វិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

Intégration agro-sylvo-zootechnique [ប្រទេសប៊ូរុនឌី]

 • ការបង្កើត៖
 • បច្ចុប្បន្នភាព
 • អ្នកចងក្រង៖
 • អ្នកកែសម្រួល៖
 • អ្នកត្រួតពិនិត្យ

Kunywanisha ibitegwa ibiti n'indimo

approaches_2469 - ប្រទេសប៊ូរុនឌី

ពិនិត្យមើលគ្រប់ផ្នែក

ពង្រីកមើលទាំងអស់
ភាពពេញលេញ៖ 92%

1. ព័ត៌មានទូទៅ

1.2 ព័ត៌មានលម្អិតពីបុគ្គលសំខាន់ៗ និងស្ថាប័នដែលចូលរួមក្នុងការវាយតម្លៃ និងចងក្រងឯកសារនៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

បុគ្គលសំខាន់ម្នាក់ (ច្រើននាក់)

អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:
អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:
អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:

Sendegeya Marcien

77711051

sendmarcien@yahoo.fr

SABU

ប្រទេសប៊ូរុនឌី

អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:

Ntineshwa Philippe

79942281

ntineshwa1@yahoo.fr

Département des forêts

ប្រទេសប៊ូរុនឌី

ឈ្មោះគម្រោងដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃលើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ (បើទាក់ទង)
The Transboundary Agro-ecosystem Management Project for the Kagera River Basin (GEF-FAO / Kagera TAMP )
ឈ្មោះអង្គភាពមួយ (ច្រើន) ដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃលើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ (បើទាក់ទង)
Food and Agriculture Organization (FAO) - ប្រទេសអ៊ីតាលី

1.3 លក្ខខណ្ឌទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈវ៉ូខេត

តើពេលណាដែលទិន្នន័យបានចងក្រង (នៅទីវាល)?

27/07/2011

អ្នកចងក្រង និង(បុគ្គលសំខាន់ៗ)យល់ព្រមទទួលយកនូវលក្ខខណ្ឌនានាទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈ​ វ៉ូខេត:

បាទ/ចា៎

1.4 ការយោងមួយ (ច្រើន) ទៅលើ (កម្រង) បញ្ជីសំណួរនៃបច្ចេកទេស SLM

Courbes de niveau
technologies

Courbes de niveau [ប្រទេសប៊ូរុនឌី]

Association des barrières en travers de la pente (fossés anti-érosifs), des herbes fixatrices , des plants agroforestiers et des animaux pour améliorer la sécurité alimentaire et le bien-être social.

 • អ្នកចងក្រង៖ Salvator Ndabirorere

2. ការពណ៌នាអំពីវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ SLM

2.1 ពណ៌នាសង្ខេបខ្លីពីវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

Système d'organisation de la communauté autour des travaux de gestion rationnelle de leurs exploitations par l'intégration des cultures, des arbres et des animaux domestiques.

2.2 ពណ៌នាលម្អិតពិវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

ពណ៌នាលម្អិតពិវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ:

Buts / objectifs: L'optimisation de la production agro-sylvo - zootechnique sur une même exploitation.

Méthodes: L'approche est participative où sont les communautés qui sont propriétaires des terres au pouvoir dans le cadre de la décision en vue de l'adoption. Le gouvernement ayant constaté que l'approche du marché, la forme des services d'encadrement sur l'esprit du dialogue et de l'écoute des communautés. Ces derniers viennent assurer la formation des communautés de base. Des visites d'échanges d'expériences sur les lieux où l'approche a apporté des fruits constitue une meilleure école.

Etapes de mise en œuvre: La première étape consiste à dialoguer avec les communautés de cette approche. Leur adhésion conduit à la planification participative des activités. La population bénéficiaire est un maître d'œuvre d'un plan d'action assorti de cette planification. Des actions de suivi d'état de mise en œuvre de cette approche revient à des maisons indépendantes.

