แนวทาง

Intégration agro-sylvo-zootechnique [บุรุนดี]

 • ผู้สร้างสรรค์:
 • การอัพเดท:
 • ผู้รวบรวม:
 • ผู้เรียบเรียง:
 • ผู้ตรวจสอบ:

Kunywanisha ibitegwa ibiti n'indimo

approaches_2469 - บุรุนดี

สมบูรณ์: 92%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของแนวทาง

วิทยากรหลัก

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:
ผู้เชี่ยวชาญ SLM:
ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Sendegeya Marcien

77711051

sendmarcien@yahoo.fr

SABU

บุรุนดี

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Ntineshwa Philippe

79942281

ntineshwa1@yahoo.fr

Département des forêts

บุรุนดี

ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินแนวทาง (ถ้าเกี่ยวข้อง)
The Transboundary Agro-ecosystem Management Project for the Kagera River Basin (GEF-FAO / Kagera TAMP )
ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินแนวทาง (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Food and Agriculture Organization (FAO) - อิตาลี

1.3 เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ผ่านทาง WOCAT

วันที่เก็บรวบรวมข้อมูล (ภาคสนาม):

27/07/2011

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

1.4 การอ้างอิงถึงแบบสอบถามเรื่องเทคโนโลยี SLM

Courbes de niveau
technologies

Courbes de niveau [บุรุนดี]

Association des barrières en travers de la pente (fossés anti-érosifs), des herbes fixatrices , des plants agroforestiers et des animaux pour améliorer la sécurité alimentaire et le bien-être social.

 • ผู้รวบรวม: Salvator Ndabirorere

2. คำอธิบายของแนวทาง SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของแนวทาง

Système d'organisation de la communauté autour des travaux de gestion rationnelle de leurs exploitations par l'intégration des cultures, des arbres et des animaux domestiques.

2.2 การอธิบายอย่างละเอียดของแนวทาง

การอธิบายอย่างละเอียดของแนวทาง:

Buts / objectifs: L'optimisation de la production agro-sylvo - zootechnique sur une même exploitation.

Méthodes: L'approche est participative où sont les communautés qui sont propriétaires des terres au pouvoir dans le cadre de la décision en vue de l'adoption. Le gouvernement ayant constaté que l'approche du marché, la forme des services d'encadrement sur l'esprit du dialogue et de l'écoute des communautés. Ces derniers viennent assurer la formation des communautés de base. Des visites d'échanges d'expériences sur les lieux où l'approche a apporté des fruits constitue une meilleure école.

Etapes de mise en œuvre: La première étape consiste à dialoguer avec les communautés de cette approche. Leur adhésion conduit à la planification participative des activités. La population bénéficiaire est un maître d'œuvre d'un plan d'action assorti de cette planification. Des actions de suivi d'état de mise en œuvre de cette approche revient à des maisons indépendantes.

Rôle des parties prenantes:Le Gouvernement à travers le MINAGRIE est le premier comptable de cette approche au niveau décisionnel. Des Partenaires Techniques et Financiers (PTF) en collaboration avec les services décentralisés du Ministères notamment les différentes directions générales, les DPAES, l'administration locale sont appelées à la mise en œuvre de l'approche. Des exploitants agricoles sont les principaux bénéficiaires.

2.3 รูปภาพของแนวทาง

2.5 ประเทศ ภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่ได้นำแนวทางไปใช้

ประเทศ:

บุรุนดี

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด: :

Gitega

ข้อมูลเฉพาะเพิ่มเติมของสถานที่ตั้ง:

Makebuko

2.6 วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของแนวทาง

ระบุปีที่เริ่ม:

1996

2.7 ประเภทของแนวทาง

 • เป็นนวัตกรรมท้องถิ่นล่าสุด/ นวัตกรรมใหม่

2.8 เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หลักของแนวทาง

L'Approche a porté principalement sur le GDT avec d'autres activités (Diffusion du cheptel, organisation communautaire sur la chaîne de solidarité)

Gestion rationnelle et durable des exploitations, Changement de mentalité.

