ສະ​ເພາະ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ປະ​ກາດ​ສູ່​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ຈຶ່ງ​ສາ​ມາດ​ເຫັນ​ໄດ້.

ຜົນການຄົ້ນຫາຂອງທ່ານ (546)

Indigenous knowledge transfer
approaches

Indigenous knowledge transfer [Tanzania, United Republic of]

Indigenous knowledge transfer, is a common phenomena in farming societies whereby elders taught younger generations the practical aspects in production and emphasizes the norms and proms in folk story tales.

  • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ: Godfrey Baraba
Project for preventing soil salinity lowering the groundwater tables
approaches

Project for preventing soil salinity lowering the groundwater … [Thailand]

The Land Development Department has promoted lowering of saline groundwater table in recharge areas since 2014. The approach used is through: (1) Public relations and information spreading; (2) Planning demonstration sites; (3) Selection of farmers interested in participating in the project; (4) Providing knowledge and advice to those farmers participating …

  • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ: Saowanee Prachansri
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงหมูหลุม (Zero Waste Pig Farm Technology Transfer Center)
approaches

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงหมูหลุม (Zero Waste Pig Farm Technology Transfer Center) [Thailand]

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงหมูหลุม เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดความรู้เรื่องการเลี้ยงหมูหลุม จากเกษตรกรผู้ประสบความสำเร็จไปยังเกษตรกรและผู้สนใจ รวมทั้งมีการสร้างเครือข่ายผู้เลี้ยงหมูหลุมให้เป็นเวทีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้และแก้ไขปัญหาร่วมกัน

  • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ: Kukiat SOITONG
เครือข่ายหมอดินอาสา ตำบลรำพัน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
approaches

เครือข่ายหมอดินอาสา ตำบลรำพัน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี [Thailand]

เครือข่ายหมอดินอาสาตำบลรำพัน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี น้อมนำแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตรในที่ดินของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถพึ่งพาตนเองได้

  • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ: Kukiat SOITONG