Rôle des parties prenantes:Le Gouvernement à travers le MINAGRIE est le premier comptable de cette approche au niveau décisionnel. Des Partenaires Techniques et Financiers (PTF) en collaboration avec les services décentralisés du Ministères notamment les différentes directions générales, les DPAES, l'administration locale sont appelées à la mise en œuvre de l'approche. Des exploitants agricoles sont les principaux bénéficiaires.

2.3 រូបភាពនៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

2.5 ប្រទេស/តំបន់/ទីតាំងកន្លែង ដែលវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយត្រូវបានអនុវត្តន៍

ប្រទេស:

ប្រទេសប៊ូរុនឌី

តំបន់/រដ្ឋ/ខេត្ត:

Gitega

បញ្ជាក់បន្ថែមពីលក្ខណៈនៃទីតាំង:

Makebuko

2.6 កាលបរិច្ឆេទនៃការចាប់ផ្តើម និងបញ្ចប់នៃវិធីសាស្រ្តផ្សព្វផ្សាយនេះ

សូមបញ្ជាក់ឆ្នាំដែលបានបង្កើតឡើង:

1996

2.7 ប្រភេទនៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

 • អ្នកផ្តួចផ្តើមក្នុងតំបន់/អ្នករុករកឃើញថ្មីៗ

2.8 គោលបំណង/ទិសដៅសំខាន់នៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

L'Approche a porté principalement sur le GDT avec d'autres activités (Diffusion du cheptel, organisation communautaire sur la chaîne de solidarité)

Gestion rationnelle et durable des exploitations, Changement de mentalité.

L'approche GDT a abordé les problèmes suivants: Baisse de la production agricole, Pauvreté, Manque de connaissances techniques

2.9 លក្ខខណ្ឌអនុញ្ញាត ឬរារាំងការអនុវត្តន៍បច្ចេកទេសដែលស្ថិតនៅក្រោមវិធីសាស្រ្តផ្សព្វផ្សាយ

សង្គម/វប្បធម៌/ និងតម្លៃនៃសាសនា
 • រារាំង

Résistance à l'adoption des innovations.

Traitement par l'approche GDT: Apprentissage par démonstration et octroi des prix d'encouragement aux meilleurs exploitants agricoles.

ភាពអាចរកបាននៃធនធានហិរញ្ញវត្ថុ និងសេវាកម្ម
 • រារាំង

Manque de moyens financiers pour acquérir des bêtes de race et des semences améliorés

Traitement par l'approche GDT: Existence des projets et programme de repeuplement du cheptel sous forme de chaîne de solidarité communautaire.

បរិបទនៃស្ថាប័ន
 • រារាំង

Insuffisance de moyens pour assurer un encadrement adéquat.

Traitement par l'approche GDT: Mise en place des comités de gestion
Renforcement des structures d'encadrement

ក្របខណ្ឌច្បាប់ (សិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លី កម្មសិទ្ធីប្រើប្រាស់ដីនិងទឹក)
 • អំណោយផល

Ces lois existent mais ne sont pas accessibles par la majorité de la population parce qu'elles ne sont pas vulgarisées.

 • រារាំង

Exiguïté des terres

Traitement par l'approche GDT: Gestion rationnelle d'espaces par l'augmentation de la production

ចំណេះដឹងស្តីពី SLM និងការទទួលបានការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេស
 • រារាំង

Manque de semences, faible performance du cheptel
Faibles connaissances techniques

Traitement par l'approche GDT: Distribution des intrants
Diffusion des animaux de race mixte
Renforcement des capacités

3. ការចូលរួម និងតួនាទីរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ

3.1 អ្នកពាក់ព័ន្ធដែលបានចូលរួមក្នុងវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ និងតួនាទីរបស់ពួកគេ

 • អ្នកប្រើប្រាស់ដីក្នុងតំបន់/សហគមន៍

Les vulnérables étaient pris en compte parmi les bénéficiaires de l'approche

Les bénéficiaires de la technologie

Chaque exploitant essaie d'installer une assocaition des cultures et des arbres dans sa propriété.

 • អង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋាន

Le Gouvernement encourage les personnes à travailler en association pour accéder aux terrains de l'Etat.

