงความคิดเห็น:

Main measures: agronomic measures, vegetative measures, structural measures, management measures

Type of agronomic measures: manure / compost / residues

3.7 รูปแบบหลักของการเสื่อมโทรมของที่ดินที่ได้รับการแก้ไขโดยเทคโนโลยี

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

 • Wt (Loss of topsoil): การสูญเสียดินชั้นบนหรือการกัดกร่อนที่ผิวดิน
การเสื่อมโทรมของดินทางด้านกายภาพ

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านกายภาพ

 • Pc (Compaction): การอัดแน่น
การเสื่อมโทรมของดินทางด้านชีวภาพ

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านชีวภาพ

 • Bc (Reduction of vegetation cover): การลดลงของจำนวนพืชที่ปกคลุมดิน
แสดงความคิดเห็น:

Main type of degradation addressed: Wt: loss of topsoil / surface erosion, Pc: compaction, Bc: reduction of vegetation cover

Main causes of degradation: overgrazing

3.8 การป้องกัน การลดลง หรือการฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ระบุเป้าหมายของเทคโนโลยีกับความเสื่อมโทรมของที่ดิน:
 • ฟื้นฟูบำบัดที่ดินที่เสื่อมโทรมลงอย่างมาก
แสดงความคิดเห็น:

Main goals: rehabilitation / reclamation of denuded land

4. ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค กิจกรรมการนำไปปฏิบัติใช้ ปัจจัยนำเข้า และค่าใช้จ่าย

4.1 แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค (แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี):

The fenced-off agroforestry system comprising fruit trees and cereals grown on a steep hillside. Terracing is crucial for water conservation. Grass cover (right) is established for fodder production and simultaneous soil conservation. Note the adjacent plot for haymaking (above) and degraded rangeland outside the protected area (right).

Location: Varzob. Varzob, Tajikistan

Technical knowledge required for land users: moderate

Main technical functions: improvement of ground cover, increase in organic matter, increase in nutrient availability (supply, recycling,…), retain/trap dispersed runoff, increase in soil fertility

Secondary technical functions: reduction of slope angle, water harvesting / increase water supply, reduction in wind speed, retain/trap concentrated runoff (prevention of gully erosion)

Manure / compost / residues
Material/ species: manure
Remarks: 3 t per ha over 20 years

Vegetative measure: fruit trees/vines aligned
Vegetative material: T : trees / shrubs
Vertical interval between rows / strips / blocks (m): 1-2
Spacing between rows / strips / blocks (m): 2.4-3.2

Vegetative measure: Vegetative material: T : trees / shrubs

Vegetative measure: Vegetative material: T : trees / shrubs

Vegetative measure: Vegetative material: T : trees / shrubs

Trees/ shrubs species: grapes, apricot trees, almond trees, plum trees, mulberry trees, pomegranate trees, cherry trees

Slope (which determines the spacing indicated above): 16-30%

Terrace: backward sloping
Vertical interval between structures (m): 1-2
Spacing between structures (m): 2.4-3.2
Depth of ditches/pits/dams (m): 0.3
Width of ditches/pits/dams (m): 0.5

Structural measure: fence

Construction material (other): waste material, from a machinery depot

Change of land use type: from grazing land to tree crops

ผู้เขียน:

Mats Gurtner, Centre for Development and Environment (CDE), University of Bern

4.2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการคำนวณปัจจัยนำเข้าและค่าใช้จ่าย

ระบุสกุลเงินที่ใช้คำนวณค่าใช้จ่าย:
 • USD

4.3 กิจกรรมเพื่อการจัดตั้ง

กิจกรรม Timing (season)
1. Planting of vines and fruit tree seedlings (apricot, plums, almonds)
2. 1. Fencing of an area of 0.5 ha using waste material from a machinerydepot.
3. 2. Construction of backward sloping bench terraces.

