ວິທີທາງ

Intégration agro-sylvo-zootechnique [ບູຣັນດີ]

 • ​ການ​ສ້າງ:
 • ​ປັບ​ປູງ:
 • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ:
 • ບັນນາທິການ:
 • ຜູ້ທົບທວນຄືນ:

Kunywanisha ibitegwa ibiti n'indimo

approaches_2469 - ບູຣັນດີ

ຄວາມສົມບູນ: 92%

1. ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ

1.2 ລາຍລະອຽດ ການຕິດຕໍ່ ຂອງບຸກຄົນທີ່ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສະຖາບັນ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການປະເມີນຜົນ ແລະ ເອກະສານ ຂອງວິທີທາງ

ບຸກຄົນສຳຄັນ (ຫຼາຍຄົນ)

ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ:
ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ:
ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ:

Sendegeya Marcien

77711051

sendmarcien@yahoo.fr

SABU

ບູຣັນດີ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ:

Ntineshwa Philippe

79942281

ntineshwa1@yahoo.fr

Département des forêts

ບູຣັນດີ

ຊື່ຂອງໂຄງການ ທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການສ້າງເອກກະສານ ຫຼື ປະເມີນດ້ານແນວທາງ (ຖ້າກ່ຽວຂ້ອງ)
The Transboundary Agro-ecosystem Management Project for the Kagera River Basin (GEF-FAO / Kagera TAMP )
ຊື່ຂອງ ສະຖາບັນການຈັດຕັ້ງ ທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການສ້າງເອກກະສານ ຫຼື ປະເມີນແນວທາງ (ຖ້າກ່ຽວຂ້ອງ)
Food and Agriculture Organization (FAO) - ອີຕາລີ

1.3 ເງື່ອນໄຂ ຂອງການນໍາໃຊ້ເອກກະສານຂໍ້ມູນ ຂອງ WOCAT

ເມື່ອໃດທີ່ໄດ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ (ຢູ່ພາກສະໜາມ)?

27/07/2011

ຜູ້ສັງລວມ ແລະ ບັນດາຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມ ຍອມຮັບໃນເງື່ອນໄຂ ການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນເອກະສານ ທີ່ສ້າງຂື້ນ ໂດຍຜ່ານ ອົງການ WOCAT:

ແມ່ນ

1.4 ເອກະສານອ້າງອີງ (ຫຼາຍ) ກັບແບບສອບຖາມ (ຫຼາຍ) ເຕັກໂນໂລຢີ ຂອງດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ດິນແບບຍືນຍົງ

Courbes de niveau
technologies

Courbes de niveau [ບູຣັນດີ]

Association des barrières en travers de la pente (fossés anti-érosifs), des herbes fixatrices , des plants agroforestiers et des animaux pour améliorer la sécurité alimentaire et le bien-être social.

 • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ: Salvator Ndabirorere

2. ພັນລະນາ ແນວທາງການຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ດິນແບບຍືນຍົງ

2.1 ການອະທິບາຍ ໂດຍຫຍໍ້ ຂອງວິທີທາງ

Système d'organisation de la communauté autour des travaux de gestion rationnelle de leurs exploitations par l'intégration des cultures, des arbres et des animaux domestiques.

2.2 ການອະທິບາຍ ລາຍລະອຽດ ຂອງວິທີທາງ

ການອະທິບາຍ ລາຍລະອຽດ ຂອງວິທີທາງ:

Buts / objectifs: L'optimisation de la production agro-sylvo - zootechnique sur une même exploitation.

Méthodes: L'approche est participative où sont les communautés qui sont propriétaires des terres au pouvoir dans le cadre de la décision en vue de l'adoption. Le gouvernement ayant constaté que l'approche du marché, la forme des services d'encadrement sur l'esprit du dialogue et de l'écoute des communautés. Ces derniers viennent assurer la formation des communautés de base. Des visites d'échanges d'expériences sur les lieux où l'approche a apporté des fruits constitue une meilleure école.

Etapes de mise en œuvre: La première étape consiste à dialoguer avec les communautés de cette approche. Leur adhésion conduit à la planification participative des activités. La population bénéficiaire est un maître d'œuvre d'un plan d'action assorti de cette planification. Des actions de suivi d'état de mise en œuvre de cette approche revient à des maisons indépendantes.