 • អ្នកឯកទេសគ្រប់គ្រងដីប្រកបដោយចីរភាព/ទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសកសិកម្ម

Des spécialistes multisectoriels participent à l'encadrement des communautés et l'innovation.

 • គ្រូបង្រៀន/សិស្សក្មេងៗ/សិស្ស-និស្សិត

Encadrement desz activités d'intégration agro-sylvo-zootechnique dans les jardins scxolaires des écoles.

 • អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល

Les ONG contribuent à l'encadrement des communautés.

 • វិស័យឯកជន

Des privés progressistes investissent dans le secteur.

 • រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់មូលដ្ឋាន

L'administration locale joue un rôle important dans la mobilisation des communautés

 • រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិ (អ្នករៀបចំផែនការ អ្នកសម្រេចចិត្ត)

MINAGRIE/DPAE

Les planificateurs tiennent compte du plan d'action au niveau local, communal et provincial.

 • អង្គការអន្តរជាតិ

Projets de la Banque Mondiale, Banque Africaine de Développement, FIDA

3.2 ការចូលរួមរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដីក្នុងតំបន់/ សហគមន៍ក្នុងតំបន់ក្នុងដំណាក់កាលផ្សេងគ្នានៃវិធីសាស្រ្តផ្សព្វផ្សាយ
ការចូលរួមរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដីក្នុងតំបន់/សហគមន៍ក្នុងតំបន់ សូមបញ្ជាក់នរណាត្រូវបានចូលរួម ព្រមទាំងពណ៌នាសកម្មភាពទាំងនោះ
ការចាប់ផ្តើម/ការលើកទឹកចិត្ត គ្មាន
ការរៀបចំផែនការ ការគាំទ្រពីខាងក្រៅ Les exploitants étaient consultés
ការអនុវត្តន៍ គំនិតផ្តួចផ្តើមដោយខ្ឡួនឯង Toute la main d'oeuvre vient de la communauté
ការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ គំនិតផ្តួចផ្តើមដោយខ្ឡួនឯង Comme l'approche s'applique sur des exploitations individuelles, le suivi évaluation leur revient en priorité
Research គ្មាន

3.3 គំនូសបំព្រួញ (ប្រសិនបើមាន)

ការពណ៌នា:

L'approche est mise en oeuvre à plusieurs niveau des services du MINAGRIE

អ្នកនិពន្ធ:

MINAGRIE (Bujumbura - Burundi)

3.4 ការសម្រេចចិត្តលើការជ្រើសរើសបច្ចេកទេស SLM

សូមបញ្ជាក់តើអ្នកណាជាអ្នកបានសម្រេចចិត្តក្នុងការជ្រើសរើសបច្ចេកទេសដើម្បីយកមកអនុវត្តន៍:
 • អ្នកជំនាញឯកទេស SLM បន្ទាប់ពីបានប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ដី
ចូរពន្យល់:

Sur base du diagnostique participatif commandité par les spécialistes en GDT de la FAO, il y a eu expérimentation de la technologie dans le localité concernée

Des décisions sur la méthode de mise en œuvre de la technologie SLM ont été faites principalement par des spécialistes de GDT avec consultation des exploitants. Ce sont les spécialistes GDT qui proposent la méthode de mise en oeuvre après l'avis des exploitants agricoles

4. ជំនួយបច្ចេកទេស ការកសាងសមត្ថភាព និងការគ្រប់គ្រងចំណេះដឹង

4.1 ការកសាងសមត្ថភាព/ បណ្តុះបណ្តាល

តើវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបានផ្តល់ឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ដី/អ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

សូមបញ្ជាក់តើអ្នកណាត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាល:
 • អ្នកប្រើប្រាស់ដី
 • បុគ្គលិកចុះទីវាល/អ្នកផ្តល់ប្រឹក្សាយោបល់
ទម្រង់នៃការបណ្តុះបណ្តាល:
 • អនុវត្តន៍ជាមួយការងារ
 • ពីកសិករទីកសិករ
 • ការប្រជុំជាសាធារណៈ
ប្រធានបទបណ្តុះបណ្តាល:

Techniques d'alimentation du bétail en stabulation, Mise en place des pépinières agro forestiers, Gestion des dispositifs anti érosifs

4.2 សេវាផ្តល់ប្រឹក្សាយោបល់

តើអ្នកប្រើប្រាស់ដីបានទទួលនូវសេវាផ្តល់ប្រឹក្សាដែរ ឬទេ?

