ສະ​ເພາະ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ປະ​ກາດ​ສູ່​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ຈຶ່ງ​ສາ​ມາດ​ເຫັນ​ໄດ້.

ຜົນການຄົ້ນຫາຂອງທ່ານ (503)

Soil pH management
approaches

Soil pH management [United Kingdom]

Acidification treatments were applied to improved pastures in an attempt to restore plots to low-intensity grazing land

  • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ Tandra Fraser
Полевые школы фермеров в орошаемой зоне
approaches

Полевые школы фермеров в орошаемой зоне [Uzbekistan]

Обучение фермеров агротехническим и мелиоративным приемам улучшения почв и повышения их производительной способности специально подготовленными инструкторами (из местных специалистов) в рамках созданной неформальной общественной организации - Полевых фермерских школ (в рамках ИСЦАУЗР).

  • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ Rustam Ibragimov
Общинное лесоводство в Каракалпакстане
approaches

Общинное лесоводство в Каракалпакстане [Uzbekistan]

Арендаторы из местных жителей в сотрудничестве с районными лесными хозяйствами на взаимовыгодных условиях выполнили лесовосстановительные работы на деградированных участках хозяйств (в рамках ИСЦАУЗР)

  • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ Tatyana Khamzina
Vu Gia Thu Bon River Basin Information Centre
approaches

Vu Gia Thu Bon River Basin Information Centre [Viet Nam]

The VGTB River Basin Information Centre (RBIC) offers decision support tools for stakeholders and aims at providing comprehensive information and consulting services to the water and land users according to their demands.

  • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ Justyna Sycz
Entertainment-education for ecological engineering
approaches

Entertainment-education for ecological engineering [Viet Nam]

Entertainment-education for ecological engineering involves a series of TV pro-grammes that educate rice farmers about ecosystem services, as well as ecologi-cal engineering techniques to conserve biodiversity in rice landscapes.

  • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ Monina Escalada