Rôle des parties prenantes:Le Gouvernement à travers le MINAGRIE est le premier comptable de cette approche au niveau décisionnel. Des Partenaires Techniques et Financiers (PTF) en collaboration avec les services décentralisés du Ministères notamment les différentes directions générales, les DPAES, l'administration locale sont appelées à la mise en œuvre de l'approche. Des exploitants agricoles sont les principaux bénéficiaires.

2.3 ຮູບພາບຂອງແນວທາງ

2.5 ປະເທດ / ເຂດ / ສະຖານທີ່ບ່ອນທີ່ແນວທາງໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້

ປະເທດ:

ບູຣັນດີ

ພາກພື້ນ / ລັດ / ແຂວງ:

Gitega

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຂອງສະຖານທີ່:

Makebuko

2.6 ວັນທີເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ສິ້ນສຸດ ການຈັດຕັ້ງປະຕີບັດ ວິທີທາງ

ສະແດງປີຂອງການເລີ່ມຕົ້ນ:

1996

2.7 ປະເພດຂອງແນວທາງ

 • ການລິເລີ່ມ ພາຍໃນປະເທດ ທີ່ຜ່ານມາ / ນະວັດຕະກໍາ

2.8 ເປົ້າໝາຍ / ຈຸດປະສົງຫຼັກ ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວິທີທາງ

L'Approche a porté principalement sur le GDT avec d'autres activités (Diffusion du cheptel, organisation communautaire sur la chaîne de solidarité)

Gestion rationnelle et durable des exploitations, Changement de mentalité.

L'approche GDT a abordé les problèmes suivants: Baisse de la production agricole, Pauvreté, Manque de connaissances techniques

2.9 ເງື່ອນໄຂອໍານວຍ ຫຼື ຂັດຂວາງການປະຕິບັດຂອງເຕັກໂນໂລຢີ / ເຕັກໂນໂລຢີການນໍາໃຊ້ຕາມແນວທາງ

ສັງຄົມ / ວັດທະນະທໍາ / ມາດຕະຖານ ແລະ ຄຸນຄ່າທາງສາສະໜາ
 • ເຊື່ອງຊ້ອນ

Résistance à l'adoption des innovations.

Traitement par l'approche GDT: Apprentissage par démonstration et octroi des prix d'encouragement aux meilleurs exploitants agricoles.

ມີຄວາມສາມາດ / ເຂັ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນດ້ານການເງິນ ແລະ ການບໍລິການ
 • ເຊື່ອງຊ້ອນ

Manque de moyens financiers pour acquérir des bêtes de race et des semences améliorés

Traitement par l'approche GDT: Existence des projets et programme de repeuplement du cheptel sous forme de chaîne de solidarité communautaire.

ການກໍ່ຕັ້ງສະຖາບັນ
 • ເຊື່ອງຊ້ອນ

Insuffisance de moyens pour assurer un encadrement adéquat.

Traitement par l'approche GDT: Mise en place des comités de gestion
Renforcement des structures d'encadrement

ກ່ຽວກັບກົດໝາຍ (ສິດນໍາໃຊ້ດິນ, ສິດນໍາໃຊ້ນໍ້າ)
 • ອໍານວຍ

Ces lois existent mais ne sont pas accessibles par la majorité de la population parce qu'elles ne sont pas vulgarisées.

 • ເຊື່ອງຊ້ອນ

Exiguïté des terres

Traitement par l'approche GDT: Gestion rationnelle d'espaces par l'augmentation de la production

ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ, ການເຂົ້າເຖິງການສະໜັບສະໜູນ ທາງດ້ານວິຊາການ
 • ເຊື່ອງຊ້ອນ

Manque de semences, faible performance du cheptel
Faibles connaissances techniques

Traitement par l'approche GDT: Distribution des intrants
Diffusion des animaux de race mixte
Renforcement des capacités

3. ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ບົດບາດຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມ

3.1 ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນວິທີທາງ ແລະ ພາລະບົດບາດ ຂອງເຂົາເຈົ້າ

 • ຜູ້ນໍາໃຊ້ດິນໃນທ້ອງຖິ່ນ / ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ

Les vulnérables étaient pris en compte parmi les bénéficiaires de l'approche

Les bénéficiaires de la technologie

Chaque exploitant essaie d'installer une assocaition des cultures et des arbres dans sa propriété.

 • ອົງການຈັດຕັ້ງ ພາຍໃນຊຸມຊົນ

Le Gouvernement encourage les personnes à travailler en association pour accéder aux terrains de l'Etat.

 • ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ການນຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ / ທີ່ປຶກສາດ້ານກະສິກໍາ

Des spécialistes multisectoriels participent à l'encadrement des communautés et l'innovation.

 • ຄູອາຈານ / ນັກຮຽນ / ນັກສຶກສາ

Encadrement desz activités d'intégration agro-sylvo-zootechnique dans les jardins scxolaires des écoles.

 • ອົງການຈັດຕັ້ງ ທີ່ບໍ່ຂື້ນກັບລັດຖະບານ

Les ONG contribuent à l'encadrement des communautés.

 • ພາກເອກະຊົນ

Des privés progressistes investissent dans le secteur.

 • ອໍານາດ ການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ

L'administration locale joue un rôle important dans la mobilisation des communautés

 • ພະນັກງານຂັ້ນສູນກາງ (ຜູ້ວາງແຜນ, ຜູ້ສ້າງນະໂຍບາຍ)

MINAGRIE/DPAE

Les planificateurs tiennent compte du plan d'action au niveau local, communal et provincial.

 • ອົງການຈັດຕັ້ງ ສາກົນ

Projets de la Banque Mondiale, Banque Africaine de Développement, FIDA

3.2 ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນໃນທ້ອງຖິ່ນ / ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນໃນໄລຍະທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງແນວທາງ
ການລວບລວມ ເອົາຜູ້ນໍາໃຊ້ດິນ ໃນທ້ອງຖິ່ນ / ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ລະບຸ ຜູ້ໃດທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນແຕ່ລະກິດຈະກໍາ?
ການເລີ່ມຕົ້ນ / ແຮງຈູງໃຈ ບໍ່ມີ
ການວາງແຜນ ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພາຍນອກ Les exploitants étaient consultés
ການປະຕິບັດ ການນໍາໃໍຊ້ເອງ Toute la main d'oeuvre vient de la communauté
ຕິດຕາມກວດກາ / ການປະເມີນຜົນ ການນໍາໃໍຊ້ເອງ Comme l'approche s'applique sur des exploitations individuelles, le suivi évaluation leur revient en priorité
Research ບໍ່ມີ

3.3 ແຜນວາດ (ຖ້າມີ)

ການອະທິບາຍ:

L'approche est mise en oeuvre à plusieurs niveau des services du MINAGRIE

ຜູ້ຂຽນ:

MINAGRIE (Bujumbura - Burundi)

3.4 ການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບການຄັດເລືອກເຕັກໂນໂລຢີຂອງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ / ເຕັກໂນໂລຢີ

ລະບຸ ຄົນທີ່ຕັດສິນໃຈ ກ່ຽວກັບການຄັດເລືອກຂອງ ເຕັກໂນໂລຢີ / ເຕັກໂນໂລຢີ ຈະໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ:
 • ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ຫຼັກດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ, ມີການຕິດຕາມປຶກສາຫາລືກັບຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ
ອະທິບາຍ:

Sur base du diagnostique participatif commandité par les spécialistes en GDT de la FAO, il y a eu expérimentation de la technologie dans le localité concernée

Des décisions sur la méthode de mise en œuvre de la technologie SLM ont été faites principalement par des spécialistes de GDT avec consultation des exploitants. Ce sont les spécialistes GDT qui proposent la méthode de mise en oeuvre après l'avis des exploitants agricoles

4. ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານວິຊາການ, ການສ້າງຄວາມສາມາດ, ແລະ ການຈັດການຄວາມຮູ້.

4.1 ການສ້າງຄວາມສາມາດ / ການຝຶກອົບຮົມ

ຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ຫຼື ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມບໍ່?

ແມ່ນ

ໃຫ້ລະບຸ ຜູ້ໃດທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ:
 • ຜູ້ນໍາໃຊ້ດິນ
 • ພະນັກງານພາກສະໜາມ / ທີ່ປຶກສາ
ຮູບແບບຂອງການຝຶກອົບຮົມ:
 • ການເຮັດຕົວຈິງ
 • ຕົວຕໍ່ຕົວ
 • ກອງປະຊຸມ
ໃນຫົວຂໍ້:

Techniques d'alimentation du bétail en stabulation, Mise en place des pépinières agro forestiers, Gestion des dispositifs anti érosifs

4.2 ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ

ເຮັດຜູ້ໃຊ້ທີ່ດິນມີການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ?