បាទ/ចា៎

សូមបញ្ជាក់ប្រសិនបើសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់ត្រូវបានផ្តល់ឱ្យ:
 • នៅលើដីរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី
ពណ៌នា/ពន្យល់:

Nom de la méthode utilisée pour le service consultatif: Formation-visite; Eléments clés: Animateurs / facilitateurs, Exploitants modèles / sites, Thèmes / sujets du jours; L'animateur / facilitateur et l'exploitant échangent sur les thèmes techniques développés par des moyens non exploitants ou dans les sites de démonstration

Le service consultatif est très utile pour assurer la poursuite des activités de conservation des terres;Actuellement ce sont les services de vulgarisation en étroite collaboration avec la recherche qui diffusent des thèmes de GDT dans la communauté

4.3 ការពង្រឹងសមត្ថភាពស្ថាប័ន (ការអភិរឌ្ឍន៍អង្គភាព)

តើស្ថាប័នទាំងអស់ត្រូវបានបង្កើតឡើង ឬពង្រឹងសមត្ថភាពតាមរយៈវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយដែរ ឬទេ?
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
សូមបញ្ជាក់ថាតើស្ថាប័នត្រូវបានពង្រឹង ឬបង្កើតឡើងនៅត្រឹមកម្រិតណា(ច្រើន)?
 • ថ្នាក់មូលដ្ឋាន
សូមបញ្ជាក់ប្រភេទនៃការគាំទ្រ:
 • ការកសាងសមត្ថភាព/ បណ្តុះបណ្តាល
សូមផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមទៀតឱ្យបានលម្អិត:

Renforcement des capacités des techniciens

4.4 ការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ

តើការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃគឺជាផ្នែកមួយនៃវិធីសាស្ត្រដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

មតិយោបល់:

Les aspects bio-physiques ont été surveillés par équipe du projet, gouvernement, exploitants agricoles par des observations; Indicateurs: Dépots, terres érodées
Les aspects techniques ont été surveillés sporadiquement par équipe du projet, gouvernement par des observations; Indicateurs: Niveau d'adoption
Les aspects techniques ont été surveillés sporadiquement par équipe du projet, gouvernement par des mesures; Indicateurs: Changement de mentalité
Les aspects socio-culturels ont été contrôlés par équipe du projet, gouvernement, exploitants agricoles par des observations; Indicateurs: Rendement, diversification des cultures
Les aspects économiques / de production ont été surveillés sporadiquement par équipe du projet, gouvernement à travers des mesures; Indicateurs: Superficei
Les aspects superficie traitée ont été suivis par l'équipe du projet, gouvernement par des mesures; Indicateurs: Nombre
Nombre d'exploitants impliqués les aspects ont été contrôlés par équipe du projet, gouvernement, exploitants agricoles par des mesures; Indicateurs: Niveau de participation des exploitants
Les aspects de Gestion de l'Approche ont été surveillés par l'équipe du projet, le gouvernement, les exploitants agricoles par des observations
Les aspects de gestion de l'Approche n'ont été contrôlés par aucune par mesure; Indicateurs
Il y a eu beaucoup de changements dans l'approche en raison du suivi et de l'évaluation: Il ya eu changement d'espèces diffusées

4.5 ការស្រាវជ្រាវ

តើការស្រាវជ្រាវ គឺជាផ្នែកមួយនៃវិធីសាស្រ្តដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

បញ្ជាក់ប្រធានបទ:
 • សេដ្ឋកិច្ច/ទីផ្សារ
 • បរិស្ថានវិទ្យា
 • បច្ចេកវិទ្យា
សូមផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមទៀតឱ្យបានលម្អិត និងចង្អុលបង្ហាញនរណាដែលបានធ្វើការស្រាវជ្រាវ:

L'ISABU et les Universités font la recherche et développent plusieurs thèmes en rapport avec la GDT

Des recherches ont été effectuées à la fois sur la station et à la ferme

5. ថវិកា និងសម្ភារៈឧបត្ថម្ភពីខាងក្រៅ

5.1 ថវិកាប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយ SLM

ប្រសិនបើចំនួនពិតប្រាកដនៃថវិកាប្រចាំឆ្នាំមិនត្រូវបានដឹងច្បាស់ សូមប្រាប់ពីចន្លោះនៃថវិកានោះ:
 • 100,000-1,000,000
មតិយោបល់ (ឧ. ប្រភពសំខាន់នៃមូលនិធិ/ម្ចាស់ជំនួយចំបង):

Les coûts d'approche ont été atteints par les donateurs suivants: international (Banque Mondiale, Banque Africaine de Développement, FIDA, ): 40.0%; gouvernement (MINAGRIE et MINEEATU): 40.0%; institution non-gouvernementale internationale (FAO, IFDC, ): 10.0%; institution non-gouvernementale nationale (Ong locales): 2.0%; secteur privé (Secteur privé): 3.0%; communauté locale / exploitants agricoles (Population chef de ménages et élus locaux): 5.0%

5.2 ការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ / សម្ភារៈដែលបានផ្តល់ទៅឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ដី

តើអ្នកប្រើប្រាស់ដីបានទទួលការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថ/សម្ភារៈសម្រាប់ការអនុវត្តន៍បច្ចេកទេសដែរឬទេ:

បាទ/ចា៎

ប្រសិនបាទ/ច៎ា សូមបញ្ជាក់ប្រភេទ(ច្រើន)នៃការគាំទ្រ លក្ខខណ្ឌ និងអ្នកផ្តល់ឱ្យ(ច្រើន):

Appui de la FAO dans la disponibilisation des semences agricoles et forestières ainsi que la diffusion du bétail et l'encadrement technique

5.3 សូមបញ្ជាក់ពីធាតុចូលត្រូវបានផ្តល់បដិភាគ (រួមទាំងកម្លាំងពលកម្ម)

 • សម្ភារៈ
សូមបញ្ជាក់ ធាតុចូលណាខ្លះដែលបានផ្តល់បដិភាគ កម្រិតទំហំប៉ុណ្ណា សូមបញ្ជាក់ពីការបដិភាគ
ឧបករណ៍ ផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុមួយផ្នែក
 • កសិកម្ម
សូមបញ្ជាក់ ធាតុចូលណាខ្លះដែលបានផ្តល់បដិភាគ កម្រិតទំហំប៉ុណ្ណា សូមបញ្ជាក់ពីការបដិភាគ
ជី ផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុទាំងស្រុង
Graines et produits phyto ផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុទាំងស្រុង
ប្រសិនបើកម្លាំងពលកម្មធ្វើដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដី តើវាជាធាតុចូលដ៏សំខាន់មួយដែរ ឬទេ:
 • ដោយស្ម័គ្រចិត្ត
មតិយោបល់:

Certains travaux durs étaient rémunérés en espèce tandis que dans l'ensemble les exploitants contribuent volontairement

5.4 ឥណទាន

តើឥណទានដែលបានផ្តល់នៅក្រោមវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់សកម្មភាព SLM នេះយ៉ាងដូចម្តេច?

ទេ

6. ការវិភាគរកផលប៉ះពាល់ និងសេចក្តីសន្និដ្ឋាន

6.1 ផលប៉ះពាល់នៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

តើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយជួយអ្នកប្រើប្រាស់ដីដើម្បីអនុវត្តន៍ និងថែទាំបច្ចេកទេស SLM?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

La dégradation des terres a été sensiblement réduite et la biodiversité a été améliorée

តើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយនេះផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់សង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលក្រុមមិនទទួលបានផលប្រយោជន៍?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

Il y a eu création d'emploi, regroupement de la population en associations incluant les vulnérables.

