ສະ​ເພາະ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ປະ​ກາດ​ສູ່​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ຈຶ່ງ​ສາ​ມາດ​ເຫັນ​ໄດ້.

ຜົນການຄົ້ນຫາຂອງທ່ານ (503)

Learning center and dissemination of land development technology
approaches

Learning center and dissemination of land development technology [Thailand]

The learning and transfer center for land development technology was set up on the farm of the volunteer soil doctor, a farmer who was selected and trained by the Provincial Land Development Station and Land Development Department Regional Office 5 (LDDRO5) in integrated management of saline soils.

  • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ supranee sritumboon
ศูนย์เรียนรู้เรื่อง ดิน น้ำ ปุ๋ย และการผลิตพริกไทยคุณภาพ ตำบลวังโตนด จังหวัดจันทบุรี
approaches

ศูนย์เรียนรู้เรื่อง ดิน น้ำ ปุ๋ย และการผลิตพริกไทยคุณภาพ ตำบลวังโตนด จังหวัดจันทบุรี [Thailand]

ศูนย์เรียนรู้เรื่อง ดิน น้ำ ปุ๋ย และการผลิตพริกไทยคุณภาพ ตำบลวังโตนด เป็นแหล่งเรียนรู้ การจัดการดินกรด และสร้างเครือข่ายเพื่อผลิตพริกไทยคุณภาพ ของจังหวัดจันทบุรี

  • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ Kukiat SOITONG
แนวทางการปลูกผักอินทรีย์ บ้านเมืองอาง สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล
approaches

แนวทางการปลูกผักอินทรีย์ บ้านเมืองอาง สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล [Thailand]

การปลูกผักอินทรีย์ เป็นการบูรณาการของหลายหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือในการอบรมให้ความรู้ ทำวิจัยและสาธิต และสนับสนุนปัจจัยการผลิต กลุ่มเกษตรกรที่เข้มแข็งและมุ่งมั่น การปรับเปลี่ยนการทำเกษตรหมุนเวียนมาเป็นเกษตรอินทรีย์ ที่สร้างรายได้ตลอดปี ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การทำเกษตรอินทรีย์อย่างเคร่งครัด

  • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ Pitayakon Limtong
Promotion of Acacia ampliceps on severely salt-affected soil
approaches

Promotion of Acacia ampliceps on severely salt-affected soil [Thailand]

Planting perennial salt-tolerant trees in the severely salt-affected area in Lam Satad of Chi-Mun watershed was introduced by the Land Development Department at A. Buayai, Nakhon Ratchasima. This project aimed at promoting the planting of Acacia ampliceps on an area of up to 4,665 rai (approx. 745 ha).

  • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ Phatranit Chuaysanoi
Promoting the Network for Integrated Management on Salt-Affected Soils
approaches

Promoting the Network for Integrated Management on Salt-Affected ... [Thailand]

The multi-agency approach for promoting the network of integrated management on salt-affected soils has been conducted in Ban Hua Nong, Hua Nong subdistrict, Ban Phai district, Khon Kaen province since 2007. For this approach to succeed there must be a strong and selfless group leader. In addition, members of the ...

  • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ supranee sritumboon
กลุ่มเกษตรธรรมชาติสัมพันธ์
approaches

กลุ่มเกษตรธรรมชาติสัมพันธ์ [Thailand]

กลุ่มเกษตรธรรมชาติสัมพันธ์ เป็นการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่ดำเนินการทำเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่ลาดเชิงเขา โดยได้จัดให้มีศูนย์ถ่ายทอดด้านเกษตรอินทรีย เพื่อเป็นแหล่งศึกษา เรียนรู้ร่วมกัน

  • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ Kukiat SOITONG
Vegetative approach of using a halophyte ("Dixie grass", Sporobolus virginicus)) to rehabilitate severely salt-affected land.
approaches

Vegetative approach of using a halophyte ("Dixie grass", ... [Thailand]

The government promotes a halophyte (Dixie grass) to control severely salt-affected land, rehabilitate the ecosystem and prevent the spread of salt in soil - with the cooperation of land owners, livestock farmers, the local administration, the local government agency, Land Development Department researchers and with specialists/ technical advisors in various ...

  • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ Kamontip Sasithorn
Cut-off drain
approaches

Cut-off drain [Thailand]

This approach is the 'way' or 'how' the cut-off drain has been implemented on steepland in northern Thailand.

  • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ Samran Sombatpanit
เครือข่ายหมอดินอาสา ตำบลรำพัน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
approaches

เครือข่ายหมอดินอาสา ตำบลรำพัน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี [Thailand]

เครือข่ายหมอดินอาสาตำบลรำพัน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี น้อมนำแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตรในที่ดินของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถพึ่งพาตนเองได้

  • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ Kukiat SOITONG