ແມ່ນ

ລະບຸວ່າການສະໜອງ ການບໍລິການ ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ:
 • ໃນພື້ນທີ່ຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ດິນ
ອະທິບາຍ / ຄວາມຄິດເຫັນ:

Nom de la méthode utilisée pour le service consultatif: Formation-visite; Eléments clés: Animateurs / facilitateurs, Exploitants modèles / sites, Thèmes / sujets du jours; L'animateur / facilitateur et l'exploitant échangent sur les thèmes techniques développés par des moyens non exploitants ou dans les sites de démonstration

Le service consultatif est très utile pour assurer la poursuite des activités de conservation des terres;Actuellement ce sont les services de vulgarisation en étroite collaboration avec la recherche qui diffusent des thèmes de GDT dans la communauté

4.3 ສະຖາບັນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ (ການພັດທະນາອົງການຈັດຕັ້ງ)

ສະຖາບັນ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂື້ນ ຫຼື ໄດ້ຮັບການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໂດຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວິທີທາງບໍ່?
 • ມີ, ພໍສົມຄວນ
ລະບຸ ທາງສະຖາບັນ ໄດ້ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນລະດັບໃດ (ຫຼາຍ):
 • ທ້ອງຖິ່ນ
ລະບຸ ປະເພດ ຂອງສະໜັບສະໜູນ:
 • ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ / ການຝຶກອົບຮົມ
ໃຫ້ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ:

Renforcement des capacités des techniciens

4.4 ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວິທີທາງ ໄດ້ມີການປະເມີນຜົນ ແລະ ຕິດຕາມບໍ?

ແມ່ນ

ຄວາມຄິດເຫັນ:

Les aspects bio-physiques ont été surveillés par équipe du projet, gouvernement, exploitants agricoles par des observations; Indicateurs: Dépots, terres érodées
Les aspects techniques ont été surveillés sporadiquement par équipe du projet, gouvernement par des observations; Indicateurs: Niveau d'adoption
Les aspects techniques ont été surveillés sporadiquement par équipe du projet, gouvernement par des mesures; Indicateurs: Changement de mentalité
Les aspects socio-culturels ont été contrôlés par équipe du projet, gouvernement, exploitants agricoles par des observations; Indicateurs: Rendement, diversification des cultures
Les aspects économiques / de production ont été surveillés sporadiquement par équipe du projet, gouvernement à travers des mesures; Indicateurs: Superficei
Les aspects superficie traitée ont été suivis par l'équipe du projet, gouvernement par des mesures; Indicateurs: Nombre
Nombre d'exploitants impliqués les aspects ont été contrôlés par équipe du projet, gouvernement, exploitants agricoles par des mesures; Indicateurs: Niveau de participation des exploitants
Les aspects de Gestion de l'Approche ont été surveillés par l'équipe du projet, le gouvernement, les exploitants agricoles par des observations
Les aspects de gestion de l'Approche n'ont été contrôlés par aucune par mesure; Indicateurs
Il y a eu beaucoup de changements dans l'approche en raison du suivi et de l'évaluation: Il ya eu changement d'espèces diffusées

4.5 ການຄົ້ນຄວ້າ

ນີ້້ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງ ການຄົ້ນຄວ້າ ຂອງວິທີທາງບໍ່?

ແມ່ນ

ລະບຸ ຫົວຂໍ້:
 • ເສດຖະສາດ / ການຕະຫຼາດ
 • ລະບົບນິເວດ
 • ເຕັກໂນໂລຢີ
ໃຫ້ຂໍ້ມູນ ເພີ່ມເຕີມ ແລະ ກໍານົດ ຜູ້ໃດເຮັດການຄົ້ນຄວ້າ:

L'ISABU et les Universités font la recherche et développent plusieurs thèmes en rapport avec la GDT

Des recherches ont été effectuées à la fois sur la station et à la ferme

5. ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ອຸປະກອນຈາກພາຍນອກ

5.1 ງົບປະມານປະຈໍາປີ ສໍາລັບວິທີທາງ ຂອງການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ

ຖ້າຫາກບໍ່ຮູ້ຈັດງົບປະມານທີ່ແນ່ນອນ ແມ່ນໃຫ້ປະມານເອົາ:
 • 100,000-1,000,000
ຄໍາເຫັນ (ຕົວຢ່າງ: ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຫຼັກ ຂອງການສະໜອງທຶນ / ຜູ້ໃຫ້ທຶນທີ່ສໍາຄັນ):