4.4 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าที่จำเป็นสำหรับการจัดตั้ง

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน Planting/Fencing/Constructing ha 1.0 600.0 600.0 100.0
อุปกรณ์ Machine use ha 1.0 50.0 50.0 100.0
อุปกรณ์ Animal traction ha 1.0 200.0 200.0 100.0
วัสดุด้านพืช seedlings ha 1.0 40.0 40.0 99.0
วัสดุด้านพืช grape vines ha 1.0 1500.0 1500.0 100.0
ปุ๋ยและสารฆ่า/ยับยั้งการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต (ไบโอไซด์) manure ha 1.0 300.0 300.0 100.0
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการจัดตั้งเทคโนโลยี 2690.0
Total costs for establishment of the Technology in USD 2690.0
แสดงความคิดเห็น:

Duration of establishment phase: 72 month(s)

4.5 การบำรุงรักษาสภาพหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

กิจกรรม ช่วงระยะเวลา/ความถี่
1. Irrigation (old inner tubes filled with water carried to the plot by donkeys). In summer: 5 litres of water per tree, per week. first 5–6 years
2. Irrigation (old inner tubes filled with water carried to the plot by donkeys). In summer: 5 litres of water per tree, per week. first 5–6 years
3. Manuring: applied at first to the newly planted vines/trees only,with restricted availability. During the second half of the establishment phase also applied elsewhere within the plot
4. Manuring: applied at first to the newly planted vines/trees only,with restricted availability. During the second half of the establishment phase also applied elsewhere within the plot
5. Irrigation of new seedlings.
6. Harvesting of fruits and fodder: transport of the yield to the house by donkey
7. Manuring, when replacing grapes or trees that had died. every year
8. Vines and trees that fail are replaced.
9. Grapes and trees pruned every year.
10. 1. Repairs to the fence every year

4.6 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าและกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำที่ต้องการการบำรุงรักษา (ต่อปี)

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน Irrigation/manuring/keeping in good repair ha 1.0 180.0 180.0 100.0
อุปกรณ์ Animal traction ha 1.0 200.0 200.0 100.0
วัสดุด้านพืช Seedlings ha 1.0 20.0 20.0 100.0
วัสดุด้านพืช Grape vines (replacment) ha 1.0 150.0 150.0 100.0
ปุ๋ยและสารฆ่า/ยับยั้งการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต (ไบโอไซด์) manure ha 1.0 20.0 20.0 100.0
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการบำรุงรักษาสภาพเทคโนโลยี 570.0
Total costs for maintenance of the Technology in USD 570.0
แสดงความคิดเห็น:

Labour cost per day is US$2. The fence constructed by the farmer was free because he utilised scrap from a machinery depot. Note that the total length of fencing is relatively less for a larger plot. In the villages, almost no money changes hands: there is a barter system between the farmers. Even salaries are often paid in terms of fruits, wood or free rent of land.

5. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและของมนุษย์

5.1 ภูมิอากาศ

ฝนประจำปี
 • < 250 ม.ม.
 • 251-500 ม.ม.
 • 501-750 ม.ม.
 • 751-1,000 ม.ม.
 • 1,001-1,500 ม.ม.
 • 1,501-2,000 ม.ม.
 • 2,001-3,000 ม.ม.
 • 3,001-4,000 ม.ม.
 • > 4,000 ม.ม.
เขตภูมิอากาศเกษตร
 • กึ่งชุ่มชื้น