L'approche GDT a abordé les problèmes suivants: Baisse de la production agricole, Pauvreté, Manque de connaissances techniques

2.9 เงื่อนไขที่เอื้ออำนวยหรือเป็นอุปสรรคต่อการนำเทคโนโลยีภายใต้แนวทางนี้ไปปฏิบัติใช้

บรรทัดฐานและค่านิยมทางสังคม วัฒนธรรม ศาสนา
 • เป็นอุปสรรค

Résistance à l'adoption des innovations.

Traitement par l'approche GDT: Apprentissage par démonstration et octroi des prix d'encouragement aux meilleurs exploitants agricoles.

การมีไว้ให้หรือการเข้าถึงแหล่งการเงินและบริการ
 • เป็นอุปสรรค

Manque de moyens financiers pour acquérir des bêtes de race et des semences améliorés

Traitement par l'approche GDT: Existence des projets et programme de repeuplement du cheptel sous forme de chaîne de solidarité communautaire.

การจัดตั้งระดับองค์กร
 • เป็นอุปสรรค

Insuffisance de moyens pour assurer un encadrement adéquat.

Traitement par l'approche GDT: Mise en place des comités de gestion
Renforcement des structures d'encadrement

กรอบแนวทางในการดำเนินการด้านกฎหมาย (การถือครองที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและน้ำ)
 • เอื้ออำนวย

Ces lois existent mais ne sont pas accessibles par la majorité de la population parce qu'elles ne sont pas vulgarisées.

 • เป็นอุปสรรค

Exiguïté des terres

Traitement par l'approche GDT: Gestion rationnelle d'espaces par l'augmentation de la production

ความรู้เกี่ยวกับ SLM การเข้าถึงการสนับสนุนด้านเทคนิค
 • เป็นอุปสรรค

Manque de semences, faible performance du cheptel
Faibles connaissances techniques

Traitement par l'approche GDT: Distribution des intrants
Diffusion des animaux de race mixte
Renforcement des capacités

3. การมีส่วนร่วมและบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

3.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในแนวทางนี้และบทบาท

 • ผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่น

Les vulnérables étaient pris en compte parmi les bénéficiaires de l'approche

Les bénéficiaires de la technologie

Chaque exploitant essaie d'installer une assocaition des cultures et des arbres dans sa propriété.

 • องค์กรที่ขึ้นอยู่กับชุมชน

Le Gouvernement encourage les personnes à travailler en association pour accéder aux terrains de l'Etat.

 • ผู้เชี่ยวชาญ SLM หรือที่ปรึกษาการเกษตร

Des spécialistes multisectoriels participent à l'encadrement des communautés et l'innovation.

 • ครู เด็กนักเรียน หรือนักศึกษา

Encadrement desz activités d'intégration agro-sylvo-zootechnique dans les jardins scxolaires des écoles.

 • องค์กรพัฒนาเอกชน

Les ONG contribuent à l'encadrement des communautés.

 • ภาคเอกชน

Des privés progressistes investissent dans le secteur.

 • รัฐบาลระดับท้องถิ่น

L'administration locale joue un rôle important dans la mobilisation des communautés

 • รัฐบาลแห่งชาติ (ผู้วางแผน ผู้ทำการตัดสินใจ)

MINAGRIE/DPAE

Les planificateurs tiennent compte du plan d'action au niveau local, communal et provincial.

 • องค์การระหว่างประเทศ

Projets de la Banque Mondiale, Banque Africaine de Développement, FIDA

3.2 การเกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่นในช่วงต่างๆของแนวทาง
ความเกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่น ระบุผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและอธิบายกิจกรรม
การริเริ่มหรือการจูงใจ ไม่มี
การวางแผน จ่ายเงินหรือสนับสนุนจากภายนอก Les exploitants étaient consultés
การดำเนินการ ระดมกำลังด้วยตนเอง Toute la main d'oeuvre vient de la communauté
การติดตามตรวจสอบหรือการประเมินผล ระดมกำลังด้วยตนเอง Comme l'approche s'applique sur des exploitations individuelles, le suivi évaluation leur revient en priorité
Research ไม่มี