Les coûts d'approche ont été atteints par les donateurs suivants: international (Banque Mondiale, Banque Africaine de Développement, FIDA, ): 40.0%; gouvernement (MINAGRIE et MINEEATU): 40.0%; institution non-gouvernementale internationale (FAO, IFDC, ): 10.0%; institution non-gouvernementale nationale (Ong locales): 2.0%; secteur privé (Secteur privé): 3.0%; communauté locale / exploitants agricoles (Population chef de ménages et élus locaux): 5.0%

5.2 ການສະໜັບສະໜູນ ທາງດ້ານການເງິນ / ອຸປະກອນ ສະໜອງໃຫ້ແກ່ຜູ້ນໍາທີ່ດິນ

ຜູ້ນໍາໃຊ້ດິນ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ທາງດ້ານ ການເງິນ / ອຸປະກອນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີບໍ?

ແມ່ນ

ຖ້າແມ່ນ, ໃຫ້ລະບຸປະເພດ (ຫຼາຍ) ຂອງການສະໜັບສະໜູນ, ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຜູູ້ສະໜອງ (ຫຼາຍ):

Appui de la FAO dans la disponibilisation des semences agricoles et forestières ainsi que la diffusion du bétail et l'encadrement technique

5.3 ເງິນສົມທົບສໍາລັບການນໍາໃຊ້ສະເພາະປັດໃຈຂາເຂົ້າໃນການຜະລີດກະສິກໍາ (ລວມທັງແຮງງານ)

 • ອຸປະກອນ
ໃຫ້ລະບຸໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນປັດໃຈຂາເຂົ້າຫຍັງແດ່ ທີ່ຂອບເຂດ ລະບຸ ການອຸດໜູນ
ເຄື່ອງມື ງົບປະມານບາງສ່ວນ
 • ກະສິກໍາ
ໃຫ້ລະບຸໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນປັດໃຈຂາເຂົ້າຫຍັງແດ່ ທີ່ຂອບເຂດ ລະບຸ ການອຸດໜູນ
ຝຸ່ນ, ປຸ໋ຍ ງົບປະມານເຕັມສ່ວນ
Graines et produits phyto ງົບປະມານເຕັມສ່ວນ
ຖ້າແຮງງານ ຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ດິນ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ປັດໃຈຂາເຂົ້າ, ແມ່ນບໍ່:
 • ການອາສາ
ຄວາມຄິດເຫັນ:

Certains travaux durs étaient rémunérés en espèce tandis que dans l'ensemble les exploitants contribuent volontairement

5.4 ສິນເຊື່ອ

ໄດ້ປ່ອຍສິນເຊື່ອ ສະໜອງໃຫ້ພາຍໃຕ້ ວິທີການສໍາລັບກິດຈະກໍາ ການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນນຍົງບໍ່?

ບໍ່ແມ່ນ

6. ວິເຄາະຜົນກະທົບ ແລະ ສັງລວມບັນຫາ

6.1 ຜົນກະທົບຂອງແນວທາງ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວິທີທາງ ສາມາດຊ່ວຍຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ ເຕັກໂນໂລຢີ ການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງໄດ້ບໍ?
 • ບໍ່
 • ມີ, ໜ້ອຍໜຶ່ງ
 • ມີ, ພໍສົມຄວນ
 • ມີ, ຫຼາຍ

La dégradation des terres a été sensiblement réduite et la biodiversité a été améliorée

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວິທີທາງ ສາມາດສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ທາງສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດບໍ່?
 • ບໍ່
 • ມີ, ໜ້ອຍໜຶ່ງ
 • ມີ, ພໍສົມຄວນ
 • ມີ, ຫຼາຍ

Il y a eu création d'emploi, regroupement de la population en associations incluant les vulnérables.

L'approche a-t-elle permis d'améliorer les moyens de subsistance / le bien-être humain?
 • ບໍ່
 • ມີ, ໜ້ອຍໜຶ່ງ
 • ມີ, ພໍສົມຄວນ
 • ມີ, ຫຼາຍ

Il y a de la diversité dans la production vivrière, l'augmentation de la fertilité des sols a fait améliorer les rendements agricoles et le revenu des ménages

L'approche a-t-elle contribué à atténuer la pauvreté?
 • ບໍ່
 • ມີ, ໜ້ອຍໜຶ່ງ
 • ມີ, ພໍສົມຄວນ
 • ມີ, ຫຼາຍ