Thermal climate class: temperate

5.2 สภาพภูมิประเทศ

ค่าเฉลี่ยความลาดชัน:
 • ราบเรียบ (0-2%)
 • ลาดที่ไม่ชัน (3-5%)
 • ปานกลาง (6-10%)
 • เป็นลูกคลื่น (11-15%)
 • เป็นเนิน (16-30%)
 • ชัน (31-60%)
 • ชันมาก (>60%)
ธรณีสัณฐาน:
 • ที่ราบสูง/ที่ราบ
 • สันเขา
 • ไหล่เขา
 • ไหล่เนินเขา
 • ตีนเนิน
 • หุบเขา
ระดับความสูง:
 • 0-100 เมตร
 • 101-500 เมตร
 • 501-1,000 เมตร
 • 1,001-1,500 เมตร
 • 1,501-2,000 เมตร
 • 2,001-2,500 เมตร
 • 2,501-3,000 เมตร
 • 3,001-4,000 เมตร
 • > 4,000 เมตร

5.3 ดิน

ค่าเฉลี่ยความลึกของดิน:
 • ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)
 • ตื้น (21-50 ซ.ม.)
 • ลึกปานกลาง (51-80 ซ.ม.)
 • ลึก (81-120 ซ.ม.)
 • ลึกมาก (>120 ซ.ม.)
เนื้อดิน (ดินชั้นบน):
 • ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
อินทรียวัตถุในดิน:
 • ต่ำ (<1%)
(ถ้ามี) ให้แนบคำอธิบายเรื่องดินแบบเต็มหรือระบุข้อมูลที่มีอยู่ เช่น ชนิดของดิน ค่า pH ของดินหรือความเป็นกรดของดิน ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก ไนโตรเจน ความเค็ม เป็นต้น:

Soil fertility: low - medium

Soil drainage / infiltration: good

5.6 ลักษณะของผู้ใช้ที่ดินที่นำเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้

แนวทางการตลาดของระบบการผลิต:
 • เพื่อการยังชีพ (หาเลี้ยงตนเอง)
 • ทำการค้า/การตลาด
รายได้ที่มาจากนอกฟาร์ม:
 • 10-50% ของรายได้ทั้งหมด
ระดับของการใช้เครื่องจักรกล:
 • งานที่ใช้แรงกาย
ระบุลักษณะอื่นๆที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดิน:

Off-farm income specification: 50% of the families' total income comes from three sons working in Moscow

Market orientation of production system commercial/ market: apricots sold on the market, in good years

5.7 Average area of land used by land users applying the Technology

 • < 0.5 เฮกตาร์
 • 0.5-1 เฮกตาร์
 • 1-2 เฮกตาร์
 • 2-5 เฮกตาร์
 • 5-15 เฮกตาร์
 • 15-50 เฮกตาร์
 • 50-100 เฮกตาร์
 • 100-500 เฮกตาร์
 • 500-1,000 เฮกตาร์
 • 1,000-10,000 เฮกตาร์
 • >10,000 เฮกตาร์
พิจารณาว่าเป็นขนาดเล็ก กลาง หรือขนาดใหญ่ (ซึ่งอ้างอิงถึงบริบทระดับท้องถิ่น):
 • ขนาดเล็ก

5.8 กรรมสิทธิ์ในที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและสิทธิในการใช้น้ำ

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน:
 • รัฐ
สิทธิในการใช้ที่ดิน:
 • เกี่ยวกับชุมชน (ถูกจัดระเบียบ)
 • รายบุคคล

6. ผลกระทบและสรุปคำบอกกล่าว

6.1 ผลกระทบในพื้นที่ดำเนินการ (On-site) จากการใช้เทคโนโลยี

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

การผลิต

คุณภาพพืชที่ใช้เลี้ยงปศุสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น

การผลิตไม้

ลดลง
เพิ่มขึ้น
รายได้และค่าใช้จ่าย

ค่าใช่จ่ายของปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

for manure application

รายได้จากฟาร์ม

ลดลง
เพิ่มขึ้น

ภาระงาน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

high labour input needed for establishment and recurrent irrigation

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอื่น ๆ

fruit production

decreased
increased

ผลกระทบด้านสังคมวัฒนธรรมอื่น ๆ

สถาบันของชุมชน

อ่อนแอลง
เสริมให้แข็งแรง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

terrace construction requires collaboration with relatives and friend

SLM หรือความรู้เรื่องความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น

การบรรเทาความขัดแย้ง

แย่ลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

in the beginning conflicts due to jealousy, loss of community grazing land and fear of landslides caused by water retention on sloping loess areas

ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา

วัฐจักรน้ำหรือน้ำบ่า

การระบายน้ำส่วนเกิน

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น
ดิน

ความชื้นในดิน

ลดลง
เพิ่มขึ้น

สิ่งปกคลุมดิน

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น

การสูญเสียดิน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

poorly maintained terraces may lead to increased erosion (medium (20-50%))

ผลกระทบด้านนิเวศวิทยาอื่น ๆ

soil fertility

decreased
icreased

biodiversity

diminished
enhanced

6.2 ผลกระทบนอกพื้นที่ดำเนินการ (Off-site) จากการใช้เทคโนโลยี

ตะกอนที่ถูกพัดพามาโดยลม

เพิ่มขึ้น
ลดลง

flooding of the road at the bottom of the slope

increased
reduced
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

conserved area is too small to have significant impact

risk of landslides due to water harvesting

increased
decreased

6.4 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้รับ

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งเป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านลบ

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวก

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นซ้ำอีก เป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านลบ

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวกอย่างมาก

6.5 การปรับตัวของเทคโนโลยี

 • ครั้งเดียวหรือเป็นการทดลอง
ถ้ามีข้อมูลให้บอกปริมาณด้วย (จำนวนของครัวเรือนหรือครอบคลุมพื้นที่):

5 households in an area of 15 ha

Of all those who have adopted the Technology, how many did so spontaneously, i.e. without receiving any material incentives/ payments?
 • 91-100%
แสดงความคิดเห็น:

100% of land user families have adopted the Technology without any external material support

5 land user families have adopted the Technology without any external material support

There is a moderate trend towards spontaneous adoption of the Technology

Comments on adoption trend: Adoption was spontaneous in all cases and there are signs of further spread.

6.7 จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสของเทคโนโลยี

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
Rehabilitation of degraded areas: reduced soil erosion and increased productivity

How can they be sustained / enhanced? Complement manure inputs by using other fertilisers.
Production increase: good fruit yields

How can they be sustained / enhanced? Introduce low input demanding crops
Diversification: different kinds of fruit trees growing on the plot

How can they be sustained / enhanced? Other trees (nuts for example) and annual crops such as wheat might also be suitable for this area.
Income generation.
Where open access communal grazing leads to land degradation, individuals sometimes enclose land for productive purposes. This positive example is from Tajikistan where the initiative began during the period of the soviet regime. Similar initiatives can be seen in western Iran. However, if a significant number of land users follow suit, there will be a reduction in the amount of land available for common use. 2.6.11: Level of technical knowledge required: land user: partly moderate (construction of terraces) and partly low (simple knowledge of agronomy, manure application, harvesting etc)

6.8 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงของเทคโนโลยีและวิธีการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
Bringing water for supplementary irrigation to the orchard is very labour intensive An irrigation supply system could be installed (irrigation channels, water tank). But so far this is too expensive, and it is questionable whether irrigation could be installed and maintained sustainably
Not all tree species can grow in these dry conditions (for example apple trees will not survive without regular irrigation or watering) irrigation water required (see above).
Difficulty in establishment of the young vines in the well developed grass Remove or cut down grass and herbaceous plants around the vines at least until they have been well established.
Generally high manual labour input Difficult to reduce labour inputs.

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการและแหล่งข้อมูล

7.3 Links to relevant online information

ชื่อเรื่องหรือคำอธิบาย:

Loes Masselink. 2012. Monitoring SLM Practices in Tajikistan. BSc thesis, Land Degradation and Development Group, International Land and Water Management at Wageningen University. The Netherlands.

URL:

https://www.wocat.net/fileadmin/user_upload/documents/Theses/Masselink2012.pdf

โมดูล