L'approche a-t-elle permis d'améliorer les moyens de subsistance / le bien-être humain?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

Il y a de la diversité dans la production vivrière, l'augmentation de la fertilité des sols a fait améliorer les rendements agricoles et le revenu des ménages

L'approche a-t-elle contribué à atténuer la pauvreté?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

L'augmentation de la production agricole et la diversification des sources de revenus a beaucoup contribué à la réduction de la pauvreté

6.2 ការលើកទឹកចិត្តចម្បងៗរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដីសម្រាប់ការអនុវត្តបច្ចេកទេស SLM

 • បង្កើនផលិតកម្ម

Diversification des produits agricoles et des sources de revenus

 • ការចំណាយ/បដិភាគ

Nouvelle source de revenu

 • Amélioration du bien-être et des moyens de subsistance

Sécurité alimentaire, santé et bien-être

6.3 សកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយដែលប្រកបដោយចីរភាព

តើអ្នកប្រើប្រាស់ដីអាចធ្វើឱ្យមានចីរភាពនូវអ្វីដែលត្រូវបានអនុវត្តន៍តាមរយៈវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយដែរឬទេ(ដោយពុំមានការគាំទ្រពីអ្នកខាងក្រៅ)?
 • បាទ/ចា៎
ប្រសិនបាទ/ច៎ា សូមរៀបរាប់ថាធ្វើយ៉ាងម៉េច:

Certains exploitants capables ont déjà adopté l'approche et sont capables de mettre en oeuvre les techniques apprises sans aucune intervention extérieure. Ceux qui s'impliquent dès le début peuvent par la croissance de leur moyens de vie poursuivre les activités de l'approche.

6.4 ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិនៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាស ទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី
Amélioration du niveau de vie
(Comment maintenir / renforcer cette force: Sensibilisation)
Augmentation de la production agricole (Comment maintenir / renforcer cette force: Assistance technique et en intrants)
ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាស​ ទស្សនៈរបស់បុគ្គលសំខាន់ៗ
Amélioration des conditions écologiques du milieu physique (Comment maintenir / renforcer cette force: Construction des hangars pour le stockage et le conditionnement des produits de la récolte.)
Renforcement de la chaîne de solidarité
(Comment maintenir / renforcer cette force: Bonne gestion des dispositifs anti érosifs mis en place.)
diversification des sources de revenus
(Comment maintenir / renforcer cette force: Regroupement des gens en associations bonne gestion des dispositifs anti érosifs mis en place.)
Amélioration du niveau de vie de la population par la (Comment maintenir / renforcer cette force: Appropriation des techniques de GDT par la population;sensibilisation.)
Changement de mentalité
(Comment maintenir / renforcer cette force: Sensibilisation)

6.5 ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិនៃវិធីសាស្ត្រ និងរកដំណោះស្រាយ

ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យ ទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី តើបច្ចេកទេសទាំងនោះបានដោះស្រាយបញ្ហាដូចម្តេច?
Manque d'intrants Assistance en intrants et crédit agricole.
Augmentation de la charge de travail
Appui financier par le paiement de la main d’œuvre.
ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យក្នុងទស្សនៈរបស់បុគ្គលសំខាន់ៗ តើបច្ចេកទេសទាំងនោះបានដោះស្រាយបញ្ហាដូចម្តេច?
Les techniques de GDT exigent la disponibilité de grands espaces et la collaboration de toute la communauté l'implication de l'administration dans le suivi de la mise en oeuvre des activités de l'approche.
Les exploitants peuvent développer une tendance à la dépendance extérieure
Prise de conscience de l'appropriation de l'approche, et regroupement en associations et sensibilisation de toute la communauté.

7. ឯកសារយោង និងវេបសាយ

7.1 វិធីសាស្ត្រ/ ប្រភពនៃព័ត៌មាន

 • តាមការចុះទីវាល​ ការស្រាវជ្រាវនៅទីវាល
 • ការសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ដី

7.2 ឯកសារយោងដែលបានចេញផ្សាយ

ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ឆ្នាំ ISBN:

Kagera TAMP project website

ម៉ូឌុល