L'augmentation de la production agricole et la diversification des sources de revenus a beaucoup contribué à la réduction de la pauvreté

6.2 ແຮງຈູງໃຈຫຼັກຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນໃນການປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ

 • ການຜະລິດເພີ່ມຂຶ້ນ

Diversification des produits agricoles et des sources de revenus

 • ການຊໍາລະເງິນ / ເງິນອຸດໜູນ

Nouvelle source de revenu

 • Amélioration du bien-être et des moyens de subsistance

Sécurité alimentaire, santé et bien-être

6.3 ຄວາມຍືນຍົງຂອງກິດຈະກໍາວິທີທາງ

ຜູ້ນໍາໃຊ້ ທີ່ດິນ ສາມາດສືບຕໍ່ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຜ່ານວິທີທາງໄດ້ບໍ່ (ໂດຍປາດສະຈາກ ການຊ່ວຍເຫຼືອ ຈາກພາກສ່ວນພາຍນອກ)?
 • ແມ່ນ
ຖ້າ ໄດ້, ອະທິບາຍເຫດຜົນ:

Certains exploitants capables ont déjà adopté l'approche et sont capables de mettre en oeuvre les techniques apprises sans aucune intervention extérieure. Ceux qui s'impliquent dès le début peuvent par la croissance de leur moyens de vie poursuivre les activités de l'approche.

6.4 ຈຸດແຂງ / ຂໍ້ດີ ຂອງວິທີທາງ

ຈຸດແຂງ / ຂໍ້ດີ / ໂອກາດໃນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ
Amélioration du niveau de vie
(Comment maintenir / renforcer cette force: Sensibilisation)
Augmentation de la production agricole (Comment maintenir / renforcer cette force: Assistance technique et en intrants)
ຈຸດແຂງ / ຈຸດດີ / ໂອກາດ ຈາກທັດສະນະຂອງຜູ້ປ້ອນຂໍ້ມູນ ຫຼື ບຸກຄົນສຳຄັນ
Amélioration des conditions écologiques du milieu physique (Comment maintenir / renforcer cette force: Construction des hangars pour le stockage et le conditionnement des produits de la récolte.)
Renforcement de la chaîne de solidarité
(Comment maintenir / renforcer cette force: Bonne gestion des dispositifs anti érosifs mis en place.)
diversification des sources de revenus
(Comment maintenir / renforcer cette force: Regroupement des gens en associations bonne gestion des dispositifs anti érosifs mis en place.)
Amélioration du niveau de vie de la population par la (Comment maintenir / renforcer cette force: Appropriation des techniques de GDT par la population;sensibilisation.)
Changement de mentalité
(Comment maintenir / renforcer cette force: Sensibilisation)

6.5 ຈຸດອ່ອນ / ຂໍ້ເສຍຂອງແນວທາງ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ

ຈຸດອ່ອນ / ຂໍ້ເສຍ / ຄວາມສ່ຽງໃນມູມມອງຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ມີວິທີການແກ້ໄຂຄືແນວໃດ?
Manque d'intrants Assistance en intrants et crédit agricole.
Augmentation de la charge de travail
Appui financier par le paiement de la main d’œuvre.
ຈຸດອ່ອນ ຫຼື ຂໍ້ເສຍ ຫຼື ຄວາມສ່ຽງ ໃນມຸມມອງຂອງ ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ ຫຼື ບັນດາຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມ ມີວິທີການແກ້ໄຂຄືແນວໃດ?
Les techniques de GDT exigent la disponibilité de grands espaces et la collaboration de toute la communauté l'implication de l'administration dans le suivi de la mise en oeuvre des activités de l'approche.
Les exploitants peuvent développer une tendance à la dépendance extérieure
Prise de conscience de l'appropriation de l'approche, et regroupement en associations et sensibilisation de toute la communauté.

7. ເອກກະສານອ້າງອີງ ແລະ ຂໍ້ມູນການເຊື່ອມໂຍງ

7.1 ວິທີການ / ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ

 • ການໄປຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມ, ການສໍາຫຼວດພາກສະໜາມ
 • ການສໍາພາດ ຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ

7.2 ເອກະສານທົ່ວໄປທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້

ຫົວຂໍ້, ຜູ້ຂຽນ, ປີ, ISBN:

Kagera TAMP project website

ຂໍ້ມູນການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ເນື້ອໃນ

ຂະຫຍາຍທັງໝົດ ຍຸບທັງໝົດ

ເນື້ອໃນ