3.3 แผนผังแสดงขั้นตอนการทำงาน (ถ้ามี)

คำอธิบาย:

L'approche est mise en oeuvre à plusieurs niveau des services du MINAGRIE

ผู้เขียน:

MINAGRIE (Bujumbura - Burundi)

3.4 การตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี SLM

ระบุผู้ที่ทำการตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีมากกว่าหนึ่งวิธีไปปฏิบัติใช้:
 • ผู้เชี่ยวชาญ SLM เป็นผู้ตัดสินใจหลัก ที่ติดตามให้คำปรึกษากับผู้ใช้ที่ดิน
การอธิบาย:

Sur base du diagnostique participatif commandité par les spécialistes en GDT de la FAO, il y a eu expérimentation de la technologie dans le localité concernée

Des décisions sur la méthode de mise en œuvre de la technologie SLM ont été faites principalement par des spécialistes de GDT avec consultation des exploitants. Ce sont les spécialistes GDT qui proposent la méthode de mise en oeuvre après l'avis des exploitants agricoles

4. การสนับสนุนด้านเทคนิค การสร้างขีดความสามารถ และการจัดการด้านความรู้

4.1 การสร้างขีดความสามารถ / การอบรม

ได้มีการจัดอบรมให้แก่ผู้ใช้ที่ดินหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนอื่น ๆ หรือไม่:

ใช่

ให้ระบุว่าใครเป็นผู้ได้รับการอบรม:
 • ผู้ใช้ที่ดิน
 • เจ้าหน้าที่ภาคสนาม / ที่ปรึกษา
รูปแบบการอบรม:
 • กำลังดำเนินการ
 • เกษตรกรกับเกษตรกร
 • จัดการประชุมสู่สาธารณชน
หัวข้อที่พูด:

Techniques d'alimentation du bétail en stabulation, Mise en place des pépinières agro forestiers, Gestion des dispositifs anti érosifs

4.2 การบริการให้คำแนะนำ

ผู้ใช้ที่ดินมีการเข้าถึงการรับบริการให้คำปรึกษาหรือไม่:

ใช่

ระบุว่ามีบริการให้คำปรึกษาหรือไม่:
 • ไปเยี่ยมชมสถานที่
การอธิบาย/แสดงความคิดเห็น:

Nom de la méthode utilisée pour le service consultatif: Formation-visite; Eléments clés: Animateurs / facilitateurs, Exploitants modèles / sites, Thèmes / sujets du jours; L'animateur / facilitateur et l'exploitant échangent sur les thèmes techniques développés par des moyens non exploitants ou dans les sites de démonstration

Le service consultatif est très utile pour assurer la poursuite des activités de conservation des terres;Actuellement ce sont les services de vulgarisation en étroite collaboration avec la recherche qui diffusent des thèmes de GDT dans la communauté

4.3 การเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถาบัน (การพัฒนาองค์กร)

สถาบันได้รับการจัดตั้งขึ้นมาหรือเสริมความแข็งแกร่งโดยแนวทางนี้หรือไม่:
 • ใช่ ปานกลาง
ระบุระดับของสถาบันที่ได้รับการเสริมความแข็งแกร่งหรือจัดตั้งขึ้นมา:
 • ท้องถิ่น
ระบุประเภทของการให้ความช่วยเหลือสนับสนุน:
 • การสร้างขีดความสามารถ / การอบรม
ให้รายละเอียดเพิ่มเติม :

Renforcement des capacités des techniciens

4.4 การติดตามตรวจสอบและประเมินผล

การติดตามตรวจสอบและประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางหรือไม่:

ใช่

ความคิดเห็น:

Les aspects bio-physiques ont été surveillés par équipe du projet, gouvernement, exploitants agricoles par des observations; Indicateurs: Dépots, terres érodées
Les aspects techniques ont été surveillés sporadiquement par équipe du projet, gouvernement par des observations; Indicateurs: Niveau d'adoption
Les aspects techniques ont été surveillés sporadiquement par équipe du projet, gouvernement par des mesures; Indicateurs: Changement de mentalité
Les aspects socio-culturels ont été contrôlés par équipe du projet, gouvernement, exploitants agricoles par des observations; Indicateurs: Rendement, diversification des cultures
Les aspects économiques / de production ont été surveillés sporadiquement par équipe du projet, gouvernement à travers des mesures; Indicateurs: Superficei
Les aspects superficie traitée ont été suivis par l'équipe du projet, gouvernement par des mesures; Indicateurs: Nombre
Nombre d'exploitants impliqués les aspects ont été contrôlés par équipe du projet, gouvernement, exploitants agricoles par des mesures; Indicateurs: Niveau de participation des exploitants
Les aspects de Gestion de l'Approche ont été surveillés par l'équipe du projet, le gouvernement, les exploitants agricoles par des observations
Les aspects de gestion de l'Approche n'ont été contrôlés par aucune par mesure; Indicateurs
Il y a eu beaucoup de changements dans l'approche en raison du suivi et de l'évaluation: Il ya eu changement d'espèces diffusées

4.5 การวิจัย

การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางหรือไม่:

ใช่

ระบุหัวข้อเรื่อง:
 • เศรษฐศาสตร์หรือการตลาด
 • นิเวศวิทยา
 • เทคโนโลยี
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมและให้ระบุผู้ทำการวิจัย:

L'ISABU et les Universités font la recherche et développent plusieurs thèmes en rapport avec la GDT

Des recherches ont été effectuées à la fois sur la station et à la ferme

5. การสนับสนุนด้านการเงินและวัสดุอุปกรณ์

5.1 ระบุงบประมาณประจำปีสำหรับแนวทาง SLM นี้

ถ้าหากว่างบประมาณประจำปีไม่เป็นที่ทราบแน่นอน ให้ระบุช่วงลงไป:
 • 10,000-100,000
แสดงความคิดเห็น (แหล่งของการระดมทุน ผู้บริจาคคนสำคัญ):

Les coûts d'approche ont été atteints par les donateurs suivants: international (Banque Mondiale, Banque Africaine de Développement, FIDA, ): 40.0%; gouvernement (MINAGRIE et MINEEATU): 40.0%; institution non-gouvernementale internationale (FAO, IFDC, ): 10.0%; institution non-gouvernementale nationale (Ong locales): 2.0%; secteur privé (Secteur privé): 3.0%; communauté locale / exploitants agricoles (Population chef de ménages et élus locaux): 5.0%

5.2 การสนับสนุนด้านการเงิน / วัสดุอุปกรณ์ให้แก่ผู้ใช้ที่ดิน

ผู้ใช้ที่ดินได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน / วัสดุอุปกรณ์ไปปฏิบัติใช้เทคโนโลยีหรือไม่:

ใช่

ถ้าใช่ ให้ระบุประเภทของการสนับสนุน เงื่อนไขและผู้จัดหามาให้:

Appui de la FAO dans la disponibilisation des semences agricoles et forestières ainsi que la diffusion du bétail et l'encadrement technique

5.3 เงินสนับสนุนสำหรับปัจจัยนำเข้า (รวมถึงแรงงาน)

 • อุปกรณ์
ระบุปัจจัยนำเข้าที่ได้รับการสนับสนุน เห็นด้วยระดับไหน ระบุเงินสนับสนุน
เครื่องมือ ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินบางส่วน
 • การเกษตร
ระบุปัจจัยนำเข้าที่ได้รับการสนับสนุน เห็นด้วยระดับไหน ระบุเงินสนับสนุน
ปุ๋ย ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินแบบเต็ม
Graines et produits phyto ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินแบบเต็ม
ถ้าแรงงานโดยผู้ใช้ที่ดินเป็นปัจจัยนำเข้าที่มีอยู่มากมาย ระบุด้วยว่าเนื่องจาก:
 • สมัครใจ
ความคิดเห็น:

Certains travaux durs étaient rémunérés en espèce tandis que dans l'ensemble les exploitants contribuent volontairement

5.4 เครดิต

มีการจัดหาเครดิตมาให้ภายใต้แนวทาง SLM หรือไม่:

ไม่ใช่

6. การวิเคราะห์ผลกระทบและการสรุป

6.1 ผลกระทบของแนวทาง

ช่วยให้ผู้ใช้ที่ดินนำเอาเทคโนโลยี SLMไปใช้และบำรุงรักษาสภาพไว้ได้หรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

La dégradation des terres a été sensiblement réduite et la biodiversité a été améliorée

ทำให้กลุ่มด้อยโอกาสมีอำนาจทางสังคมและเศรษฐกิจหรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Il y a eu création d'emploi, regroupement de la population en associations incluant les vulnérables.

L'approche a-t-elle permis d'améliorer les moyens de subsistance / le bien-être humain?
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Il y a de la diversité dans la production vivrière, l'augmentation de la fertilité des sols a fait améliorer les rendements agricoles et le revenu des ménages

L'approche a-t-elle contribué à atténuer la pauvreté?
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

L'augmentation de la production agricole et la diversification des sources de revenus a beaucoup contribué à la réduction de la pauvreté

6.2 แรงจูงใจหลักของผู้ใช้ที่ดินเพื่อที่จะนำ SLM ไปปฏิบัติใช้

 • การผลิตที่เพิ่มขึ้น

Diversification des produits agricoles et des sources de revenus

 • การจ่ายเงินหรือการช่วยเหลือ

Nouvelle source de revenu

 • Amélioration du bien-être et des moyens de subsistance

Sécurité alimentaire, santé et bien-être

6.3 ความยั่งยืนของกิจกรรมของแนวทาง

ผู้ใช้ที่ดินสามารถทำให้สิ่งต่างๆ ที่ได้ปฏิบัติใช้โดยแนวทางนี้ยั่งยืนได้หรือไม่ (โดยไม่มีการสนับสนุนจากภายนอก):
 • ใช่
ถ้าตอบว่าใช่ ให้อธิบายว่าอย่างไร :

Certains exploitants capables ont déjà adopté l'approche et sont capables de mettre en oeuvre les techniques apprises sans aucune intervention extérieure. Ceux qui s'impliquent dès le début peuvent par la croissance de leur moyens de vie poursuivre les activités de l'approche.

6.4 จุดแข็งและข้อได้เปรียบของแนวทาง

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบของแนวทางในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน
Amélioration du niveau de vie
(Comment maintenir / renforcer cette force: Sensibilisation)
Augmentation de la production agricole (Comment maintenir / renforcer cette force: Assistance technique et en intrants)
จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบของแนวทางในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
Amélioration des conditions écologiques du milieu physique (Comment maintenir / renforcer cette force: Construction des hangars pour le stockage et le conditionnement des produits de la récolte.)
Renforcement de la chaîne de solidarité
(Comment maintenir / renforcer cette force: Bonne gestion des dispositifs anti érosifs mis en place.)
diversification des sources de revenus
(Comment maintenir / renforcer cette force: Regroupement des gens en associations bonne gestion des dispositifs anti érosifs mis en place.)
Amélioration du niveau de vie de la population par la (Comment maintenir / renforcer cette force: Appropriation des techniques de GDT par la population;sensibilisation.)
Changement de mentalité
(Comment maintenir / renforcer cette force: Sensibilisation)

6.5 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบของแนวทางและวิธีในการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไร
Manque d'intrants Assistance en intrants et crédit agricole.
Augmentation de la charge de travail
Appui financier par le paiement de la main d’œuvre.
จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไร
Les techniques de GDT exigent la disponibilité de grands espaces et la collaboration de toute la communauté l'implication de l'administration dans le suivi de la mise en oeuvre des activités de l'approche.
Les exploitants peuvent développer une tendance à la dépendance extérieure
Prise de conscience de l'appropriation de l'approche, et regroupement en associations et sensibilisation de toute la communauté.

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการหรือแหล่งข้อมูล

 • ไปเยี่ยมชมภาคสนาม การสำรวจพื้นที่ภาคสนาม
 • การสัมภาษณ์กับผู้ใช้ที่ดิน

7.2 การอ้างอิงถึงสิ่งตีพิมพ์

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Kagera TAMP project website

โมดูล